Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 242-243
Kategorie: Zprávy

Široká odborná farmaceutická komunita si v ostatnom čase pripomenula významné životné jubileum pani doc. RNDr. Magdalény Fulmekovej, CSc., prednostky Univerzitnej lekárne a vedúcej Oddelenia lekárenstva, Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK).

jp_33157_f_1
jp_33157_f_1

Pani doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., rodená Horňáčková sa narodila 17. augusta 1950 v Závade v Topoľčianskom okrese. Základnú školu absolvovala v rodnej obci, strednú všeobecnovzdelávaciu v okresnom meste Topoľčanoch, kde maturovala v roku 1968.

Po skončení strednej školy začala pracovať v bývalej Medike – VIR-2 v Topoľčanoch, pri príprave infúznych roztokov. Práve táto práca a jej manžel ju nasmerovali prihlásiť sa na FaF UK, ktorú absolvovala v rokoch 1972–1977 s vyznamenaním. Diplomovú prácu vypracovala na tému Obsahové látky Valeriany kapitaty na Katedre farmakognózie a botaniky pod vedením doc. RNDr. Anny Bučkovej, CSc.

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila ako vedecko-výskumný pracovník na katedru farmaceutickej chémie FaF UK, na ktorej v roku 1978 absolvovala rigorózne konanie a po obhájení práce: Príprava a antimykobakteriálna účinnosť derivátov 4-chinolínkarboxylových kyselín, získala akademickú hodnosť doktorky prírodovedy – RNDr.

V roku 1980 nastúpila na externé doktorandské štúdium na katedru organizácie a riadenia farmácie, pracovisko Univerzitná lekáreň (vtedajšej Fakultnej lekárne). Táto lekáreň mala vtedy i oddelenie prípravy infúznych roztokov, čo bolo pre jubilantku určujúce. Súčasne začala v uvedenej lekárni ako odborný asistent viesť semináre z lekárenstva a praktické cvičenia vo fakultných zariadeniach.

V roku 1986 úspešne obhájila dizertačnú prácu: Analýza liečiv skupiny esterov hydroxybenzoových kyselín a štúdium využitia príslušných hydroxámových kyselín ako chelátometrického indikátora pre stanovenie železa a stala sa kandidátkou farmaceutických vied.

Medzi tým požiadala o zaradenie do atestačnej prípravy z lekárenstva, ktorú úspešne absolvovala v roku 1984. Druhý stupeň špecializácie z lekárenstva absolvovala v roku 1992.

Po spoločensko-ekonomických zmenách v roku 1989 došlo k zmene vlastníctva Fakultnej lekárne terajšej Univerzitnej, ktorá bola prevedená bezodplatným prevodom do vlastníctva Farmaceutickej fakulty UK, ako výučbová základňa študentov FaF UK. V nej sa stala v roku 1993 zástupkyňou prednostu. Neskoršie bola v roku 1995 rektorom menovaná za prednostku Univerzitnej lekárne, ktorou je doteraz.

V roku l995 sa úspešne habilitovala, jej habilitačná práca Individuálne pripravované lieky a ich postavenie vo farmakoterapii predstavovala dôležitý krok vo vývoji lekárenstva na Slovensku.

Jej odborná publikačná činnosť doteraz predstavuje 51 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli 14× citované. V EVIPUPE UK má doteraz aj s abstraktmi a prednáškami 166 záznamov.

Jubilantka viedla a vedie diplomantov (doteraz cez 50), je konzultantkou rigorózantov, školiteľkou doktorandského štúdia, examinátorkou a zodpovedá za predmet Lekárenstvo. Okrem toho je stálou členkou komisie pre Štátne záverečné skúšky, členkou odborovej komisie „Lekárenstvo a sociálna farmácia“. Permanentne poskytuje odborné konzultácie pre atestantov z Lekárenstva.

Od roku 1979 je členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS). V roku 1982 bola zvolená za členku Výboru lekárnickej sekcie SFS. V rámci sekcie organizovala odborné konferencie o kontrole kvality v lekárenskej starostlivosti. V roku 1991 sa stala vedeckou sekretárkou sekcie a v roku 1999 predsedníčkou Lekárnickej sekcie SFS, hlavnou a nadšenou organizátorkou lekárnických dní. Tieto bývajú každoročne obyčajne aj s medzinárodnou účasťou. Na základe obsahu ich programu a zamerania sa tešia v širokej farmaceutickej komunite veľkej obľube. Tohtoročné lekárnické dni, ktoré sa konali v Ružomberku, boli už 36., z toho 20 ich bolo organizovaných pod odborným vedením pani doc. RNDr. M. Fulmekovej.

Univerzitná lekáreň, ktorú vedie patrí odborne k najlepším lekárňam na Slovensku. Okrem výučby poskytuje 24-hodinovú službu 7 dní v týždni odborné konzultácie pacientom, lekárom a ostatným zdravotníckym pracovníkom. Je zaradená medzi excelentné pracoviská Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Univerzitná lekáreň pod jej odborným vedením realizuje lekárenskú prax pre vlastných študentov, ale i pre zahraničných v rámci výmenných praxí. Okrem vysokoškolákov sú v Univerzitnej lekárni celoročne študenti Strednej zdravotníckej školy na povinnej lekárenskej praxi.

Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., ako ukazuje analýza doterajšej činnosti ako prednostka Univerzitnej lekárni a ako vysokoškolská učiteľka je optimálne a ideálne spojenie medzi praxou a teóriou.

Za svoju prácu bola doteraz ocenená niekoľkými vyznamenaniami: V roku 2000 jej bola udelená strieborná medaila Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za rozvoj fakulty.

Rektor Univerzity Komenského v roku 1999 jej udelil „Pamätnú medailu UK k 80. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

Slovenská farmaceutická spoločnosť jej udelila Weberovu cenu za významnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu vo farmácii. V roku 2009 na 8. zjazde Slovenskej farmaceutickej spoločnosti jej bola udelená Medaila PhMr. Vladimíra Žuffu za prínos do slovenského lekárnictva.

V roku 2010 jej dekan FaF UK vratislave udelil Galenovú medailu FaF UK.

Vážená pani jubilantka, milá Magda, dovoľ mi, aby som Ti za širokú obec farmaceutov poprial k Tvojmu jubileu predovšetkým pevné zdravie, radosť z dobre vykonanej práce, pohodu a veľa ďalších životných úspechov v prospech našej farmácie.

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Bratislava


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se