Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
Smrdáky 8. 12. 2017


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 2, p. 80-81

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Dozorná rada: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.

Ospravedlenení: MUDr. Ľudmila Breznická, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Tomáš Kopal, MUDr. Peter Kozub, PhD., MUDr. Peter Osuský, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Program:                                                                                  

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Euromelanoma day 2018
 4. XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 5. Návrhy na udelenie ocenení 2018
 6. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS. Do bodu Rôzne prof. Péč navrhol doplnenie informácie o dostupnosti depotného penicilínu. Program bol schválený jednomyseľne.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení z 21. 10. 2017

 • Zápisnica jednomyseľne schválená.

Kontrola uznesení

Splnené uznesenia:

 • – dr. Kolátorová sformulovala text prihlášky do sekcie STI a zaistila jej rozposlanie spolu s časopisom Česko-slovenská dermatologie;
 • – doc. Buchvald podpísal podporné stanovisko výboru SDVS k žiadosti dr. Polákovej o schválenie úhrady vyšetrenia onkomarkeru S-100 aj pre indikujúceho dermatovenerológa;
 • – doc. Buchvald vypracoval súhlasné stanovisko výboru SDVS pre MZ SR k návrhu nového pomaturitného špecializačného odboru podológia, s podmienkou účasti dermatológa pri vypracovávaní učebných osnov;
 • – dr. Kolátorová vypracovala zjednodušený dotazník k EMD. Na odoslanie vyplneného dotazníka ponechaný čas 3 mesiace;
 • – doc. Buchvald vypracoval súhlasné stanovisko výboru SDVS s mediálnym partnerstvom spoločnosti Solen pre XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov. Výbor súhlasí s uverejnením abstraktov z kongresu v časopisoch Česko-Slovenská dermatologie aj Dermatológia pre prax;
 • – doc. Buchvald vypracoval a odoslal žiadosť na MZ SR o skupinové povolenie neregistrovaného lieku testovacej rutinnej sady Alergeaze. MZ SR predmetnú žiadosť schválilo.

Nesplnené uznesenie:

 • prim. Kopal mal vypracovať rozdelenie zdravotníckych pomôcok na vlhké hojenie rán do troch kategórií podľa fázy hojenia rany, vzhľadom na neprítomnosť prim. Kopala úloha trvá ďalej.

3. Euromelanoma day 2018

 • výsledky Európskeho dňa melanómu na Slovensku v roku 2017 bude prezentovaná na konferencii Smrdácke dni;
 • doc. Buchvald – v roku 2017 bola dobrá spolupráca pri organizovaní tlačovej konferencie pri príležitosti EMD s firmou ZEAL. Výbor odporúča v spolupráci pokračovať aj na budúci rok;
 • v roku 2018 je pre EMD navrhovaný termín 7.–18. mája;
 • doc. Danilla navrhuje rozoslať mailom informačný plagátik do čakární dermatovenerologických ambulancií.

4. XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • Termín kongresu je 31. 5.–2. 6. 2018, Hotel Grand, Jasná, Demänovská dolina.
 • Zahraniční hostia: Účasť zatiaľ potvrdili prof. Utter z Nemecka a prof. Nordlind zo Švédska.
 • doc. Buchvald: návrhy sekcií a ich predsedajúcich budú urobené až po ukončení prihlasovania aktívnej účasti.

5. Návrhy na udelenie ocenení 2018

 • Výbor prediskutoval a schválil nasledovné ocenenia: dr. Rybárová, dr. Nejdková – schválené ČČ SDVS, doc. Danilla – schválená medaila SDVS; prof. Adamicová, prof. Švecová, dr. Kolátorová – schválené zlaté medaily SLS, dr. Baranová – schválená strieborná medaila SLS.
 • Životné jubileum budú mať v roku 2018 aj prof. Buchvald a dr. Doležalová. Prof. Buchvald už mal udelené všetky ocenenia, dr. Doležalová Zlatú medailu SLS – výbor schvaľuje odovzdanie pozdravného listu na XIV. kongrese slovenských a českých dermatovenerológov.

