Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS
Malá zasadačka FN Nitra, Nitra 26. 5. 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 6, p. 246
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Ľudmila Breznická, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Eva Vrtíková, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Ospravedlnení: doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD., MUDr. Tibor Štovčík

Ospravedlnení: MUDr. Katarína Poláková PhD.

Prizvaní: 0


Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
O doplnenie nežiadal nikto.
Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení zo schôdze výboru 21. 4. 2012

 • Dr. Kolátorová – neprevzaté ocenenia doc. Minárikovej a dr. Chríbikovej boli predané vedúcemu pracoviska prof. Péčovi na odovzdanie oceneným.
 • Doc. Buchvald a Dr. Kolátorová doručili vyjadrenie výboru SDVS k zmenám zásad udeľovania ocenení na SLS. Výbor SDVS berie na vedomie nový Štatút udeľovania pôct a cien SLS. Berie na vedomie súhlas SLS s udelením zlatej medaily prof. Jautovej, ostatným navrhovaným (prim. Martinásková, prim. Velická, prim. Lidaj) možnosť udeliť zlatú medailu až pri jubileu 65 rokov.Prof. Péč – novelizácia katalógu výkonov a informácia o aktuálnom stave – úloha trvá.
 • Prof. Péč – existencia zásad MZSR o zaraďovaní do odboru a pre obsadzovanie voľných miest na dermatovenerologickýchn oddeleniach – úloha trvá.
 • Tlačová beseda k Melanoma Day prebehla za účasti doc. Hegyi, doc. Buchvalda, dr. Borecké, prim. Lidaja a novinárov i televízie, splnila sa naša požiadavka, aby médiá o akcii informovali vopred a nie až v deň konania akcie.
 • Doc. Buchvald – napísal list prof. Kolibášovej ako vedúcej akreditovaného pracoviska o vhodnosti dodržiavania smernice o zložení skúšobných atestačných komisií, v ktorej sa odporúča, aby skúšobná komisia bola zložená zo zástupcov akreditovaných pracovísk.
 • Prof. Péč, doc. Buchvald – inicializovať stretnutie dermatovenerológov, hygienickej služby a Ministerstva zdravotníctva o aktuálnej situácii o zákone a hlásení i depistáži PCH – úloha trvá.
 • Zápisnica bola schválená.

3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • Doc. Buchvald – je prihlásených 29 vystavujúcich firiem, 6 firiem poskytne edukačné granty, formuje sa finálny program – prednášky, predsedajúci sekcií, bloky podporené edukačnými grantami, postery. Prebieha registrácia účastníkov a ukončené bolo objednávanie ubytovania v hoteloch Gate One a Chopin. Pozvaní zahraniční prednášajúci vystúpia v dvoch samostatných blokoch.
 • Na kongrese bude odovzdaná zlatá medaila SLS prof. Jautovej. Vzhľadom na nové pravidlá udeľovania ocenení SLS a nemožnosť udeliť prim. Martináskovej, prim. Velickej a prim. Lidajovi výborom navrhovanú zlatú medailu, výbor po diskusii schvaľuje odovzdať im pozdravné listy. Prim. Lidaj požiadal o jeho odovzdanie v rámci Smrdáckych dní.

4. Rôzne

 • Doc. Buchvald – výbor SPAE (Spolok psoriatikov a atopikov) požiadal výbor SDVS o podporu aktivity pri organizovaní svojej akcie Deň kože, výbor súhlasí.
 • Doc. Buchvald – zaplatili sme poplatok 1491 € za členstvo v EÚMS (3 € na člena).

Výbor berie na vedomie:

 • Informáciu o novom Štatúte udeľovania ocenení SLS.
 • Súhlas SLS s udelením zlatej medaily prof. Jautovej.

Výbor schvaľuje:

 • Zápisnicu z predchádzajúcej schôdze.
 • Odovzdanie pozdravného listu prim. Martináskovej a prim. Velickej na VIII. kongrese slovenských a českých dermatovenerológov, prim. Lidajovi na XIII. smrdáckych dňoch.
 • Podporu aktivity SPAE (Spoločnosť psoriatikov a atopikov) pri organizovaní akcie Deň kože.

Výbor ukladá:

 • Prof. Péč – novelizácia katalógu výkonov a informácia o aktuálnom stave – úloha trvá.
 • Prof. Péč – existencia zásad MZSR o zaraďovaní do odboru a pre obsadzovanie voľných miest na dermatovenerologickýchn oddeleniach – úloha trvá.
 • Prof. Péč, doc. Buchvald – inicializovať stretnutie dermatovenerológov, hygienickej služby a Ministerstva zdravotníctva o aktuálnej situácii o zákone a hlásení i depistáži PCH – úloha trvá.

V Nitre 26. 5. 2012 zapísal Dr. Lidaj


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se