Doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD oslavuje 60-tku


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 75, 2019, No. 4, p. 228-229
Kategorie: Zprávy

Alena Furdová a Výbor Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

V r. 2019 sa dožíva významného životného jubilea Prezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a prednosta Kliniky oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, v Bratislave, doc. MUDr. Vladimír Krásnik, Ph.D.

Narodil sa 18. 9. 1959 v Trnave. Stredoškolské štúdium absolvoval s maturitou v r. 1978. V rokoch 1978 až 1985 absolvoval vysokoškolské štúdiá na všeobecnej vetve LF UK v Bratislave. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil dňa 1. 8. 1985 ako asistent na Katedru oftalmológie LF UK a I. Očnú kliniku LF UK a FN a v Bratislave, od r. 1988 pôsobil ako ako odborný asistent, neskôor ako docent a v súčasnosti ako prednosta vedie pracovisko. Získal odbornosť z oftalmológie atestáciou I. aj II. stupňa.


V r. 2004 obhájil dizertačnú prácu na tému: „Dlhodobé sledovanie anatomických a funkčných výsledkov po chirurgickej liečbe idiopatickej diery makuly“ a získal titul „Ph.D“. Po obhájení práce pod názvom: „Mikrochirurgická liečba parciálnych uzáverov centrálnej žily sietnice“ v r. 2009 pred VR LF UK v Bratislave habilitoval a získal vedecko-pedagogický titul docenta oftalmológie Absolvoval zahraničné stážové pobyty: v r. 1992 na III. Očnej klinike univerzity Tűbingen, SRN, v r. 1996 na Očnej klinike St. Erik Hospital, Štokholm, Švédsko, v r. 1999 na II. Očnej klinike, AKH, Viedeň, Rakúsko.

Docent Krásnik sa zameriava najmä na chirurgické problémy sietnice oka. Absolvoval aj špecializáciu v oblasti zdravotníckeho manažmentu a financovania; v r. 2015 štúdium ukončil obhájením témy: „Význam včasného záchytu vekom podmienenej degenerácie makuly pre materiálno-technické a personálne zabezpečenie starostlivosti v Slovenskej republike“.

Docent Krásnik je exaktný operatér a v liečebno - preventívnej činnosti sa venuje operáciám sivého zákalu s implantáciami umelých vnútroočných šošoviek, vitreo-retinálnej mikrochirurgii a predovšetkým mikrochirurgii makulárnej krajiny. Na klinike oftalmológie LFUK a UNB ako prvý na Slovensku realizoval a zaviedol operácie makulárnej diery, dekompresiu obalov AV kríženia pri oklúziách centrálnej žily sietnice, radiálnu neurotómiu terča zrakového nervu pri kmeňových oklúziách a peroperačnú a pooperačnú aplikáciu traimcinolon acetonidu pri vitreo-retinálnych operáciách. Ďalej sa venuje laserovým operáciám sietnice pri cievnych ochorenia ciev sietnice a diabetickej retinopatii. Z vyšetrovacích metód pracuje s ultrazvukom, fluoresceínovou angiografiou a optickou koherentnou tomografiou.

Získal rad ocenení za svoju činnosť; v r. 2002 za sériu publikácii na tému „Makulárna diera“ obdržal ocenenie Slovenskej oftalmolgogickej spoločnosti ako najlepšej publikácie roka 2001 a 2. cenu, ktorú mu udelila redakčná rada Českej a Slovenskej Oftalmológie. V r. 2004 ako spoluautorovi mu bola udelená 3. cena Českej oftalmologickej spoločnosti za publikáciu „Liečba akútnych získaných syfilitických uveitíd“. V r. 2012 mu ako spoluautorovi bola udelená 2. cena odborného časopisu Česka a slovenska oftalmológia za publikáciu „Vybrané prognostické faktory malígneho melanómu uvey“. Od r. 1985 je členom SOS a SLK, v období 2009–2016 zastával funkciu vedeckého sekretára Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, od r. 2016 doteraz je prezidentom SOS.

Docent Krásnik je členom redakčnej rady odborných časopisov Česká a slovenská oftalmológia a Forum Diabetologicum.

V súčasnosti vedie významné výučbové klinické pracovisko, ktoré realizuje pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu oftalmológie. Klinie realizuje každoročne celkove 8 500 až 9 500 operácií. Väčšinu tvoria pacienti tzv. „jednodňovej chirurgie“ (operácie katarakty, injekčné aplikovanie liekov do sklovca, laserové operácie a i.). Ďalšie, závažné operácie oka, sa uskutočňujú u hospitalizovaných pacientov (predovšetkým rôzne formy operácie sietnice, glaukómu, keratoplastika, vnútroočných nádorov a i.). Tieto operácie v uvedenom celkovom počte tvoria súbor vyše 900 operovaných ročne. Treba zdôrazniť, že za týmito výkonmi enormná práca vedenia a aj pracovníkov Kliniky oftalmológie LF UK a UNB. Vďaka tomu klinika plní predpísané ekonomické ukazovatele a je poprednom mieste výkonnosti medzi pracoviskami v rámci Univerzitnej nemocnice.

Kolektív pracovníkov pod vedením prednostu, doc. Krásnika sa aktívne podiela a to s výrazne narastajúcim trendom na prednáškovej aj publikačnej činnosti na odborných fórach. Za zvlášť významné treba počítať prípravu a vydanie prvej časti novej učebnice oftalmológie „Príručka z oftalmológie 1“ a „Príručka z oftalmológie 2“ pod vedením doc. Krásnika.

Do ďalších rokov mu prajeme veľa zdravia, pohody a neustáleho entuziazmu pri zdolávaní problémov.


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se