Adhezivní prostředky ve stomatologii – II. část(Souborný referát)


Adhesion Remedies in Stomatology –Part II (A Review)

The paper analyzes in detail the evolution of clinical working procedures in thepreparation of dentin for the realization of bonding of adhesion remedies. The importance isdescribed as well as the possibilities to adjust the post-preparation layer (smear layer) foradhesion-conditioning, total etching, application of the primer and the bond.The authors clarifythe origin of so called hybrid layer after the application of the primer and the bond (resin-dentininterdiffusion zone). Attention is drawn to the importance of various components of adhesionsystems on the quality of the bond (acetone, alcohol,water solvents, active compounds etc.).Thepaper presents other factors, which participate in the quality of adhesion of composite materials(e.g. configuration C-factor, polymerization inhibitors, whitening substances etc.). Main methodsfor the evaluation of quality of the bond are presented (tensile, shear bond strength,micro-leakage). A survey of present adhesion systems is given as well as multi-step systems,one-bottle systems, self-etching systems.

Key words:
enamel – dentin – adhesion systems – post-preparation layer – total etching –primer – bond – hybrid layer – bond strength – C-factor


Autoři: T. Bartoň;  D. Houšová;  L. Himmlová
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka doc. MUDr. J. Dušková, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 1, s. 15-23
Kategorie: Články

Souhrn

Práce podrobně rozebírá vývoj klinických pracovních postupů při přípravě dentinu prorealizaci vazby adhezivních prostředků. Popisuje význam a možnosti úpravy popreparačnívrstvy (smear layer) pro adhezi – kondicionování, totální leptání, aplikace primeru a bondu.Objasňuje vznik tzv. hybridní vrstvy po aplikaci primeru a bondu (resindentin interdiffusionzone). Upozorňuje na vliv různých složek adhezivních systémů na kvalitu vazby (acetonová,alkoholová, vodní rozpouštědla, aktivní látky aj.). Práce uvádí i další faktory, které se taképodílejí na kvalitě adheze kompozitních materiálů (např. konfigurační C-faktor, inhibitorypolymerace, bělicí látky aj.). Jsou uvedeny hlavní metody hodnocení kvality vazby (pevnostvazby v tahu a střihu – tensile, shear bond strength, mikronetěsnost-microleakage). Je podánpřehled současných adhezivních systémů – vícekrokové systémy, one-bottle systémy, self-etchingsystémy.

Klíčová slova:
sklovina – dentin – adhezivní systémy – popreparační vrstva – totální leptání– primer – bond – hybridní vrstva – vazebná síla – C-faktor

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se