Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 242-243
Kategorie: Zprávy

Široká odborná farmaceutická komunita si v ostatnom čase pripomenula významné životné jubileum pani doc. RNDr. Magdalény Fulmekovej, CSc., prednostky Univerzitnej lekárne a vedúcej Oddelenia lekárenstva, Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK).

jp_33157_f_1
jp_33157_f_1

Pani doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., rodená Horňáčková sa narodila 17. augusta 1950 v Závade v Topoľčianskom okrese. Základnú školu absolvovala v rodnej obci, strednú všeobecnovzdelávaciu v okresnom meste Topoľčanoch, kde maturovala v roku 1968.

Po skončení strednej školy začala pracovať v bývalej Medike – VIR-2 v Topoľčanoch, pri príprave infúznych roztokov. Práve táto práca a jej manžel ju nasmerovali prihlásiť sa na FaF UK, ktorú absolvovala v rokoch 1972–1977 s vyznamenaním. Diplomovú prácu vypracovala na tému Obsahové látky Valeriany kapitaty na Katedre farmakognózie a botaniky pod vedením doc. RNDr. Anny Bučkovej, CSc.

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila ako vedecko-výskumný pracovník na katedru farmaceutickej chémie FaF UK, na ktorej v roku 1978 absolvovala rigorózne konanie a po obhájení práce: Príprava a antimykobakteriálna účinnosť derivátov 4-chinolínkarboxylových kyselín, získala akademickú hodnosť doktorky prírodovedy – RNDr.

V roku 1980 nastúpila na externé doktorandské štúdium na katedru organizácie a riadenia farmácie, pracovisko Univerzitná lekáreň (vtedajšej Fakultnej lekárne). Táto lekáreň mala vtedy i oddelenie prípravy infúznych roztokov, čo bolo pre jubilantku určujúce. Súčasne začala v uvedenej lekárni ako odborný asistent viesť semináre z lekárenstva a praktické cvičenia vo fakultných zariadeniach.

V roku 1986 úspešne obhájila dizertačnú prácu: Analýza liečiv skupiny esterov hydroxybenzoových kyselín a štúdium využitia príslušných hydroxámových kyselín ako chelátometrického indikátora pre stanovenie železa a stala sa kandidátkou farmaceutických vied.

Medzi tým požiadala o zaradenie do atestačnej prípravy z lekárenstva, ktorú úspešne absolvovala v roku 1984. Druhý stupeň špecializácie z lekárenstva absolvovala v roku 1992.

Po spoločensko-ekonomických zmenách v roku 1989 došlo k zmene vlastníctva Fakultnej lekárne terajšej Univerzitnej, ktorá bola prevedená bezodplatným prevodom do vlastníctva Farmaceutickej fakulty UK, ako výučbová základňa študentov FaF UK. V nej sa stala v roku 1993 zástupkyňou prednostu. Neskoršie bola v roku 1995 rektorom menovaná za prednostku Univerzitnej lekárne, ktorou je doteraz.

V roku l995 sa úspešne habilitovala, jej habilitačná práca Individuálne pripravované lieky a ich postavenie vo farmakoterapii predstavovala dôležitý krok vo vývoji lekárenstva na Slovensku.

Jej odborná publikačná činnosť doteraz predstavuje 51 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli 14× citované. V EVIPUPE UK má doteraz aj s abstraktmi a prednáškami 166 záznamov.

Jubilantka viedla a vedie diplomantov (doteraz cez 50), je konzultantkou rigorózantov, školiteľkou doktorandského štúdia, examinátorkou a zodpovedá za predmet Lekárenstvo. Okrem toho je stálou členkou komisie pre Štátne záverečné skúšky, členkou odborovej komisie „Lekárenstvo a sociálna farmácia“. Permanentne poskytuje odborné konzultácie pre atestantov z Lekárenstva.

Od roku 1979 je členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS). V roku 1982 bola zvolená za členku Výboru lekárnickej sekcie SFS. V rámci sekcie organizovala odborné konferencie o kontrole kvality v lekárenskej starostlivosti. V roku 1991 sa stala vedeckou sekretárkou sekcie a v roku 1999 predsedníčkou Lekárnickej sekcie SFS, hlavnou a nadšenou organizátorkou lekárnických dní. Tieto bývajú každoročne obyčajne aj s medzinárodnou účasťou. Na základe obsahu ich programu a zamerania sa tešia v širokej farmaceutickej komunite veľkej obľube. Tohtoročné lekárnické dni, ktoré sa konali v Ružomberku, boli už 36., z toho 20 ich bolo organizovaných pod odborným vedením pani doc. RNDr. M. Fulmekovej.

Univerzitná lekáreň, ktorú vedie patrí odborne k najlepším lekárňam na Slovensku. Okrem výučby poskytuje 24-hodinovú službu 7 dní v týždni odborné konzultácie pacientom, lekárom a ostatným zdravotníckym pracovníkom. Je zaradená medzi excelentné pracoviská Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Univerzitná lekáreň pod jej odborným vedením realizuje lekárenskú prax pre vlastných študentov, ale i pre zahraničných v rámci výmenných praxí. Okrem vysokoškolákov sú v Univerzitnej lekárni celoročne študenti Strednej zdravotníckej školy na povinnej lekárenskej praxi.

Doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc., ako ukazuje analýza doterajšej činnosti ako prednostka Univerzitnej lekárni a ako vysokoškolská učiteľka je optimálne a ideálne spojenie medzi praxou a teóriou.

Za svoju prácu bola doteraz ocenená niekoľkými vyznamenaniami: V roku 2000 jej bola udelená strieborná medaila Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za rozvoj fakulty.

Rektor Univerzity Komenského v roku 1999 jej udelil „Pamätnú medailu UK k 80. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

Slovenská farmaceutická spoločnosť jej udelila Weberovu cenu za významnú pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu vo farmácii. V roku 2009 na 8. zjazde Slovenskej farmaceutickej spoločnosti jej bola udelená Medaila PhMr. Vladimíra Žuffu za prínos do slovenského lekárnictva.

V roku 2010 jej dekan FaF UK vratislave udelil Galenovú medailu FaF UK.

Vážená pani jubilantka, milá Magda, dovoľ mi, aby som Ti za širokú obec farmaceutov poprial k Tvojmu jubileu predovšetkým pevné zdravie, radosť z dobre vykonanej práce, pohodu a veľa ďalších životných úspechov v prospech našej farmácie.

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Bratislava


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se