Profesor MUDr. Michal Horňák, DrSc. – osmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2010; 14(2): 115-117
Kategorie: Zprávy

Dne 16. listopadu 2009 se ve zdraví a plné aktivitě dožil významného životního jubilea – 80. narozenin – jeden z předních představitelů slovenské a česko-slovenské urologie, pan profesor MUDr. Michal Horňák, DrSc., učitel a přítel mnoha nejen českých urologů.


Bratislavský rodák promoval na LF Komenského Univerzity v Bratislavě v roce 1953, začal pracovat na chirurgii v Trenčíně, od roku 1964 působil na Urologické klinice LF v Bratislavě, později sám kliniku v letech 1990–1996 vedl a vychoval celou řadu současných významných slovenských urologů.

Českým urologům je mimořádně přátelská a kolegiální tvář profesora Horňáka známá z jeho aktivních účastí na konferencích české a slovenské urologické společnosti a také z dob společných kongresů ČUS a SUS. Byl předsedou Československé a Slovenské urologické společnosti, byl též hlavním odborníkem MZ SR pro urologii, členem předsednictva Slovenské lékařské společnosti a členem redakčních rad.

Profesor Horňák byl a dosud je uznávaným onkourologem, ale věnoval se též rekonstrukční urologii. Například jeho kandidátská dizertační práce z roku 1970 se věnovala nádorům močového měchýře, doktorská práce z roku 1989 nádorům testikulárním, zatímco jeho habilitační práce z roku 1979 se zabývala uretroplastikami. Byl vždy vítaným – protože kompetentním, věcným i vtipným diskutérem a glosátorem prezentací a dění v české urologii. Pro svůj rozhled, zkušenost i objektivní nadhled byl zván jako oponent výzkumných grantů a dizertačních nebo habilitačních prací či do výběrových komisí. Bylo zcela logické, že byl mezi prvními slovenskými urology, kteří obdrželi čestné členství České urologické společnosti ČLS JEP. Jeho široký odborný záběr byl oceněn i v mezinárodním měřítku – je členem – korespondentem prestižní Německé urologické společnosti.

Sám je autorem téměř 300 publikací – časopiseckých a monografických, přičemž podstatná část z nich se týká onkologie. Výběr některých významnějších titulů z jeho písemnictví je uveden na konci tohoto příspěvku. Mezi nejznámější patří jeho monografie „Nádory testis“ (1990), „Urológia pre praktických lékárov“ (2000, 2008) a spolu s prof. V. Zvarou publikovali „Urológii pre sestry“ (1972, 1980, 1986), „Klinickou urológii“ (1990) a „Urologické operácie“ (1988, 2009), v nichž tito dva „gurové“ slovenské urologie přizvali ke spolupráci i české autory. Troufám si říci, že právě podrobně komentovaný atlas autorů V. Zvara a M. Horňák vydaný v Martině v nakladatelství Osveta se stal suverénně nejpopulárnější i nejužívanější slovenskou publikací v každodenní praxi českých urologů. V roce 2009 jsme se dokonce dočkali jeho 2. vydání. Je to obdivuhodné a příkladné, jak aktivně jubilant dokázal své 80. narozeniny – v tandemu se svým učitelem a předchůdcem ve vedení kliniky i slovenské urologie, s panem profesorem Zvarou – „oslavit“. Blahopřejeme tímto i k tomuto jejich dílu a nepochybuji o jeho dalším rozšíření mezi české urology i chirurgy všech věkových skupin. Zejména, když je nyní již v tisku i jeho česká verze! Díky za ni.

Vážený pane profesore, milý Mišo,

děkujeme Ti za všechno, co jsi dosud udělal i pro rozvoj české urologie, za podporu zaměřenou na udržení a rozvoj vzájemných odborných i osobních kontaktů. Blahopřejeme Ti k dosud dosaženým výsledkům Tvé vysoce profesionální pedagogické, vědecké i manažérské práce a přejeme Ti dobré zdraví, další úspěchy a uspokojení v medicíně a především mnoho spokojenosti a radostí i v osobním životě.

Ad multos annos!

Výběr z publikační aktivity prof. MUDr. M. Horňáka, DrSc.


Horňák M, Bárdoš A, Galbavý Š. Ako zlepšiť diagnostiku karcinómov močového mechúra v štádiu T1G3? Urológia (časopis Slovenskej urologickej spoločnosti) 2005; 11(3): 26.

Horňák M, Galbavý Š, Bárdoš A. Ako zlepšiť diagnostiku sekundárneho carcinoma in situ konvenčnými postupmi u pacientov s nádormi močového mechúra v štádiách TA a T1? Urológia 2007; 13(2): 17.

