Bilaterální současně probíhající akutní glaukom uzavřeného úhlu u Miller Fisherova syndromu


Autoři: J. Štěpánková 1;  L. Kinštová 2;  I. Gažová 2;  M. Kodetová 1;  J. Cendelín 1,3;  N. Ondrová 1;  D. Dotřelová 1
Působiště autorů: Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO 1;  Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Petr Marusič, Ph. D. 2;  Oční centrum OFTA, Plzeň, primář MUDr. Jiří Cendelín, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 75, 2019, No. 4, p. 210-218
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.31348/2019/4/5

Souhrn

Cíl: Cílem práce je referovat o pacientce postižené Miller Fisherovým syndromem, komplikovaným současně probíhajícím, oboustranným akutním glaukomem uzavřeného úhlu na lehce (+1,5) hypermetropických očích.

Metody: Uvádíme kasuistiku 71leté pacientky, která měla při úvodním vyšetření oftalmoplegii, areflexii a ataxii, společně s oboustranným akutním glaukomem uzavřeného úhlu.

Výsledky: V klinickém obraze na obou očích dominoval oboustranný pokles vidění na prsty před okem, certa, s edémem obou rohovek. Úvodní nitrooční tlak byl neměřitelně vysoký (měření Tonopenem Avia). Po intravenózním podání 20 % Mannitolu byl na pravém oku nitrooční tlak 54 mm Hg a na levém 56 mm Hg. Lokální léčba pilocarpinem, timololem, dorsolamidem a dexamethasonem zlepšila nitrooční tlak na úroveň fysiologických hodnot v průběhu několika hodin. Profylaktická Nd-YAG laserová periferní iridotomie byla provedena na obou očích za dva dny. Systémová léčba zahrnovala plazmaferézu a rehabilitační program. Následná operace katarakty s implantací zadněkomorové nitrooční čočky zlepšila nejlepší korigovanou zrakovou ostrost pravého oka z 0,5 na 1,0 a levého oka z 0,5 na 0,8. Nitrooční tlak je fysiologický bez nutnosti léčby. Sledovací doba jsou tři roky.

Závěr: Tato kasuistika je druhým dosud popsaným případem pacienta s oboustranným současně probíhajícím akutním glaukomem uzavřeného úhlu u Miller Fisherova syndromu a pátým dosud popsaným případem s akutním glaukomem uzavřeného úhlu u tohoto syndromu vůbec. Celková i lokání léčba vedla k normalizaci neurologického a úpravě očního nálezu.

Klíčová slova:

Miller Fisherův syndrom – oboustranný akutní glaukom uzavřeného úhlu – akutní glaukom uzavřeného úhlu

Úvod

Současně oboustranně probíhající akutní glaukom uzavřeného úhlu patří ke vzácným nálezům. Miller Fisherův syndrom (MFS) je popisován jako vzácná varianta Gullainova-Barrého syndromu (GBS). MFS je akutní postinfekční imunitně zprostředkovaná polyradikuloneuropatie charakterizovaná oftalmoplegií, ataxií a areflexií, popsaná prvně v roce 1956 Fisherem [40]. Odhaduje se, že v Evropě a USA představuje 1-5% GBS, i když v jihovýchodní Asii byla publikována i procenta vyšší [2]. Od ostatních forem GBS je MFS odlišný charakteristickou rychle nastupující oftalmoplegií, průkazem antiglykolipidových protilátek (Anti-GQ1b protilátky) s afinitou k okohybným nervům a perifernímu nervovému systému a klinicky dobrou prognózou, s úpravou do několika týdnů až maximálně měsíců bez ohledu na zvolenou léčbu. Popisovaná léčba může být symptomatická, intravenózně podané imunoglobuliny nebo plazmaferéza. Pokud vzácně MFS progreduje do smíšené formy s GBS, tedy formy s postižením i dýchacího svalstva, označuje se jako GBS s oftalmoplegií [2]. Oftalmoplegie může být jak totální (zevní okohybné svaly (ZOS) a současně nitrooční svaly), tak pouze zevní (ZOS). Ptóza je přítomna jen asi v třetině případů. Stejně jako u ostatních forem GBS předchází MFS asi dva týdny většinou respirační, méně často gastrointestinální infekce s nejčastějším serologickým průkazem Campylobacter jejuni. Může být přítomna léze i jiných hlavových nervů, nejčastěji n. facialis, a kaudálních bulbárních nervů.

Kazuistika

Popisovanou pacientkou byla žena ve věku 71 let, s léčenou hypertenzí (bisoprolol), hyperlipidémií (rosuvastatin) a gastroesofageálním refluxem (pantoprazol) v celkové anamnéze. Šest let před tímto onemocněním prodělala herpes zoster v oblasti šíje.

Dva týdny před akutním vznikem obtíží v květnu 2015 prodělala onemocnění provázené kašlem, hnisavým zánětem spojivek a bolestmi hlavy, které bylo považováno za sinusitidu, ale nereagovalo na podaná antibiotika (amoxicilin s kyselinou klavulanovou). Bolesti hlavy s maximem okcipitálně nevymizely, průběžně se objevilo vertigo, zvracení a rozmlžené vidění, horší schopnost artikulace. Při úvodním vyšetření v červnu 2015 byl společně s totální oftalmoplegií, areflexií a ataxií diagnostikován oboustranný akutní glaukom uzavřeného úhlu. V neurologickém nálezu byl dále popsán i bulbární syndrom, horní meningeální syndrom a neocerebellární a paleocerebellární syndrom. V očním nálezu dominoval oboustranný pokles vidění na prsty před okem, certa, s edémem obou rohovek a střední areaktivní mydriázou obou zornic. Úvodní nitrooční tlak byl neměřitelně vysoký (měření Tonopenem Avia). Po intravenózním jednorázovém podání 100 ml 20 % Mannitolu byl na pravém oku nitrooční tlak 54 mm Hg a na levém 56 mm Hg. Lokální léčba pilocarpinem, timololem, dorsolamidem a dexamethasonem zlepšila nitrooční tlak na úroveň fysiologických hodnot v průběhu několika hodin. Profylaktická periferní Nd-YAG laserová iridotomie (LI) byla provedena na obou očích za dva dny.

Systémová léčba zahrnovala pětkrát provedení plazmaferézy, přeléčení antibiotiky, symptomatickou léčbu a rehabilitační program. Vyšetření likvoru prokázalo pozitivitu protilátek GQ1b (Ig G) a GT 1a (IgG). Provedené CT angio ve shodě s později provedenou MRI prokázalo pravostrannou sinusitidu, MRI navíc i vícečetná ložiska gliózy v bílé hmotě supratentoriálně oboustranně přičítané vaskulární etiologii.

Následná operace katarakty (v říjnu 2015 vpravo a březnu 2016 vlevo, s implantací zadněkomorové nitrooční čočky zlepšila nejlepší korigovanou zrakovou ostrost pravého oka z 0,5 na 1,0 a levého oka z 0,5 na 0,8 (Obrázek 1) – pseudophakie nativně a v arteficiální mydriáze). Nitrooční tlak je fysiologický bez nutnosti léčby. Celková i lokání léčba vedla k normalizaci neurologického a úpravě očního nálezu (Obrázek 2) – fysiologická motilita očí. Sledovací doba jsou tři roky.

