Některé aspekty časného a pozdního poškození myokardu levékomory srdeční po léčbě antracykliny v dětském věku


Some Aspects of Early and Late Left Ventricular Myocardial Damage after Treatment with Anthracyclinesin Child Age

The use of anthracyclines in the treatment of malignities in children is restricted by their cardiotoxicity whichmay lead to dilated or restrictive cardiomyopathy.Early cardiotoxicity occurs at the age under one year after terminated treatment. The main cause is impairedcontractile ability of the left ventricle caused by damage or death of myocytes. Risk factors include the level of thecumulative dose, the level of individual bolus doses, female sex, black race, amsacrin administration and trisomyon the 21st chromosome.Late cardiotoxicity occurs during the period longer than one year after completed treatment. It develops asa result of an excessive afterload while the ventricular wall is thinner and the contractility is impaired.Animportantrisk factor is young age of the child at the time when chemotherapy was administered and the interval aftercompleted treatment.The reported incidence of cardiotoxicity is 1 - 2 %, clinical signs of late cardiotoxicity during the first decadeafter chemotherapy are described in 5 - 10%.Although anthracycline treatment significantly improved survival of patients treated in childhood on accountof a malignity, cardiac complications must be foreseen in future. This pertains in particular to patients who weretreated years ago with high cumulative anthracycline doses. To what extent late cardiotoxicity will influence thesurvival of oncological patients in the second and third decade after chemotherapy will be revealed by long-termprospective studies.

Key words:
anthracyclines, cardiotoxicity, risk factors


Autoři: L. Elbl 1;  H. Hrstková 2;  V. Chaloupka 1;  J. Novotný 3
Působiště autorů: Oddělení funkčního vyšetřování Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice, 1 přednosta doc. MUDr. V. Chaloupka, CSc. I. dětská interní klinika Fakultní nemocnice Brno, pracoviště FDN JGM, 2 přednostka doc. MUDr. H. Hrstková, CSc. Fakulta sportovních stu
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (8): 448-452.
Kategorie: Články

Souhrn

Použití antracyklinů v léčbě dětských malignit je omezeno jejich kardiotoxicitou, která může vyústit v obrazdilatační i restriktivní kardiomyopatie.Časná kardiotoxicita se vyskytuje v období do jednoho roku po kompletizaci léčby. Hlavní příčinou je poruchakontraktilní schopnosti levé komory vyvolaná poškozením nebo zánikemmyocytů. Mezi rizikové faktory patří výšepodané kumulativní dávky, výše jednotlivé bolusové dávky, ženské pohlaví, černá rasa, podání amsakrinua trisomie na 21. chromosomu.Pozdní kardiotoxicita se vyskytuje v období delším jak jeden rok po ukončení léčby. Vzniká na podkladěnepřiměřeně zvýšeného afterloadu při ztenčení stěny komory a poruše kontraktility. Významným rizikovýmfaktorem je zde nízký věk dítěte v době, kdy byla chemoterapie podána, a délka intervalu od ukončení léčby.Výskyt časné kardiotoxicity je popisován v rozmezí 1 - 2 %, klinické známky pozdní kardiotoxicity v prvnídekádě po chemoterapii jsou popsány v 5 - 10 %.Ačkoliv léčba antracykliny významně zlepšila přežívání nemocných léčených v dětství pro malignitu, je nutnov budoucnosti počítat s kardiálními komplikacemi. Týká se to především nemocných, kteří byli léčeni před letyvysokými kumulativními dávkami antracyklinů. Nakolik ovlivní pozdní kardiotoxicita přežívání onkologickýchpacientů ve druhé a třetí dekádě po chemoterapii, musíme stanovit dlouhodobými prospektivními studiemi.

Klíčová slova:
antracykliny, kardiotoxicita, rizikové faktory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se