Zápis ze schůze Výboru ČDS konané dne 17. října 2013


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 6, p. 313-315
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Drlík, prim. Selerová

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Čas: 9.30–12.30 hodin

Program

A) Projednáno

Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 12. 9. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B) Nově projednáno

1. Úhradová vyhláška 2014

(prof. Arenberger, dr. Vocilková)

V úhradách na r. 2014 se nečekají velké změny. Při stabilním způsobu vykazování by náš obor mohl získat asi 13% zlepšení v celkových úhradách.

Maximální úvazek lékaře je 1,2; probíhala diskuse o tom, že úvazky menší než 0,5 budou přehodnocovány, ale zřejmě se tato úprava do vyhlášky nedostane.

Diskutovalo se o existenci tzv. pozitivního listu léků. Výkony 61123, 61129 a mezioborová konzultace vyžaduje znalost kalkulačního listu, který je vlastnictvím autorské OS. Proto jej nemůžeme jako ČDS upravit. Ordinační doba/týden na úvazek 1,0 je 30 hod. Provozní doba pak zpravidla přesahuje.

Inovace Sazebníku je dotována penězi EU: dá se tedy očekávat motivace pracovníků MZ na něm dále pracovat.

2. Léková agenda

Prof. Arenberger a prim. Benáková jednali s profesorem Švihovcem o nedostatku penicilinových přípravků – dovoz snad bude prováděn v rámci specifického programu (SLP), který vypracuje přímo MZ ČR prostřednictvím SÚKLu. V současnosti je řada léků dovážena v rámci SLP (např. Furatoin).

Stále je požadována odborností praktických lékařů možnost předepisovat další lokální kortikoidy (např. Beloderm) – výbor ČDS toto nedoporučuje, lze vyřešit delegováním preskripce dermatologem (neobsahují totiž symbol „E“ – zákaz delegování preskripce).

3. Centrum pro vzácná onemocnění (genodermatózy)

Stanovisko ČDS odesláno prof. Mackovi. Dne 2. 10. 2013 proběhlo jednání příslušné komise – podle zápisu nebylo zřízení v dermatologii projednáno. Bude snad provedeno na další schůzi. Prim. Bučková informuje o schůzce představitelů Center genodermatóz v průběhu EADV v Istanbulu.

4. Rámcové smlouvy pro ambulantní specialisty k 1. 1. 2016

Prof. Arenberger informuje o proběhlé informativní schůzce na ústředí VZP ČR. Smlouvy budou posuzovány podle doporučených kritérií: geografická dostupnost, plnění věcného, technického a personálního zajištění, maximálně souběh 1,2 úvazku, elektronická komunikace, klinicko-ekonomické parametry, časové zajištění ambulance (5 dnů, dopoledne + odpoledne), systém hodnocení kvality, racionální preskripce a využití pozitivních lékových listů.

5. Lymfodrenáže – povolení výkonu

Schválení bylo na minulé výborové schůzi pozastaveno kvůli nejasnostem ohledně aktivity ČOS vůči dermato-onkologickým centrům, nyní opět otevřeno. Masarykův onkologický ústav v Brně má výkon nasmlouván, ale provádí je jiný subjekt, registrovaný v Praze, který to nasmlouvané nemá. Výbor ČDS souhlasí s povolením výkonu jako vstřícný krok vůči ČOS, pokud bude poskytováno pouze pacientům MOU a v jeho prostorách.

6. Rozšíření preskripčního omezení

Firma Medac žádá, aby preparáty Linola Ölbad byly hrazeny pro děti do 3 let věku PL (referuje prim. Bučková) – zdůvodňují, že včasná péče o kůži zabrání progresi atopického ekzému. Výbor ČDS podporuje, ale s doplňkem, že po odborné stránce se týká všech olejových koupelí.

7. Mykologie

Na kalkulačním listu dermatologické mykologie se pracuje (dr. Vocilková, doc. Skořepová).

8. Žádost o zařazení cantharidinu do seznamu léčivých látek

Dr. Konrád předkládá tuto žádost – látka by perspektivně mohla být použita k léčbě molusek (silné kontaktní irritans). Výbor ČDS doporučí.

9. Odvolání po revizním šetření na pracovišti dr. Rakové

Výbor ČDS opětovně doporučuje znalost kalkulačních listů výkonů [u některých výkonů je nutná přítomnost 2 lékařů (61223) a příslušně obsáhlý zápis v dokumentaci].

