Vybrané kurzy, stáže a semináře IPVZ – 1. pololetí roku 2010


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 41-43
Kategorie: Zprávy

Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.,

tel.: 271 019 278, 271 019 307, fax: 271 019 361,

e-mail: komarek@ipvz.cz 

Kurz – Radiofarmaka

Určeno pro pracovníky zabývající se přípravou a kontrolou radiofarmak.

Program: Příprava, kontrola a použití radiofarmak. Nová radiofarmaka. Legislativa.

Vedoucí: doc. RNDr. P. Komárek, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

11. 3. 2010

Odborná stáž – Mikrobiologická kontrola léčiv

Určeno pro pracovníky zabývající se mikrobiologickou kontrolou léčiv.

Program: Teorie a praxe mikrobiologických kontrolních metod podle platného lékopisu a ostatních norem. Správná praxe v mikrobiologické laboratoři.

Školitel: Mgr. M. Svatošová

Místo konání: Praha 10, Šrobárova 48, SÚKL

Předpokládaná cena: 2000 Kč

6.–7. 4. 2010

Odborná stáž – Kapalinová chromatografie

Určeno pro pracovníky zabývající se kapalinovou chromatografií v kontrole léčiv.

Program: Principy metody, platný lékopis, principy validace, test způsobilosti systému, vyhodnocení výsledků, možnosti využití výsledků v kontrole léčiv.

Školitel: RNDr. H. Puffrová

Místo konání: Praha 10, Šrobárova 48, SÚKL

Předpokládaná cena: 2000 Kč

13.–14. 4. 2010

Kurz – Farmaceutická analýza ve výrobě a vývoji léčiv

Určeno pro pracovníky ve farmaceutické výrobě, kontrole léčiv a souvisejících oborech.

Program: Aktuální problematika z oblasti zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv. Trendy v instrumentálně-analytických metodách používaných ve vývoji a kontrolně analytickém hodnocení léčiv.

Vedoucí: doc. RNDr. J. Klimeš, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

21. 4. 2010

Kurz o léčivých rostlinách

Určeno pro pracovníky z oblasti léčivých rostlin a léčiv přírodního původu a pro široký okruh zájemců o zdroje přírodních léčiv a jejich využití.

Program: Nové trendy a poznatky v oblasti fytofarmak a nutraceutik. Kvalita a hodnocení. Léčivé látky rostlinného původu. Vybrané indikační skupiny.

Vedoucí: doc. RNDr. P. Komárek, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

4. 5. 2010

Katedra lékárenství

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: PharmDr. Petr Horák, tel.: 271 019 259, 271 019 270, fax: 272 740 458, e-mail: horak@ipvz.cz 

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy

Určeno pro lékárníky nemocničních lékáren.

Program: Vlastní příprava “All in one”, druhy směsí parenterální výživy, propočty, inkompatibility.

Školitel: Mgr. P. Bašanda

Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790, FNsP, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

10.–12. 2. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty.

Program: Příprava pracovišť, pracovníků, materiálu k ředění cytostatik. Vlastní příprava, kontrola a dokumentace.

Školitel: PharmDr. P. Šeděnková

Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790, FNsP, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

17.–19. 2. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty, kteří se zabývají touto problematikou.

Program: Příprava pracoviště, pracovníků a materiálů pro práci s cytostatickými léčivy za aseptických podmínek. Nácvik přípravy, kontrolní a dokumentační činnost. Účast při tvorbě chemoterapeutického režimu.

Školitel: PharmDr. L. Doležalová

Místo konání: Brno, Žlutý kopec 7, Masarykův onkologický ústav, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

2.–4. 3. 2010

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy

Určeno pro lékárníky nemocničních lékáren.

Program: Příprava parenterální výživy „All in one“, typy parenterální výživy, indikace k podávání PN, úprava složení v závislosti na potřebách pacienta. Inkompatibility, stabilita připravených směsí.

Školitel: PharmDr. P. Horák

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

15.–17. 3. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty zabývající se touto problematikou.

Program: Vybudování pracoviště pro práci s cytostatickými látkami za aseptických podmínek a související legislativa. Personální a technologické požadavky. Vlastní příprava, kontrolní a dokumentační činnost. Použití cytostatik v léčbě dětských pacientů ve FN v Motole.

Školitel: PharmDr. P. Horák

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

29.–31. 3. 2010

Kurz k problematice prodeje vyhrazených léčivých přípravků

Určeno pro prodejce a prodavače vyhrazených léčivých přípravků humánních i veterinárních.

Program: Účel, způsob a podmínky zacházení, prodej, likvidace, nežádoucí účinky, fyzikálněchemické vlastnosti, aplikační formy, mikrobiální čistota, skladování a příslušná legislativa. Kurz je zakončen kvalifikačním testem.

Vedoucí: PharmDr. M. Pancová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 6000 Kč

6.–9. 4. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty zabývající se touto problematikou.

Program: Vybudování pracoviště pro práci s cytostatickými látkami za aseptických podmínek a související legislativa. Personální a technologické požadavky. Vlastní příprava, kontrolní a dokumentační činnost. Použití cytostatik v léčbě dětských pacientů.

Školitel: PharmDr. S. Synek

Místo konání: Brno, Pekařská 53, Nemocniční lékárna FN U sv. Anny

Předpokládaná cena: 3000 Kč

7.–9. 4. 2010

Odborná stáž – Příprava a kontrola očních přípravků

Určeno pro farmaceuty připravující v lékárnách oční přípravky.

