15th Czech-Slovak IBD symposium and IBD work ing days, Hořovice 2016


Autoři: L. Hrdlička
Působiště autorů: Gastroenterologie, Medicon a.  s., Poliklinika Budějovická, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(3): 266-268
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 14. a 15. dubna 2016 proběhl v areálu Zámku Zbiroh a v prostorách Nemocnice Hořovice jubilejní, již 15. ročník česko-slovenského IBD sympozia společně s 2. ročníkem hořovických IBD pracovních dnů. Akce byla pořádána Pracovní skupinou pro IBD ČGS ČLS JEP, Sekcí IBD chirurgie ČCHS ČLS JEP a Pracovní skupinou IČZ SGS SLS. Lokálním organizátorem pak byla Nemocnice Hořovice, hlavním pořadatelem programu byla prim. MU Dr. Zuzana Šerclová, o kongresovou organizaci se postarala agentura Congress Prague.

Zahájení prvního pracovního dne obstaral workshop v Nemocnici Hořovice zaměřený na praktické postupy v managementu perianální Crohnovy choroby (CD –  Crohn’s disease), kterého se, stejně jako loňské úspěšné premiéry, zúčastnilo 15 lékařů, většinou z řad chirurgů. Po teoretické části, ve které autor přednesl aktuální doporučení pro diagnostiku a konzervativní léčbu perianálních projevů CD, měli frekventanti workshopu možnost se ve dvou malých skupinách účastnit (někteří i asistovat) chirurgických výkonů u pa­cientů s perianálními píštělemi. Na programu bylo několik drenážních výkonů (primo­drenáže i redrenáže) a u dvou pacientů byla provedena laloková plastika. Celkem bylo při této live demonstraci během 3 hod na dvou sálech ošetřeno 12 pa­cientů. Na organizaci workshopu a prezentaci jednotlivých pacientů se kromě prim. Šerclové podíleli i další členové Chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice (zejména dr. Dotlačil a dr. Korčáková) a anesteziologického týmu, autor také některé z operantů peroperačně endoskopoval. Všem jim patří dík za bezproblémový průběh této logisticky velmi náročné akce. Je potěšující zájem o tuto „malou“ a komplikovanou chirurgii, účastnická místa ve workshopu byla opět obsazena během několika dnů po jeho vyhlášení.

Poté se již absolventi workshopu přesunuli na Zámek Zbiroh a připojili k ostatním účastníkům sympozia. Jeho úvod se nesl ve slavnostním duchu – po úvodních slovech prof. Lukáše a prim. Šerclové zavzpomínal prof. Lukáš u příležitosti 20. výročí založení Pracovní skupiny pro IBD na její začátky, první společné akce a na prvního předsedu, prof. Dítě. Byli vzpomenuti všichni zakládající členové, těm přítomným pak byla předána upomínková monografie Koloskopie.

Odborný lékařský program v Muchově sále pozorně sledovalo 160 účastníků.
Fig. 1. Specialised medical programme in the Mucha Hall was followed by 160 participants.
Obr. 1. Odborný lékařský program v Muchově sále pozorně sledovalo 160 účastníků. Fig. 1. Specialised medical programme in the Mucha Hall was followed by 160 participants.

Živá diskuze panelistů.
Fig. 2. Lively discussion between participants.
Obr. 2. Živá diskuze panelistů. Fig. 2. Lively discussion between participants.

První ryze odborný přednáškový blok se věnoval akutním stavům u IBD. Prof. Lukáš ve svém sdělení vyzdvihl nutnost podání vyšších dávek infliximabu v záchranné terapii u těžkého průběhu ulcerózní kolitidy a individualizace intervalů mezi podanými dávkami v této indikaci, prim. Šerclová přednesla aktualizovaný přehled chirurgického přístupu k řešení fulminantní kolitidy. Dr. Mareš a dr. Sotona se ve svých přednáškách věnovali současnému pohledu na konzervativní, resp. chirurgickou intervenci u intraabdominálních píštělí a abscesů u pacientů s CD. Následoval blok organizovaný slovenskými kolegy zaměřený na problematiku gravidity u IBD pacientek. Měl velmi atraktivní koncept, jednotlivé segmenty problematiky byly uvedeny zajímavými kazuistikami a následně pak komentovány prezentacemi velmi dobře podloženými daty z evidence-based medicíny. Blok koordinovala doc. Zelinková (přednesla i up-to-date pohled na úskalí farmakoterapie v těhotenství a laktaci), dále se ho účastnili prim. Koželuhová (vliv aktivity IBD na průběh gravidity), neonatoložka dr. Gašpareková (problematika předčasně narozených dětí) a porodník dr. Záhumenský, velký zastánce porodů přirozenou cestou, který svou přednáškou dosti otřásl naším doposud celkem jednoznačným paradigmatem v rozhodování o indikaci k porodu cestou přirozenou nebo císařským řezem. Večer pak proběhlo zasedání české Pracovní skupiny pro IBD, kromě jiných témat zde byla prezentována optimistická a velice potěšující zpráva o úspěšném provozu registru CREDIT (registr IBD pacientů na biologické léčbě) po měsíci od spuštění jeho funkčnosti. Společenský večer v prostorách zámecké krčmy byl příležitostí k neformálním diskuzím nejen pracovních témat.

