Bioinženýrské metody v dermatovenerologiiII. Přístrojové vyšetřovací metody zobrazující kůži nebo její struktury


Bioengineering Methods in DermatovenerologyII. Instrumental Examination Methods Imaging the Skin or its Structures

The article is a continuation of part I dealing with the technique and bioengineering methods forpractice and research in dermatovenerology. In part II the authors discuss examination methods forimaging of the skin and its structures. They can be divided into direct and indirect ones. In the firstpart of direct methods attention is paid to classical photography and new digital photography. Theauthors compare properties, technical possibilities and advantages of both methods, their qualityand application. They discuss also methods of archivation, computer processing and comprimationof data.The authors mention methods of macro- and microphotography, incl. stereomicroscopy. Newmethods include also videomicroscopy incl. its implementation in polarized light.This electronic microscopy provides when combined with the appropriate software the possibilityof high standard processing of data, in particular skin tumours (melanomas) and naevi. Computer-assisted evaluation on the principle of so-called neuron networks makes even higher-standardABCD+E+T analysis possible with a greater probability of melanoma detection. The system can beused also for other preservation and description of images. Connection by button „video-mail“ makesit possible to use of in teledermatology, i.e. in teledermatoscopy, teledermatopathology, duringconsultations and education. In the subsequent part microscopic methods are presented such as confocal and electron(scanning) microscopy with their design, technical parameters and use.The section on direct methods includes also capillaroscopy and fluorescent videomicroscopy,optic coherent tomography of the skin and proton magnetic resonance of the skin.Indirect methods include dopplerometry (A-, B-, C-, M-mode scan), laser-doppler flowmetry,assessment of inequalities of the skin surface (profilometry) and skin visiometry. Their design,technical and practical use are described.

Key words:
photography - dermatoscopy - stereomicroscopy - videomicroscopy - teledermatology- confocal microscopy - electron microscopy


Autoři: V. Resl
Působiště autorů: Kožní klinika LF UK přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 6, p. 264-272
Kategorie: Články

Souhrn

Článek je pokračováním pojednání (I) o technice, resp. bioinženýrských metodách pro praxia výzkum v dermatovenerologii. V tomto II. oddíle jsou probrány vyšetřovací metody určené k zobrazováníkůže a jejích struktur. Lze je rozdělit na přímé a nepřímé. V první části přímých metod jevěnována pozornost klasické fotografii a nové digitální fotografii. Jsou porovnány vlastnosti, technickémožnosti a přednosti obou způsobů, kvalita a využití. Probrány jsou způsoby archivace,počítačového zpracování, komprimace dat.Zmíněny jsou i způsoby makro- a mikrofotografií, včetně stereomikroskopie. Mezi nové metodypatří i videomikroskopie a její provádění v polarizovaném světle.Tato elektronická mikroskopie poskytuje při spojení s příslušným softwarem možnost ještěkvalitnějšího zpracování dat, především kožních nádorů (melanomů) a névů. Počítačové posuzovánína principu tzv. neuronových sítí poskytuje ještě kvalitnější ABCD+E+T analýzu s vyšší pravděpodobnostízáchytu melanomu. Systém je využitelný i pro ostatní uchování a popis obrazů. Přípojtlačítkem„video-mail“ dává možnost použití v teledermatologii, tj. při teledermatoskopii, teledermatopatologii,při konzultacích a edukaci.V další části jsou uvedeny mikroskopické metody, jako jsou konfokální a elektronová (skenovací)mikroskopie s jejich konstrukčními a technickými parametry a využitím.Do stati přímých metod patří ještě kapilaroskopie a fluorescenční videomikroskopie, optickákoherentní tomografie kůže a protonová magnetická rezonance kůže.K nepřímým metodám zařazujeme dopplerometrii (A-, B-, C-, M-mode scan), laser-Doppler-průtokometrii,měření nerovnosti kožního povrchu (profilometrii) a kožní viziometr. Jsou opět uvedenyjejich konstrukční základy, s technickým a praktickým použitím.

Klíčová slova:
fotografie - dermatoskopie - stereomikroskopie - videomikroskopie - teledermatologie- konfokální mikroskopie - elektronová mikroskopie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se