Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS
Hotel Victoria, Martin 24. 2. 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 3, p. 115-116
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD, MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Nejdková

Ospravedlnení: prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD, MUDr. Eva Vrtíková

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík

Ospravedlnení: MUDr. Peter Osuský, PhD, MUDr. Katarína Poláková, PhD

Prizvaní: 0

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • O doplnenie nežiadal nikto.
 • Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

 • Doc. Buchvald nedostal k minulej zápisnici žiadnu písomnú pripomienku, nikto z prítomných nemal ani ústnu pripomienku k textu zápisnice z ostatnej schôdze výboru SDVS.
 • Kontrola uznesení:
  • doc. Buchvald získal od držiteľa autorských práv Dr. A. Nasta z Charité Berlín súhlas s prekladom guidelinov liečby akné do slovenčiny, súčasne je zodpovedný za správnosť prekladu;
  • na výzvu ILDS prihlásiť potenciálnych prednášajúcich na svetový dermatologický kongres vo Vancouveri 2015 dostal doc. Buchvald od prednostov kliník len jeden návrh na mladého dermatológa – Dr. Kováčikovú-Curkovú z Kožnej kliniky UNB Bratislava;
  • zápisnica bola schválená.

3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • Doc. Buchvald – „Oznámenie“ o kongrese s priloženými prihláškami na registráciu, ubytovanie a aktívnu účasť ide do tlače, v priebehu marca bude distribuované všetkým slovenským aj českým dermatovenerológom.
  Ubytovanie je rezervované okrem hotela Gate One**** aj v blízkom hoteli Chopin. V súvislosti s novým zákonom o lieku vznikli nové povinnosti organizátorom aj firmám sponzorujúcim kongres. JUDr. Mistríková zo SLS poskytne v prípade potreby metodické usmernenie. O prebratie záštity nad kongresom požiada doc. Buchvald dekana LFUK a rektora UK.
 • Dr. Kolátorová – prečítala zoznam jubilantov, výbor po tajnom hlasovaní navrhol oceniť nasledovných: doc. Jarčušková, prof. Jautová, dr. Martinásková, Dr. Lidaj, Dr. Velická, ocenenia budú odovzdané v Bratislave na kongrese SDVS-ČDS.
 • Dr. Lidaj požiadal o možnosť prevzatia ocenenia na konferencii v Smrdákoch, výbor súhlasí.
 • Doc. Buchvald – žiada návrhy na spôsob odovzdania ocenení z roku 2011, ktoré si dr. Chribiková a doc. Mináriková nemohli prevziať na konferencii v Smrdákoch v decembri 2011. Výbor navrhuje odovzdať ocenenia prostredníctvom vedúceho príslušného pracoviska alebo krajského odborníka.