Pseudophakie – nativně (A, B) a v arteficiální
mydriáze (C, D)
Obr. 1. Pseudophakie – nativně (A, B) a v arteficiální mydriáze (C, D)

Úprava oftalmoplegie
Obr. 2. Úprava oftalmoplegie

Metodika

Nález pacientky byl monitorován průběžně běžným klinickým vyšetřením s užitím vyšetření u štěrbinové lampy (Nidek SL-250, Japan), vyšetření biomikroskopické (nekontaktní VOLK Super Field NC čočka, VOLK Optical, Ohio, USA), měření nitroočního tlaku kontaktně (Tonopen Avia) vyšetření nepřímou oftalmoskopií (Sigma 150, Heine Optotechnik, Germany) s +28 D čočkou (Ocular Instruments, Washington, USA) a fotograficky (sítnicová kamera Kowa VX-10α, Japan), biometrická data Tomey (Tomey Corporation OA-2000 IOL cal. OPT).

V databázi PubMed jsme klíčovými slovy Miller Fisher syndrome a glaucoma vyhledali odkazy na práce s hledanou problematikou publikované v časopisech indexovaných v MEDLINE.

V databázi PubMed jsme stejným způsobem, s klíčovými slovy acute angle-closure glaucoma a bilateral, vyhledali odkazy na práce popisující současný oboustranný výskyt akutního glaukomu uzavřeného úhlu.

Diskuse

K tomu, aby se mohl u MFS vyskytnout akutní glaukom uzavřeného úhlu, je nutný nejenom výskyt totální oftalmoplegie s oboustrannou mydriázou, ale i predispozice pacienta v podobě jeho věku a hypermetropie. V literatuře jsme nalezli pouze čtyři odkazy popisující akutní glaukom uzavřeného úhlu v kombinaci s MFS. Pouze Baxterová a kol. [11] popsala v roce 2010 akutní glaukom uzavřeného úhlu jako bilaterální oční postižení u 55letého muže. Ostatní autoři popsali akutní glaukom uzavřeného úhlu u MFS jako jednostranný - Brittain a Lake v roce 2005 na levém oku u 64letého muže, Ryu a kol. v roce 2015 na pravém oku u 75letého muže a Han a kol. v roce 2017 na levém oku u 78leté ženy [18,120,51]. Naše 71letá pacientka byla rovněž v pásmu hypermetropie, axiální délka oka pravého oka byla 22,38 mm, levého oka 22,26 mm. Tato kasuistika je podle našich informací druhým dosud popsaným případem pacienta s oboustranným současně probíhajícím akutním glaukomem uzavřeného úhlu u MFS a pátým dosud popsaným případem s akutním glaukomem uzavřeného úhlu u tohoto syndromu vůbec.

Protože je oftalmoplegie u MFS snadno zjistitelným a určujícím příznakem, z hlediska MFS jako takového bychom zde mohli diskusi ukončit.

Překvapivě důležitá je ale i otázka samotné bilaterality akutního glaukomu uzavřeného úhlu, protože významně ovlivňuje jak diagnostiku, tak vlastní léčbu.

Setkáme-li se s oboustranně probíhajícím akutním glaukomem uzavřeného úhlu, podle publikovaných informací existuje významná pravděpodobnost, že nepůjde o primární akutní glaukom uzavřeného úhlu, tedy glaukom zahrnující pupilární blok, tak jak tomu je u MFS, a tedy s promptní odpovědí na obvyklou systémovou a lokální antiglaukomovou léčbu zahrnující intravenózní mannitol (nebo perorální glycerol) a lokální pilokarpin, ale o sekundární glaukom s uzavřeným úhlem, způsobený jiným mechanismem, kde se obvyklá léčba primárního glaukomu s uzavřeným úhlem ukazuje nejen jako neúčinná, ale i mnohdy i stav zhoršující.

U tohoto mechanismu lze nalézt otok řasnatého tělesa, změnu polohy čočkoduhovkového diafragmatu, anteriorní rotaci výběžků řasnatého tělesa, akutní myopizaci očí, periferní vyklenutí duhovky a změlčení přední komory. Byla zde popsána uveální efuse zjistitelná ultrabiomikroskopicky (UBM), někdy se známkami uveálního dráždění. Také zde byla popsána porucha hematoencefalické bariéry (Viet Tran) [141]. Tento nález se může vyskytnout jak u systémově probíhajících onemocnění, tak – a to z hlediska literatury mnohem častěji – jako farmakologicky iatrogenně navozený. Předpokládá se, že LI není účinná proto, že nedochází k pupilárnímu bloku jako takovému. Kauzální léčbou je ovlivnění vyvolávající příčiny, tedy v případě vedlejšího účinku podávaného léku jeho vysazení, podpůrnou léčbou navození cykloplegie a lokální steroidní léčba. Vzhledem k tomu, že farmakologicky navozený oboustranný akutní glaukom uzavřeného úhlu byl v případě topiramatu popsán i u dětí [87,24,113], je potřeba zdůraznit, že navození cykloplegie u tohoto mechanismu myopizaci bezprostředně neovlivňuje [54]. Anteriorní rotací výběžků řasnatého tělesa a účinností lokální léčby cykloplegiky a steroidy se tento mechanismus shoduje s maligním glaukomem.

Farmakologické navození oboustranného akutního glaukomu uzavřeného úhlu je tedy potřeba rozdělit na navození primárního akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (s pupilárním blokem), tedy po podání léčiva s parasympatolytickým nebo sympatomimetickým efektem a následným rozšířením zornice u predisponovaného jedince (hypermetropie, věk, pronační poloha hlavy) a navození sekundárního akutního glaukomu s uzavřeným úhlem po podání léčiva s idiosynkratickým účinkem, kde ani věk, ani původní refrakce oka nehrají důležitou roli.

Farmakologicky potencovaný či přímo navozený oboustranný primární akutní glaukom uzavřeného úhlu se může vyskytnout u predisponovaných jedinců (hypermetropie, věk) nejčastěji v souvislosti celkovou anestesií (např. Ates, Gayat) [7,43], někdy potencován pronační polohou hlavy při chirurgii páteře (např. Singer) [125]. Rovněž byl popsán po blefaroplastice (např. Haverals) [53]. Byl popsán po lokálním užití nosních kapek (Fenox) obsahujících fenylefrin a nafazolin (Khan) [68], nebo při nadužívání léčby pro nachlazení, jejíž hlavní účinnou látkou byl rulík zlomocný (atropa belladonna), (Rudkin) [118], při užití anticholinergika oxybutyninu (spasmolytikum) u predisponovaného jedince (Haddad) [49], případně ipratropium bromidu samotného nebo jeho kombinace se salbutamolem (Kola, Hall) [70,50].

Současně oboustranně probíhající primární akutní glaukom uzavřeného úhlu nebývá popisován často, navíc prvními autory jeho popisu obvykle nebývají oftalmologové.

