Vybrané kurzy, stáže a semináře IPVZ – 1. pololetí roku 2010


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 41-43
Kategorie: Zprávy

Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.,

tel.: 271 019 278, 271 019 307, fax: 271 019 361,

e-mail: komarek@ipvz.cz 

Kurz – Radiofarmaka

Určeno pro pracovníky zabývající se přípravou a kontrolou radiofarmak.

Program: Příprava, kontrola a použití radiofarmak. Nová radiofarmaka. Legislativa.

Vedoucí: doc. RNDr. P. Komárek, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

11. 3. 2010

Odborná stáž – Mikrobiologická kontrola léčiv

Určeno pro pracovníky zabývající se mikrobiologickou kontrolou léčiv.

Program: Teorie a praxe mikrobiologických kontrolních metod podle platného lékopisu a ostatních norem. Správná praxe v mikrobiologické laboratoři.

Školitel: Mgr. M. Svatošová

Místo konání: Praha 10, Šrobárova 48, SÚKL

Předpokládaná cena: 2000 Kč

6.–7. 4. 2010

Odborná stáž – Kapalinová chromatografie

Určeno pro pracovníky zabývající se kapalinovou chromatografií v kontrole léčiv.

Program: Principy metody, platný lékopis, principy validace, test způsobilosti systému, vyhodnocení výsledků, možnosti využití výsledků v kontrole léčiv.

Školitel: RNDr. H. Puffrová

Místo konání: Praha 10, Šrobárova 48, SÚKL

Předpokládaná cena: 2000 Kč

13.–14. 4. 2010

Kurz – Farmaceutická analýza ve výrobě a vývoji léčiv

Určeno pro pracovníky ve farmaceutické výrobě, kontrole léčiv a souvisejících oborech.

Program: Aktuální problematika z oblasti zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv. Trendy v instrumentálně-analytických metodách používaných ve vývoji a kontrolně analytickém hodnocení léčiv.

Vedoucí: doc. RNDr. J. Klimeš, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

21. 4. 2010

Kurz o léčivých rostlinách

Určeno pro pracovníky z oblasti léčivých rostlin a léčiv přírodního původu a pro široký okruh zájemců o zdroje přírodních léčiv a jejich využití.

Program: Nové trendy a poznatky v oblasti fytofarmak a nutraceutik. Kvalita a hodnocení. Léčivé látky rostlinného původu. Vybrané indikační skupiny.

Vedoucí: doc. RNDr. P. Komárek, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

4. 5. 2010

Katedra lékárenství

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: PharmDr. Petr Horák, tel.: 271 019 259, 271 019 270, fax: 272 740 458, e-mail: horak@ipvz.cz 

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy

Určeno pro lékárníky nemocničních lékáren.

Program: Vlastní příprava “All in one”, druhy směsí parenterální výživy, propočty, inkompatibility.

Školitel: Mgr. P. Bašanda

Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790, FNsP, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

10.–12. 2. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty.

Program: Příprava pracovišť, pracovníků, materiálu k ředění cytostatik. Vlastní příprava, kontrola a dokumentace.

Školitel: PharmDr. P. Šeděnková

Místo konání: Ostrava, 17. listopadu 1790, FNsP, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

17.–19. 2. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty, kteří se zabývají touto problematikou.

Program: Příprava pracoviště, pracovníků a materiálů pro práci s cytostatickými léčivy za aseptických podmínek. Nácvik přípravy, kontrolní a dokumentační činnost. Účast při tvorbě chemoterapeutického režimu.

Školitel: PharmDr. L. Doležalová

Místo konání: Brno, Žlutý kopec 7, Masarykův onkologický ústav, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

2.–4. 3. 2010

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy

Určeno pro lékárníky nemocničních lékáren.

Program: Příprava parenterální výživy „All in one“, typy parenterální výživy, indikace k podávání PN, úprava složení v závislosti na potřebách pacienta. Inkompatibility, stabilita připravených směsí.

Školitel: PharmDr. P. Horák

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

15.–17. 3. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty zabývající se touto problematikou.

