70-roční jubileum Doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.


Autoři: R. Koďousek
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 47, 2011, No. 2, p. 69
Kategorie: Osobní sdělení

Různá období v individuálním životě lékaře mají svá specifika, která poskytují příležitost k získávání nejen odborných či vědeckých poznatků, ale i cenných životních zkušeností. To se odráží konec konců i ve formování osobnosti lékaře, která se takto stává vzorem pro životní zaměření zejména u vnímavých jedinců mladší generace.


Vzor vyhraněné osobnosti lékaře slučuje nejen vysoké odborné kvality, přínosné výsledky vědeckého rázu a úspěchy v diagnosticko-terapeutické činnosti, ale i práci organizátorskou, a v neposlední řadě i jeho eticko-morální a humanitní profil.

Všechna tato specifika jsou patrna z dlouhodobé životní aktivity a výsledků práce jubilujícího doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.

Jaroslav Horáček se narodil 23. ledna 1941 v Náchodě. Po absolvování střední školy vystudoval Lékařskou fakultu UP v Olomouci (1964), následně po čtyřleté práci ve funkci asistenta Ústavu patologie LF UP (1964–8) úspěšně absolvoval specializační atestaci I. stupně v oboru patologie a v r. 1971 i atestaci II. stupně. Jeho odborná aktivita zejména v oblasti pneumopatologie byla v r. 1981 předpokladem k obhajobě disertace se ziskem titulu CSc. a následně zdárného absolvování habilitačního řízení pro obor patologické anatomie na LF UP v Olomouci 1991.

Pokračující snaha jubilanta po dalším postgraduálním vzdělávání se projevila i jeho externí stáží na Vídeňské univerzitě (Jakob-Erdheim Institut., vedoucí Prof. Dr. Werner Dutz) v r. 1991, na Institut für Pathologie, Univ. Bochum v roce 2004 a v létech 1995– 2009 každoročním absolvováním Sympozií a diagnostických seminářů pořádaných německou sekcí International Academy of Patology (IAP) v Bonnu, jejímž je členem.

Jak bylo zmíněno, jubilant započal svoji popromoční kariéru na Ústavu patologie LF UP v Olomouci, kde v létech 1964–71 plnil funkci asistenta. V roce1971 odešel do nemocnice v Krnově, kde založil oddělení patologie a po dalších 10 roků vykonával náročnou funkci ředitele této nemocnice. V létech 1981–91 pracoval (po odchodu do důchodu dosavadního přednosty a krajského odborníka doc. Č. Dvořáčka) na Oddělení patologie nemocnice Ostrava-Zábřeh, a to ve funkci přednosty ústavu a krajského odborníka Severomoravského regionu.

Jako uznávaný patolog se doc. Horáček zasloužil o vznik Zdravotně sociální fakulty (ZSF) Ostravské Univerzity a v roce 1994 se stal přednostou Ústavu patologie této instituce.

Vědecké a organizační aktivity jubilanta vedly v létech 1996–9 k jeho jmenování do funkce proděkana pro vědu a výzkum ZSF OU, v následujících letech 1999–2005 do funkce děkana a v létech 2005–8 k výkonu funkce proděkana pro vědu a výzkum na této vysoké škole.

Publikační a přednášková aktivita doc. Horáčka zahrnuje celkem 96 vědeckých prací v domácím a zahraničním tisku, 179 přednášek a 43 posterových sdělení.

V didakticko-pedagodické oblasti lze konstatovat u jubilanta širokou účast, a to především ve výuce studentů medicíny (období jeho asistentury na LF UP v Olomouci 1968–71, pak jako externista v letech 1971–93). Od roku 1993 až dosud vyučuje studenty na ZSF OU a od roku 2001 až dosud na Vysoké škole báňské při Technické univerzitě Ostrava. Jmenovaný byl školitelem 12 lékařů v rámci přípravy k absolvování atestace I. a II. stupně z oboru patologie.

Byl také školitelem 3 absolventů doktorského studijního programu (Ph.D.) a 29 absolventů bakalářských studií. Průběžně vykonával kromě funkce školitele též činnost oponenta bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací. Jmenovaný je autorem 2 vysokoškolských učebnic, výukových textů a učebnice Biologie člověka pro základní a střední školy. Jeho zásluhou je též rea­lizace školících výměnných pobytů studentů medicíny na Univerzitě ve Vídni. V didakticko-pedagogické oblasti nelze opomenout jeho zásluhy ve vzdělávání středně-zdravotnických pracovníků, v jeho spoluúčasti na podpoře programů bakalářského a magisterského vzdělávání, a následně i vzniku Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity.

V organizačním aspektu jsou v popředí jeho zásluhy na zřízení Oddělení patologie v Nemocnici Krnov, na přebudování Oddělení patologie nemocnice Ostrava-Zábřeh na Ústav patologické anatomie ZSF OU a na vzniku Doškolovacího střediska pro cytotechnology.

Za mimořádný úspěch jubilanta je možno retrospektivně připomenout úspěšné organizování 3 celostátních sjezdů českých a slovenských patologů v létech 1997–2007. Doc. Horáček se v průběhu uplynulých 15 let stal členem řady vědeckých rad důležitých institucí. Lze připomenout zejména tato členství: Vědecká rada (VR) OU 1994–2008, VR ZSF JČU v Českých Budějovicích (1994–dosud), VR University T. Bati ve Zlíně (1994–2006) a VR ZSF Univer. v Trnavě (2004–2008). Stejně tak bohatá je jeho členská účast v odborných společnostech. Stranou nestojí ani jeho členství v různých redakčních radách a edičních komisích.

Milý Jaroslave, tvoje úctyhodné dílo je již dnes vybídnutím k pokračování pro následnou generaci mladých patologů. V tom tě také může naplňovat uspokojení, že jsi ve tvůrčí celospolečensky významné práci osobně obstál. Do dalších let ti přejeme neutuchající elán a radost z dosažených výsledků tvé dlouholeté práce, a především pevné zdraví a pohodu v osobním a rodinném životě. Projev úcty v této souvislosti zasluhuje i tvoje paní manželka prim. MUDr. Pavla Horáčková, která ti je ve tvé životní dráze trvalou oporou.

Za zaměstnance Ústavu patologie LF UP
Rostislav Koďousek


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×