Životné jubileum doc. RNDr. Lýdie Bezákovej, Ph.D.


Autoři: J. Čižmárik
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 44-45
Kategorie: Zprávy

V roku 2009 sa dožila významného životného jubilea 65 rokov doc. RNDr. Lýdia Bezáková, PhD., dlhoročná vysokoškolská učiteľka a vedecká pracovníčka Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.


Jubilantka sa narodila v Chynoranoch, kde navštevovala a ukončila základnú školu. Stredoškolské štúdium absolvovala na Dvanásťročnej strednej škole v Partizánskom, kde zmaturovala v roku 1962. V štúdiu pokračovala na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktoré úspešne ukončila v roku 1967. Po krátkom pôsobení na Oddelení klinickej biochémie v Nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici v roku 1969 nastúpila na Katedru biochémie a mikrobiológie Farmaceutickej fakulty UK. V tomto období obhájila rigoróznu prácu (1969) a získala akademický titul doktor prírodovedy – RNDr. Následne bola prijatá na externú formu ašpirantúry vo vednom odbore biochémia a v roku 1979 obhájila dizertačnú prácu na tému „Štúdium aktivity a distribúcia lipázy (EC 3.1.1.3)“ a získala vedeckú hodnosť kandidáta biologických vied (CSc., PhD.).

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce „Metabolizmus zásobných lipidov vo vzťahu k tvorbe prekurzorov tebainu v klíčnych rastlinách maku“ získala v roku 1996 vedecko-pedagogický titul docent v odbore biochémia a v tomto odbore bola v roku 2004 ustanovená do funkcie mimoriadny profesor.

Od začiatku pôsobenia na Farmaceutickej fakulte jej profesionálna aktivita je úzko spojená s Katedrou bunkovej a molekulárnej biológie liečiv (pôvodne – Katedra biochémia a mikrobiológie), kde sa so zanietením venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej práci. V rámci magisterského štúdia je prednášateľkou a examinátorkou v predmetoch patobiochémia, biochémia, molekulárna biológia účinku liečiv a tiež v predmete bakalárskeho štúdia – zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie. Tieto predmety vyučuje aj v anglickom študijnom programe. V pedagogickej práci sa vždy zasadzuje o začlenenie najnovších vedeckých poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj o sprostredkovanie poznatkov biochemických disciplín pre formovanie profilu absolventa farmácie. Jej vzťah k študentom je ústretový a korektný, z čoho vyplýva aj ich záujem vypracovať pod jej vedením práce ŠVOČ, diplomové a iné postupové práce. Je členkou štátnicovej komisie pre predmety farmaceutická chémia, farmakológia a farmakognózia študentov magisterského štúdia a členkou rigoróznej komisie pre biochémiu. Opakovane bola ročníkovou učiteľkou študentov magisterského štúdia, a viackrát pôsobila ako vedúci učiteľ zahraničnej výmennej praxe. Je oponentkou diplomových, rigoróznych a dizertačných prác, a tiež oponentkou zadávaných projektov a rukopisov publikácii.

Doteraz úspešne viedla okolo 90 diplomových prác a 45 rigoróznych prác. Pod jej vedením sa zúčastnilo viacero študentov na konferencii ŠVOČ, viackrát s umiestnením na popredných miestach. Bola školiteľkou dvoch Ph.D. študentov a školiteľkou špecialistkou štyroch Ph.D. študentov, ktorí štúdium úspešne dokončili, v súčasnosti školí troch Ph.D. študentov. Jej doktorandi boli zapojení do projektu Europského sociálneho fondu – ESF, kde sa umiestnili na oceňovaných miestach. Svojim doktorandom sprostredkovala štúdijne pobyty na spolupracovných zahraničných pracoviskách s cieľom získať nové experimentálne skúseností.

