Doc. RNDr. Marie Blešová, CSc. – in memoriam


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 243-244
Kategorie: Zprávy

Široká česká a slovenská farmaceutická komunita a príbuzní sa s bolesťou v srdci a s hlbokým zármutkom 24. septembra 2010 v Chráme sv. pána Jána Krstiteľa a na cintoríne v Morkoviciach rozlúčili s pani doc. RNDr. Máriou Blešovou, CSc., vysokoškolskou učiteľkou, ktorá tragicky zahynula 13. septembra 2010 v Brne na Oblej ulici.

jp_33159_f_1
jp_33159_f_1

Naša kolegyňa sa narodila 12. augusta 1941 v moravskej dedinke Morkovice. V rokoch 1958–1963 študovala farmáciu najprv na Farmaceutickej fakulte v Brne a štúdium dokončila na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave. Diplomovú prácu vypracovala pod vedením RNDr. Milana Zahradníčka, CSc., na tému Směsné indikátory V. Štúdium ukončila s vyznamenaním.

Po promócii 1 rok pracovala v lekárni vo Frýdlante nad Ostrovicou v Severomoravskom kraji.

Neskoršie 1. augusta 1964 bola prijatá na miesto vysokoškolskej učiteľky na funkciu asistentky na Katedru farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave. V tomto roku sa stala aj členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) a začala sa aktívne podieľať na práci v Sekcii farmaceutickej chémie a Sekcie analýzy liečiv.

Na tomto pracovisku bola zaradená na oddelenie kontroly chemických liečiv, ktoré v tom čase viedol RNDr. PhMr. Milan Zahradníček, CSc. Pod jeho vedením sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti začala venovať riešeniu dielčích úloh štátneho a rezortného plánu výskumu so zameraním na štúdium liečiv s účinkom na periférny nervový a kardiovaskulárny systém a na kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie liečiv v zložených liekových prípravkov, pomocou chemických a fyzikálnych analytických metód. Tieto jej práce boli prínosom pre prax vo farmaceutických kontrolných inštitúciách a oddeleniach kontroly vo farmaceutickej výrobe. Z tejto širokej oblasti sa profilovala najmä v štúdiu vizuálnych titráciách v nevodnom prostredím zmesných indikátorov, doplňkovou tristimulačnou kolorimetriou a štúdiom stability zmesných indikátorov. Značnou mierou prispela k aplikovaniu QSAR štúdia v skupine substituovaných esterov kyseliny fenylkarbámovej.

Veľmi iniciatívne sa zapojila do príprav konferencií Syntéza a analýza liečiv a neskoršie i do organizovania sympózií Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie, ktoré pravidelne poriadala SFS. Bola aktívnou spolupracovníčkou pri vydaní ČsL 4.

V roku 1966 vypracovala a obhájila rigoróznu prácu „Směsné indikátory“ a získala titul doktorky prírodovedy RNDr.

Neskoršie v roku 1977 vypracovala a obhájila dizertačnú prácu „Studium stanovení vitamínů rozpustných ve vodě po chromatografickém dělení na tenké vrstvě“ a získala vedeckú hodnosť kandidátky farmaceutických vied.

V pedagogickej oblasti pôsobila ako vedúca cvičení z farmaceutickej chémie a analýzy chemických liečiv.

Iniciatívne sa zapojila do procesu tvorby študijnej literatúry. Už v roku 1969 sa stala spoluautorkou skrípt „Vybrané úlohy pro cvičení z kontroly chemických léčiv“, ktoré vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo (SPN) v Bratislave. V roku 1980 prispela niekoľkými kapitolami do skrípt Soviar K.: Kvantitatívna analýza oficiálnych liečiv (SPN). V roku 1986 vypracovala kapitolu do skrípt Soviar K. a kol.: Analýza chemických liečiv. Vybraté kapitoly na praktické cvičenia UK, Bratislava V roku 1989 vypracovala do diela Borovanský A.: Farmaceutická chémie všeobecná: Návody na cvičenie UK, Bratislava, niekoľko úloh. Neskoršie v roku 1991 napísala skriptá „Analýza chemických liečiv. Postup pri určovaní totožnosti neznámeho liečiva v praktickom cvičení“, Bratislava 1991 UK. V roku 1993 sa podielala na napísaní a vydaní skrípt „Analýza chemických liečiv. Stanovenie obsahu podľa ČSL“, Bratislava UK.

