Vliv kouření matek na výživu dětí v prvních šesti týdnech po narozeníVýsledky studie ELSPAC


Influence of Mothers’ Smoking on Nutrition of Children during First SixWeeks after Birth

Breast feeding is the most advantageous form of nutrition of the child after the birth:
it has not only suitablenutritional structure but it also contains a number of factors which support immunity and growth of newbornsand sucklings. One of the primary aim of WHO is the support of exclusive breast feeding minimally during thefirst six months of infant’s life.The smoking behaviour in pregnancy and after the birth, as well as physiologic stimulation of breast feedingand nutrition of infants in six weeks after the birth were observed within the ELSPAC study in cohort of 4883women from Brno and Znojmo district, who were pregnant on 1990 -1992.The results show that in the beginning of 90ies, the physiologic principles of breast feeding stimulation wereneglected: in the desirable term, i.e. till one hour after the birth, less than 7 % of children were set to breast, onlyless than 60 % of newborns were exclusively breast fed in the first 24 hours after the birth and other 16 % werebreast fed partly.More than one fifth of the children were given the artificial nutrition in the first day of their life. Children ofsmoking and non smokingmothers did not differ in given nutrition during the first hours of their life, women whodelivered for several times, however, breast fed their newborns significantly more often. The smoking behaviourof mothers showed in different attitude towards the breast feeding in the further time period: in the group of nonsmoking women, the number of exclusively breast feeding women grew till the second week after the birth to 72 %.During the confinement, 54.5%ofmothers were breast feeding exclusively, other 23%partly.On the contrary,in the group of smoking mothers, the share of exclusively breast feeding mothers constantly decreased from 60%in the first 24 hours, while the number of artificially fed children grew progressive. At the end of confinement,almost 50 % of children of smoking mothers were fed solely by artificial nutrition and only 25 % of them werebreast fed exclusively. Shortly after wards the number of artificially fed sucklings in this group reached 70 %. The children who were fed exclusively or partly by artificial nutrition suffered more often from feeding troubles.Frequency of various alimentary and respiratory problems or diseases were significantly higher in the childrenof smoking mothers, breast feeding reduced the frequency of symptoms.During the last years, the programmes supporting the breast feeding are taking place in the Czech Republic.These programmes not only motivate themothers but also show them practically this physiologic kind of nutritionand provide the training.

Key words:
smoking, breast-feeding, breast-feeding support, morbidity in confinement


Autoři: L. Kukla 1;  D. Hrubá 2;  M. Tyrlík 3
Působiště autorů: Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno1 vedoucí prof. MUDr. J. Holčík, DrSc. Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta MU, Brno2 vedoucí prof. MUDr. Z. Brázdová, DrSc. Psychologick
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (1): 31-37.
Kategorie: Články

Souhrn

Kojení je nejvýhodnější formou výživy dítěte po narození:
má nejen výhodné nutriční složení, ale obsahujei řadu faktorů podporujících imunitu a růst novorozence a kojence. Podpora výhradnému kojení po dobu minimálněprvních 6 měsíců života je jedním z prioritních cílů WHO.Ve studii ELSPAC bylo sledováno kuřácké chování během těhotenství a po porodu, fyziologická stimulacekojení a výživa dětí po 6 týdnů po porodu v kohortě 4883 žen z Brna a okresu Znojmo, které byly těhotné v letech1990 - 1992.Výsledky dokazují, že na začátku 90. let byly v praxi zanedbávány fyziologické zásady stimulace kojení:v žádoucím termínu do hodiny po porodu bylo k prsu přikládáno méně než 7%novorozenců a během prvních 24hodin po narození bylo výhradně kojeno jen necelých 60 % dětí a dalších 16 % bylo kojeno částečně. Více nežpětině dětí byla podávána v prvním dni života výživa umělá. Ve způsobu výživy v prvních hodinách života se dětinekouřících a kouřícíchmatek nelišily, významně častěji plně kojily ženy opakovaně rodící. Kuřáckéchovánímatekse projevilo v odlišném přístupu ke kojení v dalším časovém období: ve skupině nekuřaček se počet výhradněkojících zvyšoval do druhého týdne po porodu, kdy plně kojilo 72 % žen. Během šestinedělí kojilo výhradně ještě54,5 % matek a dalších 23 % žen kojilo alespoň částečně. Naopak, ve skupině kuřaček podíl výhradně kojícíchneustále klesal z 60%v prvních 24 hodinách a počet uměle živených dětí progresivně narůstal. Na konci šestinedělíuž bylo téměř 50%dětí kuřaček výhradně živeno umělou výživou a jen 25%výhradně kojeno. Krátce nato dosáhlpočet uměle živených kojenců v této skupině téměř 70 %.Děti živené výhradně nebo částečně uměle měly častější potíže s krmením. Frekvence různých alimentárnícha respiračních potíží či onemocnění byla signifikantně vyšší u dětí kuřaček, kojení četnost symptomů redukovalo.V posledních letech se i v České republice častěji uplatňují programy podpory kojení, které nejenže motivujímatky, ale názorně jim tento fyziologický způsob výživy demonstrují a nacvičují.

Klíčová slova:
kouření, kojení, podpora kojení, nemocnost v šestinedělí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se