Přínos lymfoscintigrafie pro diagnostiku lymfedému končetin


Contribution of Lymphoscintigraphy to the Diagnosis of Lymphoedema of the Extremities

Lymphoscintigraphy is a simple non-invasive method used in adult patients for the diagnosis of primary and secondary lymphoedema of the lower and upper extremities. It provides basic information on the morphology and functional state of the superficial lymphatic system and in examinations of the lower extremities it makes possible evaluation of lymphatic drainage at rest and after burdening of the extremities. It requires only s.c. administration of a 99mTc labelled colloid radiopharmaceutical preparation which is subsequently conveyed by the lymphatic vessels into regional nodes.Between June 1998 and August 2000 lymphoscintigraphy of the lower extremities was performed in 9 patients age 11 months to 14 years (mean 9 years) with suspected primary lymphoedema of the lower extremities and in one patient with suspected hemihypertrophy or primary lymphoedema of the lower extremity. In all 9 patients with suspected primary lymphoedema lymphoscintigraphy revealed pathological features of the lymphatic system, of the affected limb. The most frequent manifestation of primary lymphoedema was congestion of the radiopharmaceutical preparation at the site of administration, lack of visualization of the lymphatic vessels and lymph nodes or poor visualization. Only in one patient the passage of the radiopharmaceutical preparation through the subcutaneous layer of the extremity (dermal backflow) was observed. In the patient with suspected hemihypertrophy the lymphoscintigraphic finding on the affected extremity was normal. In a patient with Turner’s syndrome in addition to lymphoedema of the lower extremities also lymphoedema of the upper extremity was found.At present lymphoscintigraphy is the method of first choice in the diagnosis of lymphoedema of the lower extremities. Based on our initial experience it is a suitable method also for the diagnosis of lymphoedema of child patients. Examination of a larger group of patients is, however, the prerequisite for elaboration of normal values which will make more accurate diagnosis of lymphoedema possible, in particular milder lymphoedema.

Key words:
lymphoedema, lymphoscintigraphy, Nonne-Milroy syndrome, Meige’s syndrome


Autoři: H. Křížová;  M. Bechyně
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, přednostka doc. MUDr. J. Hercogová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (3): 116-119.
Kategorie: Články

Souhrn

Lymfoscintigrafie je jednoduchá neinvazivní metoda, používaná u dospělých pacientů k diagnostice primárního i sekundárního lymfedému dolních i horních končetin. Podává základní informaci o morfologii a funkčním stavu povrchového lymfatického systému a při vyšetření dolních končetin umožňuje hodnotit lymfatickou drenáž v klidové fázi a po zátěži končetin. Vyžaduje pouze s.c. aplikaci 99mTc značeného radiofarmaka koloidní povahy, které je následně transportováno cévami povrchového lymfatického sytému do regionálních uzlin.V období od 6/1998 do 8/2000 byla lymfoscintigrafie dolních končetin provedena u 9 dětských pacientů ve věku 11 měsíců až 14 let (prům. 9 let) se suspektním primárním lymfedémem dolních končetin a 1 pacientky se suspektní hemihypertrofií či primárním lymfedémem dolní končetiny. U všech 9 pacientů se suspektním primárním lymfedémem prokázala lymfoscintigrafie patologii lymfatického systému příslušné končetiny. Nejčastějším projevem primárního lymfedému bylo městnání radiofarmaka v místě aplikace, nezobrazení lymfatických cév a uzlin či jejich chabá vizualizace. Pouze u 1 pacienta byl zobrazen transport radiofarmaka podkožním končetiny (dermal backlow). U pacientky se suspektní hemihypertrofií byl na postižené končetině normální lymfoscintigrafický nález, u 1 pacientky s Turnerovým syndromem byl vedle lymfedému dolních končetin prokázán i lymfedém horní končetiny.V současné době je lymfoscintigrafie metodou první volby i v diagnostice lymfedému dolních končetin. Na základě našich prvních zkušeností se jeví jako vhodná metoda i v diagnostice lymfedému u dětských pacientů. Vyšetření většího souboru pacientů je však podmínkou pro vypracování normálových hodnot, které umožní přesnější diagnostiku zejména lymfedému lehčího stupně.

Klíčová slova:
lymfedém, lymfoscintigrafie, syndrom Nonne-Milroy, syndrom Meige

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se