 V oblasti vedecko-výskumnej práce sa doc. Lýdia Bezáková dlhoročne venuje biochemickej a molekulárno-biologickej charakterizácii enzýmov zapojených do biosyntézy sekundárnych metabolitov farmaceuticky významných rastlín. V rámci tejto tématiky položila základy štúdia enzýmov signálne transdukčných dráh fosfolipázy D a lipoxygenázy, ktoré zohrávajú významnú úlohou v regulácii biosyntézy biologicky aktívnych látok. V súčasnosti rozpracovala projekt pre uplatnenie lipoxygenázy ako modelového enzýmu pre hodnotenie potenciálnych antioxidačne a antiflogisticky účinných látok. Doteraz bola zodpovednou riešiteľkou viacerých grantových úloh VEGA, KEGA, projektov ČS-SK medzivládnej dohody a tiež spoluriešiteľkou projektov APVV a VEGA. V minulom roku tiež podala návrh grantového projektu VEGA. Ako zodpovedná riešiteľka viacerých grantových úloh bola aj organizátorka vedeckého výskumu na katedre najmä v rokoch 2006–2009, kedy pôsobila vo funkcii vedúcej katedry. V tomto období sa zaslúžila o prebudovanie niektorých priestorov katedry a značnou mierou aj svojimi grantovými prostriedkami prispela k obohateniu vybavenia katedry viacerými modernými analytickými prístrojmi.

Jubilantka je spoluautorkou monografie „Pokroky vo farmácii“ a autorkou i spoluautorkou šesti skrípt, a dva ďalšie rukopisy boli zadané do tlače. Je spoluautorkou prekladu učebnice: Schenck M.: Základy fyziologickej chémie, ktorá bola ocenená ako najlepší preklad odborného textu. Je spoluautorkou dvoch patentov, z ktorých jeden bol podaný v spolupráci s Univerzitou v Halle vo firme Degussa. Celkový počet záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti pracovníkov UK je 165 výstupov, z toho 65 publikácii v zahraničných a domácich časopisoch. Celkový počet citácii je 155 z toho 108 v SCI.

Doc. Lýdia Bezáková sa zaslúžila o pokračovanie a ďalšie rozvinutie a efektívne využívanie spolupráce so zahraničnými pracoviskami. Predovšetkým je to dlhoročná spolupráca s Katedrou biochémie a biotechnológie, Sekcia biologických vied Univerzity M. Luthera v Halle, Georg-August-Univerzitou v Gottingene, Karl-Franzens Univerzitou v Grazi a Vysokou školou chemicko-technolgickou v Prahe. V rámci spolupráce sa na týchto pracoviskách realizovali viaceré dlhodobé i krátkodobé pobyty doktorandov katedry. Jubilantka tiež absolvovala študíjny pobyt na CNRS Marseille a viaceré štúdíjne pobyty na Univerzite M. Luthera v Halle a na Výskumnom ústave výživy ľudu v Prahe.

Jubilantka v predchádzajúcich rokoch bola podpredsedníčkou Odborovej komisie pre biochémiu. V súčasnosti je členkou Odborovej komisie v štúdíjnom odbore akreditovaného doktorandského štúdia pre farmakognóziu na FaF UK a členkou Odborovej komisie pre lekársku, klinickú a farmaceutickú biochémiu na Jeseniovej LF UK v Martine. Menovaná bola dlhoročnou členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV a v rámci tejto činnosti sa zúčastnila na organizovaní viacerých konferencii a odborných seminárov poriadaných vtedy aj spoločne s Českou biochemickou spoločnosťou. V rokoch 2000–2006 bola predsedníčkou AS FaF UK a v súčasnosti je členkou AS FaF UK. Je členkou redakčnej rady časopisu Farmaceutický obzor.

Výsledky pedagogickej práce doc. Bezákovej boli ocenené v roku 2007 cenou rektora pri príležitosti Dňa študentstva. Získala striebornú a pamätnú medailu FaF UK ako ocenenie dlhoročnej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, a pri príležitosti životných jubileí bola za výchovno-vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu ocenená medailou PhMr. V. J. Žuffu a Weberovou medailou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Dovoľte mi na záver v mene spolupracovníkov, kolegov a spolužiakov zaželať jubilantke predovšetkým pevné zdravie a veľa ďalších pracovných i osobných úspechov.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se