Plán postgraduálnych dermatovenerologických školiacich akcií v nastávajúcom období v SR


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 1, p. 49-53
Kategorie: Kalendář odborných akcí

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

počet školiacich akcií na Slovensku pribúda. Vyplýva to z potreby sústavného vzdelávania a kontinuálneho získavania kreditov. Okrem SZU ho zabezpečujú aj iné inštitúcie. V snahe zosumarizovať a sprehľadniť školiace miesta dovoľujeme si uviesť sumár vzdelávacích aktivít na nastávajúce obdobie. Veríme, že uvedený prehľad Vám pomôže pri plánovaní Vašich aktivít.

Slavomír Urbanček

KATEDRA DERMATOVENEROLÓGIE SZU

1 3033-3038 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore dermatovenerológia pred špecializačnou skúškou

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru, 2 roky prax v odbore

Dĺžka trvania: 10 dní, 10 dní, 10 dní, 10 dní, 9 dní, 10 dní

Termín a miesto: 22.09.2008 – 3.10.2008 Bratislava

20.10.2008 - 31.10.2008 Bratislava

24.11.2008 – 05.12.2008 Bratislava

12.01.2009 – 23.01.2009 Bratislava

20.04.2009 – 01.05.2009 Bratislava

18.05.2009 – 29.05.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1, 1, 1, 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. MUDr. Klaudia KOLIBÁŠOVÁ, CSc., mim.prof. MUDr. Ján HAID, PhD.

Náplň: podľa špecializačného študijného programu

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky termíny: nie

Poznámka: Termín vzdelávacej aktivity je možné upraviť po dohode s prednášajúcim

1 3039-3040 ŠMŠŠ v dermatovenerológii pre deti a dorast

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru

Dĺžka trvania: 39 dní, 40 dní

Termín a miesto: 08.09.02008 – 31.10.2008 Bratislava

12.01.2009 – 06.03.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. MUDr. Tibor DANILLA, CSc.

Náplň: základy praxe v detskej dermatovenerológii pred špecializačnou skúškou podľa špecializačného študijného programu

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky termíny: nie

Poznámka: termín vzdelávacej aktivity je možné upraviť po dohode s prednášajúcim

1 3041-3043 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore dermatovenerológia – klinická mykológia

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru dermatovenerológia, 2 roky prax v odbore

Dĺžka trvania: 5 dní, 5 dní, 5 dní

Termín a miesto: 13.10.2008 – 17.10.2008 Bratislava

19.01.2009 – 23.01.2009 Bratislava

08.06.2009 – 12.06.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. RNDr. Anna VOLLEKOVÁ, CSc., mim. prof. 

Náplň: základy klinickej mykológie

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: odporúčaná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky termíny: nie

Poznámka: termín vzdelávacej aktivity je možné upraviť po dohode s doc. Vollekovou na tel. č. 0908 02 11 69. Absolvovanie vzdelávacej aktivity je povinné ku ŠS zo špecializačného odboru klinická mikrobiológia

1 3044-3045 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (klinická mykológia)

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru klinická mikrobiológia pred špecializačnou skúškou

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru (mikrobiológia)

Dĺžka trvania: 5 dní, 5 dní

Termín a miesto: 06.10.02008 –10.10.2008 Bratislava

23.03.2009 – 27.03.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. RNDr. Anna VOLLEKOVÁ, CSc., mim. prof.

Náplň: základy mykológie pre mikrobiológov

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky termíny: nie

Poznámka: termín vzdelávacej aktivity je možné upraviť po dohode s doc. Vollekovou na tel. č. 0908 11 69 absolvovanie vzdelávacej aktivity je povinné ku ŠS zo špecializačného odboru klinická mikrobiológia

1 3046-3050 ŠM v histopatológii kože

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia pred špecializačnou skúškou

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru

Dĺžka trvania: 3 dni, 3 dni, 3 dni, 3 dni, 3 dni

Termín a miesto: 03.10.2008 – 05.10.2008 Bratislava

21.11.2008 – 23.11.2008 Bratislava

16.01.2009 – 18.01.2009 Bratislava

17.04.2009 - 19.04. 2009 Bratislava

29.05.2009 – 31.05.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1, 1, 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: MUDr. Zoltán SZÉP, PhD.

