Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství - Informace o časopisu

Česká stomatologie je vyhraněným vědeckým časopisem, jehož cílem je publikovat práce základního a aplikovaného výzkumu na úrovni klinických a experimentálních studií ze stomatologických a všech souvisejících oborů v problematice orálního zdraví. Dále obsahuje kazuistiky, souborné referáty, přednášky a krátká sdělení z literatury.

Praktické zubní lékařství uveřejňuje jednak práce ze všech oblastí stomatologické péče, které jsou zaměřeny pro každodenní praxi, jednak kazuistiky zajímavých a méně častých onemocnění v orofaciální oblasti. V referátové části přináší anotace zajímavých článků ze zahraniční literatury.

Oba tituly jsou tištěny v jednom svazku.

ISSN 1213-0613 (Print)
ISSN 1805-4471 (Online)

Oznámení současným a budoucím autorům odborných sdělení v časopisech Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

Dne 10. dubna 2009 na 242. zasedání schválila Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR rozšíření Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, v němž jsou uvedeny i naše časopisy Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství (ISSN 1213 – 0613).

Publikace v našich časopisech lze tedy uznat jako výstup

 • při hodnocení vědecko-výzkumné činnosti jako „Článek v odborném neimpaktovaném periodiku (databáze seznamu Jneimp s příslušnou bodovou hodnotou
 • u dílčích a závěrečných zpráv při řešení grantových projektů a vědeckých úkolů ve výzkumných centrech

U většiny českých lékařských fakult:

 • pro habilitační a jmenovací řízení
 • při obhajobách doktorandských disertačních prací

Dále jednáme a připravujeme spolupráci se společností Meditorial, která pomocí internetových stránek poskytuje odborná medicínská periodika v elektronické podobě. Tato spolupráce by za daných podmínek umožnila podstatně rozšířit počet zájemců o naše časopisy nejen u nás ale i v zahraničí.

Věříme, že dlouholetá tradice obou našich časopisů poskytne v rámci uvedených zpráv dostatek důvodů,proč i nadále svěřit své publikace naší redakci a těšíme se na další spolupráci.

Redakce

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTORKA

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
Výzkumný ústav stomatologický, 1. LF UK a VFN, Praha

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ REDAKTORKY

Doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
NTS ČLS JEP, Praha

ČLENOVÉ

Doc. MUDr. I. Dřízhal, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Doc. MUDr. V. Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň

Doc. MUDr. R. Slezák, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Doc. MUDr. M. Špidlen, Ph.D.
Klinika zubního lékařství LF UP a FNO, Olomouc

Prof. MUDr. J. Vaněk, CSc.
Stomatologická klinika LF MU a FNUSA, Brno

Doc. MUDr. A. Zicha, CSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň

KORESPONDENTI

E. Adam, M.D., PhD.,
Professor of Epidemiology
Baylor College of Medicine, Houston, USA

Prof. Dr. P. Gängler
Universität Witten/Herdecke, SRN

Prof. MUDr. V. Javorka, CSc.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, LF UK a OÚSA, Bratislava, SR

Prof. MUDr. J. Kilian, DrSc.
Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň

T. Klima, M.D., Ph.D., CSc.
Professor of Pathology, Texas Heart Institut, Houston, USA

Prof. MUDr. N. Markovská, CSc.
I. stomatologická klinika LF UPJŠ a FN, Košice, SR

Prof. Dr. R. Valachovic, M.P.H.
American Dental Education Association, Washington DC, USA

Aktualizováno: 15.3.2018

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktorka

prof. MUDr. J. Dušková, DrSc., MBA

Zástupce vedoucí redaktorky

doc. MUDr. J. Veverka, CSc.

Odpovědná redaktorka

Mgr. Stanislava Beranová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Registrační značka MK ČR E 102.