Farmakologicky navozený sekundární akutní glaukom uzavřeného úhlu po podání léčiva a jeho idiosynkratickém účinku byl dosud nejšířeji popsán u topiramatu. Tento lék je užíván k léčbě epilepsie (antiepileptikum třetí generace), migrény a of label jako anorektikum. Je to sulfamátový derivát fruktózy, chemicky klasifikován jako 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethyliden)-ß-D-fruktopyranózosulfamát. Prvně popsali oboustranný akutní glaukom uzavřeného úhlu u topiramatu Banta a kol. v roce 2001 [10]. Nalezli jsme více jak čtyřicet prací (2001 - Banta, Rhee [10,116], 2002 - Nemet [103], 2003 - Lin, Coats [87,24], 2004 - Craig, Fraunfelder [26,42], 2005 - Mansoor [92], 2006 - Viet Tran, Levy, Desai [141,84,34], 2007 - Stangler, Izambart, Guier, Parikh, Singh [131,59,48,106,126], 2008 - Aminlari, Chalam, Zalta, Boonyaleephan [5,20,150,15], 2009 - Sbeity, Cruciani [121,30], 2010 - Tahiri Joutei Hassani, Natesh, Acharya, Senthil [132,102,1,122], 2011- van Issum, Paciuc-Beja, Willet, Tanaka [139,105,145,134], 2012 - Cole, Caglar, Muniesa Royo, Rodriguez-Blanco [25,19,100,117], 2013 - Quagliato, Kulkarni [112,74], 2014 - Czyz, Kamal, Reis, Rapoport, Pikkel, Katsimpris, Mitra [31,63,115,113,110,64,97], 2015 - Grewal, Dhar [45,35], 2016 - Behl, Beaudry [14,12], 2017 - Joshi, Lan, Meijer [61,78,95]), a to včetně popsaného výskytu u dětí (Lin, Coats, Rapoport) [87,24,113].

Další velkou skupinou léků, rovněž sloučenin obsahujících síru, kde byl popsán idiosynkratický efekt podání léku a navození oboustranného sekundárního glaukomu s akutním uzávěrem úhlu tímto mechanismem, je skupina sulfonamidů.

Sulfonamidy tvoří širokou skupinu léčiv, patří sem nejen léky s antimikrobiálním působením, ale také antidiabetika na bázi sulfonylurey, diuretika, antikonvulziva, antivirotika a další látky, jako například v oftalmologii užívaná antiglaukomatika brinzolamid a dorsolamid. Tamsulosin, způsobující zvýšenou náročnost operace katarakty označovanou jako IFIS (intraoperative floppy iris syndrome), je rovněž sulfonamidový derivát.

Nejčastěji byl sekundární akutní glaukom uzavřeného úhlu popsán u sulfonamidů s diuretickým efektem, u acetazolamidu (Grigera, Mancino, Malagola, Lee GC, Parthasarathi, Senthil) [46,91,90,79,107,122], furosemidu (Boundaoui) [15], hydrochlorothiazidu (Chen, Geanon, Lee GC) [22,44,79], methazolamidu (Aref, Kwon) [6,77], indapamidu (Senthil) [122] a chlorthalidonu (Durai, Singer) [36,124]. U sulfonamidů s protizánětlivým působením byl popsán u sulfasalazinu v kombinaci s trimethoprimem (Lee GC)[79], u sulfonamidů s antimikrobiálním působením u sulfamethoxazolu (Spadoni, Waheeb) [128,143], u sulfonamidů s antikonvulsivním působením u zonisamidu (Weiler) [144] a byl popsán i u léku užívaného k léčbě migrény sumatriptanu (Hsu) [55].

U léků užívaných jako antidepresiva byl sekundární akutní glaukom uzavřeného úhlu popsán u venlafaxinu (inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu, serotonin and noradrenalin reuptake inhibitor, SNRI), (de Guzman, Ezra, Ng) [32,38,104], duloxetinu (SNRI) (Shifera, Mahmut) [123,89], trazodonu (inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, serotonin reuptake inhibitor, SRI) (Hrčková) [54], citalopramu a escitalopramu (selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI) (Croos, Massaoutis, Zelefsky) [28, 93,152], paroxetinu (SRI) (Kirwan, Levy) [69,85] a bupropionu (aminoketon) (Takusagawa) [133]. U tramadolu (SNRI), který je užívaný jako lék proti bolesti, byl akutní glaukom uzavřeného úhlu rovněž popsán (Mahmoud) [88].

U dvou odlišných agonistů serotoninu byl sekundární akutní glaukom uzavřeného úhlu popsán u látky užívané v léčbě migrény zolmitriptanu (Lee JTL) [80] a u anorektika dexfenfluraminu (Denis) [33].

Ostatní látky spojované se sekundárním oboustranným akutním glaukomem uzavřeného úhlu uvádíme pouze v abecedním výčtu: cabergoline (supresor laktace) (Razmjoo) [114], cyklosporin (Braun) [17], extáze (3,4‐methylenedioxymethamphetamine (MDMA)) (Kumar, Trittibach) [76,137], Ephedra (Ma-huang) (rostlina, česky chvojník, přírodní zdroj efedrinu), v přírodní směsi na hubnutí, (Ryu) [119], efedrine a phendimetrazine (anorektikum) ( Lee W) [82], flavoxate (spasmolytikum močového traktu) užité u pacientky již užívající indapamid (Mohammed) [98], flucloxacillin a karbamazepin (Chan) [21], isoretinoin (léčba akné) (Park) [108], mefenamic acid (Vishwakarma) [142], olsetamivir (Tamiflu), inhibitor neuraminidázy (Lee JW, Yazdani) [81,149], methyl-sulfonyl-methane (MSM) užití jako doplněk stravy a zdroj biologicky vázané síry (Hwang) [57] a uštknutí jedovatým, blíže nespecifikovaným indickým hadem (Srinivasan) [130].

Oboustranný sekundární glaukom uzavřeného úhlu spojený se změnou polohy řasnatého tělesa z důvodu jeho otoku byl popsán rovněž u systémových nádorových, zánětlivých a infekčních onemocnění.

U systémových nádorových onemocnění byl popsán u Hodgkinova lymfomu (Belz, Baillif) [13,9], lymfomu (Cristol) [27], myelofibrózy (Lin) [86] a u myelodysplastického syndromu (Smith) [129].

U systémových zánětlivých onemocnění byl popsán u leukocytoklastické vaskulitidy (Guerriero) [47], systémového lupus erytematodes (Han) [52], velkobuněčné arteritidy (Hunter) [56], Wegenerovy granulomatózy (Mete) [96] a několikrát u Vogt-Koyanagi-Harada syndromu (Eibschitz-Tsimhoni, Forster, Yang, Yao) [37,41,147,148].

