Olysio® (simeprevir)


Autoři: I. Hejlová
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 368-370
Kategorie: Lékový profil
doi: 10.14735/amgh2016368

Úvod

Rychlý vývoj nových perorálních léčivých látek pro léčbu viru hepatitidy C (HCV) vedl k rozvoji kombinované bezinterferonové léčby. Tento pokrok způsobil významný pokles incidence a závažnosti nežádoucích účinků a zjednodušení léčebných režimů vedoucích k vyšší adherenci k léčbě. Kombinované režimy obsahující jen perorální přímo působící antivirotika prokázaly vysokou účinnost a bezpečnost.

Simeprevir je specifický inhibitor HCV NS3/ 4A serinové proteázy, která je zásadní pro replikaci viru. Simeprevir je indikován v kombinaci s dalšími léčivými přípravky pro léčbu chronické hepatitidy C u dospělých pacientů.

Terapeutické indikace

Přípravek Olysio® je bílá želatinová tobolka o délce asi 22 mm označená "TMC435 150" černým inkoustem, která obsahuje simeprevirum
natricum, což odpovídá simeprevirum 150 mg. Doporučená dávka je jedna 150mg tobolka 1× denně s jídlem.

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky přípravku Olysio®. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin byla pozorována zvýšená expozice simepreviru. Přípravek Olysio® nebyl studován u pacientů infikovaných HCV s těžkou poruchou funkce ledvin (clearence kreatininu pod 30 ml/min) nebo s konečným stadiem onemocnění ledvin, vč. pacientů vyžadujících dialyzační
léčbu.

U pacientů s jaterní cirhózou funkční třídy Child-Pugh A není nutná úprava dávky přípravku Olysio®. Přípravek Olysio® se nedoporučuje u pacientů s jaterní cirhózou funkční třídy Child-Pugh B nebo C.

U pacientů s HCV genotypem 1 nebo 4 bez cirhózy je doporučena léčba kombinací Olysio® a sofosbuvir po dobu 12 týdnů. U pacientů s HCV genotypem 1 nebo 4 s cirhózou je doporučena léčba kombinací Olysio® a sofosbuvir po dobu 24 týdnů nebo léčba kombinací Olysio® a sofosbuvir a ribavirin po dobu 12 týdnů.

U pacientů s HCV genotypem 1 nebo 4, naivních nebo s recidivou, s cirhózou nebo bez ní, je léčba přípravkem Olysio® v kombinaci s peginterferonem α (PEG-IFN-α) a ribavirinem podávána po dobu 12 týdnů následovaná 12 týdny léčby PEG-IFN-α a ribavirinem. U pacientů s HCV genotypem 1 nebo 4 bez předchozí odpovědi na léčbu (vč. parciálních a nonrespondérů) je léčba přípravkem Olysio® v kombinaci s PEG-IFN-α a ribavirinem podávána po dobu 12 týdnů následovaná 36 týdny léčby PEG-IFN-α a ribavirinem. Při zvažování léčby přípravkem Olysio® v kombinaci s PEG-IFN-α a ribavirinem se má u pacientů s HCV genopytem 1a před zahájením léčby provést testování na NS3 Q80K polymorfizmus.

Aby se zabránilo selhání léčby, nesmí být dávka přípravku Olysio® snížena nebo léčba přerušena. Pokud je léčba přípravkem Olysio® ukončena z důvodu nežádoucích účinků nebo nedostatečné virologické odpovědi během léčby, nesmí být léčba přípravkem Olysio® znovu zahájena.

Kontraindikace

Přípravek Olysio® je kontraindikován při hypersenzitivitě na účin­nou látku nebo kteroukoli pomocnou látku.

Těhotenství a kojení

Přípravek Olysio® by se měl používat během těhotenství nebo u žen ve fertilním věku pouze v případě, že přínos léčby převáží riziko. Pacientky ve fertilním věku musí používat účin­nou formu antikoncepce. Není známo, zda se simeprevir nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Přerušení kojení nebo ukončení léčby přípravkem Olysio® je nutno zvážit dle přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro matku.

