Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 6, p. 312-313
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

11. 5. 2013 o 12,00hod.

v knižnici Kožnej kliniky LFUK, Bratislava

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Gabriela Kolátorová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Eva Rasochová, MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Vladimír Flimer

Ospravedlnení: MUDr. Ľ. Breznická, MUDr. S. Urbanček, PhD., MUDr. E. Vrtíková, prof. MUDr. J. Péč, PhD., MUDr. J. Lidaj

Dozorná rada: MUDr. P. Osuský, PhD.

Ospravedlnení: MUDr. T. Štovčík, MUDr. K. Poláková, PhD.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Webová stránka SDVS
 4. IX. Kongres českých a slovenských dermatovenerológov
 5. Národná konferencia „Dermatózy detí“
 6. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • Doc. Danilla žiada doplnenie stanoviska o Diane 35, ktoré stále chýba.
 • Program bol jednomyseľne schválený.

2. Schválenie zápisnice z 23.2.2013 a kontrola uznesení

 • Doc. Buchvald nedostal k textu zápisnice žiadnu písomnú, ani ústnu pripomienku.
 • Prof. Šimaljaková a MUDr. Kolátorová sa obrátili na generálneho riaditeľa sekcie zdravia MZ SR MUDr. M. Miklošiho. Obe boli vyzvané, aby spracovali návrh tém, ktoré by sa mali riešiť novým zákonom o pohlavných a pohlavne prenosných ochoreniach. O stretnutí je napísaná zápisnica.
 • Zápisnica bola schválená.

3. Webová stránka SDVS

 • Nová webová stránka SDVS je v pracovnej verzii na webe. Je možné podávať odporučenia na jej vylepšenia.

4. IX. Kongres českých a slovenských dermatovenerológov, Praha, 6.–8. 6. 2013

 • Výbor konštatuje, že pozvánky prišli neskoro, len deň pred I. termínom uzávierky, prihlásenie slovenských dermatológov sa pre krátkosť času nedalo za prvú nižšiu sumu stihnúť. Prezident požiadal prof. Arenbergera o predĺženie termínu prihlasovania, čo bolo českou stranou akceptované a oznámené na portáli JASTA.
 • Program bol prejednaný, sekcie sú rozdelené.
 • Uskutočnenie spoločného X. Kongresu slovenských a českých dermatovenerológov – Bratislava, alebo Vysoké Tatry, termíny 5.–7. 6. 2014, alebo 12.–14. 6. 2014. Rozhodne sa po preskúmaní hotelových ponúk.

5. Národná konferencia „Dermatózy detí“

 • Termín konania 11. a 12. 10. 2013 v hoteli Saffron, Bratislava.
 • Zo zahraničných prednášateľov účasť prisľúbili – prof. Szalai z Maďarska, z Českej republiky – MUDr. Bučková, MUDr. Polášková, MUDr. Čapková.
 • Doc. Danilla bude ocenený Čestným členstvom SLS, ktoré je prezídiom SLS schválené.
 • Registračný poplatok do 10. 9. 2013 bude: 25-, € do 30. 9.: 35,- € na mieste 40,-€ .
 • Cena za ubytovanie: 59,-€ za jednolôžkovú izbu, 69,- € za dvojlôžkovú izbu. Nahlásenie ubytovania do 10. 9. 2013, po tomto termíne už nie je výbor schopný garantovať výšku ceny za ubytovanie, ktorá sa zvyšuje o 10,-€.
 • Abstrakty poslať do 10. 9. 2013.
 • I. informácia bude rozoslaná v júni 2013.

6. Rôzne

 • Doc. Buchvald informoval o výsledkoch volieb do Sekcie flebológie a hojenia rán.
 • MUDr. Kopál bol oslovený prof. Šimaljakovou, predsedníčkou volebnej komisie, aby ako kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov, zabezpečil oslovenie ostatných členov sekcie s najvyšším počtom hlasov pre výbor a dozornú radu, a aby sekcia v čo najkratšom čase začala svoju činnosť.
 • Doc. Buchvald informoval o zasadnutí UEMS v dňoch 4.–7. 4. 2013 v nemeckom Potsdame. Ide o poradný zbor, ktorý sa snaží o zabezpečenie rovnocenného vzdelávania v odbore v rámci EU a vymedzenie a ochranu záujmov odboru.
 • Doc. Buchvald vystúpil s odbornou prednáškou na kongrese Nemeckej dermatologickej spoločnosti v Drážďanoch tak, ako ho výbor pred časom poveril.
 • Na žiadosť organizácie Psoriasis International Network zaslali doc. Buchvald a MUDr. Urbanček spolu s viceprezidentkou SPaA SR pani Bergmannovou list pani ministerke zdravotníctva JUDr.  Zvolenskej so žiadosťou o podporu iniciatívy vyhlásenia Svetového dňa psoriázy na zasadnutí výkonného výboru WHO. Pani ministerka súhlasila s podporou tejto iniciatívy.
 • Pre mladých dermatovenerológov je určená e-learningová platforma DOIT na stránke www. cyberderm.net. Odporučené informovať prim. Urbančeka, aby informoval sekciu mladých dermatovenerológov.
 • Členské do UEMS za rok 2013 sme uhradili vo výške 1443,-€.
 • Dňa 15. 5. 2013 je organizovaný Euromelanoma Day.
 • Chýba informácia o osude kožných oddelení Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prof. Péč mal jednať s generálnym riaditeľom VšZP na základe informácie o snahe zatvoriť kožné oddelenia v Bojniciach a Považskej Bystrici. Nemáme informácie o výsledkoch rokovania,
 • Výbor SDVS navrhuje, aby jednotlivé sekcie predkladali ročný plán činnosti vždy do konca septembra predchádzajúceho roka.Zmluva s firmou Johnson-Johnson bola podpísaná na dva roky za podmienok, aké boli odsúhlasené na predchádzajúcej výborovej schôdzi.

Výbor berie na vedomie:

 • informáciu doc. Buchvalda zo stretnutia Dermatovenerologického výboru UEMS v Nemecku,
 • podpísanie zmluvy s firmou Johnson-Johnson na roky 2013–2014,
 • prevzatie záštity ministerky zdravotníctva nad Svetovým dňom psoriázy v SR,
 • uhradenie členského do UEMS na rok 2013.

Výbor schvaľuje:

 • zápisnicu z predchádzajúcej schôdze 23. 3. 2013,
 • uskutočniť Národnú konferenciu v termíne 11.–12. 10. 2013 v hoteli Saffron, Bratislava.

Výbor ukladá:

 • prof. Šimaljakovej a prim. Rasochovej vypracovať stanovisko k preskripcii Diane-35 tbl.,
 • pracovnej skupine v zložení: prof. Šimaljaková, doc. Danilla, MUDr. Kolátorová a MUDr. Osuský iniciovať v spolupráci s MZ SR tvorbu zákona o PCH a STI,
 • prof. Péčovi informovať o výsledkoch jednania s riaditeľom VšZP aj ostatných poisťovní o zachovaní kožných oddelení v TNSK,
 • doc. Buchvaldovi a MUDr. Kolátorovej zistiť možnosti miesta a termínu konania X. Kongresu slovenských a českých dermatovenerológov v roku 2014.

V Bratislave 11. 5. 2013

Zapísal: MUDr. V. Flimer


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×