Po krátké schůzi IBD sekce ČCHS byl druhý kongresový den zahájen blokem, který byl věnován problematice primární sklerozující cholangitidy (PSC). Autor v úvodním sdělení přednesl update údajů o epidemiologii, patogenezi, klinickém průběhu choroby a riziku s ní spojených malignit, vč. novějších možností jejich endoskopické diagnostiky (cholangioskopie, intraduktální endosonografie). Doc. Drastich poté shrnul možnosti farmakologické a endoskopické léčby PSC, s nimiž má v centru navázaném na program transplantace jater obrovskou klinickou zkušenost. Nesmírně zajímavá byla prezentace chirurga s osobní velkou zkušeností s transplantací jater pro PSC (doc. Oliverius), pro mě osobně byla nejpřínosnější analýza překvapivě celkem příznivého osudu skupiny pacientů, u nichž byl v explantátu již nalezen cholangiokarcinom. Na závěr prezentovala prim. Šerclová aktuální doporučení pro chirurgický přístup k IBD pacientům s PSC a dysplazií či karcinomem tračníku s postřehy ze své klinické praxe. Následoval blok sdělení zaměřených na pooperační monitoraci a prevenci recidivy IBD u operovaných pacientů. Přednášky byly vytvořeny chirurgy a gastroenterology v česko-slovenské spolupráci. Dr. Örhalmi se pokusil nalézt faktory ovlivňující míru rizika pooperační rekurence choroby, dr. Letkovský se zaměřil na úlohu biomarkerů (CRP, fekální kalprotektin) v monitoraci blížícího se pooperačního relapsu onemocnění, dr. Ďuricová podala vyčerpávající přehled dokumentující použití a přínosnost endoskopické a ultrasonografické monitorace IBD pa­cienta ve stejné indikaci. Prim. Greguš svou přednášku věnoval možnostem nejen farmakologické prevence recidivy onemocnění po resekční operaci. Doc. Huorka přinesl nové poznatky o použití vitaminu D jako potenciálně přínosné medikaci v prevenci vzniku, ale i léčbě IBD. Závěr odborného programu obstarala panelová diskuze nad pacientskými kazuistikami zaměřená na hodnocení nežádoucích účinků a kvality života u IBD pa­cientů na medikamentozní léčbě, resp. u pacientů řešených chirurgicky. Jednotlivá tvrzení vyplývající z kazuistických sdělení byla dokumentována literárním přehledem a bohatě komentována panelisty, často byly zmiňovány i jiné případy z jejich klinické praxe a postupy praktikované na jednotlivých pracovištích. Za náměty patří všem panelistům (prim. Šerclová, dr. Falt, prim. Stehlík, dr. Ďuricová, prim. Shonová, prim. Konečný) velký dík, diskuze nad nejednotností přístupů ukázala nutnost práce nad doporučenými postupy vycházejícími z evidence-based dat, i když je nezpochybnitelné, že nutnost individualizace přístupu a terapeutického postupu „šitého na míru“ je u IBD pacientů evidentní. Kongres ukončil krátkým proslovem ředitel Nemocnice Hořovice MU Dr. Michal Průša.

Paralelně s lékařským programem probíhaly po oba dny přednášky pro zdravotní sestry. Některá témata byla společná, byly však připraveny i speciální bloky tak, aby byl obsah pro sestry atraktivní. Většina sdělení byla přednesena přítomnými lékaři, chvályhodné je, že se se svými zkušenosti s kolegyněmi podělily i některé účastnice z řad sester (K. Otottová, P. Örhalmi, A. Šlechtová).

Součástí akce byla i sesterská sekce.
Fig. 3. The event also included a section for nurses.
Obr. 3. Součástí akce byla i sesterská sekce. Fig. 3. The event also included a section for nurses.

Neformálním mottem sympozia byla, stejně jako při loňském premiérovém ročníku, spolupráce gastroenterologa a chirurga. Nezbytnost multioborové spolupráce nad IBD pacientem doslova čišela z každého vystoupení a každého diskuzního příspěvku, kooperace kvalifikovaného gastroenterologa a kvalifikovaného chirurga je v péči o nemocného s IBD klíčová, byť samozřejmě nemůžeme opomenout i jiné zainteresované obory. Pořadatelům akce, jejíž úroveň byla v kuloárech účastníky velmi pozitivně hodnocena (celkem bylo zaregistrovaných 160 lékařů a 56 sester), patří velký dík za další možnost prohloubení spolupráce a kontaktů mezi dvěma pro IBD pacienta hlavními obory. Stejně tak jsme měli možnost sdílet osobní zkušenosti s jednotlivými aspekty složité komplexní péče o IBD pacienta našich kolegů a přátel ze Slovenska. Příští rok organizují 16. ročník česko-slovenského IBD sympozia naši slovenští partneři (tradičně bývá pořádáno v Nitře). Věřím, že po dvou ročnících lze i hořovické IBD pracovní dny považovat za již tradiční akci a těším se na jejich další pokračování!

MUDr. Luděk Hrdlička

Gastroenterologie, Medicon a.s.

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4

ludek.hrdlicka@post.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více