31st Hildebrand Bardejov Gastroenterology Days


Autoři: E. Veseliny
Působiště autorů: 1. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(5): 446-447
Kategorie: Zpráva z akce

V Bardejovských Kúpeľoch sa v termíne 8.–9. 9. 2017 konali už XXXI. Hildebrandove Bardejovské gastroenterologické dni. Po druhý krát za sebou sa podujatie konalo v novo rekonštruovanom hoteli Alexander, ktorý poskytuje vhodné a reprezentatívne priestory pre takýto druh odborného medicínskeho podujatia. Veľmi príjemnú atmosféru Bardejovských Kúpeľov umocňovalo aj slnečné a teplé počasie charakteristické pre koniec leta.

Na úvod podujatia hlavný koordinátor kongresu MUDr. M. Zakuciová a prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti doc. MUDr. Ľ. Jurgoš pozdravili všetkých zúčastnených a vyjadrili úprimnú vďaku vedeniu Bardejovských Kúpeľov, a. s., za ich dlhoročnú podporu podujatia (obr. 1). Po krátkom kultúrnom programe auditórium minútou ticha prejavilo úctu nedávno zosnulej MUDr. Kláre Frivolt. Túto mladú, vedecky aktívnu lekárku, ktorá bola nádejou pediatrickej gastroenterológie, krátko pripomenula doc. MUDr. Z. Zelinková.

Prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti doc. Jurgoš pri slavnostnom zahájení.
Fig. 1. President of the Slovak Gastroenterological Society Assoc. Prof. Jurgoš at the opening ceremony.
Obr. 1. Prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti doc. Jurgoš pri slavnostnom zahájení. Fig. 1. President of the Slovak Gastroenterological Society Assoc. Prof. Jurgoš at the opening ceremony.

Prvý deň, ako už tradične, bol venovaný predovšetkým mladej nastupujúcej generácii gastroenterológov a hepatológov, ktorí prezentovali zaujímavé kazuistiky. Auditórium prostredníctvom hlasovania vybralo tri najlepšie.

Na prvom mieste sa umiestnila kazuistika autorov z chirurgického pracoviska Košice-Šaca, ktorú prezentoval MUDr. R. Krajničák. Dokumentovali v nej strastiplný osud mladého 18-ročného pacienta s Crohnovou chorobou (CD – Crohn’s disease), terminálnou ileitídou, ktorá bola, okrem iného, komplikovaná vznikom abscesu m. iliopsoas, léziou ilickej tepny s nutnosťou vytvorenia cievneho bypassu.

Ako druhá v poradí skončila kazuistika autorov z gastroenterologického a hepatologického oddelenia V. internej kliniky v Bratislave, prezentovaná MUDr. Z. Leškovou, na tému potransplantačnej imunosupresívnej liečby u pacientky s ulceróznou kolitídou (UC – ulcerative colitis) po transplantácii obličky. Autori poukázali na fakt, že liečba UC po transplantácií obličky je založená na kombinovanej antirejekčnej terapii, pričom táto imunosupresívna liečba má potenciál udržať remisiu aj samotnej UC. Zdôraznili aj skutočnosť, že počas liečby je dôležitý screening onkologických ochorení a infekcií.

Na treťom mieste sa umiestnila kazuistika autorov z gastroenterologického pracoviska Nemocnice svätého Michala v Bratislave, prezentovaná MUDr. J. Kovácsom. Autori popísali zaujímavý prípad 38-ročného muža s granulomatóznou mezenteriálnou lymfadenitídou. V tejto prezentácii mimo iného dokumentovali aj ťažkú diferenciálnu diagnostiku tohto zriedkavého ochorenia. Pacient pozitívne reagoval až na terapeutický pokus so systémovými steroidmi (prednizón v dávke 40 mg/deň), kedy nastalo vymiznutie klinickej symptomatológie aj zápalového syndrómu, avšak bolo prítomné zhoršovanie stavu pri znižovaní dávky prednizónu pod 10–15 mg/deň. Dr. Kovács na konci tejto zaujímavej kazuistiky uviedol, že kvôli kortikodependencii v ďalšej terapii budú indikovať „off-label“ podávanie infliximabu.

Veľmi zaujímavé a inovatívne boli aj prezentácie autorov z pražského IKEM. MUDr. D. Erhartová informovala o prvom súčasne realizovanom G-POEM a POEM v rámci jedného výkonu u pacientky s achaláziou a refraktérnou gastroparézou. MUDr. M. Kollár uviedol prvé skúsenosti s konfokálnou laserovou endomikroskopiou v diagnostike ochorení žlčových ciest.