U systémových infekčních onemocnění byl popsán u akutní retinální nekrózy (Kaushik) [66], infekce Campylobacter iejuni (Mukherji) [99], herpes zoster (al Halel) [4], u HIV infekce a AIDS (Fineman, Joshi, Koster, Krzystolik, Meige, Nash, Ullman, Zambarakji) [39,62,71,72,94,101,138,151], u hemorhagických horeček – horečka Dengue (Joob, Levaggi, Pierre Filho Pde) [60,83,109], korejské hemorhagické horečky a hemorhagické horečky způsobené hantavirem (Cho, Zimmermann) [23,153]. Nemáme vysvětlení pro skutečnost, že v případě infekce HIV – AIDS všechny práce spadají do poměrně úzkého časového intervalu od roku 1986 (Ullman) [138] do roku 1997 (Fineman) [39].

K úplnosti výčtu je potřeba dodat, že oboustranný sekundární glaukom uzavřeného úhlu byl popsán i u vrozených vývojových vad, opakovaně u oboustranného a mnohočetného výskytu ciliárních cyst (Azuara-Blanco, Tanihara, Kuchenbecker, Viestenz, Badlani, Crowston, Katsimpris) [3,135,73,140,8, 29,65]) a sporadicky u dalších vrozených vad - Alagillova syndromu (Potamitis) [111] a u sferofakie a Weill-Marchesaniho syndromu (Kaushik, Wright) [67, 146]. Byl popsán i u iridoschisy (Iaccarino, Torricelli) [58,136]. Také byl jedenkrát popsán u fakomorfního glaukomu u prvozáchytu diabetu mellitu prvního typu (Skrabic) [127] a jako první příznak primární plicní hypertenze (Kunjukunju) [75].

Závěr

Miller Fisherův syndrom je postinfekční selflimitující imunitně zprostředkované onemocnění ze skupiny Guillain Barré syndromu s dobrou prognózou. Pokud se u něj vyskytne totální oftalmoplegie u pacienta rizikového věku s hypermetropií, může dojít k primárnímu akutnímu glaukomu uzavřeného úhlu, jednostrannému i oboustrannému. Oční léčba je s ohledem na pupilární blok standardní.

Setká-li se oftalmolog s oboustranně současně probíhajícím oboustranným akutním glaukomem uzavřeného úhlu, je nutné zhodnotit celkový stav pacienta, užívané léky a v diferenciální diagnostice neopomenout sekundární akutní glaukom uzavřeného úhlu.

Předneseno na XXVI. výročním sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP V Praze 13. – 15. září 2018

Autoři práce prohlašují, že vznik a téma odborného sdělení není ve střetu zájmu a není podpořeno farmaceutickou firmou.

Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203 (FN MOTOL) a CZ.2.16/3.1.00/24022

Do redakce doručeno dne: 6. 5. 2019

Do tisku přijato dne: 26. 7. 2019


MUDr. Jana Štěpánková

Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FNM

V Úvalu 84

150 08 Praha 5 - Motol

jana.stepankova@lfmotol.cuni.cz


Zdroje

1. Acharya, N., Nithyanandam, S., Kamat S.: Topiramate-associated bilateral anterior uveitis and angle clossure glaucoma. Indian J Ophthalmol, 58(6); 2010: 557-559.

2. Ambler, Z., Valeš, J.: Miller Fisher Syndrome – Four Case Reports and Review of Current Concept. Cesk Slov Neurol N, 74/107(6); 2011: 689-694.

3. Azuara-Blanco, A., Spaeth, GL., Araujo, SV. et al.: Plateau iris syndrome associated with multiple ciciary body cysts. Report of three cases. Arch Ophthalmol, 114(6); 1996: 666-668.

4. al Halel, A., Hirsh, A., Melamed, S. et al.: Bilateral simultaneous spontaneous acute angle closure glaucoma in a herpes zoster patient. Br J Ophthalmol, 75(8); 1991: 510.

5. Aminlari, A., East, M., Wei, W. et al.: Topiramate induced acute angle closure glaucoma. Open Ophthalmol J., 2; 2008: 46-47.

6. Aref, AA., Sayyad, FE., Ayres, B. et al.: Acute bilateral angle closure glaucoma induced by methazolamide. Clin Ophthalmol,7; 2013: 279-282.

7. Ates, H., Kayikçioğlu, O., Andaç, K.: Bilateral angle closure glaucoma following general anesthesia. Int Ophthalmol, 23(3), 1999: 129-130.

8. Badlani, VK., Quinones, R., Wilensky, JT. et al: Angle-closure glaucoma in teenagers. J Glaucoma, 12(3), 2003: 198-203.

9. Baillif, S., Cornut, PL., Girard, C. et al.: Bilateral angle-closure glaucoma and multifocal choroiditis as a first presentation in Hodgkin lymphoma. Retin Cases Brief Rep, 5(3); 2011: 201-205.

10. Banta, JT., Hoffman, K., Budenz, DL. et al: Presumed topiramate-induced bilateral acute angle-closure glaucoma. Am J Ophthalmol, 132(1); 2001: 112-114.

11. Baxter, JM., Alexander, P., Maharajan, VS.: Bilateral, acute angle-closure glaucoma associated with Guillain-Barre syndrome variant. BMJ Case rep, 2010 Jul 21; 2010.

12. Beaudry, Goncette, V., Collignon, N.: [Bilateral angle-closure glaucoma induced by topiramate]. Rev Med Liege, 71 (11), 2016: 509. French.

13. Belz, Thalabard, Bretagnolles: [Hodgkin‘s disease and acute bilateral glaucoma]. Bull Soc Ophtalmol, Fr., 3; 1954: 244-246.

14. Behl, A., Fasahtay, A.: Topiramate-induced bilateral angle closure glaucoma and myopic shift. Neurol India, 64(5); 2016: 1040-1042.

15. Boonyaleephan, S.: Bilateral acute onset myopia and angle closure glaucoma after oral topiramate: a case report. J Med Assoc Thai, 91(12); 2008: 1904-1907.

16. Boundaoui, ON., Woodruff, TE.: Presumed Furosemide-associated Bilateral Angle-Closure Glaucoma. J Glaucoma, 25(8); 2016: 748-50.

17. Braun, R., Holler, E., Wolff, D. et al.: [Bilateral ciliary body oedema under treatment with ciclosporine.] Ophthalmologe, 115(1); 2018: 55-58. German.

18. Brittain, CJ., Lake, D.: Acute angle closure glaucoma in Miller Fisher syndrome. Eye (Lond), 20(6); 2006: 739-40.

19. Caglar, C., Yasar, T., Ceyhan, D.: Topiramate induced bilateral angle-closure glaucoma: low dosage in a short time. J Ocul Pharmacol Ther, 28(2); 2012: 205-207.

20. Chalam, KV., Tillis, T., Syed, F. et al.: Acute bilateral simultaneous angle closure glaucoma after topiramate administration: a case report. J Med Case Rep, 2; 2008: 1.

21. Chan, KC., Sachdev, N., Wells, AP.: Bilateral acute angle closure secondary to uveal effusions associated with flucloxacillin and carbamazepine. Br J Ophthalmol, 92(3); 2008: 428-430.

22. Chen, SH., Karanjia, R., Chevrier, RL. et al.: Bilateral acute angle closure glaucoma associated with hydrochlorothiazide-induced hyponatraemia. BMJ Case Rep, 2014.

