Vliv suplementace minerálů na kostní denzitu nedonošenýchnovorozenců


Effect of Mineral Supplementation on Bone Density in Premature Neonates

The authors investigated the bone density and parameters of bone metabolism in 25 premature neonates witha birth weight lower than 1500 g. The objective of investigation and care is to prevent the development of bonechanges which are caused mainly by a reduced supply of phosphorus and to a lesser extent of calcium and vitaminD. Human milk contains significantly less phosphorus and calcium as compared with the foetoplacentar circulation.Therefore in premature deliveries the period when higher mineral supplies are provided is markedly reduced, thisperiod being essential for the proper development of the neonatal skeleton.The authors recorded serum values of calcium, phosphorus, parathormone, ALP, osteocalcin and procollagenI; in urine the output of Ca, P and crosslinks. Densitometric examination revealed in all premature neonates atthe age of the foreseen time of delivery osteopenia or osteoporosis. During a check-up examination made after a 3- 8-month interval after the first examination when supplementation with calcium, phosphorus and vitamin D wasmade an increase of the bone mineral to 193 % according to bone mineral density (BMD) was found and 200 -350 % according to the total mineral content expressed as bone mineral content (BMC).This observation and a decline of markers of bone resorption provides evidence of the importance of supple-mentation not only from the aspect of prevention of metabolic osteopathies, but also for optimal growth andachievement of the peak bone mass comparable with the healthy full-term population.

Key words:
primary osteoporosis prevention, preterm newborns, supplementation, bone mineral content,dualphoton densitometry, accuracy and precision


Autoři: V. Vyskočil 1,2;  J. Dort 3;  E. Chvojková 3
Působiště autorů: Centrum pro poruchy kostního metabolismu, II. interní klinika FN, Plzeň, 1přednosta prof. MUDr. O. Topolčan, CSc. Ortopedická klinika FN, Plzeň, 2přednosta doc. MUDr. K. Koudela, CSc. Neonatologické oddělení FN, Plzeň, 3primář MUDr. J. Dort
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (4): 203-207.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři sledovali kostní denzitu a parametry kostního metabolismu u 25 nezralých nedonošenců s porodníhmotností nižší než 1500 g. Cílem sledování a péče je zabránit vzniku změn na kosti, které jsou způsobenypředevším sníženým přísunem fosforu, méně pak vápníku a vitaminu D. V mateřském mléce je významně nižšíobsah fosforu, ale i vápníku ve srovnání s fetoplacentárním oběhem, proto je při předčasném porodu výraznězkrácena perioda, ve které je dodáván vyšší obsah minerálů, nezbytný pro správný vývoj skeletu novorozence.Autoři sledovali sérové hodnoty kalcia, fosforu, parathormonu, ALP, osteokalcinu a prokolagenu I, v moči pakodpad Ca, P, kreatininu a crosslinks. Denzitometrické vyšetření prokázalo u všech nedonošených novorozenců vevěku předpokládaného termínu porodu osteopenii či osteoporózu. Při kontrolním vyšetření provedeném v inter-valu 3 - 8 měsíců po prvním vyšetření, kdy byla prováděna suplementace vápníkem, fosforem a vitaminem D, bylprokázán nárůst kostního minerálu na 193 % podle BMD (bone mineral density), podle celkového obsahu mineráluvyjádřeného v BMC (bone mineral content) na 200 - 350 %.Toto pozorování společně s poklesem markerů kostní resorpce prokazuje význam suplementace nejen z hle-diska prevence metabolických osteopatií, ale i zajištění optimálního růstu s dosažením co nejvyšší peak bone masssrovnatelnou se zdravou donošenou populací.

Klíčová slova:
primární prevence osteoporózy, předčasně narození novorozenci, suplementace, obsah kostníhominerálu, dvoufotonová denzitometrie, přesnost měření

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se