V rokoch l990–l992 zastávala funkciu zástupcu vedúcej Katedry farmaceutickej chémie FaF UK.

V jej kvalifikačnom raste bol veľmi dôležitý rok 1991, kedy sa na základe práce „Uplatnení metody na tenké vrstvé při hodnocení jakosti léčiv a pri studiu vztahu struktura-aktivita“ habilitovala na docentku farmaceutickej chémie. Za docentku bola vymenovaná 2. mája 1991. Pracovný pomer s FaF UK ukončila v roku 1992.

Dňa 15. septembra 1992 uzavrela nový pracovný pomer a nastúpila na FaF VFU v Brne, kde sa intenzívne zapojila do vypracovania koncepčnej práce, štruktúry a organizačného zabezpečenia štúdia farmácie najmä zo zameraním na farmaceutickú chémiu. Neskoršie 1. októbra 1993 sa na základe doporučenia konkurznej komisie stala prednostkou Ústavu chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brne. Funkciu prednostky vykonávala do 1. septembra 1996. Na tomto pracovisku v pedagogickej oblasti bola garantkou predmetu Analýza liečiv, prednášala a viedla praktické cvičenia, diplomové práce, bola školiteľkou a členkou odborovej rady pre doktorandský program v odbore farmaceutická chémia na FaF VFU v Brne, externou členkou odboru Kontrola chemických liečiv na FaF UK v Hradci Králové, konzultantkou a oponentkou rigoróznych prác. Bola spoluriešiteľkou troch projektov IGA a dvoch výskumných zámerov FaF VFU a riešiteľkou troch projektov FRVŠ .

V roku 2001 publikovala s RNDr. Milanom Žemličkom, CSc., skriptá „Analýza léčiv – zkoušky totožnosti“. V roku 2003 s tým istým spoluautorom skriptá Analýza léčiv – stanovení obsahu (Vážkové a odmerná stanovení podle ČL), a v roku 2005 spolu s PharmDr. Radkou Opatřilovou, PhD., a s RNDr. Annou Liškovou skriptum „Analýza léčiv – návody na cvičení“. Pozitívne sa oceňuje aj jej pôsobenie ako členky Sekcie organickej chémie Liekopisnej komisie MZ ČR, kde sa podieľala na príprave článkov do Českého lékopisu. Pracovný pomer s FaF VFU v Brne ukončila v roku 2009 odchodom do penzie.

Analýza jej publikačnej činnosti ukazuje, že bola autorkou alebo spoluautorkou 89 pôvodných experimentálnych prác, 8 prehľadných referátov, 3 autorských osvedčení (patentov) a 75 príspevkov posterov alebo prednášok na vedeckých sympóziach či konferenciách. Ohlas jej publikovaných prác bol v 94 zahraničných citáciách a v 30 domácich.

Za svoju úspešnú dlhoročnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu bola ocenená Medailou PhMr. Jána Vladimíra Žuffu, ktorú udeľuje Slovenská farmaceutická spoločnosť.

Vážená pani docentka, milá naša kolegyňa, dovoľ mi, aby som sa Ti za všetkých, s ktorými si počas svojho mimoriadne plodného života prišla do styku a aktívne spolupracovala, úprimne poďakoval za Tvoju príkladnú prácu v prospech nás a našej farmácie.

Česť Tvojej skvelej pamiatke!

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Bratislava      


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se