10. Stížnost p. Skalské podaná na MZ pro nesprávnou léčbu svrabu

Týká se rodiny se svědivými obtížemi, která cestovala po celém světě. Při té příležitosti se diskutovalo o návrhu nové vyhlášky MZ ČR s přílohou, týkající se svrabu: návrh opatření se zdá být příliš rozsáhlý. Prof. Arenberger odešle připomínky na MZ ČR a bude informovat o problematice v úvodníku dermatologického časopisu.

11. Studijní obor psychosomatika

Doc. Pánková doporučuje zapojení dermatovenerologie do nástavbového studijního oboru psychosomatika: znamenalo by to i možnost vytvoření speciálního kódu pro psychodermatologické vyšetření. Schváleno.

12. Stipendia Německé dermatologické společnosti – připomínka, již publikováno. Termín přihlášek do 21. 10. 2013 k rukám prof. Arenbergera.

13. Léčebné pobyty pro děti s atopickým ekzémem v Izraeli – připomínka, již publikováno. Termín přihlášek do 21. 10. 2013 k rukám prof. Arenbergera pro 16 dětí k Mrtvému moři (výběr bude proveden začátkem prosince 2013) + 8 rodičů v termínu 3–4/2014 (na 1 měsíc).

14. Odborné akce 2014

Doc. Ettler vyzývá ke včasnému dodání návrhů do konce října 2013. Zatím přihlášeno 13 akcí.

15. Kurz systémové léčby psoriázy

V příštím roce uspořádáme 3 kurzy o systémové léčbě psoriázy společně s IPVZ a podporou AbbVie.

16. Dermatology update

S ohledem na příchod většího spektra moderní dermatologické terapie uspořádá ČDS na jaře 2014 konferenci, technicky zajistí Jasta. Termín bude oznámen s ohledem na omezení interference s jinými akcemi později.

17. Centra

Novelizuje se vyhláška. Za ČDS ČLS JEP jedná prof.  Arenberger.

18. Noví členové ČDS projednáni a schváleni:Dr. Hrňa (Praha), dr. Kučera (Praha), dr. Bousková (Třebíč), dr. Gruntová (Šumperk).

O snížení členského poplatku (MD) žádá dr. Jiráková (Praha) – schváleno snížení o částku za ČLS, dále prim. Seyček jako čestný člen.

19. Různé

  • a) Advokátní kancelář Mališ-Nevrklá-Légl vydává stanovisko k registraci biosimilar firmy Egis v návaznosti na dopis ze zasedání mezioborové pracovní skupiny – po právní stránce je vše v pořádku. Prof. Arenberger poděkuje za informaci. Zároveň se budou naši zástupci nadále účastnit jednání pracovní skupiny k dořešení otázek biosimilars z medicínské stránky. Další schůzka je na přelomu listopadu a prosince – zúčastní se prof. Arenberger.
  • b) Doc. Korbelář (IBI) žádá o podporu preparátu Sensicutane pro úhradu ze ZP. Výbor ČDS souhlasí.
  • c) Dr. Vávrová má III. stupeň akreditace a lékaře bez kvalifikace, kterému VZP odmítá proplatit výkony. Dne 17. 1. 2013 bylo jednání Pracovní skupiny MZ v souvislosti se zrušením kódů lékaře s nižší kvalifikací: výkony L3 bude ZP uznávat pouze při nasmlouvaném lékaři L3, který vykonává odborný dohled, a to pracoviště dr. Vávrové splňuje.
  • d) Výpis z účtu ČDS: t. č. 1.371.000,- Kč. Stav účtu je stabilní. Diskutovány položky, posílena příjmová strana díky letošnímu kongresu.
  • e) Dr. Rydlová požádala z důvodu jiných pracovních povinností o ukončení sekretářské činnosti pro ČDS. Od 1. 11. 2013 bude tuto práci místo ní vykonávat Ing. Martina Liberdová. Prof. Arenberger pověřen vyřízením této změny na ČLS a uzavřením smlouvy s jejím zaměstnavatelem.
  • f) Organizační výbor XV. World Congress on Cancers of the Skin 2014 v Edinburgu (Skotsko) nabízí zdarma možnost pro ČDS uspořádat v rámci tohoto kongresu skupinový mítink, který nebude mít překryv s odborným programem kongresu a bude přístupný i pro ostatní účastníky kongresu (pověřen doc. Ettler).
  • g) Česká společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP žádá ČLS o změnu svého názvu na Společnost laserové a estetické medicíny ČLS JEP. Společně se Společností korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP se ztotožňujeme s názorem jednání předsednictva ČLS JEP z června 2013, že by tato změna mohla interferovat s již stávající činností několika společností ČLS JEP (včetně České společnosti plastické chirurgie) a tuto změnu nedoporučujeme.

20. Příští schůze Výboru ČDS: 21. 11. 2013.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se