Stav hodnot biologického - proporcionálního věku u současnýchdětí a mládeže ve věku 6 až 17 let


State of Values of Biological - Proportionality Age in Present Children and Youth at the Age ofSix to Seventeen Years

The contribution presents an analysis of anthropometric parameters necessary for the determination ofbiological - proportionality age, as well as analysis of the given index. The state of the applied criteria has beenverified after 19 years, 1046 boys and 1604 girls being examined. The proportionality of the children have notchanged, the boys displayed also identical values of KEI, the higher difference of 0.02 units in favor of 13-years oldsubjects being observed. The situation in girls was similar, while the higher increase of the index was observed inthe 10 years old subjects (0.02 units).The comparison of body height with the condition 19 years ago (CZ Spartakiad national gymnastics festival)gives evidence of a manifestation of deceleration in the children age period, with an indication of a secular tendencyat the juvenile age (15 and 16 years). The development of the mean values of body mass suggests a certain stabilityof this index for the whole developmental growth period. There is a fluctuation of body height in girls, again withthe manifestation of a secular tendency in juvenile age categories. The lower mean body mass in present girls ismore apparent than in boys, but it seems impossible to declare a fluent tendency of getting slimmer. The prevailingsomatic types with predominant endomorphism should be given more attention especially in view of latent obesity.The study was elaborated within the framework of fulfilling the grant project GA CR 406/02/0146.

Key words:
biological age, proportionality age, normative data, age 6 - 17 years


Autoři: J. Riegerová 1;  P. Sedlák 2;  M. Kopecký 3
Působiště autorů: Katedra funkční antropologie a fyziologie FTK UP, Olomouc1 vedoucí prof. RNDr. J. Riegerová, CSc. Katedra antropologie a genetiky člověka UP, Olomouc2 vedoucí prof. RNDr. Z. Šmahel, CSc. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP, Olomouc3 vedoucí doc. RNDr
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (11): 555-560.
Kategorie: Články

Souhrn

V příspěvku je předkládán rozbor antropometrických parametrů potřebných pro stanovení biologického -proporcionálního věku, stejně jako rozbor uvedeného ukazatele. Ověřován je stav používaného kritéria po 19letech, vyšetřeno bylo 1046 chlapců a 1604 dívek. Proporcionalita dětí se nemění, u chlapců byly nalezeny téměřshodné hodnoty KEI, s nejvyšší diferencí 0,02 jednotek ve prospěch 13letých. U dívek je situace obdobná,s nejvyšším nárůstem indexu u 10letých (0,02 jednotek).Srovnání tělesné výšky se stavem před 19 lety (Čs. spartakiáda 1985) vypovídá u chlapců o projevu deceleracev dětském věkovém období, s naznačením sekulárního trendu v juvenilním věku (15 a 16 let). Ve vývoji průměrnýchhodnot tělesné hmotnosti lze hovořit o určité stabilitě tohoto ukazatele po celé růstové období. U dívekprochází tělesná výška kolísáním, opět s projevem sekulárního trendu v juvenilních věkových kategoriích. Průměrnánižší hmotnost současných dívek je naznačena výrazněji než u chlapců, nedá se však hovořit o plynulémtrendu zeštíhlování. Převaha somatotypů s dominující endomorfií by si u obou pohlaví zasloužila vyšší pozornost,především z pohledu latentní obezity. Studie byla vypracována na základě plnění grantového projektu GAČR406/02/0146.

Klíčová slova:
biologický věk, proporcionální věk, normativní data, 6 - 17 let

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×