Naše skúsenosti s chirurgickou liečbouvitreomakulárneho trakčnéhosyndrómu


Our Experience with Vitreomacular Traction Syndrome Surgery

Purpose:
Vitreomacular traction syndrome, as a result of a partial posteriorvitreous detachment associated with persistent macular adherens, causes a deto-riation of visual functions. Authors evaluate their results of the surgical treatmentof the vitreomacular traction syndrome.Material and method: Three male and two female (5 eyes) aged from 58 to 69 years(medium 63,8) with vitreomacular traction syndrome were enrolled in the retro-spective study. The antero - posterior traction of the vitreous associated withadhesion around the macula and the optic disc was present in all cases. Macularhole was observed in one case, epiretinal membranes in four cases and partialtraction retinal detachment of the macula were observed in three cases. Pars planavitrectomy combined with an intraocular injection of the expanding gas (4x 30%SF6, 1x 20% C3F8) was performed in all eyes. Epiretinal membrane were removedin eyes, when any evidence was present. The autologous serum was used in patientwith macular hole. Patients maintained the face - down position for 1 weekpostoperatively.Results: The follow up period ranged from 10 to 21 months (mean 12,5 months).The visual acuity improved in two lines of Snellen’s optotype in two cases and didnot changed in two cases. The visual acuity did not change in patient withrecurence of the epiretinal membrane and in the patient with persistent cystoidmacular edema. Visual acuity decreased in one eye with anterior proliferativevitreoretinopaty. This eye is still filled with silicone oil.Conclusion: Pars plana vitrectomy is the method of choice in the surgical treat-ment of the vitreomacular traction syndrome. This patogenic oriented surgeryeliminates one of the possible causes of the vitreomacular traction syndrome:antero-posterior traction of the vitreous.

Key words:
vitreomacular traction syndrome, pars plana vitrectomy


Autoři: V. Krásnik;  P. Strmeň;  K. Vavrová;  L. Javorská
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, prednosta doc. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 4, p. 218-222
Kategorie: Články

Souhrn

Vitreomakulárny trakčný syndróm zapríčiňuje zníženie zrakových funkcií,ktoré sú výsledkom parciálnej ablácie zadného sklovcového kortexu v kombináciis jeho adhéziou v centrálnej oblasti sietnice. Autori referujú o svojich skúsenos-tiach a výsledkoch s chirurgickou liečbou vitreomakulárneho trakčného syndró-mu.Materiál a metodika: Do retrospektívnej štúdie je zaradených 5 očí (5 pacientov)s vitreomakulárnym trakčným syndrómom. 3 muži a 2 ženy vo veku od 58 do 69rokov (priemer: 63,8 r.). U všetkých bol prítomný predozadný ťah sklovca s adhé-ziou v okolí makuly a terča zrakového nervu, u 1 diera makuly, v 4 prípadoch bolaprítomná epiretinálna membrána a v 3 parciálna trakčná amócia v centrálnejoblasti sietnice. Pars plana vitrektómia s tamponádou expanzným plynom (4x 30%SF6, 1x 20% C3F8) bola realizovaná u všetkých očí, v prípade prítomnosti epireti-nálnej membrány bola táto odstránená, u diery makuly bolo použité autológnesérum. Pacienti boli polohovaní tvárou smerom dole týždeň po operácii.Výsledky: Doba sledovania bola priemerne 12,5 mesiaca (od 10 do 21 mesiacov).U 2 očí došlo k zlepšeniu centrálnej ostrosti zraku o 2 riadky Snellenovho optoty-pu. U 2 k stabilizácii, z toho u jedného po reoperácii pre recidivujúcu epiretinálnumembránu a u jedného pretrváva chronický cystoidný edém makuly aj po operá-cii. U jedného pacienta po revitrektómii s tamponádou silikónovým olejom preproliferatívnu vitreoretinopatiu s trakčnou amóciou sietnice došlo k poklesu zra-kovej ostrosti.Záver: Chirurgická liečba cestou pars plana vitrektómie je pri diagnóze vitreoma-kulárneho trakčného syndrómu metódou voľby, ktorá odstráni predozadný ťahsklovca.

Klíčová slova:
vitreomakulárny trakčný syndróm, pars plana vitrektómia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se