Doc. RNDr. Marie Blešová, CSc. – in memoriam


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 243-244
Kategorie: Zprávy

Široká česká a slovenská farmaceutická komunita a príbuzní sa s bolesťou v srdci a s hlbokým zármutkom 24. septembra 2010 v Chráme sv. pána Jána Krstiteľa a na cintoríne v Morkoviciach rozlúčili s pani doc. RNDr. Máriou Blešovou, CSc., vysokoškolskou učiteľkou, ktorá tragicky zahynula 13. septembra 2010 v Brne na Oblej ulici.

jp_33159_f_1
jp_33159_f_1

Naša kolegyňa sa narodila 12. augusta 1941 v moravskej dedinke Morkovice. V rokoch 1958–1963 študovala farmáciu najprv na Farmaceutickej fakulte v Brne a štúdium dokončila na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave. Diplomovú prácu vypracovala pod vedením RNDr. Milana Zahradníčka, CSc., na tému Směsné indikátory V. Štúdium ukončila s vyznamenaním.

Po promócii 1 rok pracovala v lekárni vo Frýdlante nad Ostrovicou v Severomoravskom kraji.

Neskoršie 1. augusta 1964 bola prijatá na miesto vysokoškolskej učiteľky na funkciu asistentky na Katedru farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave. V tomto roku sa stala aj členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) a začala sa aktívne podieľať na práci v Sekcii farmaceutickej chémie a Sekcie analýzy liečiv.

Na tomto pracovisku bola zaradená na oddelenie kontroly chemických liečiv, ktoré v tom čase viedol RNDr. PhMr. Milan Zahradníček, CSc. Pod jeho vedením sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti začala venovať riešeniu dielčích úloh štátneho a rezortného plánu výskumu so zameraním na štúdium liečiv s účinkom na periférny nervový a kardiovaskulárny systém a na kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie liečiv v zložených liekových prípravkov, pomocou chemických a fyzikálnych analytických metód. Tieto jej práce boli prínosom pre prax vo farmaceutických kontrolných inštitúciách a oddeleniach kontroly vo farmaceutickej výrobe. Z tejto širokej oblasti sa profilovala najmä v štúdiu vizuálnych titráciách v nevodnom prostredím zmesných indikátorov, doplňkovou tristimulačnou kolorimetriou a štúdiom stability zmesných indikátorov. Značnou mierou prispela k aplikovaniu QSAR štúdia v skupine substituovaných esterov kyseliny fenylkarbámovej.

Veľmi iniciatívne sa zapojila do príprav konferencií Syntéza a analýza liečiv a neskoršie i do organizovania sympózií Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie, ktoré pravidelne poriadala SFS. Bola aktívnou spolupracovníčkou pri vydaní ČsL 4.

V roku 1966 vypracovala a obhájila rigoróznu prácu „Směsné indikátory“ a získala titul doktorky prírodovedy RNDr.

Neskoršie v roku 1977 vypracovala a obhájila dizertačnú prácu „Studium stanovení vitamínů rozpustných ve vodě po chromatografickém dělení na tenké vrstvě“ a získala vedeckú hodnosť kandidátky farmaceutických vied.

V pedagogickej oblasti pôsobila ako vedúca cvičení z farmaceutickej chémie a analýzy chemických liečiv.

Iniciatívne sa zapojila do procesu tvorby študijnej literatúry. Už v roku 1969 sa stala spoluautorkou skrípt „Vybrané úlohy pro cvičení z kontroly chemických léčiv“, ktoré vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo (SPN) v Bratislave. V roku 1980 prispela niekoľkými kapitolami do skrípt Soviar K.: Kvantitatívna analýza oficiálnych liečiv (SPN). V roku 1986 vypracovala kapitolu do skrípt Soviar K. a kol.: Analýza chemických liečiv. Vybraté kapitoly na praktické cvičenia UK, Bratislava V roku 1989 vypracovala do diela Borovanský A.: Farmaceutická chémie všeobecná: Návody na cvičenie UK, Bratislava, niekoľko úloh. Neskoršie v roku 1991 napísala skriptá „Analýza chemických liečiv. Postup pri určovaní totožnosti neznámeho liečiva v praktickom cvičení“, Bratislava 1991 UK. V roku 1993 sa podielala na napísaní a vydaní skrípt „Analýza chemických liečiv. Stanovenie obsahu podľa ČSL“, Bratislava UK.