Nežádoucí účinky

Vzhledem k hlášeným případům závažné, potenciálně život ohrožující bradykardie při užívání přípravku Olysio® v kombinaci se sofosbuvirem a současně podávaným amiodaronem lze amiodaron u pacientů léčených přípravkem Olysio® v kombinaci se sofosbuvirem použít jen tehdy,  nejsou-li jiná antiarytmika tolerována nebo jsou kontraindikována. Je-li současné použití amiodaronu považováno za nezbytné, je nutné pacienty při zahájení léčby pečlivě monitorovat, a je-li toto riziko vysoké, pak je nutná kontinuální monitorace po dobu 48 hod. Kvůli dlouhému eliminačnímu poločasu amiodaronu je nutné náležitě sledovat i pacienty, kteří ukončili léčbu amiodaronem v uplynulých měsících a zahajují léčbu přípravkem Olysio® v kombinaci se sofosbuvirem.

U pacientů léčených simeprevirem v kombinaci byly pozorovány fotosenzitivní reakce. Během léčby by se pacienti měli vyvarovat nadměrné expozici slunečnímu záření a použití samoopalovacích přípravků.

U pacientů léčených simeprevirem v kombinaci byl pozorován výskyt exantému, který byl většinou mírný nebo středně závažný. V případě závažné kožní vyrážky je třeba léčbu přípravkem Olysio® a jinými současně užívanými přípravky přerušit.

U pacientů léčených simeprevirem v kombinaci byla hlášena zvýšení přímého a nepřímého bilirubinu, převážně mírné nebo střední závažnosti. Zvýšení bilirubinu nebyla obecně spojena se vzestupem jaterních aminotransferáz a po ukončení léčby se normalizovala.

U pacientů léčených simeprevirem v kombinaci s PEG-IFN-α a ribavirinem byla hlášena dušnost u 11,8 % pacientů oproti 7,6 % pacientů užívajících placebo, nebyly hlášeny žádné příhody, které by vedly k vysazení některého ze zkoušených léků.

Lékové interakce

Simeprevir je metabolizován v játrech a vylučován žlučí. Primární enzym, který se účastní biotransformace simepreviru, je CYP3A4. Nedoporučuje se současné podávání přípravku Olysio® se středně silnými nebo silnými inhibitory CYP3A4 (erytromycin, klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, flukonazol, vorikonazol, přípravky s ostropestřcem
mariánským), které mohou významně zvýšit plazmatickou expozici simepreviru. Není doporučováno současné podávání přípravku Olysio® se středně silnými nebo silnými induktory CYP3A4 (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, dexametazon, přípravky s třezalkou tečkovanou), které mohou významně snížit plazmatickou expozici simepreviru a vést ke ztrátě účinnosti. Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Olysio® s blokátory kalciových kanálů (verapamil, amlodipin, felodipin).
Jaterní vychytávání simepreviru je zprostředkováno OATP1B1/3. Inhibitory OATP1B1/3 (eltrombopag, gemfibrozil, rosuvastatin, pravastatin, atorvastatin, simvastatin, lovastatin, cyklosporin, takrolimus) mohou vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací simepreviru.

Klinické zkušenosti

Účinnost u pacientů  s HCV genotypem 1

V multicentrické, randomizované studii OPTIMIST-1 (fáze III) byli pacienti s HCV genotypem 1 bez cirhózy léčeni kombinací simeprevir a sofosbuvir, setrvalé virologické odpovědi 12 týdnů po skončení léčby (SVR 12) bylo dosaženo u 97 % pacientů léčených 12 týdnů a u 83 % pacientů léčených
osm týdnů.

Ve studii OPTIMIST-2 (fáze III) byli pacienti s HCV genotypem 1 s cirhózou léčeni kombinací simeprevir a sofosbuvir po dobu 12 týdnů, SVR 12 byla dosažena u 83 % pacientů. U naivních pacientů byla SVR 12 dosažena u 88 % pacientů a u dříve léčených pacientů byla SVR 12 dosažena u 79 % pacientů.

V randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích QUEST-1 a QUEST-2 (fáze III) byli naivní pacienti s HCV genotypem 1 léčeni kombinací simeprevir a PEG-IFN-α-2a (QUEST-1) nebo α-2a/2b (QUEST-2) a ribavirin, SVR 12 byla dosažena u 80–81 % pacientů, u většiny pacientů léčených simeprevirem bylo možno léčbu podávat 24 místo 48 týdnů.

V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii PROMISE (fáze III) byli pacienti s HCV genotypem 1, relapséři po předchozí léčbě IFN, léčeni kombinací simeprevir a PEG-IFN-α a ribavirin a SVR 12 byla dosažena celkem u 79,2 % pacientů oproti 36,1 % pacientů léčených kombinací placebo a PEG-IFN-α a ribavirin.