Horňák M, Zvara V. Aktívne sledovanie pacientov s včasným karcinómom prostaty Klinická urológia (postgraduálny vedecký lekársky časopis) 2009; 5(2): 59–63.

Horňák M, Řezníček J. Akútna a chronická prostatitída Lekársky obzor 1997; 46, (4): 91–93.

Kliment J, Horňák M. Benígna hyperplázia prostaty. Martin: Osveta 1996 (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov, Hálkova zbierka); 255 s.

Horňák M. Benígna prostatická hyperplázia Revue medicíny v praxi (odborný zdravotnícky časopis) 2004; 2(5): 8.

Horňák M, Breza J, Bárdoš A. Benígna prostatická hyperplázia: postavenie klasických operačných postupov na Slovensku. Urológia 2000; 6(2): 31–33.

Horňák M, Zvara V. Benígna prostatická hyperplázia: prirodzená povaha, patofyziológia, optimálna liečba a zlyhanie medikamentóznej liečby. Klinická urológia 2007; 3(3): 144–148.

Horňák M, Bárdoš A. Biologická povaha invazívnych nádorov močového mechúra: existuje rozdiel medzi primárnymi a progresívnymi nádormi? Rozhledy v chirurgii (celostátní odborný časopis) 2004; 83(12): 648–650.

Horňák M, Bárdoš A. Biologické správanie invazívnych nádorov močového mechúra: jestvuje rozdiel medzi primárnymi a progresívnymi nádormi? Urológia 2004; 10(2): 20.

Horňák M. Čiastočný nedostatok androgénov u starnúcich mužov Revue medicíny v praxi (odborný zdravotnícky časopis) 2006; 4(2): 10–11.

Horňák M, Surovka I. Čo možno očakávať od preventívnych onkologických prehliadok v urológii? Urológia 2008; 14(1): 30.

Horňák M. Diagnostika a liečba nádorov testis. Urológia 2000; 6(2): 13.

Horňák M, et al. Diagnostika a liečba onkologických ochorení v urológii: panelová diskusia. Bratislavské lekárske listy 1997; 98(2): 124.

Horňák M. Diagnostika nádorov močového mechúra. Urológia 2000; 6(2): 18–19. Horňák M. Diagnostika nádorov močového mechúra. Nádory močového mechúra: diagnostika a liečba. s. 113–147.

Horňák M. Diagnostika primárneho nádoru testis a metastáz. Urológia 2000; 6(2): 13–14.

Horňák M, Kliment J, Novotný V. Diagnostika urotelového karcinómu prostaty u pacientov s povrchovými nádormi močového mechúra: retrospektívna štúdia. Urológia 2000; 6(1): 30.

Horňák M. Esenciálna hematúria. Zdravotnícke noviny (dborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu) Lekárske listy 1997; 2(21): 11.

Horňák M, Zvara V. Faktory predpovedajúce zlyhanie medikamentóznej liečby benígnej prostatickej hyperplázie Urológia 2007; 13(2): 28.

Horňák M. Histologická WHO klasifikácia 2004 nádorov močového mechúra: pohľad urológa. Klinická urológia 2006; 2(1): 6–9.

Horňák M, Galbavý Š, Bárdoš A. Histopatologická charakteristika nádorov močového mechúra: analýza vlastného materiálu podľa WHO klasifikácie 2004 Klinická urológia 2006; 2 (2): 66–69.

Horňák M. Chemoprevencia karcinómu močového mechúra v štádiách TaT1. Klinická urológia 2006; 2(3): 134–138.

Horňák M. Chemoprevencia karcinómu prostaty. Urológia 2006; 12(2): 6. Horňák M. Chemoprevencia karcinómu prostaty. Medicínsky monitor 2006; 2: 25–26 a 28.

Horňák M, Breza J, Bárdoš A. Chirurgická liečba nádorov močového mechúra. Urológia 2000; 6(2): 19–21.

Horňák M. Chronická prostatitída. Revue medicíny v praxi 2004; 2(3): 25.

Horňák M, et al. Incidentálny karcinóm obličky. Bratislavské lekárske listy 1998; 99(6): 322–326.

Horňák M, Novotný V. Incidentálny karcinóm prostaty v ére prostatického špecifického antigénu. Urológia 2001; 7(2): 36–37.

Horňák M, Goncalves F. Inkontinencia moču u mužov a žien v staršom veku – najdôležitejšie patogenetické mechanizmy, diagnostika a možnosti liečby. Zdravotnícke noviny Lekárske listy 1998; 347(33): 12, 14–16.

Horňák M. Karcinóm močového mechúra: klinické návody. Urológia 2002; 8(3): 22–26.

Horňák M. Karcinóm obličky. Revue medicíny v praxi 2008; 6(4): 17–18. Kliment J, et al. Karcinóm prostaty. Martin: Osveta 1999; 296 s.