Náplň: základy histopatológie kože

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: B

Počet kreditov: 15

Účastník absolvuje všetky termíny: nie

1 3051-3052 ŠM vo fotobiológii

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave a špecialistom v rámci kontinuálneho vzdelávania zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru, 2 roky prax v odbore

Dĺžka trvania: 5 dní, 5 dní

Termín a miesto: 01.12. 2008 – 05.12.2008 Bratislava

11.05.2008 – 15.05.2008 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. MUDr. Vladimír HEGYI, PhD.

Náplň: získanie základov fototerapie a fotochemoterapie

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: odporúčaná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky termíny: nie

1 3053 ŠM kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia pred špecializačnou skúškou

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru

Dĺžka trvania: 4 dni

Termín a miesto: 01.09.2008 – 30.06.2009 Banská Bystrica

Počet účastníkov: 2

Vedúci vzdel. aktivity: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Náplň: alergická a iritačná kontaktná dermatitída, testovanie kontaktnej alergie, rutinné a špeciálne epikutánne testy, fotokontaktná dermatitída, systémová kontaktná dermatitída, prevencia a liečba kontaktnej dermatitídy, legislatívne aspekty, posudzovanie kožných chorôb z povolania

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: odporúčaná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky termíny: áno

Poznámka: presný termín po dohode s vedúcim vzdelávacej aktivity, FNsP F. D. Roosevelta, Nám. gen. L. Svobodu, B. Bystrica, Dermatovenerologická klinika

1 3054 IK komplexná prezentácia základných tém v dermatovenerológii

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia pred špecializačnou skúškou

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru

Dĺžka trvania: 3 dni

Termín a miesto: 15.04.2009 – 17.04.2009 Banská Bystrica

Počet účastníkov: 20

Vedúci vzdel. aktivity: Prednosta MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. Prof. MUDr. Juraj PÉČ, CSc.

Náplň: komplexná prezentácia základných tém v dermatovenerológii: dermatologické propedeutika, psoriáza, atopická dermatitída bulózne dermatózy, kontaktná dermatitída, angiológia – hojenie rán, detská dermatológia, onkodermatológia, dermatologická alergológia, dermatologická histopatológia

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: B

Počet kreditov: 15

Účastník absolvuje všetky termíny: áno

Poznámka: presný termín po dohode s vedúcim vzdelávacej aktivity, FNsP F.D. Roosevelta, Nám. Gen.  L. Svobodu, Banská Bystrica, Dermatovenerologická klinika

Školiace akcie: Občianske združenie „ Kožní lekári za zdravú kožu“

 • 1. Poskytovanie prvej pomoci

Dátum: 20. – 21.02.2009

Miesto konania: hotel Slovakia - Žilina

Kontakt: MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

 • 2. Cudzokrajné infekčné ochorenia s prejavmi na koži

Dátum: 15. – 16.05.2009

Miesto konania: hotel Slovakia - Žilina

Kontakt: MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

 • 3. Kožné lymfómy, Lokálna liečba kožných ochorení

Dátum: 18. – 19.09.2009

Miesto konania: hotel Slovakia - Žilina

Kontakt: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

 • 4. Testovanie – indikácie, technika, interpretácia výsledkov. Vlhké hojenie rán

Dátum: 20. – 21. 11.2009

Miesto konania: hotel Slovakia - Žilina

Kontakt: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

Školiace miesta SANARE s.r.o., Svidník

1. Názov akcie Kurz hojenia chronických rán – V.

Dátum: 24.-25.10.2008

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie Sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk.www.dost.sk  – možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 40

Náplň kurzu:

 • 1. Nadobudnutie alebo zvýšenie si odbornej kvalifikácie pre poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti v oblasti ošetrovania chronických rán, využitie najnovších ošetrovacích techník a použitie najnovších krycích materiálov, kompresívna terapia, súhrn záklaných a komplexných informácií pre liečbu chronických rán.
 • 2. Štúdium pripraví absolventa odborne teoreticky a prakticky na kvalifikovaný individuálny špecializovaný výkon.
 • 3. Možnosť vytvorenia nových špecializovaných ambulancií pre liečbu chronických rán. Absolvent sa môže uplatniť v štátnych i neštátnych zariadeniach.
 • 4. Získanie potvrdenia a kreditov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Forma hodnotenia: kredity – SACCAME, potvrdenie o účasti.