Rukopisy zasílejte na adresu

Redakce časopisu Česká stomatologie NTS ČLS JEP Doc. MUDr. J. Veverka, CSc. Sokolská 31 120 26 Praha 2 (e-mail: veverkajan20@volny.cz)

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Předplatné

Předplatné

Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 500,– Kč

Předplatné pro členy ČSK a studenty zubního lékařství 250,- Kč

Informace o předplatném podává a objednávky předplatitelů přijímá

Česká stomatologická komora

Slavojova 22, 182 00 Praha 2

Ing. Jolana Kunrtová

tel.: 234 709 630

e-mail: kunrtova@dent.cz

Pokyny pro autory a recenzenty

Pokyny pro autory článků zveřejňovaných v časopisech Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

(Aktualizace, leden 2013)

 • Průvodní dopis ke stažení zde [DOC]
 • Příklad úpravy rukopisné práce ke stažení zde [DOC]

1. Obsah časopisů

1.1 Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství jsou vědeckými časopisy s cílem publikovat práce základního a aplikovaného výzkumu na úrovni klinických a experimentálních studií, dále epidemiologických studií a statistických hodnocení stomatologické péče, dílčí a závěrečné výsledky grantových projektů, referátů z odborné literatury, vědeckých zasedání, a to především z oblasti fyziologie, patologie a prevence orálního zdraví, včetně maxilofaciální oblasti.

Obsah obou časopisů vyjadřuje snahu o prezentaci současné úrovně lékařských poznatků sdružených především v záchovné stomatologii, endodoncii, stomatologické protetice, ortodoncii, maxilofaciální a dentoalveolární chirurgii včetně traumatologie a implantologie, parodontologie, chorob sliznic, pedostomatologie, dentální a orofaciální radiologie a jiné. Mimoto zveřejňuje práce i z dalších lékařských vědných disciplín, např. imunologie, alergologie, endokrinologie, genetiky, antropologie, ale též vědních oborů jako jsou biomechanika, fyzikální chemie, metalurgie atd., tedy všech, které objasňují problematiku orálního zdraví.

1.2 Výsledkové práce z výzkumu a klinických studií, včetně přehledových článků z odborné literatury, podléhají recenznímu řízení. V rubrikách Editorial, Personalie, Recenze, Zprávy z vědeckých zasedání, Historie apod. se uvádí pouze název sdělení, text o rozsahu 4 – 8 stran a na konci článku pak jméno autora s akademickými tituly a adresa. Tato sdělení jsou posuzována redakční radou a nejsou recenzována a překládána. Autor má osobní odpovědnost za obsah a odbornou úroveň práce a pouze připojuje průvodní dopis.

1.3 Vedoucí redaktor upozorňuje autory, že uveřejněná práce se stává majetkem vydavatele, který získává výlučné nakladatelské právo k jeho užití. Kterákoli část tohoto časopisu nesmí být kopírována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

1.4 Redakce akceptuje rukopisy v českém, slovenském a anglickém jazyku. V případě anglického textu je nutné dodat obsáhlejší souhrn v českém (slovenském) překladu.

2. Autorství

2.1 Jako autor/autoři se uvádějí pouze osoby, které:

 • podstatně přispěly k celkovému pojetí a uspořádání studie, k analýze a interpretaci nálezů
 • osobně se zúčastnily redigování textu nebo jeho obsahové revize
 • souhlasí s konečnou verzí předpokládanou k uveřejnění a nesou odpovědnost za odborný obsah článku a jeho originalitu
 • nejsou v konfliktu zájmů se studovanou problematikou
 • zaručují, že byly dodrženy etické zásady pro lékařský výzkum, a pokud byla studie schvalována příslušnou etickou komisí, je to, spolu se souhlasem vyšetřovaných osob, v publikaci uvedeno
 • berou na vědomí, že vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho využití
 • které na důkaz souhlasu připojí spolu s korespondujícím autorem svůj podpis v Průvodním dopisu (viz kap. 10)

Autorství lze uznat pouze za splnění všech sedmi podmínek. Tím jsou splněny požadavky příslušných zákonných norem. (Zákon č. 40/1964 Sb., §11, §420, Zákon č. 40/2009 Sb., §180, §181, §270 a Zákon č. 121/2000 Sb., Odd.3, § 31).