23. Cho, IH., Chang, JH., Choo, EJ.: Bilateral simultaneous angle-closure glaucoma associated with septic condition of Korean hemorrhagic fever (KHF). J Glaucoma, 24(1); 2015: 81-3.

24. Coats, DK.: Bilateral angle closure glaucoma in a child receiving oral topiramate. J AAPOS, 7(4); 2003, 303.

25. Cole, KL., Wang, EE., Aronwald, RM.: Bilateral acute angle--clo­sure glaucoma in a migraine patient receiving topiramate: a case report. J Emerg Med, 43(2); 2012: e89-91.

26. Craig, JE., Ong, TJ., Louis, DL. et al.: Mechanism of topiramate-induced acute-onset myopia and angle closure glaucoma. Am J Ophthalmol, 137(1); 2004: 193-195.

27. Cristol, SM., Baumblatt, JG., Icasiano, E. et al.: Bilateral acute angle-closure associated with systemic lymphoma: a report of 2 cases. J Glaucoma, 20(2); 2011: 115-117.

28. Croos, R., Thirumalai, S., Hassan, S. et al.: Citalopram associated with acute angle-closure glaucoma: case report. BMC Ophthalmol, 5; 2005: 23.

29. Crowston, JG., Medeiros, FA., Mosaed, S. et al.: Argon laser iridoplasty in the treatment of plateau-like iris configuration as result of numerous ciliary body cysts. Am J Ophthalmol, 139(2); 2005: 381-383.

30. Cruciani, F., Lorenzatti, M., Nazzarro, V. et al.: Bilateral acute angle closure glaucoma and myopia induced by topiramate. Clin Ter, 160 (3); 2009: 215-216.

31. Czyz, CN., Clark, CM., Justice, JD. et al.: Delayed topiramate-induced bilateral angle- closure glaucoma. J Glaucoma, 23(8); 2014: 577-578.

32. de Guzman, MH., Thiagalingam, S., Ong, PY. et al.: Bilateral acute angle closure caused by supraciliary effusions associated with venlafaxine. Med J Aust, 182(3) 2005: 121-123.

33. Denis, P., Charpentier, D., Berros, P. et al.: Bilateral acute angle-closure glaucoma after dexfenfluramine treatment. Ophthalmologica, 209(4); 1995: 223-224.

34. Desai, CM., Ramchandani, SJ., Bhopale, SG. et al.: Acute myopia and angle closure caused by topiramate, a drug used for prophylaxis of migraine. Indian J Ophthalmol, 54(3); 2006: 195-197.

35. Dhar, SK., Sharma, V., Kapoor, G. et al.: Topiramate induced bilateral anterior uveitis with choroidal detachment and angle closure glaucoma. Med J Armed Forces India, 71(1); 2015: 88-91.

36. Durai, I., Mohan Dhavalikar, M., Anand, CP. et al.: Bilateral, Simultaneous, Acute Angle Closure Glaucoma in Pseudophakia Induced by Chlorthalidone. Case Rep Ophthalmol Med, 2016.

37. Eibschitz-Tsimhoni, M., Gelfand, YA., Mezer, E. et al.: Bilateral angle closure glaucoma: an unusual presentation of Vogt-Koyanagi-Harada syndrome. Br J Ophthalmol, 81(8); 1997: 705-706.

38. Ezra, DG., Storoni, M., Whitefield, LA.: Simultaneous bilateral acute angle closure glaucoma following venlafaxine treatment. Eye (Lond), 20(1); 2006: 128-129.

39. Fineman, MS., Emerick, G., Dudley, D. et al.: Bilateral choroidal effusions and angle-closure glaucoma associated with human immunodeficiency virus infection. Retina, 17(5), 1997: 455-457.

40. Fisher, M.: An unusual variant of acute idiopathic polyneuritis (syndrome of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia), N Engl J Med, 255(2); 1956: 57-65.

41. Foster, DJ., Rao, NA., Hill, RA. et al.: Incidence at management of glaucoma in Vogt-Koyanagi-Harada syndrome. Ophthalmology, 100(5); 1993: 613-618.

42. Fraunfelder, FW., Fraunfelder, FT., Keates, EU.: Topiramate-associated acute, bilateral, secondary angle-closure glaucoma. Ophthalmology, 111(1); 2004: 109-111.

43. Gayat, E., Gabison, E., Devys, JMN.: Case report: bilateral angle closure glaucoma after general anesthesia. Anesth Analg, 112(1); 2011: 11-12.

44. Geanon, JD., Perkins, TW.: Bilateral acute angle-closure glaucoma associated with drug sensitivity to hydrochlorothiazide. Arch Ophthalmol, 113(10); 1995: 1231-1232.

45. Grewal, DS., Goldstein, DA., Khatana, AK. et al.: Bilateral angle closure following use of a weight loss combination agent containing topiramate. J Glaucoma, 24(5); 2015: e132-6.

46. Grigera, JD., Grigera, ED.: Ultrasound biomicroscopy in acetazolamide induced myopic shift with appositional angle clossure. Arq Bras Oftalmol, 80(5); 2017: 327-329.

47. Guerriero, S., Dammacco, R., Cimmino, A. et al.: Bilateral acute angle-closure glaucoma as the presenting feature of a systemic leukocytoclastic vasculitis. Clin Exp Ophthalmol, 39(8); 2011: 837-839.

48. Guier, CP.: Elevated intraocular pressure and myopic shift linked to topiramate use. Optom Vis Sci, 84(12); 2007: 1070-1073.

49. Haddad, A., Arwani, M., Sabbagh, O.: A Novel Association between Oxybutynin Use and Bilateral Acute Angle Closure Glaucoma: A Case Report and Literature Review. Cureus, 10(6); 2018: e2732.

50. Hall, SK.: Acute angle-closure glaucoma as a complication of combined beta-agonist and ipratropium bromide therapy in the emergency department. Ann Emerg Med, 23(4); 1994: 884-887.

51. Han, J., Ji, Y., Cao, D. et al.: Miller Fisheer syndrome with acute angle closure glaucoma as the first manifestation: A case report Medicine (Baltimore), 96(50); 2017: e9201.

52. Han, YS., min Yang, C., Lee, SH. et al.: Secondary angle closure glaucoma by lupus choroidopathy as an initial presentation of systemic lupus erythematosus: a case report. BMC Ophthalmol, 15; 2015; 148.

53. Haverals, K., Augustinus, A., Hodeghem, K.: Bilateral acute angle-closure glaucoma after blefaroplasty. Bull Soc Belge ophthalmol, 316; 2010: 59-61.

54. Hrčková, L., Mojžiš, P., Žiak, P.: Acute myopia with elevation of intraocular tension as an adverse side effect of antidepresant medication. Cesk Slov Oftalmol, 74(2); 2018: 68-72.

55. Hsu, CR., Chen, YH., Tai, MC. et al.: Sumatriptan-induced angle-closure glaucoma: A case report. Medicine (Baltimore), 96(22); 2017: e6953.

56. Hunter, TG., Chong, GT., Asrani, S. et al.: Simultaneous bilateral angle closure glaucoma in a patient with giant cell arteritis. J Glaucoma, 19(2); 2010: 149-50.

