Disociativní procesy a jejich měření


Dissociation Processes and their Measurement

Dissociation is a concept introduced by Pierre Janet for splitting consciousness due to a trauma-tic event or during hypnosis. The term dissociation takes a more general form in Hilgard’s neodis-sociation theory in the theory of state dependent learning and modern findings of explicit andimplicit perception in connection with the study of evoked potentials. Mathematical descriptionof dissociated states as localized or parallel distributed processing makes models of neural ne-tworks possible. The sum of these findings leads to a shift in grasping of dissociation from hypo-thesis to clinical, experimental and theoretical reality. We present to our wider public ofspecialists a valid instrument for the measurement of dissociation DES (Dissociative ExperiencesScale - Bernstein, E. M., Putman, F. W.: Development, Reliability, and Validity of a DissociationScale. J. Nerv. Ment. Dis., 174 (12), 1986, pp. 727-735) which is used in patients and also formeasurements in the healthy population.

Key words:
neural networks, traumatic event, dissociation, evoked potentials.


Autoři: P. Bob
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 6, pp. 301-309.
Kategorie: Články

Souhrn

Disociace je koncept zavedený Pierrem Janetem pro označení oddělení proudu vědomívzniklého jako reakce na traumatickou událost nebo v hypnóze. Tento pojem došel svého zobecně-ní v Hilgardově neodisociační teorii v souvislosti s dalšími poznatky získanými studiem hypnotic-kých jevů, dále v teorii stavem podmíněného učení (state dependent learning) a nakonecv moderních poznatcích o explicitní a implicitní percepci v souvislosti se studiem evokovanýchpotenciálů. Po stránce teoretického modelování existují práce v oblasti neuronových sítí, kde bylrealizován matematický popis disociativních stavů jako lokalizovaných, případně paralelně dis-tribuovaných procesů. Souhrn těchto poznatků vedl k tomu, že se koncepce disociace posunulaz úrovně hypotézy na úroveň teoretické, experimentální a klinické skutečnosti. Předkládáme zdetaké širší odborné veřejnosti nástroj k měření aktuálního stavu disociativních procesů DES (Dis-sociative Experiences Scale- Bernstein, E. M., Putman, F. W.: Development, Reliability and Validi-ty of a Dissociation Scale. J. Nerv. Ment. Dis., 174 (12, 1986, pp. 727-735), který byl opakovaněpoužit při měření jak u pacientů, tak u zdravé populace a byla potvrzena jeho validita.

Klíčová slova:
neuronové sítě, traumatická událost, disociace, evokované potenciály.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se