Autor a spoluautoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu se svým článkem. Pokud se tak nestane (chyba distributora, doručovatele, nepřesná adresa atd.) lze se obrátit na redakci časopisu.

3. Charakteristika odborných článků

3.1 Původní práce (Original Article), označené jako studie: klinické, experimentální, retrospektivní, prospektivní epidemiologické statistické, analytické, edukační apod.(clinical, experimental, retrospective, prospective, epidemiological, statistical, analytical, educational study) – kapitoly: souhrn, úvod a cíl studie, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr/y, literatura

3.2 Přehledový článek (Review)– kapitoly: souhrn, úvod a cíl přehledu, případné další kapitoly dle obsahu a potřeby autora, závěr, literatura

3.3 Kazuistika (Case Report) – kapitoly: souhrn, úvod a cíl kazuistiky, vlastní pozorování (popis jednotlivých případů), diskuse, závěr, literatura

3.4 Charakteristika dalších článků může být jako Krátké nebo Praktické sdělení (Short Communication, Practical Report)kapitoly: souhrn, úvod a cíl sdělení, další dle úvahy autora, možná diskuse, závěr, literatura

3.5 Historie (History)

3.6 Zprávy z odborných akcí (Report from Professional Meeting)

3.7 Personalie (Personal Data)

3.8 Recenze (Review)

Charakteristika odborného sdělení se uvádí v závorce pod názvem práce.

4. Rukopis

4.1 Úprava rukopisu

4.1.1 Vzhled stránky rukopisu odpovídá formátu ISO A4, s okraji alespoň 25 mm. Text se píše pomocí PC, textový editor Word (styl Normální, písmo Times New Roman, velikost 12, zarovnání vlevo, řádkování 1,5). Nelze používat zarovnání do bloku, dělení slov, ukončovat řádky klávesou „Enter“ a vkládat různé zarážky. Klávesa „ENTER“ se používá pouze na konci odstavce nebo nadpisu, nikoli na konci řádků Normalizovaná úprava písemností doporučuje neodsazovat první řádek odstavce od levého okraje, ale vkládat mezeru mezi jednotlivé odstavce. V textu se rozlišují důsledně číslice 1 a 0 od písmen l a O. Měrné jednotky jsou odděleny od hodnoty jednou mezerou, používají se jednotky SI. Práce zaslaná redakci musí být formulovaná s konečnou platností. Po jazykové, stylistické a pravopisné stránce je třeba se řídit současnými pravidly českého a slovenského pravopisu (poslední české vydání s dodatky podle ČSN 01 69 10 z roku 2007, 2009). Některá přejatá slova připouštějí dva tvary, např. slova zakončená na –rs, -ls, -ns (dekurs, puls, dispens aj.) nebo slova zakončená na –ismus, -smus (organismus, mechanismus, bruxismus aj,) a také slova se souhláskou –s- (diskuse, disertace) je tudíž možné též napsat dle výslovnosti písmeno „z“, přičemž zazákladní,stylově neutrální se považují podoby se s“.Naproti tomu ve slovech pravopisně nepočeštěných a ve slovech s původní latinskou předponou dis- se píše vždy s“ (disimilace, disociovat, cirrhosis, laser aj.) Redakce našich časopisů se při jazykové korektuře řídí tímto doporučením, viz Pravidla českého pravopisu, 5. vyd., Praha, FIN PUBLISHING, 2009, s. 34 - 36. Novodobý pravopis klasických medicínských pojmů je přehledně používán ve Velkém lékařském slovníku (Vokurka M. a kol., 9. vyd., Praha, Maxdorf, 2009, 1160 s.).

Slova, která mají být zvýrazněna, lze napsat kurzivou nebo tučně. Stránky textu v tištěné formě se číslují za sebou od titulní strany a uvádějí se v pravém dolním rohu.

