Integrovaný přístup k prevenci nemocí oběhové soustavy v pediatrii


Integrated Approach to Prevention of Diseases of Circulation in Pediatrics

On the basis of many pathological-anatomical, epidemiological, preclinical and clinical studies it has becomeapparent that atherosclerosis, which is the basis of many diseases of circulation at the adult age, is the disease withearly beginning and a long asymptomatic period. The basic risk factors, which influence the origin, speed ofdevelopment and extent of atheromatous lesions in aorta and coronary arteries from the child age include malesex, positive familial cardiovascular history, dyslipoproteinemia, cigarette smoking, hypertension, obesity, diabetesmellitus and lack of physical activity. Primary prevention, which is based on the presumption that modification ofrisk factors from the child age ensues in decreased morbidity and mortality for diseases of circulation at the adultage, may be realized in practice by several ways - the all-population intervention, an individual model of preventionor an integrated approach, which is a combination of selective screening of lipid risk factors and a generalintervention of other risk factors within the framework of routine pediatric care. The basic task of family physicianfor children and adolescents includes setting of a profile of individual cardiovascular risk of the child and a complexintervention of risk factors within the framework of a common pediatric care. The child age is the ideal period forthe beginning of preventive measures, since at that time, various attitudes and habits are formed, which influencefuture cardiovascular risk for the individual.

Key words:
atherosclerosis, risk factors, prevention


Autoři: Š. Rucki 1;  F. Stožický 2
Působiště autorů: Dětské oddělení, Nemocnice Třinec1 primář MUDr. Š. Rucki, CSc. Dětská klinika LF UK a FN Plzeň2 přednosta doc. MUDr. F. Stožický, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (4): 196-200.
Kategorie: Články

Souhrn

Na základě mnoha patologicko-anatomických, epidemiologických, preklinických a klinických studií byloprokázáno, že ateroskleróza, která je podkladem vzniku většiny nemocí oběhové soustavy dospělého věku, jeonemocnění s časným začátkem a dlouhým bezpříznakovým obdobím. K základním rizikovým faktorům, kteréovlivňují vznik, rychlost rozvoje a rozsah ateromatózních lézí v srdečnici a věnčitých tepnách od dětského věku,patří mužské pohlaví, pozitivní rodinná kardiovaskulární anamnéza, dyslipoproteinémie, kouření cigaret, hypertenze,obezita, diabetes mellitus a nedostatek pohybu. Primární prevencí, která vychází z předpokladu, že modifikacerizikových faktorů od dětského věku povede ke snížení nemocnosti a úmrtnosti na nemoci oběhové soustavyv dospělosti, lze v praxi realizovat několika způsoby - celopopulační intervencí, individuálním modelem prevencenebo integrovaným přístupem, který je kombinací selektivního screeningu lipidových rizikových faktorů a všeobecnéintervence ostatních rizikových faktorů v rámci rutinní pediatrické péče.K základním úkolům praktickéholékaře pro děti a dorost patří sestavení profilu individuálního kardiovaskulárního rizika dítěte a kompletníintervence rizikových faktorů v rámci běžné pediatrické péče. Dětský věk je ideálním obdobím pro zahájenípreventivních opatření, protože v tomto věku jsou formovány různé postoje a návyky, které ovlivňují budoucíkardiovaskulární riziko jedince.

Klíčová slova:
ateroskleróza, rizikové faktory, prevence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se