Výskyt Diamondovy-Blackfanovy anémie v České republice


Diamond-Blackfan Anaemia in the Czech Republic

In cooperation with paediatric haematologists from the Czech Republic, the Diamond-Blackfan anaemia (DBA)registry was created. Twenty six patients with chronic hypoplastic anaemia were investigated. Twenty two patientsmet the diagnostic criteria for DBA. The incidence of DBA in our country estimated from our registry is 7 DBA cases per million live births. The other 4 patients suffered from chronic parvovirus B 19 infection (2), Fanconianaemia (1), transient erythroblastopenia (1). In the group of DBA patients are 11 boys and 11 girls, the age rangeis 4 months to 20 years. There are 3 families with more than one case of DBA in the registry, two families withautosomal dominant and one with an autosomal recessive inheritance. Diagnosis of DBA was established duringfirst 10 months of life in all cases. Eleven patients (50%) were anaemic already in neonatal age. Four patients(18 %) with hypotrophy at births and 4 (18 %) premature births (35th - 37th week of pregnancy) were identified.The average birth weight of boys was significantly lower than of mature healthy newborn boys (p < 0.0078). Anincreased frequency of miscarriages in DBA families was not confirmed. In 10 (46 %) patients we describedphysical anomalies, in five children hypoplasia of the thenar, in one of these children with a bifid distal phalanx,in 2 cases a ventricular septal defect, in one patient renal aplasia and in four craniofacial dysmorphism. The heightof 12 (55%) children is below the 3rd percentile for age. Only 3 patients have neither associated anomalies nora short stature. MCV was increased in 15 (68%) of patients. The HbF level was increased in 14/19 patients (74%),and i antigen expression was found in 13/19 (67%) patients. The erytropoetin level was elevated in all patients.Adenosine deaminase (ADA) activity levels were normal in all transfusion-dependent patients and raised in 94%of patients in the steroid-dependent group. In two families elevated ADA activity levels in three healthy non-ana-emic individuals were found. Thirteen patients (55%) are treated with corticosteroids, 4 patients (18%) aretransfusion dependent, 4 (18%) patients are in remission. Two patients had a favourable outcome after allogenicBMT from a HLA identical sibling. One girl died after BMT due to the acute form of GVHD. One patient fromthe transfusion-dependent group died of a severe iron overload with dilatation cardiomyopathy. In 3 children theauthors found by the PCR method chronic infection caused by Parvovirus B 19 with substantial deterioration ofthe clinical picture of the disease in one of them. In all patients in vitro cultivation of progenitor cells andmolecular-genetic analysis of possible ribosomal protein RPS 19 mutations will be made. The DBA registry willbe included in the European DBA registry for further research of the etiology and pathogenesis of this rare disorder.

Key words:
Diamond-Blackfan anaemia, growth factors, associated anomalies, adenosine deaminase, parvovi-


Autoři: D. Pospíšilová;  V. Mihál;  E. Klásková;  K. Petrtýlová 1;  J. Starý 1;  H. Ptoszková 2
Působiště autorů: Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (7): 415-423.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve spolupráci s dětskými hematologickými centry v České republice byl vytvořen registr pacientů s Diamon-dovou-Blackfanovou anémií (DBA). Bylo vyšetřeno 26 pacientů s chronickou hypoplastickou anémií. U 22 z nichbyla stanovena diagnóza DBA, což odpovídá incidenci 7 případů na 1 milion živě narozených. U zbývajících 4pacientů byla u dvou dětí diagnostikována chronická infekce parvovirem B19, u jednoho Fanconiho anémiea u jednoho atypicky probíhající tranzientní erytroblastopenie. Soubor pacientů s DBA tvoří 11 chlapců a 11děvčat ve věku 4 měsíce - 29 let. Byly nalezeny 3 rodiny s výskytem více případů DBA, ve 2 rodinách se uplatňujeautosomálně dominantní typ dědičnosti, ve 3. rodině autosomálně recesivní typ. Diagnóza DBA byla u všechpacientů souboru stanovena do 10 měsíců věku. Anémie byla zjištěna u 11 (50 %) pacientů již v novorozeneckémvěku. Čtyři (18 %) pacienti se narodili s porodní hmotností pod 5. percentilem pro gestační věk, čtyři (18 %) dětise narodily předčasně (35.-37. týden gravidity). Průměrná porodní hmotnost chlapců v souboru je statistickyvýznamně nižší než průměrná porodní hmotnost zdravých donošených chlapců v české populaci (p < 0,0079).Nepotvrdily se publikované údaje o vyšší frekvenci spontánních potratů u matek pacientů. Jedna nebo vícepřídatných anomálií byly zjištěny u 10 (46 %) pacientů. V pěti případech se jednalo o hypoplazii thenaru,u jednoho dítěte doprovázené zdvojením distálního článku palce, u dvou pacientů o defekt komorového septa,u jednoho o agenezi ledviny a u čtyř o kraniofaciální dysmorfie. Dvanáct (55 %) pacientů je sledováno pro malývzrůst. Pouze 3 pacienti v souboru nemají ani přídatné anomálie, ani malý vzrůst. Při sledování hematologickýchparametrů byl prokázán zvýšený střední objem erytrocytů (MCV) u 15 (68 %) pacientů souboru. Zvýšené hladinyHbF mělo 14 z 19 vyšetřených (74 %) pacientů a zvýšenou expresi i antigenu 13 z 19 vyšetřených (67 %) pacientůjako znaky fetální erytropoézy. Hladina erytropoetinu byla zvýšena u všech pacientů. Aktivita adenosindeaminázyv erytrocytech byla zvýšena u 15 ze 16 (94 %) pacientů nezávislých na podávání transfuzí. Ve dvou rodinách sesporadickým výskytem DBA jsme nalezli zvýšenou aktivitu ADA u tří zdravých členů rodiny. Třináct (55 %)pacientů je léčeno kortikoidy, 4 (18 %) pacienti jsou závislí na transfuzích, 4 (18 %) pacienti se nacházejí v remisionemocnění. Dva pacienti žijí po úspěšné alogenní transplantaci kostní dřeně (TDK) od HLA identickéhosourozence, třetí transplantovaná pacientka zemřela 2 měsíce po TDK na akutní formu GVHD. Jeden z pacientůzávislých na transfuzích zemřel před provedením komplexního vyšetření na dilatativní kardiomyopatii při těžkéhemosideróze. Při vyšetření kostní dřeně byla u 3 pacientů polymerázovou řetězovou reakcí potvrzena chronickáinfekce způsobená parvovirem B19. U jednoho dítěte tato infekce vedla k výraznému zhoršení průběhu základ-ního onemocnění. U všech pacientů bude provedena in vitro kultivace progenitorových buněk a molekulárněge-netické vyšetření k průkazu mutace ribosomálního proteinu RPS 19. Kompletní databáze pacientů bude zařazenado evropského registru pacientů, který slouží jako podklad pro mezinárodní výzkum etiologie a patogeneze tohotovzácného onemocnění.

Klíčová slova:
Diamondova-Blackfanova anémie, růstové faktory, přídatné anomálie, adenosindeamináza,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se