57. Hwang, JC., Khine, KT., Lee, JC. et al.: Methyl-sulfonyl-methane (MSM)-induced acute angle closure. J Glaucoma, 24(4); 2015: e28-30.

58. Iaccarino, G., Forte, R., Cennamo, G.: [Iridoschisis and angle-closure glaucoma: a  case report]. J Fr Ophtalmol, 29(9); 2006: e26. French.

59. Izambart, C., Rocher, F., Zur, C. et al.: [Topiramate and acute myopia with angle-closure glaucoma: case report and literature review]. J Fr Ophtalmol, 30(5); 2007: e11. French.

60. Joob, B., Wiwanitkit, V.: Bilateral acute angle closure in a patient with dengue. Arq Bras Oftalmol, 81(1); 2018: 80.

61. Joshi, AK., Pathak, AH., Patwardhan, SD. et al.: A Rare Case of Topiramate Induced Secondary Acute Angle Closure Glaucoma. J Clin Diagn Res, 11(6); 2017: ND01-ND03

62. Joshi, N., Constable, PH., Margolis, TP. et al.: Bilateral angle closure glaucoma and accelerated cataract formation in a patient with AIDS. Br J Ophthalmol, 78(8); 1994: 656-657.

63. Kamal, S., Yadava, U., Kumar, S. et al.: Topiramate-induced angle-closure glaucoma: cross-sensitivity with other sulphonamide derivatives causing anterior uveitis. Int Ophthalmol, 34(2); 2014: 345-349.

64. Katsimpris, JM., Katsimpris, A., Theoulakis, PE. et al.: Bilateral severe anterior uveitis and acute angle-closure glaucoma following topiramate use for migraine crisis. Klin Monbl Augenheilkd. 231(4); 2014: 439-441.

65. Katsimpris, JM., Petropoulos, IK., Sunaric-Mégevand, G.: Ultrasound biomicroscopy evaluation of angle closure in patient with multiple and bilateral iridociliary cysts. Klin Monbl Augenheilkd, 224(4); 2007: 324-327.

66. Kaushik, S., Lomi, N., Singh, MP. et al.: Acute retinal necrosis presenting as bilateral acute angle closure. Lancet, 384; 2014: 636.

67. Kaushik, S., Sachdev, N., Pandav, SS. et al.: Bilateral acute angle closure glaucoma as a presentation of isolated microspherophakia in an adult: case report. BMC Ophthalmol, 6; 2006: 29.

68. Khan, MA., Watt, LL., Hugkulstone, CE.: Bilateral acute angle-closure glaucoma after use of Fenox nasal drops. Eye (Lond), 16(5); 2002: 662-663.

69. Kirwan, JF., Subak-Sharpe, I., Teimory, M.: Bilateral acute angle closure glaucoma after administration of paroxetine. Br J Ophthalmol, 81(3); 1997: 252.

70. Kola, M., Hacıoğlu, D., Erdöl, H. et al.: Bilateral acute angle closure developing due to use of ipratropium bromide and salbutamol. Int Ophthalmol, 38(1); 2018: 385-388.

71. Koster, HR., Liebmann, JM., Ritch, R. et al.: Acute angle-closure glaucoma in a  patient with acquired immunodeficiency syndrome successfully treated with argon laser peripheral iridoplasty. Ophthalmic Surg, 21(7); 1990; 501-502.

72. Krzystolik, MG., Kuperwasser, M., Low, RM. et al.: Anterior-segment ultrasound biomicroscopy in a patient with AIDS and bilateral angle-closure glaucoma secondary to uveal effusions. Arch Ophtalmol, 114(7), 1996: 878-879.

73. Kuchenbecker, J., Motschmann, M., Schmitz, K. et al.: Laser iridocystotomy for bilateral acute angle-closure glaucoma secondary to iris cysts. Am J Ophthalmol, 129(3); 2000: 391-393.

74. Kulkarni, C., Chaudhuri, UR., Jagathesan, A.: Bilateral acute angle-closure glaucoma following treatment with topiramate for headache. Neurol Ther, 2(1-2); 2013: 57-62.

75. Kunjukunju, N., Gonzales, CR., Rodden, WS.: Exudative retinal detachement and angle closure glaucoma as the presenting sign of primary pulmonary hypertension. Retin Cases Brief Rep, 5(2); 2011: 108-112.

76. Kumar, RS., Grigg, J., Farinelli, AC.: Ecstasy induced acute bilateral angle closure and transient myopia. Br J Ophthalmol, 91(5); 2007: 693-695.

77. Kwon, SJ., Park, DH., Shin, JP.: Bilateral transient myopia, angle-closure glaucoma, and choroidal detachment induced by methazolamide. Jpn J Ophthalmol, 56(5); 2012: 515-517.

78. Lan, YW., Hsieh, JW.: Bilateral acute angle closure glaucoma and myopic shift by topiramate-induced ciliochoroidal effusion: case report and literature review. Int Ophthalmol, 38(6); 2018: 2639-2648.

79. Lee, GC., Tam, CP., Danesh-Mexyer, HV. et al.: Bilateral angle closure glaucoma induced by sulfonamide derived medcations. Clin Exp. Ophthalmol, 35(1), 2007: 55-58.

80. Lee, JTL., Skalicky, SE., Lin, ML.: Drug-induced Myopia and Bilateral Angle Closure Secondary to Zolmitriptan. J Glaucoma, 26(10); 2017: 954-956.

81. Lee, JW., Lee, JE., Choi, HY.: Oseltamivir (Tamiflu)-induced bilateral acute angle closure glaucoma and transient myopia. Indian J Ophthalmol. 62(12); 2014: 1165-1167.

82. Lee, W., Chang, JH., Roh, KH. et al.: Anorexiant-induced transient myopia after myopic laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg,33(4); 2007: 746-749.

83. Levaggi, ND., Lucas, AN., Barletta, JAE.: Bilateral acute angle closure in a patient with dengue fever: a case report. Arq Bras Oftalmol, 80(4);2017: 266-267.

84. Levy, J., Yagev, R., Petrova, A. et al.: Topiramate-induced bilateral angle-closure glaucoma. Can J Ophthalmol. 41(2); 2006: 221-225.

85. Levy, J., Tessler, Z., Klemperer, I. et al.: Late bilateral acute angle-closure glaucoma after administration of paroxetine in a patient with plateau iris configuration. Can J Ophthalmol, 39(7); 2004: 780-1.

86. Lin, AL., Burnham, JM., Pang, V. et al.: Ocular manifestations of primary myelofibrosis. Retin Cases Brief Rep, 10(4); 2016: 364-367.

87. Lin, J., Fosnot, J., Edmond, J.: Bilateral angle closure glaucoma in a child receiving oral topiramate. J AAPOS, 7(1); 2003: 66-68.

88. Mahmoud, A., Abid, F., Ksiaa, I. et al: Bilateral acute angle-closure glaucoma following tramadol subcutaneous administration. BMC Ophthalmol,18(1); 2018: 50.

