Chlamydia pneumoniae – etiologiefolikulární konjunktivitidy a následnákeratokonjunktivitis sicca u dospělýchpacientů


Chlamydia Pneumoniae – Etiology of Follicular Conjunctivitis and SubsequentKeratoconjunctivitis Sicca in Adult Patients

The authors refer to 21 adult patients at the age of 22 to 87 years,whohave sufferedfrom a chronic form of follicular conjunctivitis, found to be caused by Chlamydia pneumoniae as the etiological agent. The observation wasmade in the period fromJuly 1999 to December 2002. Chl. pneumoniae was detected by a direct demonstrationof the conjunctiva smears and by means of serological examination. Theprint preparations on glass were examined by the method of indirect immunofluorescenceby means of specific monoclonal antibodies (Medac, Germany). Theserological examination included detection of genus-specific IgG, IgA, IgM antibodies,respectively (Medac, Germany) and species-specific anti-Ch. pneumoniaeIgG, IgA abd IgM antibodies, respectively (FOCUS Technologies, U.S.A.).The clinical picture included various long-termsubjective complaints (within therange of several months to ten years), particularly a pathological secretion orincreased lacrimation, cutting, burning or feeling of a foreign body in the eye. Theobjective examination revealed chronic changes characterized by a mild edemaof bulbar conjunctiva with increased meandering in vessels of irregular caliberand edema in the lower transition plica with follicular structure crossing into thetarsal conjunctiva. In the fornix there was an apparent sticking aqueous ormucinous secretion.The therapy was indicated by the positivesmears alone in four patients or positiveIgA and/or IgM of genus- or species-specific antibodies in 12 patients. The therapyin the remaining five patients was recommended by the combination of suspectpositivesmears in combination with positive genus- or species specific antibodyreaction. The therapy made use of systemic administration of a macrolide antibiotic,azithromycin, for the period of 12 to 14 days in a single course of treatment.The pretreatment was always followed by control smears after two weeks and byserological examinations after three and six months. The serological findingsremained virtually unchanged during that period of time in all patients underobservation. In two of them only the species-specific antibodies anti-Ch. pneumoniaeIgA antibodies disappeared six months after the therapy. The clinical findingsdisappeared slowly, particularly the follicular changes occurred aftermorethan six months after the therapy ended.The subjective complaints, accompanied by a transient hyperemia of conjunctivesin particular, remained after the therapy in nine patients older than 45 years, whowere foundto suffer fromkeratoconjnunctivitis sicca.Theocular symptomatologywas not accompanied by symptoms of autoimmune disease.The general treatment by antibiotics and the results supportive treatment succeededin 67% of patients who were completely free of subjective complaints and thepathological process in conjunctives was inhibited.

Key words:
Chlamydia pneumoniae, Follicular conjunctivitis, Keratoconjunctivitissicca, Mecrolide antibiotics


Autoři: J. Krásný 1;  J. Borovanská 1;  D. Hrubá 2
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 2Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel MUDr. J. Volf, PhD. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 5, p. 325-333
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři referují o 21 dospělých pacientech ve věku 22 až 87 let s chronickou formoufolikulárníkonjunktivitidy,ukterédetekovali jakoetiologickéhočiniteleChlamydiapneumoniae. Pozorování probíhala v období od července 1999 do prosince 2002.Detekce Ch. pneumoniae byla prováděna přímým průkazem ze spojivkových stěrůa pomocí sérologického vyšetření. Otiskové preparáty na sklíčku byly vyšetřenymetodou nepřímé imunofluorescence pomocí specifických monoklonálních protilátek(medac, Germany). Sérologické vyšetření zahrnovalo detekci rodově specifickýchIgG, IgA, IgM protilátek (medac, Germany) a druhově specifických anti-Ch.pneumoniae IgG, IgA, a IgMprotilátek (FOCUS technologies, USA).Do klinickém obrazu patřily různě dlouhodobé subjektivní obtíže (v rozmezíněkolika měsíců až deseti let), a to především patologická sekrece či zvýšenéslzení, dále řezaní, pálení nebo pocit cizího tělíska v očích. Objektivně zjistilichronické změny charakterizované mírným nástřikem bulbární spojivky se zvýšenouvinutostí cév nepravidelného kalibru a prosáknutím v dolní přechodné řases folikulární kresbou přecházející na tarzální spojivky. Ve fornixu byl patrnývodnatý nebo hlenovitý lehce ulpívající sekret.Indikací k léčbě byla samotná pozitivita stěrů u 4 pacientů či pozitivita IgA a/neboIgM rodově i druhově specifických protilátek u 12 pacientů. U zbývajících 5 pacientůbyla léčba doporučena při suspektní pozitivitě stěrů v kombinaci s pozitivitourodově nebo druhově specifických protilátek. V terapii uplatnili celkověpodané makrolidové antibiotikum, azithromycin, po dobu 12–14 dnů v jednéléčebné kůře. Po přeléčení vždy následovaly s odstupem dvou týdnů kontrolnístěry a po třech a šesti měsících kontrolní sérologické vyšetření. Stěry bylyu všech pacientů negativní. Sérologický nález se u všech sledovaných pacientůdlouhodobě téměř neměnil. Pouze u dvou z nich šest měsíců po terapii vymizelydruhově specifické anti-Ch. pneumoniae IgA protilátky. Ústup klinického nálezubyl pozvolný, především u folikulárních změn se projevil až po více než půl rocepo ukončení léčby.Subjektivní obtíže provázené především přechodnou hyperemií spojivek přetrvávalypo léčbě u 9 nemocných starších 45 let, u kterých byla diagnostikovánakeratoconjunctivitis sicca. Oční symptomatologii neprovázely celkové příznakyautoimunitního onemocnění.Celkovou léčbou antibiotiky a následnou podpůrnou léčbou se nám podařilou 67 % nemocných zbavit subjektivních obtíží a utlumit patologický proces naspojivce.

Klíčová slova:
Chlamydiapneumoniae, folikulární konjunktivitida, keratoconjunctivitissicca, makrolidová antibiotika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se