4. Rôzne

 • V dňoch 13.–14. 4. 2012 bude Kurz rezidentov pre slovenských aj českých mladých dermatovenerológov v posluchárni DFNsP v Bratislave.
 • Bolo uhradené členské v ILDS v sume 771,- USD.
 • Bolo uhradené kolektívne členské v EADV pre 170 členov v sume 2195 €.
 • O štipendium M. Hornsteina na účasť na jarnom sympóziu EADV vo Verone prejavil záujem len jeden záujemca – Dr. Juraj Hegyi z Bratislavy, doc. Buchvald mu napísal odporúčací dopis.
 • O štipendium M. Hornsteina na účasť na 21. kongrese EADV v Prahe prejavili záujem dr. Černohorská z Banskej Bystrice a dr. Rakúsová z Bratislavy, doc. Buchvald im napísal odporúčacie dopisy.
 • Doc. Danilla – poukazuje na viaceré pretrvávajúce problémy nášho odboru – príprava nového bodovníka výkonov, zaraďovanie absolventov do odboru, hlásenie dermatóz, preplácanie výkonov zdravotnými poisťovňami, zriaďovanie centier pre liečbu niektorými liekmi.
 • Výbor navrhuje požiadať hlavného odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu prof. Péča o zistenie aktuálneho stavu okolo nového bodovníka výkonov.
 • Dr. Flimer – zaradenie do odboru robí riaditeľ zdravotného zariadenia.
 • Doc. Buchvald – v súčasnosti je zaradených do predatestačnej prípravy v odbore dermatovenerológia 72 lekárov. Doc. Danilla navrhuje sprísniť kritériá zaraďovania absolventov do odboru, výbor SDVS by mal na rozhodovaní participovať.
 • Dr. Kolátorová – overí situáciu okolo zaraďovania absolventov do odboru na Lekárskej komore.
 • Dr. Flimer – pripomína centrá biologickej liečby, pacienti sú tam evidovaní, z domácej evidencie sa stratia, ale do ambulancie rajónneho dermatológa prídu ak majú komplikácie.
 • Dr. Štovčík – inak to majú onkológovia, v centre liečbu len schvália, ale podáva sa ambulantne v rajóne.
 • Doc. Buchvald – v dermatológii centrá liečbu indikujú, ale nie je stanovené, že ju musia aj celú podávať, je možnosť podávania centrom indikovanej liečby aj mimo centra.
 • Doc. Danilla – o návrhu na zaradenie pacienta na biologickú liečbu by sa malo rozhodovať komisionálne, pripomína aj potrebu centrálneho registra.
 • Doc. Danilla – otázka hlásenia, evidencie a depistáže pohlavných chorôb, v ČR majú nový zákon o pohlavných chorobách, slovenský je nutné novelizovať, vhodné je preštudovať opatrenia z českého zákona.
 • Doc. Danilla – ohľadne preplácania výkonov zdravotnými poisťovňami treba mobilizovať pacientov, ktorí sa musia dožadovať svojho práva na ošetrenie, lôžko, a vyvíjať tým tlak na poisťovne.
 • Dr. Kolátorová – spracuje údaje o výkonoch v ambulantnej dermatovenerologickej praxi, dr. Flimer prisľúbil spoluprácu, je vhodné mať pripravené argumenty na rokovania.
 • Dr. Flimer – dermatológom poisťovňa neplatí za fototerapiu, lebo je zaradená do FBLR.
 • Doc. Danilla – dajú sa vkladať aj nové výkony, a pri fototerapii treba zohľadniť dĺžku podávania, s čím súvisí opotrebovanie trubice.
 • Doc. Buchvald – navrhuje pre tieto otázky postaviť komisiu z dvoch zástupcov ambulantnej a dvoch nemocničnej sféry.
 • Doc. Danilla – oponuje, že lôžkovú starostlivosť minister odsunie argumentom, že DOST je lepší.

Výbor berie na vedomie:

 • informáciu o zadaní „Oznámenia“ o VIII. kongrese slovenských a českých dermatovenerológov 2012 do tlače.

Výbor schvaľuje:

 • zápisnicu z predchádzajúcej schôdze výboru spoločnosti 9. 12. 2011;
 • pozvanie čestných hostí na kongres SDVS-ČDS 2012 – ocenení jubilujúci členovia SDVS;
 • odovzdanie neprevzatých ocenení z roku 2011 dr. Chribikovej a doc. Minárikovej cestou vedúceho pracoviska alebo krajského odborníka;
 • účasť prezidenta a viceprezidenta SDVS na kongrese ILDS v Berlíne s hradením cestovného a ceny ubytovania z prostriedkov spoločnosti.

Výbor ukladá:

 • dr. Lidaj pripraví na internetovej stránke www.sdvs.sk formulár na zasielanie prihlášok účasti, objednávky ubytovania a abstraktov prednášok na kongres SDVS-ČDS 2012;
 • doc. Buchvald požiada dekana LF UK a rektora UK o prevzatie záštity nad kongresom SDVS-ČDS 2012;
 • prof. Péč zistí stav príprav nového katalógu výkonov;
 • dr. Kolátorová overí situáciu so zaraďovaním lekárov do odboru DV na Lekárskej komore.

V Martine 24. 2. 2011

Zapísal dr. Lidaj


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se