6. Rôzne

 • doc. Buchvald prečítal list prezidenta SSPLR prof. Kollera adresovaný MZ SR, týkajúci sa zmien v kategorizácii a cenotvorbe zdravotných pomôcok pre liečenie rán a jeho žiadosť o podporné stanovisko výboru SDVS. Výbor po oboznámení sa s listom súhlasí so stanoviskom SSPLR a poveruje doc. Buchvalda vypracovaním a odoslaním podporného stanoviska.
 • doc. Buchvald informoval o rokovaní na MZ SR, ktoré sa týkalo Katalógu výkonov pre DRG systém. Pripo­mienky na rok 2018 už boli uzavreté, pripomienky na rok 2019 možno podávať do 20. 2. 2018.
 • doc. Buchvald informoval o riešení pripomienky výboru SDVS vznesenej v rámci MPK k dĺžke trvania špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia uvedenej v Nariadení vlády, ktorým sa mení a dopĺňa  nariadenie vlády 296/210. Uvedená dĺžka trvania 3 roky je podľa vyjadrenia MZ SR v súlade s európskym štandardom, na Slovensku však napriek tomu stále platí dĺžka štúdia uvedená v aktuálne platnom minimálnom štandarde, t.j. 4 roky.
 • doc. Buchvald informoval o akcii pre laickú verejnosť organizovanej SDVS v spolupráci so spoločnosťou ZEAL pod názvom Trh kože, ktorá sa konala 12. 11. 2017 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Akcia mala dobrú odozvu, aktívne sa na nej zúčastnilo 24 dermatológov a celkom okolo 600 návštevníkov. Je záujem zo strany verejnosti aj partnerských organizácií o zopakovanie akcie v budúcom roku.
 • doc. Buchvald informoval o výsledku elektronickej komunikácie členov výboru k žiadosti spoločnosti Novartis o podporu celoslovenskej kampane zameranej na problematiku rakoviny kože. Členovia výboru súhlasili s podporou kampane, doc. Buchvald spracoval a odoslal podporné stanovisko výboru SDVS pre firmu Novartis.
 • doc. Buchvald – spoločnosť L’Oreal podala žiadosť o záštitu SDVS pre nový ročník Kurzu modernej dermatovenerológie.
 • doc. Buchvald – prišla pozvánka prezidenta ILDS na 2–3 miesta pre Slovensko na Skin summit 2018 v Hočiminovom meste vo Vietname, cestu a ubytovanie si musí hradiť účastník sám.
 • dr. Flimer žiada záštitu SDVS pre vzdelávacie akcie OZ Kožní lekári za zdravú kožu na rok 2018 – výbor súhlasí.
 • dr. Flimer, dr. Kolátorová – v rámci katalogizačnej komisie vypracovali registračné listy ambulantných výkonov pre odbor dermatovenerológia. MZ SR požaduje okrem presnej definície výkonu a jeho nositeľov aj finančné ohodnotenie práce zdravotníckych pracovníkov, ceny použitých prístrojov, ich odpisy, premietnutie ceny prístroja do výkonu. Dr. Kolátorová navrhuje pre výpočet ceny práce ambulancie použiť materiál vypracovaný ZAP, ktorý bol predložený ministrovi zdravotníctva, jedná sa o finančnú čiastku 65€/1 hodina práce. Dr. Kolátorová pre lepší výpočet navrhuje cenu 66,- €/1 hodina.
 • prof. Péč informoval, že liek Retarpen inj. už nebude možné na mimoriadny dovoz po termíne 31. 3. 2018 doviezť, vypršala platnosť povolenia.
 • doc. Danilla – navrhuje podmieniť preplatenie nákladov na zahraničnú cestu podaním správy so služobnej cesty.

Výbor SDVS berie na vedomie:

 • schválenie žiadosti o skupinové povolenie neregistrovaného lieku Európskej rutínnej sady epikutánnych testov Allergeaze na MZ SR.

Výbor SDVS schvaľuje:

 • zápisnicu z výborovej schôdze SDVS z 21. 10. 2017 po úpravách textu,
 • zjednodušený dotazník k EMD 2018,
 • uverejnenie abstraktov zo XIV. kongresu v časopisoch Česko-slovenská dermatologie aj Dermatológia pre prax,
 • pokračovanie v spolupráci s firmou ZEAL pri organizovaní tlačovej konferencie k EMD,
 • termín akcie EMD 7.–18. 5. 2018,
 • podporu SDVS kampani firmy Novartis zameranej na problematiku nádorov kože,
 • záštitu SDVS pre vzdelávacie akcie OZ Kožní lekári za zdravú kožu na rok 2018,
 • podmienenie preplatenia nákladov na zahraničnú cestu podaním správy so služobnej cesty,
 • ocenenia a spôsob ich odovzdania jubilantom v roku 2018.

Výbor ukladá:

 • doc. Buchvaldovi vypracovať a odoslať na MZ SR podporné stanovisko výboru SDS k žiadosti SSPLR o prehodnotenie zmien v kategorizácii a cenotvorbe zdravotných pomôcok pre liečenie rán,
 • doc. Buchvaldovi stretnúť sa so zástupcami spoločnosti L’Oreal ohľadom podmienok záštity SDVS pre Kurz modernej dermatovenerológie.

Smrdáky 8. 12. 2017

Zapísali: dr. Lidaj, dr. Kolátorová.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×