89. Mahmut, A., Tunc, V., Demiryurek, E. et al.: Bilateral acute angle-closure glaucoma induced by duloxetine. Ideggyogy Sz, 70(9-10); 2017: 358-360.

90. Malagola, R., Arrico, L., Giannotti, R. et al.: Acetazolamide-induced cilio-choroidal effusion after cataract surgery: unusual posterior involvement. Drug Des Devel Ther, 7; 2013: 33- 62.

91. Mancino, R., Varesi, C., Cerulli, A. et al.: Acute bilateral angle-closure glaucoma and choroidal effusion associated with acetazolamide administration after cataract surgery. J Cataract Refract Surg., 37(2); 2011: 415-417.

92. Mansoor, Q., Jain, S.: Bilateral angle-closure glaucoma following oral topiramate therapy. Acta Ophthalmol Scand, 83(5); 2005: 627-628.

93. Masaoutis, P., Goh, D., Foster, PJ.: Bilateral symptomatic angle closure associated with a regular dose of citalopram, an SSRI antidepressant. Br J Ophthalmol, 91(8) 2007: 1086-1087.

94. Meige, P., Cohen, H., Morin, B. et al.: [Acute bilateral glaucoma in an LAV-positive subject]. Bull Soc Ophtalmol Fr, 89(3); 1989: 449-454.

95. Meijer, N., Nguyen, HT., Wolff, R.: [A woman with acute bilateral vision loss]. Ned Tijdschr Geneeskd, 161; 2017: D1255. Dutch.

96. Mete, A., Kimyon, S., Saygili, O. et al.: Bilateral acute angle-closure glaucoma as a first presentation of granulomatosis with polyangiitis (Wegener‘s). Arq Bras Oftalmol,79(5); 2016: 336-338.

97. Mitra, A., Ramakrishnan, R., Kader, MA.: Anterior segment optical koherence tomography documentation of a case of topiramate induced acute angle closure. Indian J Ophthalmol. 62(5); 2014: 619-622.

98. Mohammed, ZS., Simi, ZU., Tariq, SM. et al.: Bilateral acute angle closure glaucoma in a 50 year old female after oral administration of flavoxate. Br J Clin Pharmacol, 66(5); 2008: 726-727.

99. Mukherji, S., Ramanathan, S., Tarin, S.: Uveal effusion associated with Campylobacter jejuni infection presenting as bilateral angle closure glaucoma. J Glaucoma, 20(9); 2011: 587-588.

100. Muniesa Royo, MJ., Traveset Maeso, A., Jurjo Campo, C.: [Topiramate-induced bilateral acute angle closure glaucoma and myopia]. Med Clin (Barc), 138(8); 2012: 368-369.

101. Nash, RW., Lindquist, TD.: Bilateral angle-closure glaucoma associated with uveal effusion: presenting sign of HIV infection. Surv Ophthalmol, 36(4); 1992: 255-258.

102. Natesh, S., Rajashekhara, SK., Rao, AS. et al.: Topiramate-induced angle closure with acute myopia, macular striae. Oman J Ophthalmol, 3(1); 2010: 26-28.

103. Nemet, A., Nesher, R., Almog, Y. et al.: [Bilateral acute angle closure glaucoma following topiramate treatment]. Harefuah, 141(7); 2002: 597-599, 667. Hebrew.

104. Ng, B., Sanbrook, GM., Malouf, AJ. et al.: Venlafaxine and bilateral acute angle closure glaucoma. Med J Aust, 176(5); 2002: 241.

105. Paciuc-Beja, M., Retchkiman-Bret, M., Velasco-Barona, CF. et al.: Secondary Bilateral Angle Closure Glaucoma due to Topiramate. Case Rep Ophthalmol Med, 2011

106. Parikh, R., Parikh, S., Das, S. et al.: Choroidal drainage in the management of acute angle closure after topiramate toxicity. J Glaucoma, 16(8); 2007: 691-693.

107. Parthasarathi, S., Myint, K., Singh, G. et al.: Bilateral acetazolamide-induced choroidal effusion following cataract surgery. Eye (Lond), 21(6), 2007: 870-872.

108. Park, YM., Lee, TE.: Isoretinoin induced angle closure and myopic shift. J Glaucoma, 26(11); 2017: e252-e254.

109. Pierre Filho Pde, T., Carvalho Filho, JP., Pierre, ET.: Bilateral acute angle closure glaucoma in a patient with dengue fever: case report. Arq Bras Oftalmol, 71(2); 2008: 265-268.

110. Pikkel, YY.: Acute bilateral glaucoma and panuveitis as a side effect of topiramate for weight loss treatment. BMJ Case Rep., 2014.

111. Potamitis, T., Fielder, AR.: Angle closure glaucoma in Alagille syndrome. A case report. Ophthalmic Paediatr Genet, 14(2); 1993; 101-104.

112. Quagliato, LB., Barella, K., Abreu Neto, JM. et al.: Topiramate-associated acute, bilateral, angle-closure glaucoma: case report. Arq Bras Oftalmol, 76 (1); 2013: 48-49.

113. Rapoport, Y., Benegas, N., Kuchtey, RW. et al.: Acute myopia and angle closure glaucoma from topiramate in a seven-year-old: a case report and review of the literature. BMC Pediatr, 2014.

114. Razmjoo, H., Rezaei, L., Dehghani, A. et al.: Bilateral angle-closure glaucoma in a young female receiving cabergoline: a case report. Case Rep Ophthalmol, 2(1); 2011: 30-33.

115. Reis, GM., Lau, OC., Samarawickrama, C. et al.: Utility of ultrasound biomicroscopy in the diagnosis of topiramate-associated ciliochoroidal effusions causing bilateral acute angle closure. Clin Exp Ophthalmol, 42(5); 2014: 500-501.

116. Rhee, DJ., Goldberg, MJ., Parrish, RK.: Bilateral angle-closure glaucoma and ciliary body swelling from topiramate. Arch Ophthalmol, 119(11); 2001: 1721-1723.

117. Rodríguez-Blanco, M., Piñeiro, A., Bande, M. et al.: [Angle-closure glaucoma secondary to topiramate use]. Arch Soc Esp Oftalmol, 87(4); 2012: 122-124.

118. Rudkin, AK., Gray, TL., Awadalla, M. et al.: Bilateral simultaneous acute angle closure glaucoma precipitated by non-prescription cold and flu medication. Emerg Med Australas, 22 (5); 2010: 477-479.

119. Ryu, SJ., Shin, YU., Kang, MH. et al.: Bilateral acute myopia and angle closure glaucoma induced by Ma-huang (Ephedra): A case report. Medicine (Baltimore), 96(50); 2017: e9257.

120. Ryu, WY., Kim, JK., Jin, SW. et al.: Acute angle-clossure glacoma in a patient with Miller Fisher syndrome without pupillary dysfunction, J Glaucoma, 24 (2); 2015: e5-6.

121. Sbeity, Z., Gvozdyuk, N., Amde, W. et al.: Argon laser peripheral iridoplasty for topiramate-induced bilateral acute angle closure. J Glaucoma, 18(4); 2009: 269-271.