4.1.2 Jednotlivé části textu jsou v následujícím pořadí:

 • titulní strana
 • strukturovaný souhrn a klíčová slova (česká a anglická verze)
 • vlastní text práce
 • seznam literatury, pod ni eventuální poděkování (např. za finanční podporu grantu, spolupracovníkům, odborným pracovištím pokud nejsou spoluautory), případný souhlas pacienta s otištěním obrazové dokumentace, dále kompletní kontaktní adresa (korespondujícího) autora včetně elektronické adresy
 • tabulky, obrazová dokumentace (obrázky grafy, schemata apod.)
 • popisky ilustrací
 • průvodní dopis

4.1.3 Oproti minulým Pokynům již není třeba všechny uvedené části textu psát vždy na zvláštní list. Takže hlavní část rukopisu (jako samostatný soubor) obsahuje kontinuálně titulní stranu, strukturovaný souhrn v české a anglické verzi, vlastní text práce, seznam literatury s eventuálním poděkováním (např. zdroj podpory) a adresu korespondujícího autora. Druhým samostatným souborem jsou tabulky grafy, obrazová dokumentace, třetím popisky ilustrací a čtvrtým (vždy v tištěné a elektronické verzi pro archivaci) průvodní dopis.

4.1.2.1 Titulní strana obsahuje

 • stručný a výstižný název článku a charakteristiku práce dle obsahu (viz kap. 3). Název práce a charakteristika (v závorce pod článkem) jsou uvedeny nejprve v české (slovenské) a pak v anglické verzi
 • příjmení a začáteční písmeno křestního jména každého autora bez akademických a pedagogických titulů. U více autorů z několika pracovišť je číselný index pracoviště za křestním jménem( např. Novák J.², Veselá M.¹…)
 • název pracoviště, příp. název oddělení (katedry apod.) instituce, odkud práce pochází, místo, popř. stát. Pokud je více institucí, je umístěn číselný index před názvem (např. ¹Stomatologická klinika… ²Akademie věd ČR…)
 • případná dedikace

Neuvádí se již jméno vedoucího pracovníka instituce. Autor/autoři jsou právně zodpovědní za odborný obsah a originálnost publikace.

4.1.2.2 Souhrny a klíčová slova.

Následuje souhrn, který musí mít rozsah 250 – 400 slov ( což je cca ⅔ textu na listu A4). U původních prací, kazuistik, praktických a krátkých sdělení je vždy členěn na „úvod a cíl práce(Introduction, Aim), metody (Methods), výsledky s event. statistickou analýzou(Results) a závěr/y(Conclusion/s), které z výsledků vyplynuly. Pod souhrnem za nadpisem „Klíčová slova“ (Key words) je uvedeno 3 – 10 slov nebo krátkých obratů, umožňujících dokumentační podchycení práce z hlediska jejich obsahu. Doporučuje se užívat hesel uváděných v Index Medicus.

Souhrn s názvem práce a klíčovými slovy se zasílá v české (slovenské) a anglické verzi.

4.1.2.3 Text práce se doporučuje členit na kapitoly podle charakteristiky a obsahu (viz kap.3). Doporučený rozsah je maximálně 17 rukopisných stran, včetně literatury, tabulek, grafů a obrázků. Pokud je uváděná problematika širšího rozsahu, pak je lépe článek rozdělit na dvě samostatné části, které na sebe svým obsahem navazují. Pro odborný text se volí věcný informační postup, odborný popis a vědeckou úvahu bez subjektivního a řečnického zabarvení.

4.1.2.3.1 Úvod vyjadřuje smysl článku, shrnuje důvody studie nebo pozorování. Odkazuje na literaturu mající vztah k tématu. Úvod není extenzivním literárním přehledem a neměly by zde být uváděny výsledky nebo závěry dané práce. V konci úvodu jsou uvedeny cíle práce.

