Chirurgická liečba makulárnej dierya makulopatie v spojení s jamkou terčazrakového nervu


The Surgical Treatment of Macular Hole and Maculopathy Associated with OpticDisc Pit

Purpose:
To inform about the successful surgical treatment of the retinal detach-ment of the macula and macular hole, as a complication of the optic disc pit.Patient: The authors report about 32 years old patient with optic disc pit compli-cated with the retinal detachment and the macular hole. After pars plana vitrec-tomy with intraocular gas injection (20% C3F8) associated with the aplication ofthe autologous serum and follow up face down positioning, the retinal attachmentof the macula and the closure of the macular hole were present. In the period 9months after the operation the relaps of the retinal detachment was observed andthe closure of the macular hole is still remained. Condition was treated byintraocular gas injection (1 ml C3F8) and argonlasercoagulation. During theperiod of more than a 13 months after the first operation and 5 months after thereoperation the retina is attached and the macular hole is closed. In campimetry,a detailed development of the central scotoma is documented. The final visualacuity with correction is 6/9, that is improvement in 3 lines in comparison topreoperative condition.Conclusion: The surgical treatment of macular hole by optic disc pit is currentlythe methods of choise. Using this methods successful anatomical as well asfunctional results could be obtained.

Key words:
optic disc pit, pars plana vitrectomy, maculopathy, macular hole


Autoři: V. Krásnik;  P. Strmeň;  J. Hasa;  A. Izáková;  J. Hrachovcová
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, prednosta doc. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 5, p. 263-267
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ:
Podať správu o úspešnej chirurgickej liečbe amócie makulárnej oblastisietnice a makulárnej diery ako komplikácie jamky terča zrakového nervu.Pacient: Autori podávajú správu o chirurgickej liečbe 32-ročného pacienta s jam-kou terča zrakového nervu, komplikovanej amóciou makulárnej oblasti sietnicea makulárnou dierou. Po pars plana vitrektómii s tamponádou expanzným ply-nom (20% C3F8) a použitím autológneho séra s polohovaním došlo k priloženiuamócie sietnice v makulárnej oblasti a k uzatvoreniu makulárnej diery. V odstupe9 mesiacov po operácii dochádza k recidíve amócie v makulárnej oblasti, dieramakuly ostala uzatvorená. Stav bol liečený tamponádou expanzným plynom (1 mlC3F8) a argónlaserkoaguláciou. V časovom odstupe viac ako 13 mesiacov po prvejoperácii a 5 mesiacov po reoperácii je sietnica priložená a makulárna dierauzatvorená. Kampimetriou je podrobne dokumentovaný vývoj centrálneho rela-tívneho skotómu. Výsledná zraková ostrosť je s korekciou 6/9, čo je zlepšenie o 3riadky v porovnaní s predoperačnou hodnotou.Záver: Chirurgická intervencia pri makulopatii u jamky terča zrakového nervuje v súčastnom období metódou voľby, ktorá môže viesť k zlepšeniu anatomickýcha funkčných výsledkov.

Klíčová slova:
jamka terča zrakového nervu, pars plana vitrektómia, makulopa-tia, makulárna diera

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×