Životné jubileum doc. RNDr. Lýdie Bezákovej, Ph.D.


Autoři: J. Čižmárik
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 44-45
Kategorie: Zprávy

V roku 2009 sa dožila významného životného jubilea 65 rokov doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD., dlhoročná vysokoškolská učiteľka a vedecká pracovníčka Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.


Jubilantka sa narodila v Chynoranoch, kde navštevovala a ukončila základnú školu. Stredoškolské štúdium absolvovala na Dvanásťročnej strednej škole v Partizánskom, kde zmaturovala v roku 1962. V štúdiu pokračovala na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktoré úspešne ukončila v roku 1967. Po krátkom pôsobení na Oddelení klinickej biochémie v Nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici v roku 1969 nastúpila na Katedru biochémie a mikrobiológie Farmaceutickej fakulty UK. V tomto období obhájila rigoróznu prácu (1969) a získala akademický titul doktor prírodovedy – RNDr. Následne bola prijatá na externú formu ašpirantúry vo vednom odbore biochémia a v roku 1979 obhájila dizertačnú prácu na tému „Štúdium aktivity a distribúcia lipázy (EC 3.1.1.3)“ a získala vedeckú hodnosť kandidáta biologických vied (CSc., PhD.).

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce „Metabolizmus zásobných lipidov vo vzťahu k tvorbe prekurzorov tebainu v klíčnych rastlinách maku“ získala v roku 1996 vedecko-pedagogický titul docent v odbore biochémia a v tomto odbore bola v roku 2004 ustanovená do funkcie mimoriadny profesor.

Od začiatku pôsobenia na Farmaceutickej fakulte jej profesionálna aktivita je úzko spojená s Katedrou bunkovej a molekulárnej biológie liečiv (pôvodne – Katedra biochémia a mikrobiológie), kde sa so zanietením venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej práci. V rámci magisterského štúdia je prednášateľkou a examinátorkou v predmetoch patobiochémia, biochémia, molekulárna biológia účinku liečiv a tiež v predmete bakalárskeho štúdia – zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie. Tieto predmety vyučuje aj v anglickom študijnom programe. V pedagogickej práci sa vždy zasadzuje o začlenenie najnovších vedeckých poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o sprostredkovanie poznatkov biochemických disciplín pre formovanie profilu absolventa farmácie. Jej vzťah k študentom je ústretový a korektný, z čoho vyplýva aj ich záujem vypracovať pod jej vedením práce ŠVOČ, diplomové a iné postupové práce. Je členkou štátnicovej komisie pre predmety farmaceutická chémia, farmakológia a farmakognózia študentov magisterského štúdia a členkou rigoróznej komisie pre biochémiu. Opakovane bola ročníkovou učiteľkou študentov magisterského štúdia, a viackrát pôsobila ako vedúci učiteľ zahraničnej výmennej praxe. Je oponentkou diplomových, rigoróznych a dizertačných prác, a tiež oponentkou zadávaných projektov a rukopisov publikácii.

Doteraz úspešne viedla okolo 90 diplomových prác a 45 rigoróznych prác. Pod jej vedením sa zúčastnilo viacero študentov na konferencii ŠVOČ, viackrát s umiestnením na popredných miestach. Bola školiteľkou dvoch Ph.D. študentov a školiteľkou špecialistkou štyroch Ph.D. študentov, ktorí štúdium úspešne dokončili, v súčasnosti školí troch Ph.D. študentov. Jej doktorandi boli zapojení do projektu Europského sociálneho fondu – ESF, kde sa umiestnili na oceňovaných miestach. Svojim doktorandom sprostredkovala štúdijne pobyty na spolupracovných zahraničných pracoviskách s cieľom získať nové experimentálne skúseností.

