Vzpomínka na pana docentra MUDr. Jaroslava Nováka, CSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2012; 16(1): 73-75
Kategorie: Zprávy


Pan docent MUDr. Jaroslav Novák, CSc. se narodil v roce 1944 v Praze, na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze promoval v roce 1971, po promoci pracoval na chirurgickém oddělení v Roudnici nad Labem, později nastoupil na urologické oddělení v Ústí nad Labem, kde pod vedením doc. J. Mikše složil v roce 1975 atestaci z urologie I. stupně a v roce 1978 atestaci II. stupně. Po nástupu na Urologickou kliniku prof. E. Hradce v Praze v roce 1980 se doc. Novák jednak hned zapojil do pedagogické práce v pregraduální oblasti pří výuce mediků a jednak při školení stážistů na Katedře urologie ILF v předatestační přípravě z urologie. To, že se většinu svého profesního života specializoval na problematiku onko-urologie, bylo zásluhou nasměrování a vedení profesorem Hradcem. V roce 1988 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Význam lymfadenektomie v léčbě germinálních nádorů varlat“, v roce 1994 habilitoval na 1. LF UK poté, když obhájil habilitační spis na téma „Nádory penisu“. Když pak v roce1995 složil atestaci z klinické onkologie, stal se sám ordinářem onko-urologie na této klinice a publikoval většinu prací na onkologická témata (viz písemnictví za článkem). Několik let redigoval vydávání Referátových výběrů z urologie. Byl též aktivní v České urologické společnosti ČLS JEP, kde zastával i funkci vědeckého sekretáře. V devadesátých letech 20. století se podílel na činnosti Onkologické sekce ČUS a stal se mj. spoluautorem Doporučených postupů v onkourologii. Na urologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze pracoval až do roku 2003, v posledních několika letech si jej jako primáře kliniky vybral její tehdejší přednosta prof. J. Dvořáček. V letech 2003–2006 si přechodně vyzkoušel pozici ambulantního urologa a byl zároveň konzultantem pro onko-urologii v Nemocnici a Kladně. Od roku2006 se stal primářem urologického oddělení Fakultní nemocnice v Praze na Bulovce.Byl oblíbeným a vyhledávaným odborníkem,mimo jiné i mezi pražskými herci a umělci,byl sečtělý, měl široké vědomosti všeobecného charakteru, jeho zálibou byla myslivost,rád cestoval, ale vždy se ze svých cest nejraději vracel do svých milovaných Mirotic. Lze snad o něm říci, že uměl užívat života, měl rád dobrý humor, pro svoji otevřenou povahu byl oblíbeným společníkem při setkáních na klinice a při různých národních i mezinárodních konferencích apod. Doc. Novák absolvoval několik krátkodobých zahraničních pobytů (např. Dresden, Budapešť, Vídeň, Houston, Moskva,Berlín, Milano aj). Životní prioritou pro něj však nepochybně byla rodina. Avšak „své urologii“ obětoval také hodně a možná někdy i na úkor svého zdraví. O svých zdravotních potížích se sdílel jen s nemnohými, a tak jsme v posledních měsících mohli jen smutně a pasivně přihlížet a konstatovat, že panu docentovi,milému Jardovi, se vůbec nedaří dobře, ale nemohli jsme mu pomoci. Jeho životní dráha,nejen osobní ale i profesní se uzavřela předčasně,ale i tak toho stihl pro českou urologii vykonat hodně a je to úctyhodné. Budeme na něj rádi vzpomínat.

Čest jeho památce!

Tomáš Hanuš

Publikační činnost

Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.

Novák J. Intrauretrální stenty v léčbě subvesikální obstrukce. Endoskopie 1994; 3(1) 2–4.

Novák J. Nádory ledvin. In: Schück O, Tesař V,Teplan V. a kol. Klinická nefrologie. Praha: MEDPRINT 1995; 199–208.

Novák J, Žídek I. Carcinoma of the Penis. Praha: Publishing 1996; 108.

Novák J. Aktuální trendy v oblasti tumorů ledvin. Lékařské listy, Zdravotnické noviny1996; 45(19): 1–3.

Novák J. Invazívní léčba nádorů ledvin chirurgickou cestou. Lékařské listy, Zdravotnické noviny 1996; 45(22): 6–7.

Novák, J. Nádorová onemocnění penisu. In: Pokroky v urologii. Praha: Ammirati Puris Lintas 1996; 103–107.

Novák J. Význam lymfadenektomie v léčbě testikulárních germinálních nádorů. In: Vybrané otázky onkologie. Praha: Galén 1997; 71.

Hanuš T, Jarolím L, Petřík R, Novák J, Matras B. Vezikovaginální a uretrovaginální píštěle. Rozhl Chir 1997; 76(6): 306–309.

Hanuš T, Novák J, Petřík R, Voska L. Renální onkocytom. Rozhl Chir 1997; 76(10): 530–533.

Hanuš T, Povýšil C, Novák K, Novák J, Prausová J. Primitivní neuroektodermový nádor malé pánve u ženy – kazuistika. Rozhl Chir1997; 76(10): 534–536.

Zámečník L, Novák J. Superakutní paranefritický absces u polymorbidní pacientky. Prakt Lék 1997; 77(3): 130–131.

Novák, J. Nádorové markery. In: Urologie. Dvořáček J. a kol. Praha: ISV 1998; 883–892.

Novák J. Protinádorová chemoterapie. In: Dvořáček J. a kol. Urologie. Praha: ISV1998; 903–916.

Novák J. Nádory ledvin. In: Dvořáček J. a kol. Urologie. Praha: ISV 1998; 931–962.

Novák J. Nádory varlat. In: Dvořáček J. a kol. Urologie. Praha: ISV 1998; 1141–1176.

