European urological scholarship programme (EUSP): Reálná možnost pro českého urologa?


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2012; 16(2): 135-136
Kategorie: Zprávy

CO JE TO EUSP?

EUSP – volně přeloženo jako Evropský urologický stipendijní program – byl založen jako součást Evropské urologické asociace (EAU) v roce 1992. Jeho cílem je podpora klinického a  experimentálního výzkumu napříč Evropou a umožnění sdílení znalostí a odborných dovedností mezi evropskými urology. V podstatě se jedná o možnost absolvování výzkumné nebo klinické stáže na předním evropském urologickém pracovišti. Délku a zaměření pobytu si může uchazeč zvolit dle svých preferencí a možností. V současné době jsou v nabídce EUSP následující stáže:

Scholarship – roční stáž se zaměřením na základní, klinický nebo experimentální výzkum; Clinical Research Fellowship – roční stáž se zaměřením na klinický výzkum; Clinical Visit – klinická stáž na 6 týdnů až 3 měsíce, Short Term Visit – návštěva zvoleného pracoviště maximálně na 3 týdny; Jedná se o přípravu před programy Scholarship a Clinical Research Fellowship. Visiting Professor Programme – 4denní návštěva přednosty či vedoucího pracovníka.

Mladých urologů a hlavně rezidentů se týkají první čtyři možnosti uvedené nabídky. Všeobecné podmínky jsou shodné: Žadatel musí být urolog nebo rezident; členství v EAU minimálně 6–12 měsíců dle typu stáže; věk do 40 let; zvažované pracoviště by mělo být preferenčně certifikované EBU (European Board of Urology) tréninkové centrum; veškeré klinické či experimentální vědecké projekty musí být vedeny a prováděny mimo zemi, kde je žadatel aktuálně zaměstnán; po absolvování EUSP stáže již není možno zažádat o jiný EUSP program; žádosti musí být podány v angličtině.

JAK O STÁŽ ZAŽÁDAT?

Zájemci podávají žádosti on-line na webových stránkách Evropské urologické asociace (www.uroweb.org). V žádosti je třeba splnit několik podmínek a přiložit následující dokumenty:

  • životopis (samozřejmě v angličtině);
  • seznam PubMed publikací za posledních 5 let, alespoň jedna je povinná (dle mých zkušeností však není tato podmínka absolutní);
  • kopie cestovního průkazu;
  • motivační dopis (měl by obsahovat jasnou myšlenku, co od stáže očekáváme a jak získané zkušenosti uplatníme v dalším profesním životě);
  • alespoň dva doporučující dopisy od starších zkušených urologů z naší země (například přednosta či primář pracoviště, odkud uchazeč pochází a další, ideálně na poli evropské urologie známá osobnost);
  • dopis potvrzující přijetí žadatele z hostitelské instituce. To se ukázalo být při přihlašování hlavním problémem, který byl mimo jiné řešen v sekci rezidentů na letošním kongresu EAU v Paříži. Výsledkem je, že bude učiněna snaha o vytvoření jakéhosi seznamu hostitelských institucí (měly by mít „EBU training centrum“ statut), u kterých by měl žadatel mít možnost požádat o stáž s očekáváním kladné odpovědi.
  • detailní popis a časový harmonogram práce, kterou bude žadatel na hostitelské instituci vykonávat (tento plán by měl být vytvořen hostitelských pracovištěm po potvrzení souhlasu se stáží).

Všechny náležitosti žadatel odešle do kanceláře EUSP s dostatečným časovým předstihem. Termíny pro on-line podání přihlášek jsou vždy 31. března a 30. září. EUSP po schválení stáže garantuje fi nanční podporu ve formě stipendia vždy v maximální výši určené pro jednotlivý typ stáže. Hrazeno je pouze ubytování, cestovné, pojištění, víza a omezené prostředky pro další výdaje (strava, městská hromadná doprava ap.) Po absolvování stáže je stážista povinen sepsat závěrečnou zprávu, eventuálně předložit výsledky výzkumu (publikace, prezentace ap.). V případě ročních stáží je nutné zprávy podávat průběžně, včetně průběžného vyúčtování nákladů. Stáž je možné samozřejmě předčasně ukončit, nesplňuje-li očekávání.

MOJE VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Osobně jsem v rámci EUSP měl možnost na podzim 2011 absolvovat 3měsíční stáž Clinical Visit (dříve nazývaná Clinical Fellowship) na urologické klinice v Malmö ve Švédsku. Doporučení k výběru tohoto pracoviště mi poskytl přednosta naší kliniky profesor M. Babjuk, který na klinice v Malmö byl a zná se osobně s tamním přednostou profesorem Abrahamssonem. Nebyly  tedy potíže s obdržením již zmíněného potvrzujícího dopisu z hostitelského pracoviště, který je samozřejmě nutnou podmínkou úspěšné žádosti. Osobně však věřím, že po vytvoření seznamu hostitelských evropských pracovišť nebude problémem u těchto institucí o stáž zažádat, například za asistence České urologické společnosti ČL JEP. Absenci v zaměstnání jsem vyřešil  kombinací dovolené a neplaceného volna. Část stipendia, které činilo pro tuto variantu stáže max. 4000 €, jsem obdržel již s předstihem. Švédsko je na naše poměry relativně drahá země. Většina finančních prostředků tedy připadla na ubytování a stravu. Ubytování jsem si musel zajistit sám ve formě podnájmu, protože nemocnice žádnou možnost nenabízela. Urologická klinika v Malmö patří mezi špičku v evropském měřítku. Nabízí široké možnosti operativy, ambulantní a vědecké činnosti. Měl jsem možnost se účastnit a asistovat u otevřených, laparoskopických, roboticky asistovaných i endoskopických výkonů dle svých preferencí, dokonce některé i provádět. Velmi přínosnou jsem shledal i účast na různých konferencích nebo diskuzních setkáních se světově proslulými urologickými osobnostmi, jako je např. Mark Soloway z Miami. Po celou dobu jsem se v Malmö setkával se vřelým přijetím od švédských kolegů i samotného  profesora Abrahamssona a jeho zástupců, kteří se mnou ochotně diskutovali danou problematiku a celá stáž skutečně probíhala na bázi „sdílení a výměně zkušeností“, jak stojí na začátku tohoto sdělení.

Musím zde však podotknout, že vše je samozřejmě založeno na mezilidských vztazích a osobním přístupu a zájmu, neboli jaké si to uděláš, takové to máš. V hostitelské instituci nemá nikdo povinnost starat se o stážisty a nikdo za to není ani placen. Platí tedy pravidlo: Dozvěď se co nejvíce, ale musíš se sám snažit, zároveň nebuď na obtíž a naopak pomoz. Po skončení stáže a sepsání závěrečného hodnocení mnou i prof. Abrahamssonem jsem obdržel bez potíží zbytek stipendia. I když finančně takový pobyt, potažmo v zemi jako je Švédsko, není příliš „výhodný“, z odborného a lidského hlediska je jeho přínos nesmírný. S potěšením mohu konstatovat, že se mi podařilo některé znalosti aplikovat i na mém domovském pracovišti a bezesporu je budu využívat také v mém dalším profesním životě.

Absolvování stáže pod hlavičkou EUSP mohu tedy všem českým urologům splňujícím všechny potřebné podmínky vřele  doporučit. V případě zájmu jsem připraven poskytnout jakékoliv rady a informace.

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Urologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

e-mail: antonin.brisuda@fnmotol.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se