Životné jubileum prof. RNDr. Daniela Grančaia, CSc.


Autoři: J. Čižmárik
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 45-46
Kategorie: Zprávy

V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea 60-tich rokov dlhoročný vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave pán prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.


Jubilant pochádza z Lipian, kde navštevoval a ukončil základnú a strednú školu. Štúdium farmácie absolvoval v rokoch 1968–1973 v Bratislave a ukončil obhajobou diplomovej práce na tému: „Obsahové látky Veratrum album L.“ V roku 1973 sa stal učiteľom FaF UK. Rigoróznu prácu obhájil pod vedením prof. Tomka v roku 1976 a získal akademický titul doktor prírodovedy – RNDr. Následne bol prijatý na externú formu ašpirantúry vo vednom odbore farmakognózia. V roku 1982 obhájil dizertačnú prácu na tému: „Izolácia a identifikácia látok z niektorých rastlín rodu Veratrum L.“ V roku 1993 na základe habilitačnej práce získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta farmakognózie. Po úspešnom inauguračnom konaní na Farmaceutickej fakulte VFU Brno bol na návrh Vedeckej rady prezidentom ČR Václavom Havlom v roku 2002 menovaný profesorom vo vednom odbore farmakognózia.

Od začiatku pôsobenia na Farmaceutickej fakulte UK je jeho profesionálna aktivita úzko spojená s Katedrou farmakognózie a botaniky, na ktorej od roku 1993 zastáva funkciu vedúceho katedry.

V rámci magisterského štúdia je prednášateľom a examinátorom predmetu farmakognózia. Jeho vzťah k študentom je ústretový a korektný, z čoho vyplýva aj záujem vypracovať pod jeho vedením diplomové a iné kvalifikačné práce. Doteraz úspešne viedol 55 diplomových a 60 rigoróznych prác. Je školiteľom desiatich Ph.D. študentov, z ktorých piati už štúdium úspešne ukončili.

Je predsedom Spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorandského štúdia 52-02-9 farmakognózia a Odborovej komisie pre študijný odbor 7.3.4. farmakognózia, členom Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK, školiteľom doktorandského štúdia, gestorom pre rigorózne konanie v odbore farmakognózia, konzultantom pre rigorózne konanie, predsedom komisie pre rigorózne skúšky, pre magisterské štátne skúšky, obhajoby diplomových prác a členom komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore farmakognózia (Bratislava, Brno, Hradec Králové).

Predmetom jeho vedecko-výskumnej práce je izolácia a identifikácia látok z vybraných druhov rastlín a štúdium ich biologickej aktivity. Medzi najdôležitejšie výsledky patrí izolácia dvoch nových alkaloidov – jervínu a veratroylzygadenínu z podzemnej časti rastliny Veratrum nigrum L. (kýchavica čierna). Z nadzemnej časti rastliny Veratrum album subsp. lobelianum (BERNH.) SUESSENGUTH (kýchavica biela lobelová) izoloval poprvýkrát alkaloidy glukoveracintín, ramnoveracintín, tetrahydroveralkamín a ďalšie veratroylzygadenín, veracintín, jervín, pseudojervín, izojervín a rubijervín. Okrem nich izoloval aj látky nealkaloidného charakteru, a to steroly (beta-sitosterol), aromatické kyseliny (veratrová, vanilová, škoricová, kávová, izoferulová, chlorogénová), dikarboxylové kyseliny (jantárová, fumarová) a deriváty flavónu (apigenín, chryzoeriol, tektochryzín, izoramnetín, luteolín, kvercetín, izalpinín a galangín).

Významné výsledky dosiahol aj pri štúdiu obsahových látok nadzemnej časti rastliny Cynara cardunculus L. (artičoka bodliaková), z ktorej izoloval steroly a pentacyklické triterpény (beta-sitosterol a jeho glukozid, taraxasterol, jeho glukozid a acetát), kumaríny (skopolín a skopoletín), flavonoidy (apigenín, apigenín-7-glukozid, apigenín-7-rutinozid, apigenín-7-metylglukuronid, luteolín, luteolín-7-glukozid, luteolín-7-rutinozid), cynarín (1,5-dikavoylchinová kyselina) a triterpénové saponíny (cynarasaponín B a K).

Z rastliny Anthemis tinctoria L. izoloval nový flavonoidný glykozid – tinktozid.

Doteraz bol zodpovedným riešiteľom piatich grantových úloh VEGA, projektov česko-slovenskej medzivládnej dohody a spoluriešiteľom viacerých ďalších grantových projektov VEGA.

Podľa databázy evidencie publikačnej činnosti pracovníkov UK má prof. Grančai celkový počet záznamov 416, z toho 123 pôvodných experimentálnych, 61 odborných prác a 192 prezentácií na odborných konferenciách a sympóziách. Celkový počet citácií je 176, z toho 131 v SCI.

Popri pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa prof. Grančai venuje aj ďalším aktivitám. Je šéfredaktorom česko-slovenského časopisu Liečivé rastliny/Léčivé rostliny, vedeckým sekretárom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) a predsedom jej Sekcie prírodných liečiv, predsedom Liekopisnej komisie ŠÚKL, predsedom Subkomisie pre fytofarmaká a homeopatiká ŠÚKL, členom redakčných rád časopisov Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, Česká a Slovenská farmacie a Farmaceutický obzor, členom Slovenskej chemickej spoločnosti a členom slovenskej delegácie Európskeho liekopisu. V rokoch 1999–2005 bol členom skupiny expertov pre fytochémiu pri Európskej liekopisnej komisii. Je posudzovateľom dokumentácií predkladaných k žiadostiam o registráciu liekov so zameraním na fytofarmaká a oponentom grantov UK, FaF UK, IGA MZ ČR, projektov VEGA a APVV.

Za svoju doterajšiu prácu bol ocenený bronzovou, striebornou a pamätnou medailou FaF UK, Weberovou cenou a Medailou PhMr. Vladimíra J. Žuffu SFS. V roku 2010 mu bolo udelené najvyššie ocenenie SFS, a to diplom a titul: Čestný člen SFS.

Dovoľte mi menom širokej farmaceutickej verejnosti jubilantovi srdečne zablahoželať a popriať veľa ďalších pracovných a osobných úspechov.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se