Účinnost u pacientů  s HCV genotypem 4

Ve studii OSIRIS (fáze IIa) byli pacienti s HCV genotypem 4 léčeni kombinací simeprevir a sofosbuvir a SVR 12 byla dosažena u 100 % pacientů léčených 12 týdnů bez ohledu na stadium fibrózy nebo léčebnou historii. Z necirhotických pacientů léčených osm týdnů byla SVR 12 dosažena u 75 % pacientů.

Ve studii PLUTO (fáze III) byli pacienti s HCV genotypem 4 s cirhózou nebo bez ní léčeni kombinací simeprevir a sofosbuvir a SVR 12 byla dosažena u 100 % pacientů léčených 12 týdnů.

Ve studii RESTORE (fáze III) byli pacienti s HCV genotypem 4 léčeni kombinací simeprevir a PEG-IFN-α a ribavirin a SVR 12 byla dosažena celkem u 65 % pacientů. SVR 12 byla dosažena u 83 % naivních pacientů, u 86 % relapsérů, u 60 % předchozích parciálních respondérů a u 40 % předchozích nonrespondérů.

MU Dr. Mgr. Irena Hejlová

Klinika hepatogastroenterologie

Transplantcentrum, IKEM

Vídeňská 1958/ 9

140 21 Praha 4

irhe@ikem.cz


Zdroje

1. Souhrn údajů o přípravku. Olysio® 150 mg cps. [online]. Dostupné z: www.sukl.cz. Citováno 30. 6. 2016.

2. Jacobson IM, Dore GJ, Foster GR et al. Simeprevir with pegylated interferon alfa 2a plus ribavirin in treatment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection (QUEST-1): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-control­led trial. Lancet 2014; 384(9941): 403– 413. doi: 10.1016/ S0140-6736(14)60494-3.

3. Kwo P, Gitlin N, Nahass R et al. Simeprevir plus sofosbuvir (12 and 8 weeks) in hepatitis C virus genotype 1-infected patients without cir­rhosis: OPTIMIST-1, a phase 3, randomized study. Hepatology 2016; 64(2): 370– 380. doi: 10.1002/ hep.28467.

4. Lawitz E, Matusow G, DeJesus E. Sime­previr plus sofosbuvir in patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection and cir­rhosis: a phase 3 study (OPTIMIST-2). Hepatology 2016; 64(2): 360– 369. doi: 10.1002/ hep.28422.

5. Man­ns M, Marcel­lin P, Poordad F et al.

Simeprevir with pegylated interferon alfa 2a or 2b plus ribavirin in treatment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection (QUEST-2): a randomised, double-blind, placebo-control­led phase 3

trial. Lancet 2014; 384(9941): 414– 426. doi: 10.1016/ S0140-6736(14)60538-9.

6. Forns X, Lawitz E, Zeuzem S et al. Sime­previr with peginterferon and ribavirin leads to high rates of SVR in patients with HCV genotype 1 who relapsed after previous therapy: a phase 3 trial. Gastroenterology 2014; 146(7): 1669– 1679. doi: 10.1053/ j.gastro.2014.02.051.

7. El Raziky M, Gamil M, Ham­mad R et al. Treatment of hepatitis C genotype 4 patients with simeprevir and sofosbuvir: results from a Phase IIa, partial­ly randomised, open-label trial conducted in Egypt (OSIRIS). Poster presented at: American As­sociation for the Study of Liver Disease (AASLD). 15 November 2015: San Francisco, USA.

8. Buti M. Simeprevir plus sofosbuvir for hepatitis C virus genotype 4 infection: a Phase III, open-label study. Presented at: EASL International Liver Congress (ILC). 13– 17 April 2016: Barcelona, Spain.

9. Moreno C, Hezode C, Marcel­lin P et al. Ef­ficacy and safety of simeprevir with PegIFN/ribavirin in naïve or experienced patients infected with chronic HCV genotype 4. J Hepatol 2015; 62(5): 1047– 1055. doi: 10.1016/ j.jhep.2014.12.031.

10. Wil­lemse SB, Baak LC, Kuiken SD et al. Sofosbuvir plus simeprevir for the treatment of HCV genotype 4 patients with advanced fibrosis or compensated cir­rhosis is highly ef­ficacious in real life. J Viral Hepat 2016. In pres­s. doi: 10.1111/ jvh.12567.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se