 V oblasti vedecko-výskumnej práce sa doc. Lýdia Bezáková dlhoročne venuje biochemickej a molekulárno-biologickej charakterizácii enzýmov zapojených do biosyntézy sekundárnych metabolitov farmaceuticky významných rastlín. V rámci tejto tématiky položila základy štúdia enzýmov signálne transdukčných dráh fosfolipázy D a lipoxygenázy, ktoré zohrávajú významnú úlohou v regulácii biosyntézy biologicky aktívnych látok. V súčasnosti rozpracovala projekt pre uplatnenie lipoxygenázy ako modelového enzýmu pre hodnotenie potenciálnych antioxidačne a antiflogisticky účinných látok. Doteraz bola zodpovednou riešiteľkou viacerých grantových úloh VEGA, KEGA, projektov ČS-SK medzivládnej dohody a tiež spoluriešiteľkou projektov APVV a VEGA. V minulom roku tiež podala návrh grantového projektu VEGA. Ako zodpovedná riešiteľka viacerých grantových úloh bola aj organizátorka vedeckého výskumu na katedre najmä v rokoch 2006–2009, kedy pôsobila vo funkcii vedúcej katedry. V tomto období sa zaslúžila o prebudovanie niektorých priestorov katedry a značnou mierou aj svojimi grantovými prostriedkami prispela k obohateniu vybavenia katedry viacerými modernými analytickými prístrojmi.

Jubilantka je spoluautorkou monografie „Pokroky vo farmácii“ a autorkou i spoluautorkou šesti skrípt, a dva ďalšie rukopisy boli zadané do tlače. Je spoluautorkou prekladu učebnice: Schenck M.: Základy fyziologickej chémie, ktorá bola ocenená ako najlepší preklad odborného textu. Je spoluautorkou dvoch patentov, z ktorých jeden bol podaný v spolupráci s Univerzitou v Halle vo firme Degussa. Celkový počet záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti pracovníkov UK je 165 výstupov, z toho 65 publikácii v zahraničných a domácich časopisoch. Celkový počet citácii je 155 z toho 108 v SCI.

Doc. Lýdia Bezáková sa zaslúžila o pokračovanie a ďalšie rozvinutie a efektívne využívanie spolupráce so zahraničnými pracoviskami. Predovšetkým je to dlhoročná spolupráca s Katedrou biochémie a biotechnológie, Sekcia biologických vied Univerzity M. Luthera v Halle, Georg-August-Univerzitou v Gottingene, Karl-Franzens Univerzitou v Grazi a Vysokou školou chemicko-technolgickou v Prahe. V rámci spolupráce sa na týchto pracoviskách realizovali viaceré dlhodobé i krátkodobé pobyty doktorandov katedry. Jubilantka tiež absolvovala študíjny pobyt na CNRS Marseille a viaceré štúdíjne pobyty na Univerzite M. Luthera v Halle a na Výskumnom ústave výživy ľudu v Prahe.

Jubilantka v predchádzajúcich rokoch bola podpredsedníčkou Odborovej komisie pre biochémiu. V súčasnosti je členkou Odborovej komisie v štúdíjnom odbore akreditovaného doktorandského štúdia pre farmakognóziu na FaF UK a členkou Odborovej komisie pre lekársku, klinickú a farmaceutickú biochémiu na Jeseniovej LF UK v Martine. Menovaná bola dlhoročnou členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV a v rámci tejto činnosti sa zúčastnila na organizovaní viacerých konferencii a odborných seminárov poriadaných vtedy aj spoločne s Českou biochemickou spoločnosťou. V rokoch 2000–2006 bola predsedníčkou AS FaF UK a v súčasnosti je členkou AS FaF UK. Je členkou redakčnej rady časopisu Farmaceutický obzor.

Výsledky pedagogickej práce doc. Bezákovej boli ocenené v roku 2007 cenou rektora pri príležitosti Dňa študentstva. Získala striebornú a pamätnú medailu FaF UK ako ocenenie dlhoročnej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, a pri príležitosti životných jubileí bola za výchovno-vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu ocenená medailou PhMr. V. J. Žuffu a Weberovou medailou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Dovoľte mi na záver v mene spolupracovníkov, kolegov a spolužiakov zaželať jubilantke predovšetkým pevné zdravie a veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se