4.1.2.3.2 Metody a případně materiál/pacienti

V této kapitole se popisuje výběr pozorovaných nebo experimentálních subjektů (soubor nemocných nebo pokusných zvířat), včetně kontrol, použité metody, přístroje (v závorkách se uvádí jméno výrobce a jeho identifikace) a postupy vyšetření (stanovení do těch podrobností, aby umožnily ostatním pracovníkům jejich reprodukci). U známých metod, včetně statistických, postačí odkaz na příslušnou literaturu. U méně známých, ale publikovaných, je vhodné přidat krátký popis. Nové metody, nebo zásadně modifikované, musejí být popsány podrobněji se zdůvodněním jejich použití (výběr) a musí být zhodnoceno jejich omezení. Všechny použité léky, chemikálie a zdravotnické prostředky musejí být přesně identifikovány, včetně uvedení jejich generického názvu, dávky a způsobu podání, a též výrobce.

4.1.2.3.3 Výsledky

Předkládají se výsledky v logickém postupu v textu, tabulkách a ilustracích. Není nutné v textu opakovat data z tabulek a ilustrací, zdůrazňují nebo sumarizují se pouze významné nálezy.

4.1.2.3.4 Diskuse a závěr

V oddílu diskuse se zdůrazní nové a významné aspekty studie a závěry, které z ní vyplývají. Srovnají se výsledky studie s výsledky jiných autorů i s cíli, které si práce stanovila. Je možné předkládat nové hypotézy, jsou-li oprávněné, ale je nutné na tento aspekt upozornit. Možno zahrnout i doporučení pro další výzkum, terapii a klinickou praxi.

4.1.2.3.5 Literatura

Seznam citované literatury smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na něž se autor v textu odvolává, nebo práce skutečně významné. Nesmějí se uvádět práce jen z formálních důvodů. Cituje se podle ČSN ISO 690 01 01 97 (http://www.boldis.cz/citace/citace.html). Citace se řadípodle abecedy (příjmení prvního autora) a čísluje se arabskými číslicemi. Číselné odkazy se vpisují do textu článku v hranatých závorkách.

Seznam literatury by neměl přesahovat 35 citací, z toho 80 % ne starších pěti let. Starší práce se citují, pokud mají historický vztah k dané problematice nebo přinesly vývojový posun v dílčím výzkumu. Je nutné neopomíjet české písemnictví, včetně těchto časopisů. Není též možné sdělit místo citací, že literatura je „u autora“, také nelze používat odkazy typu „nepublikovaná pozorování“ a“osobní informace“. Správnost odkazu (citace) by měla být ověřena autorem (autory) na originálu.

Příklady správných citací:

Tištěná monografická publikace:

Zeman, M.: První pomoc. 2. vyd., Praha, Galén, 1998, 143 s. Edice Scripta, sv. IV. ISBN 80-85824-46-9

Příspěvek v monografické publikaci:

1. Linek, V.: Poruchy paměti. In Preiss, V. a kol.: Klinická neuropsychologie, Praha, Grada Publishing, 1998, s. 96 – 115.

Článek v seriálových publikacích:

2. Pelikánová, T.: Současné trendy inzulinoterapie. Vnitřní lékařství, roč. 48, 2002, č. 6, s. 523 – 529
3. Válek, J., Jirák, V.: Přehled orálního zdraví jednotlivých skupin populace. Čes. Stomat., roč. 102, 2002, č. 4., s.214 – 218

Názvy anglických literárních děl se píší malými písmeny (s výjimkou vlastních jmen a oficiálních názvů):

4. Guha-Chowdhury, H., Smillie, A. C.: Total fluoride intake in children aged 3 to 4 years. A longitudinal study. J. Dent. Res., roč. 75, 1996, č. 8, s. 1451 -1457.

Jsou-li použity zkratky časopisů, je nutné dodržovat ČSN 01 01 96: Zkracování názvů časopisů a periodik. Zkratky našich časopisů: Čes. Stomat., Prakt. zub. Lék. Mezinárodní zkratky časopisů viz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.

Informace o lokaci elektronických dokumentů, vystavených na internetu, musí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn a musí obsahovat způsob přístupu k dokumentu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci.

