Zápis ze schůze výboru ČDS
Praha 13. září 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 6, p. 244-245
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Kuklová, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová

Místo: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK

Čas: 9.30–12.30 hodin


PROGRAM

A) Zápis z minulého zasedání Výboru ČDS dne 14. 6. 2012. Zápis byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS a po 2 připomínkách schválen.

B) Nově projednáno

 1. Volně prodejné léky
  Po 1. 7. 2012 je nepřehledný stav v různých lékových skupinách – některá zůstala hrazená, jiná ne. Některé nehrazené léky vypadly z počítačových databází používaných při předepisování léků, jiné se tam vrátily.
 2. Přípravy 90. výročí ČDS
  Bude v tomto směru sepsán úvodník do časopisu Čs. dermatologie (v č. 5) a otištěny pozvánky na doprovodné akce: „Coming Together with Friends“ při kongresu EADV dne 26. 9. 2012 ve 13–17 hod. a Slavnostní shromáždění ČDS v Rezidenci primátora Hl. m. Prahy dne 8. 11. 2012 v 9.30–17 hod. Další aktivitou je stánek ČDS a časopisu Čs. dermatologie na kongresu EADV v Praze (diskutována strategie reklamních prezentací, vystavený obsah – např. české dermatologické publikace, muláže, upomínkové předměty apod.). Pamětní listy ČDS k 90. výročí založení budou přílohou Čs. dermatologie a vystaveny na stánku ČDS na EADV. Výbor ČDS děkuje prof. Reslovi za práci při jeho tvorbě.
 3. Web ČDS
  Stále diskutována strategie webu ČDS pro potřeby členů ČDS, jejich aktualizace, otázky financování i kvalifikace webmastera.
 4. Photodermatology Day
  – dne 26. 9. 2012 na EADV v Praze
  Doc. Ettler informuje, že dne 26. 9. 2012 v Praze (13–17 hod.) bude v rámci tzv. sympozií sesterských společností pořádán „Photodermatology Day“. Zváni jsou všichni čeští účastníci EADV kongresu (nutná registrace), členové Fotobiologické sekce ČDS budou obesláni elektronickou pozvánkou s programem.
 5. Oxsoralen® cps – konec registrace
  Oxsoralen® cps skončil v červnu 2012 s registrací v ČR, která nebyla obnovena. Přípravek lze t. č. získat mimořádným dovozem. Vypracováním tzv. specifického léčebného programu pověřen doc. Ettler a prim. Benáková.
 6. Pendepon – výpadek
  V současné době je výrobní výpadek Pendeponu inj. (výrobce Biotika), reálně hrozí jeho nedostupnost. Náhradou by mohl být dražší Tardoxylin či prodloužená kúra Prokain PNC, eventuálně jiná antibiotika.
 7. Venerologie
  • a) Pornoprůmysl – nákaza lues. V Maďarsku se pornoherci nakazili lues i s účastí některých českých hvězd. MZ ČR upozorňuje na tuto okolnost české venerology.
  • b) Prof. Resl + prof. Arenberger upozorňují MZ na nárůst rezistence kapavek. Firma Gedeon Richter nabízí dodávat přípravek Suprax (Cefixim).
  • c) Upozornění z MZ ČR k povinnosti hlásit chlamydiové infekce podle vyhlášky č. 473/2008 Sb. v příloze 20 je podhlášeno v systému EPIDAT.
 8. Sdílení kódů pro odbornost fyzioterapie
  MZ tlumočí žádost segmentu fyzioterapeutů o sdílení kódů lymfodrenáží. Odpoví as. Frey, dá podmínku recipročního uvolnění některých kódů pro dermatology.
 9. Sazebník výkonů
  Na MZ proběhla jednání o úpravě lékařských výkonů do nového Sazebníku. U řady kódů bude zřejmě odstraněno Q. Naše další požadavky jsme zadali do elektronického systému, společnost k přímému jednání nebyla zvána.Současně se připravuje kalkulační list „fotoferéza“ pro registraci.
 10. Inzerce na EADV kongresu
  SDS požádala vedení EADV o stejnou možnost nabízení umístění reklam farmaceutických a kosmetických firem na svém stánku, jako to nabízí na svém stánku jiný český dermatologický subjekt v rámci „Podmínek partnerství a vybudování trvalého vztahu mezi lékaři a farmaceutickými firmami“. EADV nám zatím oficiální svolení k této srovnatelné aktivitě neudělilo.
 11. Čs. dermatologie
  Novým vydavatelem časopisu Čs. dermatologie je společnost CN Brown, časopis zůstává pod patronací ČLS JEP. Autorské honoráře se vyplácejí podle šéfredaktora při pozitivním hospodářském výsledku.
 12. Ceny za nejlepší publikace v Čs. dermatologii 2011
  Na základě vyhodnocení ankety primářů a přednostů budou vyhlášeny nejlepší práce na Slavnostním shromáždění ČDS dne 8. 11. 2012 večer a předány ceny sponzorované Dermatologickým univerzitním nadačním fondem.
 13. Stipendia Dermatologického univerzitního nadačního fondu a Německé dermatologické společnosti