V prvý deň akcie bolo vo forme prednášky prezentovaných celkovo 23 kazuistík, ďalších 6 prednášok odznelo v rámci odborných sympózii podporených z edukačných grantov vystavujúcich spoločností. Spoločenský večer, tak ako po minulé roky, prebehol v Kúpeľnej kolonáde.

Druhý deň odzneli vyzvané prednášky popredných slovenských a českých špecialistov na tému „zlyhanie tenkého čreva“. V úvodnej prednáške prof. MUDr. P. Dítě prezentoval zaujímavé poznámky k histomorfológii a funkcii tenkého čreva, pričom na záver skonštatoval, že tenké črevo – ako veľmi dôležitý orgán – je klinickými lekármi často zanedbávané. V nasledujúcej prednáške auditórium sledovalo pútavý prednes doc. MUDr. Z. Zelinkovej k téme „mukozálny imunitný systém – umenie tolerancie“. MUDr. L. Gombošová prezentovala definíciu a delenie zlyhania tenkého čreva podľa aktuálnych odporúčaní ESPEN, pričom ako príklad uviedla aj tri krátke kazuistiky. MUDr. M. Bortlík sa vo svojej prednáške venoval téme syndrómu krátkeho čreva u pacientov s CD. Uviedol, že ide o vzácnu komplikáciu, postihujúcu cca 1–3 % pacientov, pričom možnosti modernej konzervatívnej terapie v súčasnosti znižujú nutnosť opakovanej chirurgickej intervencie. Správna stratégia chirurgickej liečby a riešenie event. pooperačných komplikácii znižujú riziko syndrómu krátkeho čreva. Doc. MUDr. J. Martínek v prednáške venovanej diagnostike zlyhania čreva uviedol nielen diagnostické možnosti a postupy, ale aj indikácie pre transplantáciu tenkého čreva a stručne aj výsledky u pacientov, ktorí v IKEM od decembra 2014 podstúpili multiviscerálnu transplantáciu. MUDr. N. Machková z Prahy prezentovala súčasné možnosti ultrasonografie (USG) v diagnostike a monitorovaní CD tenkého čreva. Nevýhodou USG je, že ide o expert dependentné vyšetrenie, ďalším problémom môže byť aj horšia vyšetritelnosť u obéznych pacientov. Naopak medzi výhody USG patrí neinvazívnosť, všeobecná dostupnosť, žiadna radiačná záťaž, neobmedzená opakovateľnosť, nízka cena a presnosť vyšetrenia. USG vyšetrenie predstavuje dôležitú metódu pri sledovaní pacientov s CD tenkého čreva, a to hlavne k monitorovaniu zápalovej aktivity a progresie choroby. V nasledujúcej prednáške prof. MUDr. M. Kopáčová prezentovala aktuálne možnosti enteroskopického vyšetrenia tenkého čreva. Vzhľadom na fundovanosť a mnohoročné skúsenosti v tejto problematike bola táto prednáška jedným z vrcholov odborného podujatia. Posledné slovo, ako to aj v medicíne častokrát býva, mal chirurg – prim. MUDr. D. Podmanický. Vo svojej prezentácii venovanej rizikovým faktorom a limitom chirurgie čreva uviedol, že najsilnejší nezávislý rizikový faktor komplikácií po gastrointestinálnych operáciách je malnutrícia, pričom najdôležitejším faktorom úspešného manažmentu pacienta je úzka medziodborová spolupráca.

Záverečného zhodnotenia XXXI. Hildebrandových bardejovských gastroenterologických dní sa zhostil prof. A. Vavrečka. Vo svojom hodnotení konštatoval vysokú úroveň všetkých starostlivo pripravovaných prednášok a za skvelú organizáciu podujatia sa poďakoval hlavnému koordinátorovi MUDr. M. Zakuciovej ako aj PhDr. A. Ivanovej. Na podujatí bolo registrovaných celkovo 165 účastníkov.

Dovoľte mi sa v mene organizačného výboru na záver aj touto cestou poďakovať všetkým spoluúčastníkom kongresu ako aj sponzorom a vystavovateľom, bez ktorých by sa takéto podujatie nemohlo uskutočniť. Pevne verím, že nášmu podujatiu zachováte aj naďalej svoju priazeň, pričom už teraz Vás všetkých chcem srdečne pozvať na budúcoročné XXXII. Hildebrandove bardejovské gastroenterologické dni, ktoré by sa mali konať v septembri 2018 na rovnakom mieste.

MUDr. Eduard Veseliny, PhD.

1. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

Trieda SNP 1

040 11 Košice

Slovenská republika

veseliny@yahoo.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×