Bibliografický odkaz na elektronickou monografii:

Olson, Nancy (ed.): Cataloging Internet Resources: A Manual and Practical Guid [on line]. 2nd ed. Dublin: OCLC, c1997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: http://www.oclc.org/oclc/man/9256cat//toc.html. ISBN 1-55653-236-9.

Elektronická seriálová publikace

Odkaz na webovskou verzi tištěného časopisu:

Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha, Univerzita Karlova, 1996. 1x za 14 dnů. Dostupný také na WWW: http://enlil.ff.cuni.cz.

Existuje-li verze tištěná, a mimo ni je dokument dostupný i na internetu, uvádí se jako první tištěná verze a poté i aktuální dostupnost na internetu.

4.1.2.3.6 Zdroje finanční podpory, Adresa

Pod seznam literatury se uvádějí zdroje finanční podpory, případné poděkování a kompletní kontaktní adresa korespondujícího autora a e-mailová adresa (viz kap. 4.1.2).

4.1.2.3.7 Obrazová dokumentace a grafika

 • Tabulky

Tabulky se nevkládají do textu článku, posílají se ve formátu MS Excel, nelze je přijmout ve formě obrázku; každá tabulka je v samostatném souboru. Číslují se arabskými číslicemi, jak jsou umístěny v textu. Musejí mít na levém okraji záhlaví nadpis, podobně jako každý sloupec tabulky. Vysvětlivky se píší pod tabulku, ne na záhlaví. Platí to především o všech použitých zkratkách a grafických symbolech. Tabulky se v textu vyznačují v kulatých závorkách s příslušnými čísly, např. (tab.1, tab.2).

Příklad popisu tabulky:

Tab. 1 Hodnoty indexu KPE u žen s rizikovým těhotenstvím

Pod tabulkou: FT fyziologické těhotenství, RT rizikové těhotenství

 • Obrázky

Obrázky se také nevkládají do textu, přikládají se v elektronické podobě a v samostatném souboru, ve formátech JPG,TIF, PNG nebo EPS, rozlišení minimálně 300 dpi, v šíři minimálně 12 cm. Obrázky ve formátu JPG se nekomprimují. Obrázky zaslané ve wordovém formátu a vložené do textu nejsou pro tisk vhodné, stejně jako obrázky ve formátu Power Point, je nutné je převést do formátu JPG nebo TIF.

 • Grafy

Grafy ze zasílají ve formátu MS Excel a je třeba k nim připojit původní numerické údaje, aby grafy mohly být převedeny do počítačové grafiky.

 • Legendy k ilustracím

Legendy by měly být stručné, výstižné, a píší se vždy na zvláštní list. Arabská čísla korespondují s čísly ilustrací.

Obrázky a grafy se přikládají i k tištěné verzi rukopisu (stačí černobíle) jako orientační ukázka pro kontrolu při zpracování článku.    V tiskárně nelze použít k reprodukci obrázky nebo grafy vytištěné na počítači.

Je možné posílat fotografie na papíru, ty však musejí být ostré, lesklé, písmena, číslice a symboly dobře čitelné, a tak velké, aby by byly čitelné i při zmenšení. Popisek a poznámky patří do legendy, nikoliv do samotného obrázku.

Také obrázky a grafy v textu se vyznačují číslicemi v kulatých závorkách (např. tab. 3, graf 1). Popisky obrázků a grafů se píší vždy vlevo pod dolním okrajem.

Příklad popisku obrázku a grafu:

Obr. 1 Povrch dentálního implantátu. SEM, zvětšeno 100x

Graf 3 Rozdíly v hodnotách indexu CPITN

U originálních fotografií se pak na zadní straně, měkkou tužkou, napíší tyto údaje: číslo obrázku, jméno autora, počátek názvu článku a šipkami („nahoře“ – „dole“), správnou polohu. Na mikrofotografiích musí být udáno měřítko; šipky, písmena a ostatní symboly musejí být kontrastní proti pozadí.