Horňák M. Karcinóm prostaty. Revue medicíny v praxi 2004; 2(6): 7–8. M.

Horňák, J. Kliment ml., V. Novotný. Karcinóm prostaty z prechodných buniek u pacientov s povrchovými nádormi mechúra: retrospektívna štúdia Klinická onkologie. 14, 4 (2001): 119–121.

Horňák M. Karcinóm prostaty – diagnostika a liečba. Interná medicína – Všeobecné lekárstvo 2004; 4(4): 272–276.

Horňák M. Karcinóm prostaty – zásady hormonálnej liečby. Onkológia 2006; 1(3): 188 a 190–192.

Maňka I, et al. Klinická onkológia, vyd. 1. Martin: Osveta 1979; 688 s. + 8 fareb. príloh (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov, Dérerova zbierka, zv. 57)

Zvara V, Kučera J, Horňák M, et al. Klinická urológia, vyd. 1. Martin: Osveta 1990; 635 s. (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov a farmaceutov, Dérerova zbierka).

Horňák M. Metabolické komplikácie derivácie moču. Lekársky obzor 1998; 47(5): 141–145.

Horňák M. Možno pri liečbe benígnej prostatickej hyperplázie podávať doxazosín normotonickým pacientom? Urológia 2000; 6(1): 49–52.

Horňák M, et al. Multidisciplinárna liečba najčastejších urologických malignít so zlou prognózou: pozvanie do diskusie. Klinická onkologie 2004; 17(4): 119–122.

Horňák M. Nádory močového mechúra: Úlohy našej urológie po konsenzuálnej konferencii. Urológia 2003; 9(1): 24–27.

Horňák M. Nádory obličiek. Slovenský lekár 1999; 9(23): 6–9. Horňák M, Ondruš D, Bárdoš A. ml. Nádory testis: príčiny liečebného oneskorenia. Praktický lékař 1987; 67(14): 555–556.

Horňák M, Maťoška J. Nádory testis – diagnostika a liečba. Bratislava: Veda 1990; 256 s.

Horňák M. Odporúčania „Poradného výboru pre prevenciu karcinómu“ pre skríning karcinómu prostaty v Európskej únii. Urológia 2002; 8(1): 17–20.

Horňák M. Onkologická urológia 2002. Medicínsky monitor 2001; 7(6): 20–22.

Horňák M, Ondruš D, Maťoška J. Postchemotherapy surgery in nonseminomatous testicular tumors. Eur Urol 1996; 29(3): 325–330.

Horňák M, Goncalves F. Použitie nomogramov v predpovedi prognózy u pacientov s karcinómom prostaty. Klinická urológia 2005; 1(1): 18–21.

Horňák M, Galbavý Š, Bárdoš A. Primárny T1G3 karcinóm močového mechúra: nádor s vysokým rizikom progresie. Urológia 2005; 11(4): 15–19.

Horňák M, Hladík M, Goncalves F. Prirodzená povaha karcinómu obličky. Klinická onkologie 2002; 15(2): 64–66.

Horňák M, et al. Prospektívna epidemiologická štúdia karcinómu prostaty na Slovensku v r. 1997. Urológia 1998; 4(1–2): 14–18.

Horňák M, Bárdoš A, Goncalves F. Syndróm vysadenia antiandrogénov: pokles sérových hladín prostatického špecifického antigénu po vysadení antiandrogénov. Rozhledy v chirurgii 1997; 76(9): 435–437.

Horňák M. Úloha lymfadenektómie v chirurgickej liečbe nádorov v urologickej lokalizácii. Lekársky obzor 2005; 54(5): 198–201.

Horňák M. Úloha urológov pri systémovej chemoterapii nádorov urologickej lokalizácie. Urológia 2004; 10(3): 13–16.

Horňák M. Urológia pre praktických lekárov. Bratislava: HERBA 2000; 258 s.

Zvara V, Horňák M. Urológia pre sestry, 3., preprac. vyd. Martin: Osveta 1986; 255 s.

Zvara V, Horňák M. Urológia pre sestry. Martin: Osveta 1980.

Zvara V, Horňák M. Urologické operácie, vyd. 1. Martin: Osveta 1983; 221 s. (Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov, Dérerova zbierka).

Horňák M. Vedľajšie účinky androgénovej deprivačnej liečby u pacientov s karcinómom prostaty. Revue medicíny v praxi 2008; 6(6): 17–19.

Horňák M, Bárdoš A, Štefančík J. Vplyv medikamentóznej liečby príznakov dolných močových ciest naznačujúcich prítomnosť benígnej prostatickej hyperplázie na transuretrálnu resekciu prostaty. Rozhledy v chirurgii 2002; 81(8): 421–424.

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

předseda ČUS 1993–2008


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se