Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství - Informace o časopisu

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství (dále jen ČSPZL), je vědecký časopis s cílem publikovat zejména práce základního a aplikovaného výzkumu na úrovni klinických a experimentálních studií, dále epidemiologických studií a statistických hodnocení stomatologické péče, dílčí a závěrečné výsledky grantových projektů, a to ze stomatologických a všech souvisejících oborů v problematice orálního zdraví. Dále obsahuje přehledová sdělení, kazuistiky a další druhy odborných sdělení, referáty z odborné literatury a vědeckých zasedání apod.

Odborná sdělení nabídnutá k publikaci procházejí recenzním řízením. Odborná hodnota a původnost díla jsou posuzovány redakční radou a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty.

ISSN 1213-0613 (Print)
ISSN 1805-4471 (Online)
Evidenční číslo MK ČR E 102
Periodicita: 4x ročně

Oznámení autorům odborných sdělení v časopisu ČSPZL

Dne 10. dubna 2009 na 242. zasedání schválila Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR rozšíření Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, v němž je uveden i časopis Česká stomatologie a praktické zubní lékařství (ISSN 1213 – 0613).

Publikace v časopisu lze tedy uznat jako výstup

  • při hodnocení vědecko-výzkumné činnosti jako „Článek v odborném neimpaktovaném periodiku (databáze seznamu Jneimp s příslušnou bodovou hodnotou

  • u dílčích a závěrečných zpráv při řešení grantových projektů a vědeckých úkolů ve výzkumných centrech

U většiny českých lékařských fakult:

  • pro habilitační a jmenovací řízení

  • při obhajobách doktorandských disertačních prací

Redakční rada

Šéfredaktor

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

Zástupkyně šéfredaktora

PhDr. Iva Žáková

ČLENOVÉ

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH (SR)

prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. MBA

prof. Dr. Steven P. Engebretson (USA)

dr. Hans-Rainer Fischer (SRN)

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

MUDr. Robert Houba, Ph.D.

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

stomatolog Yuliya Morozova, Ph.D.

doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

Redakce

Vydavatel

Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
IČO 00224286
www.dent.cz

Šéfredaktor

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. 
kapitan@dent.cz
+420 602 339 391

Zástupkyně šéfredaktora

PhDr. Iva Žáková
zakova@dent.cz
+420 234 709 625

Redaktorka

Mgr. Stanislava Beranová

Sekretariát a předplatné

Ing. Jolana Kunrtová
kunrtova@dent.cz
+420 234 709 630

Manažerka inzerce

Ing. Renáta Ildžová 

tel.: +420 603 825 154

e-mail: ildzova@dent.cz

Ceník inzerce v časopisu ČSPZL zde [PDF]

Tisk a distribuce

Grafický design a sazba: RoonSwenson, s. r. o.

Výroba: Helma Bera, spol. s r. o.

Distribuce: Česká pošta, a. s.

Předplatné

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

Vychází 4krát ročně.

ČESKO

Předplatné na rok v ČR: 700 Kč

Předplatné pro členy ČSK a studenty zubního lékařství v ČR: 350 Kč

Online objednávka předplatného: www.dent.cz 

SLOVENSKO

Předplatné na rok v SR: 32 € s DPH

Distribuci formou předplatného v SR zajišťuje:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 6

Infolinka: +421 800 188 826, predplatne@abompkapa.sk, www.ipredplatne.sk

Pokyny pro autory a recenzenty

Pokyny pro autory článků zveřejňovaných v časopise Česká stomatologie a praktické zubní lékařství jsou součástí dokumentu „Podmínky pro publikaci v časopisu ČSPZL“.

Podmínky pro publikaci v časopisu ČSPZL (aktualizace duben 2019) – zde [PDF]

Příklad úpravy rukopisné práce ke stažení zde [DOC]

Zasílání rukopisu

Kompletní rukopis se předává redakci v digitální podobě na e-mailovou adresu šéfredaktora časopisu.

Česká stomatologická komora
Ediční oddělení - redakce časopisu ČSPZL
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., šéfredaktor
e-mail: kapitan@dent.cz

  • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČSK.

  • Zasláním rukopisu redakci autor poskytuje vydavateli licenci k užití svého díla rozmnožováním, rozšiřováním a sdělováním veřejnosti.

  • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.

  • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Kontakt

Redakce

Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 182 00 Praha 2
Ediční oddělení – redakce časopisu ČSPZL
kapitan@dent.cz
zakova@dent.cz
+420 234 709 625

Předplatné časopisu

Ing. Jolana Kunrtová
kunrtova@dent.cz
+420 234 709 630

Inzerce

Ing. Renáta Ildžová 
tel.: +420 603 825 154
e-mail: ildzova@dent.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se