Novák J. Nádorová onemocnění penisu. In: Dvořáček J. a kol. Urologie. Praha: ISV1998; 1177–1194.

Novák J. Nádorové markery. Referátový výběr z urologie 1998; 20(2): 69–74.

Novák J, Hanuš T, Dvořáček J. Malobuněčný karcinom prostaty. Čas Lék čes 1998;137(17): 522–524.

Babjuk M, Novák J, Dvořáček J. Nd: YAG laser v léčbě povrchových lézí penisu. Rozhl Chir1998; 77(11): 497–499.

Stolz J, Novák J. Záchovné operace na ledvinách.Česká urologie 1998; 2(4): 16–17.

Hora M, Novák J, Roušarová M. Uroonkologie v číslech. Referátový výběr z urologie 1999;21(2): 101–108.

Novák J. Nádory penisu. In: Jurga L. Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: Slovak Academic Press 2000; 894-899.

Ondruš D, Kliment J, Novák J. Nádory testis. In: Jurga L. Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: Slovak Academic Press 2000; 865–876.

Pokuta P, Jarolím L, Dvořáček J, Hanuš T, Novák J. Poranění močového měchýře ošetřenáve VFN Praha za posledních 5 let. Urológia 2000; 6(1): 31–32.

Novák J, Babjuk M, Dvořáček J, Hanuš T, Jarolím L, Vobořil L. Management of transitionalcell carcinoma of the upper urinary tract. Annales d‘Urologie 2000; 34(2): 90–92.IF = 0.151 (2000)

Babjuk M, Koštířová M, Mudra K, Pecher SM,Smolová H, Pecen L, Slavkovská E, Cejnarová J, Ibrahim Z, Dvořáček J, Jarolím L, Novák J, Zima T. Místo neinvazivních testů (BTA stat, BTA TRAK, UBC Rapid, UBC IRMA) a cytologie při sledování pacientů s povrchovými nádory močového měchýře. Česká urologie 2001; 5(3): 9–13.

Babjuk M, Dušková J, Dvořáček J, Povýšil C, Ibrahim Z, Jarolím L, Novák J. Prognostický význam imunohistochemického stanovení p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře. Česká urologie 2001; 5(3): 20–25.

Novák J, Stolz J, Babjuk M, Hanuš T, Jarolím L. Léčba generalizovaného karcinomu ledviny. Česká Urologie 2001; 5(3): 40–43.

Novák J, Matoušková M. Nádory ledvin - Doporučené postupy pro praktické lékaře. Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3. 2001; 2–5.

Novák J. Nádory varlat. Urologie pro praxi 2001; 2(2): 63–64.

Novák J. Xatral (alfuzosin tbl. 2,5 mg) v léčbě benigní hyperplazie prostaty . Výsledky studie. Prakt. Lék 2001; 81(7): 396–399.

Šafařík L, Dvořáček J, Novák J, Novvák K. Léčba karcinomu prostaty ohraničeného na prostatu. Urologie pro praxi 2001; 2(4): 145–149.

Šafařík L, Kyncl J-J, Novák J, Dvořáček J. Blokátory ALFA 1 receptorů a apoptóza. Urologie pro praxi 2001; 2(1): 24–27.

Novák J, Stolz J, Dvořáček J. Adjuvantní léčba karcinomu ledviny. Čas Lék čes 2002;141(18): 578–580.

Babjuk M, Koštířová M, Mudra K, Pecher S,Smolová H, Pecen L, Ibrahim Z, Dvořáček J, Jarolím L, Novák J, Zima T. Qualitative and Quantitative Detection of Urinary Human Complement Factor H-Related Protein (BTA stat and BTA TRAK) and Fragmentsof Cytokeratins 8, 18 (UBC Rapid and UBCIRMA) as Markes for Transitional Cell Carcinomaof the Bladder. European Urology 2002; 41(1): 34–39.

Babjuk M, Soukup V, Mareš J, Dušková J, Sedláček Z, Trková M, Pecen L, Dvořáček J, Hanuš T, Kočvara R, Novák J, Povýšil C. The expression of PAX5, p53 immunohistochemistry and p53 mutation analysis in superficial bladder carcinoma tissue. Correlation with pathological findings and clinical outcome. Int Urol Nephrol 2002; 34: 495–501.

Šafařík L, Dvořáček J, Novák J, Novák K, HanušT, Pokuta P. The purse-string suture in nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma. BJU International 2003; 92(9): 1041–1043.

Babjuk M, Soukup V, Mareš J, Dušková J, Sedláček Z, Trková M, Dvořáček J, Hanuš T, Novák J, Povýšil C. Exprese genů PAX5a Shb, analýza mutací genu p53 a exprese proteinu p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře. Ces Urol 2003; 7(2): 26–30.

Babjuk M, Matoušková M, Novák J. UROLOGIE doporučené diagnostické a léčebné postupy u urologických nádorů. ČUS,ed. Standardy, 1. vyd. Praha: Galén 2003; 95 s.

Soukup V, Babjuk M, Dušková J, Novák J, Votoček E, Dvořáček J, Povýšil C. Malobuněčný karcinom močového měchýře – kazuistika. Česká urologie 2003; 7(1): 21–24.

Stolz J, Novák J. Léčba metastazujícího karcinomu prostaty. Ces Urol 2004; 8(1): 25–28.

Rejchrt M, Kawaciuk I, Novák J, Jarolím L, Dušek P, Jerie J, Soukup J. Exulcerovaný nádor varlete raritní velikosti – kazuistika. In: Vybrané otázky onkologie. Praha: Galén 2005; 98.

Pauk Pe, Pauk Pa, Beneš J, Novák J. Malobuněčný karcinom močového měchýře. Urologie pro praxi 2006; 7(2): 75–76.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se