122. Senthil, S., Garudadri, C., Rao, HB. et al.: Bilateral simultaneous acute angle closure caused by sulphonamide derivatives: a case series. Indian J Ophthalmol, 58(3); 2010: 248-252.

123. Shifera, AS., Leoncavallo, A., Sherwood, M.: Probable Association of an Attack of Bilateral Acute Angle-Closure Glaucoma With Duloxetine. Ann Pharmacother, 48(7); 2014: 936-939.

124. Singer, JR., Pearce, ZD., Westhouse, SJ. et al.: Uveal effusion as a mechanism of bilateral angle-closure glaucoma induced by chlorthalidone. J Glaucoma, 24(1); 2015: 84-86.

125. Singer, MS., Salim, S.: Bilateral acute angle-closure glaucoma as a complication of facedown spine surgery. Spine, 10(9), 2010: e7-e9.

126. Singh, SK., Thapa, SS., Badhu, BP.: Topiramate induced bilateral angle-closure glaucoma. Kathmandu Univ Med J (KUMJ), 5(2); 2007: 234-236.

127. Skrabic, V., Ivanisevic, M., Stanic, R. et al.: Acute bilateral cataract with phacomorphic glaucoma in a girl with newly diagnosed type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 47; 2010: e1-3.

128. Spadoni, VS., Pizzol, MM., Muniz, CH. et al.: [Bilateral angle-closure glaucoma induced by trimethoprim and sulfamethoxazole combination: case report]. Arq Bras Oftalmol, 70(3); 2007: 517-520. Portuguese.

129. Smith, DL., Skuta, GL., Trobe, JD. et al.: Angle-closure glaucoma as initial presentation of myelodysplastic syndrome. Can J Ophthalmol, 25(6); 1990: 306-308.

130. Srinivasan, R., Kaliaperumal, S., Dutta, TK.: Bilateral angle closure glaucoma following snake bite. J Assoc Physicians India, 532; 2005: 46-48.

131. Stangler, F., Prietsch, RF., Fortes Filho, JB.: [Bilateral acute angle closure glaucoma in a young patient receiving oral topiramate: case report]. Arq Bras Oftalmol, 70(1); 2007: 133-136. Portuguese.

132. Tahiri Joutei Hassani, R., Dupont Monod, S., Oukacha, G. et al.: [Acute bilateral angle-closure glaucoma induced by topiramate: contribution of Visante OCT]. J Fr Ophtalmol, 33(5); 2010: 307-311. French.

133. Takusagawa, HL., Hunter, RS., Jue, A. et al.: Bilateral uveal effusion and angle-closure glaucoma associated with bupropion use. Arch Ophthalmol, 130(1); 2012: 120-122.

134. Tanaka, S., Chuman, Y., Akaike, K. et al.: [A case of topiramate-induced angle closure glaucoma]. Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi, 31(3); 2011: 131-133. Japanese.

135. Tanihara, H., Akita, J., Honjo, M. et al.: Angle closure caused by multiple, bilateral iridociliary cysts. Acta Ophthalmol Scand, 75(2); 1997: 216-217.

136. Torricelli, A., Reis, AS., Abucham, JZ. et al.: Bilateral nonarteritic anterior ischemic neuropathy following acute angle-closure glaucoma in a patient with iridoschisis: case report. Arq Bras Oftalmol, 74(1); 2011: 61-63.

137. Trittibach, P., Frueh, BE., Goldblum, D.: Bilateral angle--closure glaucoma after combined consumption of “ecstasy“ and marijuana. Am J. Emerg Med, 23(6); 2005: 813-814.

138. Ullman, S., Wilson, RP., Schwartz, L.: Bilateral angle-closure glaucoma in association with the acquired immune deficiency syndrome. Am J Ophthalmol, 101(4); 1986; 419-424.

139. van Issum, C., Mavrakanas, N., Schutz, JS. et al.: Topiramate-induced acute bilateral angle closure and myopia: pathophysiology and treatment controversies. Eur J Ophthalmol, 21(4); 2011: 404-409.

140. Viestenz, A., Bergua, A., Mardin, CY. et al.: [Acute bilateral angle-closure glaucoma secondary to ciliary body epithelial cysts of the pars plicata correlation with the ultrasound biomicroscope]. Klin Monbl Augenheilkd, 217(2); 2000: 127-129. German.

141. Viet Tran, H., Ravinet, E., Schnyder, C. et al.: Blood-brain barrier disruption associated with topiramate-induced angle-closure glaucoma of acute onset. Klin Monbl Augenheilkd, 223(5); 2006: 425-427.

142. Vishwakarma, P., Raman, GV., Sathyan, P.: Mefenamic acid-induced bilateral transient myopia, secondary angle closure glaucoma and choroidal detachment. Indian J Ophthalmol, 57(5); 2009: 398-400.

143. Waheeb, S., Feldman, F., Velos, P. et al.: Ultrasound biomicroscopic analyse of drug-induced bilateral angle-closure glaucoma assocciated with supraciliary choroidal effusion. Can J Ophthalmol, 38(4); 2003: 299-302.

144. Weiler, DL.: Zonisamide-induced angle closure and myopic shift. Optom Vis Sci, 92(5); 2015: e46-51.

145. Willett, MC., Edward, DP.: Refractory topiramate-induced angle-closure glaucoma in a man: a case report. J Med Case Rep, 5; 2011: 33.

146. Wright, KW., Chrousos, GA.: Weill-Marchesani syndrome with bilateral angle-closure glaucoma. J Pediatr Ophthalmol Strabismus, 22(4); 1985: 129-132.

147. Yang, P., Liu, X., Zhou, H. et al.: Vogt-Koyanagi-Harada disease presenting as acute angle closure glaucoma at onset. Clin Exp Ophthalmol, 39(7); 2011: 639-647

148. Yao, J., Chen, Y., Shao, T. et al.: Bilateral acute angle closure glaucoma as a presentation of Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in four chinese patients: a small case series. Ocul Immunol Inflamm, 21(4); 2013: 286-291.

149. Yazdani, S., Esfandiari, H., Safi, S. et al.: Oseltamivir (Tamiflu)-induced Bilateral Ciliochoroidal Effusion and Angle Closure Glaucoma: What Type of Idiosyncratic Reaction? J Ophthalmic Vis Res, 12(4); 2017; 434-436.

150. Zalta, AH., Smith, RT.: Peripheral iridoplasty efficacy in refraktory topiramate-associated bilateral acute angle-closure glaucoma. Arch Ophthalmol, 126(11); 2008: 1603-1605.

151. Zambarakji, HJ., Simcock, PR.: Bilateral angle closure glaucoma in HIV infection. J R Soc. Med, 89(10); 1996: 581-582.

152. Zelefsky, JR., Fine, HF., Rubinstein, VJ. et al.: Escitalopram-induced uveal effusions and bilateral angle closure glaucoma. Am J Ophthalmol, 141(6); 2006: 1144-1147.

153. Zimmermann, A., Lorenz, B., Schmidt, W.: [Bilateral acute angle-closure glaucoma due to an infection with Hantavirus]. Ophthalmologe, 107(11); 2010: 1072-1076. German.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×