V rokoch l990–l992 zastávala funkciu zástupcu vedúcej Katedry farmaceutickej chémie FaF UK.

V jej kvalifikačnom raste bol veľmi dôležitý rok 1991, kedy sa na základe práce „Uplatnení metody na tenké vrstvé při hodnocení jakosti léčiv a pri studiu vztahu struktura-aktivita“ habilitovala na docentku farmaceutickej chémie. Za docentku bola vymenovaná 2. mája 1991. Pracovný pomer s FaF UK ukončila v roku 1992.

Dňa 15. septembra 1992 uzavrela nový pracovný pomer a nastúpila na FaF VFU v Brne, kde sa intenzívne zapojila do vypracovania koncepčnej práce, štruktúry a organizačného zabezpečenia štúdia farmácie najmä zo zameraním na farmaceutickú chémiu. Neskoršie 1. októbra 1993 sa na základe doporučenia konkurznej komisie stala prednostkou Ústavu chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brne. Funkciu prednostky vykonávala do 1. septembra 1996. Na tomto pracovisku v pedagogickej oblasti bola garantkou predmetu Analýza liečiv, prednášala a viedla praktické cvičenia, diplomové práce, bola školiteľkou a členkou odborovej rady pre doktorandský program v odbore farmaceutická chémia na FaF VFU v Brne, externou členkou odboru Kontrola chemických liečiv na FaF UK v Hradci Králové, konzultantkou a oponentkou rigoróznych prác. Bola spoluriešiteľkou troch projektov IGA a dvoch výskumných zámerov FaF VFU a riešiteľkou troch projektov FRVŠ .

V roku 2001 publikovala s RNDr. Milanom Žemličkom, CSc., skriptá „Analýza léčiv – zkoušky totožnosti“. V roku 2003 s tým istým spoluautorom skriptá Analýza léčiv – stanovení obsahu (Vážkové a odmerná stanovení podle ČL), a v roku 2005 spolu s PharmDr. Radkou Opatřilovou, PhD., a s RNDr. Annou Liškovou skriptum „Analýza léčiv – návody na cvičení“. Pozitívne sa oceňuje aj jej pôsobenie ako členky Sekcie organickej chémie Liekopisnej komisie MZ ČR, kde sa podieľala na príprave článkov do Českého lékopisu. Pracovný pomer s FaF VFU v Brne ukončila v roku 2009 odchodom do penzie.

Analýza jej publikačnej činnosti ukazuje, že bola autorkou alebo spoluautorkou 89 pôvodných experimentálnych prác, 8 prehľadných referátov, 3 autorských osvedčení (patentov) a 75 príspevkov posterov alebo prednášok na vedeckých sympóziach či konferenciách. Ohlas jej publikovaných prác bol v 94 zahraničných citáciách a v 30 domácich.

Za svoju úspešnú dlhoročnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu bola ocenená Medailou PhMr. Jána Vladimíra Žuffu, ktorú udeľuje Slovenská farmaceutická spoločnosť.

Vážená pani docentka, milá naša kolegyňa, dovoľ mi, aby som sa Ti za všetkých, s ktorými si počas svojho mimoriadne plodného života prišla do styku a aktívne spolupracovala, úprimne poďakoval za Tvoju príkladnú prácu v prospech nás a našej farmácie.

Česť Tvojej skvelej pamiatke!

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Bratislava      


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se