Program: Předpisy a vybavení pracoviště pro přípravu očních přípravků. Příprava vybraných očních kapek a mastí. Chemická a fyzikálněchemická kontrola a kontrola sterility očních přípravků podle ČL 2005.

Školitel: Mgr. E. Kopecká

Místo konání: Praha 4, Krčská 54, Lékárna Krčská

Předpokládaná cena: 2000 Kč

20.–21. 4. 2010

Kurz k problematice návykových látek

Určeno pro výrobce a distributory návykových látek, kteří s těmito látkami zacházejí v souvislosti s výkonem své profese.

Program: Platná legislativa o návykových látkách. Charakteristiky návykových látek. Užití v praxi, zneužívání a sociální důsledky.

Vedoucí: PharmDr. M. Pancová

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1500 Kč

17. 5. 2010

Subkatedra klinické farmacie

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.,

tel.: 224 435 325; 607 687 014,

e-mail: halacova@ipvz.cz 

Kurz – Využití poznatků aplikované farmakokinetiky v práci klinického farmaceuta

Určeno pro lékaře, farmaceuty.

Program: Monotematický kurz věnovaný základním principům aplikované farmakokinetiky a interpretaci farmakokinetických dat pro individualizaci dávkovacích režimů. Vliv vazby na bílkoviny a volné frakce léčiva na terapeutickou hodnotu léčiv, vliv lékového metabolismu, renálních funkcí, jaterního a renálního poškození na farmakokinetiku léků (zpracování kazuistik), farmaceutické aspekty ovlivnění farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv (vliv lékové formy, problematika bioekvivalence atd.), farmakokinetika léčiv u specifických populací pacientů (kazuistiky).

Vedoucí: PharmDr. M. Halačová, Ph.D.,

prof. RNDr. L. Kameníková, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

25. 2. 2010

Kurz – Klinicky orientované lékové poradenství v alergologii a klinické imunologii

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a farmaceutické laboranty.

Program: Monotematický kurz zaměřený na získání praktických poznatků v oblasti péče o pacienta s alergiemi a vybranými poruchami imunitního systému. Program je zaměřen na získání hlavních poznatků z oblasti symptomatologie onemocnění, klinického hodnocení těchto symptomů lékárníkem, racionální samoléčby a klinicky orientovaného lékového poradenství z pozice lékárníka a farmaceutického laboranta. V rámci kurzu jsou zdůrazněny mj. i psychologické aspekty léčby a principy racionální komunikace s nemocným. Cílem je poskytnout klinicky orientovaným lékárníkům komplexní pohled na přednášenou oblast a poukázat na hlavní aplikace klinické farmacie v lékovém poradenství v rámci probírané tematiky.

Vedoucí: Mgr. L. Kotlářová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

16. 3. 2010

Kurz – Klinická farmacie v paliativní péči

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a všechny zájemce o danou problematiku.

Program: Klinická farmacie v péči o terminálně nemocné pacienty. Kurz se zaměřením na vybrané symptomy v paliativní medicíně s podrobnějším probráním léčiv, která jsou používána pro řešení těchto symptomů. V rámci kurzu budou předvedeny modelové kazuistiky, řešené klinickými farmaceuty ve spolupráci s lékaři zabývajícími se paliativní medicínou. Kurz bude volně navazovat na již proběhlý kurz v dubnu 2009.

Vedoucí: Mgr. J. Gregorová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

4. 5. 2010

Kurz – Kultura bezpečnosti farmakoterapie z pohledu lékaře, sestry a farmaceuta

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a pro všechny zdravotnické pracovníky se zájmem o bezpečnost farmakoterapie.

Program: Monotematický kurz věnovaný kultuře bezpečnosti farmakoterapie, základním pravidlům farmakoterapeutického risk managementu, faktorům, které ovlivňují bezpečnost léčby ve zdravotnických zařízeních a multidisciplinární spolupráci v oblasti bezpečnosti farmakoterapie. Kurz je zaměřen na znalost základních rizik farmakoterapie, rizikových procesů v oblasti bezpečnosti léčiv v podmínkách ČR a Evropy a identifikaci cest, kterými lze tato rizika redukovat v rámci multidisciplinární spolupráce klinických farmaceutů s ostatními zdravotnickými pracovníky

Vedoucí: PharmDr. M. Halačová, Ph.D.,

prof. RNDr. J. Vlček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

25. 5. 2010

Kurz – Klinická farmacie: Znalosti z oblasti kardiovaskulárních léčiv potřebné v práci klinického farmaceuta

Určeno pro lékaře, farmaceuty v přípravě ke specializaci v oboru klinická farmacie a všem zájemcům z ostatních farmaceutických i lékařských oborů.

Program: Monotematický kurz věnovaný moderním poznatkům v oblasti kardiovakulárních léčiv. V rámci kurzu bude probírána účinnost a bezpečnost základních skupin kardiovaskulárních léčiv, jejich terapeutická hodnota v odlišných klinických podmínkách a u specifických populací pacientů. Kurz poskytne průřezové znalosti v této oblasti.

Vedoucí: PharmDr. M. Halačová, Ph.D.,

prof. RNDr. L. Kameníková, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

11. 6. 2010


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se