Zápisnica zo zasadnutia výboru SDS dňa 22. 1. 2011


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 2, p. 112-113
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Eva Vrtíková

Dozorná rada: MUDr. Katarína Poláková, PhD., MUDr. Peter Osuský, PhD.

Ospravedlnení: MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., doc. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.

Ospravedlnený (dozorná rada): MUDr. Tibor Štovčík

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Voľby funkcionárov SDVS
 4. Rôzne
 1. Otvorenie a schválenie programu
  • Schôdzu otvoril dr. Buchvald, privítal prítomných 9 členov výboru a 2 členov dozornej rady. Ospravedlnil neúčasť doc. Jautovej, prof. Péča, dr. Urbančeka a dr. Štovčíka. Vyzval prítomných na návrhy na doplnenie programu – bez návrhov.
  • Program zasadania bol schválený.
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
  • Zápisnica bez pripomienok – schválená.
  • Dr. Osuský žiada doplniť chýbajúce zápisnice na webovej stránke spoločnosti.
  • Doc. Danilla navrhuje dozornej rade posúdenie udelenia absolutória odstupujúcemu výboru za prácu vo funkčnom období 2007–2010.
  • Kontrola uznesení:
   Správa o problematike STI, ktorú mal predložiť prof. Péč, dopracovanie návrhu koncepcie Pracovnej skupiny pre psoriázu – dr.Urbanček, zabezpečenie priestor na www stránke pre Pracovnú skupinu pre psoriázu sa odkladá na ďalšiu schôdzu výboru pre neprítomnosť.
 3. Voľby funkcionárov výboru SDVS
  Skrutátor dr. Osuský zahájil voľby funkcionárov výboru SDVS na funkčné obdobie 2011–2014.
  Hlasovanie bolo tajné, zúčastnilo sa 9 prítomných členov výboru SDVS.
  • Dr. Osuský vyhlásil výsledky volieb: do funkcie prezidenta SDVS zvolený väčšinou hlasov (8 z 9) dr. Buchvald, ktorý sa ujal ďalšieho vedenia schôdze. Do funkcie viceprezidenta zvolená väčšinou hlasov (7 z 9) prof. Šimaljaková; do funkcie vedeckého sekretára zvolená väčšinou hlasov (7 z 9) dr. Kolátorová; do funkcie pokladníka zvolená jednomyselne (9 hlasmi) dr. Breznická.
 4. Rôzne
  • Dr. Buchvald poďakoval odstupujúcemu výboru za prácu v uplynulom období.
  • Dr. Buchvald poďakoval organizátorom kongresu Smrdácke dni.
  • Dr. Buchvald navrhuje konanie schôdzí výboru SDVS v období 2011–2014 v soboty, prípadne pri konaní inej dermatologickej akcie.
  • Doc. Danilla navrhuje vypracovať kalendár zasadnutí výboru SDVS približne v 2-mesačných intervaloch, výbor súhlasí.
  • Dr. Kolátorová oboznámila výbor SDVS s jubilujúcimi členmi v r. 2011.
  • Výbor tajným hlasovaním schválil návrhy na ocenenie pri príležitosti životného jubilea, ktoré bude odovzdané na kongrese ČSD a SDVS v Karlových Varoch: prof. Péč Juraj – čestné členstvo SDVS, dr. Kovalčíková Rozália – zlatá medaila SLS, doc. Fetisovová Želmíra – strieborná medaila SLS, dr. Poláková Katarína – strieborná medaila SLS.
  • Výbor tajným hlasovaním schválil návrhy na ocenenie pri príležitosti životného jubilea, ktoré bude odovzdané na kongrese Smrdácke dni: dr. Flimer Vladimír – strieborná medaila SLS, dr. Breznická Ľudmila – bronzová medaila SLS, doc. Mináriková Eva – bronzová medaila SLS, dr. Chríbiková Iveta – bronzová medaila SLS.
  • Dr. Buchvald vyzýva členov výboru, aby zaujali stanovisko k návrhu dr. Finsterleho na spoluprácu pri uvedení e-learnigového portálu EUNI speciál pre dermatológiu na Slovensku – rozhodnutie sa odkladá na ďalšiu schôdzu výboru.
  • Dr. Poláková – predseda OPS pre dermatologiká sa 12. 1. 2011 zúčastnila zasadnutia kategorizačnej komisie pre lieky na MZ SR a výboru SDVS podala správu o výsledkoch zasadnutia.
  • Schválené bolo uvoľnenie preskripcie pre zdrav. pomôcku – SAFENAMED -III kompresívnej triedy pre dermatológov.
  • Pripomienka dr. Buchvalda na zmenu indikačného obmedzenia biologickej liečby psoriázy detí v rámci centier z navrhovaných pediatrických na dermatologické kliniky, resp. oddelenia, bola schválená.
  • Dr. Buchvald – po predchádzajúcom schválení výborom podpísal ako prezident SDVS zmluvu o partnerstve s časopisom „Drugs in dermatology“.
  • Dr. Buchvald informoval o žiadosti doc. Švecovej podieľať sa na príprave guidelines pre liečbu pemfigu, výbor súhlasí.
  • Dr. Kolátorová predložila grafický návrh medaily SDVS – výbor schválil zmeny a pokračovanie v procese prípravy medaily SDVS.

Výbor berie na vedomie:

 • Výsledky volieb funkcionárov výboru SDVS na funkčné obdobie 2011–2014.
 • Správu dr. Polákovej zo zasadnutia kategorizačnej komisie na MZ SR.
 • Žiadosť doc. Švecovej podieľať sa na príprave guidelinov liečby pemfigu.

Výbor schvaľuje:

 • Zápisnicu z predchádzajúcej schôdze 10. 12. 2010.
 • Odloženie rozhodnutia o podpore e-learningového vzdelávanie EUNI speciál na budúcu schôdzu výboru.
 • Odovzdanie ocenení a odoslanie ďakovných listov pre jubilantov.
 • Úpravy na grafickom znázornení medaily SDVS.

Výbor ukladá:

 • Dr. Buchvald – pripraviť kalendár zasadnutí výboru SDVS na r. 2011.
 • Dr. Kolátorová – odovzdať novému pokladníkovi agendu a finančnú správu za obdobie 2007–2010.
 • Dr. Buchvald – oznámiť jubilantom odovzdanie ocenení na kongrese v Karlových Varoch.

V Bratislave 22. 1. 2011

Zapísala dr. Breznická.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2011 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se