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

2. Názov akcie Kurz lipolýzy

Dátum: 28.03.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.sk  – možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 10 - 15

Náplň kurzu:

 • 1. Nadobudnutie odbornej kvalifikácie pre poskytovanie výkonu – lipolýza
 • 2. Možnosť vyskúšať si praktickú aplikáciu na pacientoch a nadobudnutie praktických zrúčností, vytvorenie a osvojenie si vlastnej techniky aplikácie.
 • 3. Oboznámenie sa s možnými nežiadúcimi účinkami a najčastejšími chybami pri aplikácii lipolýzy.
 • 4. Získanie certifikátu.

Forma hodnotenia: kredity, certifikát

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

3. Názov akcie Kurz kombinovaných techník

Dátum: 21.02.2009, 06.06.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie Sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.sk  - možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 10

Náplň kurzu:

 • 1. Nadobudnutie odbornej kvalifikácie pre poskytovanie výkonu všetkých techník
 • 2. Možnosť vyskúšať si praktickú aplikáciu na pacientoch a nadobudnutie praktických zručností, vytvorenie a osvojenie si vlastnej techniky aplikácie.
 • 3. Oboznámenie sa s možnými nežiadúcimi účinkami a najčastejšími chybami pri aplikácii týchto techník.

Forma hodnotenia: kredity, potvrdenie o účasti.

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

4. Názov akcie Kurz hojenia chronických rán – VI.

Dátum: 13. – 14.03.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.sk – možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 40

Náplň kurzu:

 • 1. Nadobudnutie alebo zvýšenie si odbornej kvalifikácie pre poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti v oblasti ošetrovania chronických rán, využitie najnovších krycích materiálov, kompresívna terapia, súhrn základných a komplexných informácií pre liečbu chronických rán.

 • 2. Štúdium pripraví absolventa odborne teoreticky a prakticky na kvalifikovaný individuálny špecializovaný výkon.

 • 3. Možnosť vytvorenia nových špecializovaných ambulancií pre liečbu chronických rán. Absolvent sa môže uplatniť v štátnych i neštátnych zariadeniach.

 • 4. Získanie potvrdenia a kreditov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Forma hodnotenia: kredity – SACCME, potvrdenie o účasti.

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

5. Názov akcie Kurz kompresívnej terapie

Dátum: 14.02.2009, 11.07.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.skmožnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 20

Náplň kurzu: Kurz je robený zábavnou a interaktívnou formou. Vďaka nemu získate informácie o správnosti nakladania bandáže, o všetkých novinkách, tipy a triky rôznych techník, naučíte sa spôsoby zaučenia pacientov a overíte si vlastné techniky bandážovania.

Forma hodnotenia: kredity – SACCME, potvrdenie o účasti.

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

6. Názov akcie Kurz karboxyterapie

Dátum: 28.02.2009, 27.06.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.sk – možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 10 -15

Náplň kurzu: Zoznámenie sa s karbondioxidovou terapiou – bezpečnou, netoxickou metódou, ktorá nespôsobuje embóliu – a možnostmi jej využitia samostatne alebo v kombinácii s inými metódami.

Forma hodnotenia: kredity, certifikát

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

Školiace akcie Kliniky dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP, Košice

Určené : kandidátom v špecializačnej príprave zaradených do špecializačného odboru dermatovenerológia

Dátumy: uvedené pri jednotlivých akciách

Miesto konania: Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP, Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Kontakt: 055/ 640 3701, e-mail: jagienka.jautova@upjs.sk 

 • 1. Alergológia v dermatológii 19.1. -23.1.2009
 • 2. Profesionálne dermatózy 2. 2. – 6.2.2009
 • 3. Imunológia v dermatológii 18.2. – 20.2.2009 ; 25. – 27.2.2009
 • 4. Angiológia v dermatológii 16.3. – 20.3.2009
 • 5. Mykológia v dermatológii 1., 8., 15, 22, 29.4.2009
 • 6. STD ochorenia 15., 22., 29.5.2009; 5.,12.6.2009
 • 7. Detské kožné a pohlavné choroby 1., 8., 15., 22., 29.6.2009
 • 8. Korektívna dermatológia 3. – 5.11.2009; 10.- 11.11.2009
 • 9. Fyzikálna terapia v dermatológii 23.11. - 27.11.2009
 • 10. Benígne a malígne nádory kože 7.,14.,21.,28.10.2009 ; 5.11.2009

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více