Tabulky a obrazová dokumentace musejí být doplněny vysvětlivkami použitých zkratek a symbolů

Materiály ( tabulky, obrázky grafy) které autor převzal z jiných publikací mohou být otištěny jen se souhlasem osoby/nakladatelství, které mají autorské právo, a u ilustrace pak poznačit zdroj (např. převzato z .., dle autora. apod.)

Do publikace na okraj textu se tužkou vyznačí vsuvkou, kam má být tabulka nebo obrazová dokumentace vložena. Tiskárna toto přání bude respektovat s ohledem na zalomení textu do sloupců a stran.

Počet tabulek a obrazové dokumentace není omezen, je na úvaze autora zvolit optimální počet ilustrací pro daný text. Oba časopisy jsou tištěny barevně.

5. Ochrana práv lidských subjektů a pokusných zvířat – etické aspekty

Helsinská deklarace Světové lékařské asociace (WMA) přijala na svých zasedáních etické zásady pro lékařský výzkum zahrnující lidské bytosti. Dále byl v ČR přijat a novelizován Zákon na ochranu zvířat proti týrání (zák. 246/1992 Sb., Část 5, pokusná zvířata, § 15 – 18). Těmito dokumenty se řídí Etické komise, zřízené MZ ČR, které posuzují předložené klinicko-experimentální studie výzkumných pracovníků. Schválení výzkumného projektu a experimentu na zvířeti musí být vždy v publikací uvedeno. Dále je vyžadován informovaný souhlas osob nebo jejich zákonných zástupců, které jsou do výzkumu zahrnuty.

Je třeba dbát na to, aby se v textu publikace ani v ilustracích a grafice neuváděla jména, iniciály a rodná nebo evidenční čísla pacientů. K označení se použije buď číselná řada nebo písmena abecedy (Pacient 1, Vyšetřený A apod.). Vyšetřované nebo léčené osoby nesmějí být na fotografiích identifikovatelné. Pokud by obrázek tím ztrácel svou výpovědní hodnotu, je zapotřebí mít k zveřejnění pacientův písemný souhlas. U pokusných zvířat je nutno uvést, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a používání laboratorních zvířat (viz shora uvedený Zákon).

6. Statistika

Použité statistické metody by měly být popsány tak, aby čtenář, mající přístup k původním údajům, mohl výsledky ověřit. Diskutuje se o vhodnosti experimentálních objektů, popisuje se podrobně randomizace, počet pozorování i počet případů, které z pozorování unikly a výskyt léčebných komplikací. Definují se statistické termíny, zkratky a zvláště symboly nejen v textu ale též v tabulkách a grafech.

7. Zkratky a symboly

Používají se výhradně ustálené zkratky (KPE/kpe, RTG, HIV/AIDS apod.) Zkratky se zásadně nepoužívají v nadpisu a souhrnu. Odborný termín, který bude dále v textu používán ve zkratce, se poprvé uvede v plném znění a v závorce za ním je zkratka, která se pak v celém článku i v ilustracích důsledně dodržuje. Pokud se použije v textu větší množství zkratek, je vhodné na konci článku uvést jejich abecední seznam s plným zněním.

8. Měrné jednotky

Údaje o délce, výšce, hmotnosti a objemu se uvádějí v jednotkách metrického systému

(metr, kilogram, litr) a v jejich desítkových násobcích. Teplota se uvádí ve stupních Celsia, krevní tlak v milimetrech rtuťového sloupce.

10. Průvodní dopis

Nezbytný dokument, který doprovází tištěnou a elektronickou verzi rukopisu, je na samostatném listu a obsahuje následující informace:

 • název článku a jeho charakteristiku (viz kap.3) v české(slovenské) a anglické verzi, příjmení a jméno autora/autorů a název pracoviště
 • pro který časopis (Česká stomatologie, Praktické zub. lékařství) je příspěvek určen, nebo zda autor souhlasí – podle obsahu a charakteru článku – s otištěním dle doporučení recenzenta a redakční rady
 • prohlášení, že článek nebyl a nebude zaslán celý ani z části jinému časopisu či médiu k zveřejnění
 • prohlášení, že příspěvek byl schválen k publikaci všemi autory
 • prohlášení o odpovědnosti za odborný obsah práce a originalitu
 • prohlášení že autor/autoři nejsou v konfliktu zájmů se studovanou problematikou
 • prohlášení, že autor/autoři berou na vědomí, že vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití
 • prohlášení, že byly dodrženy etické zásady pro lékařský výzkum, a pokud byla studie schvalována příslušnou etickou komisí, je to, spolu se souhlasem vyšetřovaných osob, v publikaci uvedeno (viz kap. 5)
 • počet stran článku (včetně souhrnů a literatury), přiložených tabulek, obrázků a grafů
 • celé jméno a příjmení (korespondujícího) autora s tituly, který je pověřen korekturou, jednáním s ostatními autory a s redakcí, dále adresa, elektronická adresa, telefon (příp. mobil), jeho vlastnoruční podpis a podpisy ostatních spoluautorů.

Průvodní dopis a recenzní posudek musejí být po otištění článku tři roky archivovány.

Na uvedenou adresu korespondujícího autora se zasílá tolik výtisků kolik je uvedeno autorů.

Zasílání rukopisu

Příklad úpravy rukopisné práce ke stažení zde [DOC]

Rukopis se zasílá redakci v jedné kompletní tištěné verzi včetně průvodního dopisu a na elektronickém médiu (CD), na kterém jsou samostatné soubory (1. průvodní dopis, 2. vlastní text práce včetně souhrnů a literatury, 3. každá dokumentace samostatně: tabulky, obrázky, grafy, 4. legendy k ilustracím) na adresu:

Redakce časopisů Česká stomatologie a Prakt. zubní lékařství,
NTS ČLS JEP
doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.
Sokolská 31
P.O. BOX 88
120 26 Praha 2
(kontakt: e-mail: veverkajan20@volny.cz)

12. Podmínky zveřejnění rukopisu, korektury

Redakce si vyhrazuje právo navrhnout autorovi zkrácení rukopisu, upozornit na málo obsažný souhrn nebo provedení dalších formálních úprav, především v intencích shora uvedených Pokynů. Na základě recenzního řízení, jímž každý rukopis prochází, si redakce vyhrazuje právo vyzvat korespondujícího autora k úpravám rukopisu, popřípadě odmítnout zveřejnění práce.

Graficky upravenou práci, zalomenou do stran, dostane autor ke korektuře, v níž opraví především chyby vzniklé tiskem. Upravovat nebo doplňovat text je možné jen několika slovy nebo krátkou větou. Dopisovat odstavce, doplňovat ilustrace nebo upravovat formálně větší část textu již není možné. V závažných případech, kdy by práce ztrácela svou odbornou úroveň, je možné nezbytné změny projednat s vedením redakce časopisů. Korektury jsou zasílány a přijímány elektronickou poštou a je nutno vrátit je obratem; na došlé po stanoveném termínu není možno brát ohled. Používají se korekturní znaménka dle ČSN 88 04 10.

Vážení autoři,

pokud píšete do našich časopisů poprvé, prohlédněte si v některých předchozích číslech formální úpravu jednotlivých částí publikace, zejména titulní stranu, souhrn (český, anglický), členění odborného textu, kapitoly o úpravě rukopisu a o obrazové dokumentaci a grafice, psaní citací literatury, popisky u tabulek a ilustrací. Vyvarujete se tak dodatečných opakovaných úprav, nezbytných ke zveřejnění článku. Než zásilku pošlete, zkontrolujte ještě jednou úplnost tištěného textu, ilustrací a též se ujistěte, že na datovém nosiči jsou zaznamenány všechny složky publikace.

Zveřejněné pokyny platí od 1. 1. 2013

Redakce časopisů Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

Kontakt

Předplatné časopisu:

Česká stomatologická komora

Slavojova 22, 182 00 Praha 2

Ing. Jolana Kunrtová

tel.: 234 709 630

e-mail: kunrtova@dent.cz

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se