  Letošní stipendia Dermatologického univerzitního nadačního fondu a Německé dermatologické společnosti budou také udělena na Slavnostním shromáždění ČDS dne 8. 11. 2012 večer.
 14. Kalendář odborných akcí
  Výbor ČDS sestavuje kalendář odborných akcí na r. 2013. Přihlášky zasílejte doc. Ettlerovi do konce října 2012. Přihlášky a instrukce budou vystaveny na www.derm.cz v kolonce aktuality.
  Výbor ČDS pak dne 1. 11. 2012 projedná seznam těchto akcí s možností udělení patronace. K podmínkám takové patronace (a tím udělení kreditů ČLK za jednotnou sazbu 500 Kč + DPH, kterou organizátor musí uhradit na účet ČDS ČLS JEP) patří zejména neúčast jiného komerčního spolupořadatele (a to i nemocnice; LF UK se povoluje) a reklamní aktivity v přednáškovém sále. O udělení kreditů žádá lokální organizátor sám na sekretariátu ČLS (czma@cls.cz) nejdéle měsíc před konáním akce s doložením kompletního odborného programu (kopii zasílá dr. Rydlové na sekretariát ČDS), žádostí organizační složky ČLS JEP a potvrzeným formulářem (schváleným ČDS) „Odborné doporučení pro zařazení vzdělávací akce do registru ČLK“.
 15. Stanovisko k Aqua Sun
  Prim. Duchková žádá pro Kožní sanatorium v Ústí nad Labem uznání vykazování kódu pro synchronní balneoterapii. Výbor ČDS souhlasí. Vyjádření předáno prim. Duchkové osobně.
 16. Stanoviska k některým lékům pro SÚKL
  Léky na akné (fixní kombinace) jsou ohroženy vyjmutím z úhrady. Prim. Benáková vypracovala stanovisko s doporučením úhrady bez omezení odbornosti.
  Canespor nehtová souprava – vypracováno vyjádření, že se jedná o unikátní formu a není zaměnitelný s Canespor sol. – vypracoval prof. Arenberger.
  Linola přípravky – je v jednání jejich úhrada (t. č. není hrazeno).
  Ipilimumab, vemurafenib, vismodegib: prof. Arenberger požádal o povolení preskripce těchto biologik k léčbě melanomu a lokálně progredujícího bazaliomu pro dermatology v dermatoonkologických centrech vyššího typu.
 17. Celulitida
  Prof. Arenberger informoval MZ ČR na jejich dotaz, že zařazení (kosmetické) celulitidy do Mezinárodní klasifikace diagnóz není reálné.
 18. Noví členové ČDS
  O členství v ČDS požádaly dr. Rendárová (HK), dr. Wertzová (HK), dr. Bernardová (Plzeň), dr. Čechovičová (Šumperk), dr. Marušiaková (Liberec), dr. Hlaváčková (Brno) – Výborem ČDS byly tyto kolegyně přijaty. Dr. Rozlivková (Vraclav) požádala o snížení členských příspěvků – souhlas u poplatku ČLS, ne u ČDS.
 19. EADV
  EADV nabízí stipendium ve výši 1000 € pro mladé dermatology do 35 let k účasti na 10. jarním sympoziu EADV v Krakově ve dnech 23.–26. 5. 2013 (termínováno do 5. 11. 2012, bližší informace na www.eadv.org).
 20. Dermatoonkologické centrum II. typu – Nový Jičín
  Prof. Arenberger oznámil, že pracoviště v Nemocnici Nový Jičín splnilo požadavky dermatoonkologického centra základního typu.
 21. EB centrum v Brně
  Prim. Bučková informuje, že pro EB centrum v Brně byl vytvořen specifický kód s úhradou na předpis atraumatického krytí Mepilex lite a Mepitel větších rozměrů (20 x 30, 20 x 50).
 22. Předpis krytí ran
  Dr. Vocilková upozorňuje, že oznámení o předpisu krytí ran na 3 měsíce bez souhlasu revizního lékaře se týká pouze „vlhkého krytí“. Pro všechny ostatní typy krytí se vyžaduje souhlas RL.
 23. Další PDT centrum
  Dr. Lippert žádá Výbor ČDS pro centrum Asklepion v Praze o podporu při úhradě PDT u ZP 207. Výbor ČDS souhlasí s podporou.
 24. Žádost VZP o studii s eximerovým laserem
  VZP žádá provedení studie s excimerovým laserem ve 3 schválených centrech (Brno, Plzeň, Praha). Výbor souhlasí s designem studie pro další vyhodnocení ekonomiky úhrady. Výborem jsou schválena další pracoviště, pokud si excimerový laser také zakoupí.
 25. Taxa laborum – nárůst nákladů na IVLP
  Na ZP 207 a 217 již přijato upozornění SADem na zvýšené náklady za IVLP. Prof. Arenberger upozornil dopisem i další ZP na tento nárůst. Podle JUDr. Macha, který byl v této věci požádán výborem ČDS o právní rozbor, by bylo kromě přímého jednání s pojišťovnami vhodné i systémové řešení cestou MZ ČR, které je ale méně schůdné.
 26. Různé
  • a) Stanovisko k elektroporaci – jedná se o novou metodu parenterálního podání cytostatik s lokální potenciací penetrace do metastáz. Bylo by vhodné vytvořit kalkulační list pro tento výkon, práce jsou zahájeny.

  • b) Problematika jednání s Lymfologickou společností přesunuta na příští schůzi Výboru ČDS.

Termín příštího zasedání Výboru ČDS: 1. 11. 2012 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se