Program: Vybudování pracoviště pro práci s cytostatickými látkami za aseptických podmínek a související legislativa. Personální a technologické požadavky. Vlastní příprava, kontrolní a dokumentační činnost. Použití cytostatik v léčbě dětských pacientů ve FN v Motole.

Školitel: PharmDr. P. Horák

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, lékárna

Předpokládaná cena: 3000 Kč

29.–31. 3. 2010

Kurz k problematice prodeje vyhrazených léčivých přípravků

Určeno pro prodejce a prodavače vyhrazených léčivých přípravků humánních i veterinárních.

Program: Účel, způsob a podmínky zacházení, prodej, likvidace, nežádoucí účinky, fyzikálněchemické vlastnosti, aplikační formy, mikrobiální čistota, skladování a příslušná legislativa. Kurz je zakončen kvalifikačním testem.

Vedoucí: PharmDr. M. Pancová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 6000 Kč

6.–9. 4. 2010

Odborná stáž – Příprava cytostatik

Určeno pro farmaceuty a farmaceutické asistenty zabývající se touto problematikou.

Program: Vybudování pracoviště pro práci s cytostatickými látkami za aseptických podmínek a související legislativa. Personální a technologické požadavky. Vlastní příprava, kontrolní a dokumentační činnost. Použití cytostatik v léčbě dětských pacientů.

Školitel: PharmDr. S. Synek

Místo konání: Brno, Pekařská 53, Nemocniční lékárna FN U sv. Anny

Předpokládaná cena: 3000 Kč

7.–9. 4. 2010

Odborná stáž – Příprava a kontrola očních přípravků

Určeno pro farmaceuty připravující v lékárnách oční přípravky.

Program: Předpisy a vybavení pracoviště pro přípravu očních přípravků. Příprava vybraných očních kapek a mastí. Chemická a fyzikálněchemická kontrola a kontrola sterility očních přípravků podle ČL 2005.

Školitel: Mgr. E. Kopecká

Místo konání: Praha 4, Krčská 54, Lékárna Krčská

Předpokládaná cena: 2000 Kč

20.–21. 4. 2010

Kurz k problematice návykových látek

Určeno pro výrobce a distributory návykových látek, kteří s těmito látkami zacházejí v souvislosti s výkonem své profese.

Program: Platná legislativa o návykových látkách. Charakteristiky návykových látek. Užití v praxi, zneužívání a sociální důsledky.

Vedoucí: PharmDr. M. Pancová

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1500 Kč

17. 5. 2010

Subkatedra klinické farmacie

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.,

tel.: 224 435 325; 607 687 014,

e-mail: halacova@ipvz.cz 

Kurz – Využití poznatků aplikované farmakokinetiky v práci klinického farmaceuta

Určeno pro lékaře, farmaceuty.

Program: Monotematický kurz věnovaný základním principům aplikované farmakokinetiky a interpretaci farmakokinetických dat pro individualizaci dávkovacích režimů. Vliv vazby na bílkoviny a volné frakce léčiva na terapeutickou hodnotu léčiv, vliv lékového metabolismu, renálních funkcí, jaterního a renálního poškození na farmakokinetiku léků (zpracování kazuistik), farmaceutické aspekty ovlivnění farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv (vliv lékové formy, problematika bioekvivalence atd.), farmakokinetika léčiv u specifických populací pacientů (kazuistiky).

Vedoucí: PharmDr. M. Halačová, Ph.D.,

prof. RNDr. L. Kameníková, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

25. 2. 2010

Kurz – Klinicky orientované lékové poradenství v alergologii a klinické imunologii

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a farmaceutické laboranty.

Program: Monotematický kurz zaměřený na získání praktických poznatků v oblasti péče o pacienta s alergiemi a vybranými poruchami imunitního systému. Program je zaměřen na získání hlavních poznatků z oblasti symptomatologie onemocnění, klinického hodnocení těchto symptomů lékárníkem, racionální samoléčby a klinicky orientovaného lékového poradenství z pozice lékárníka a farmaceutického laboranta. V rámci kurzu jsou zdůrazněny mj. i psychologické aspekty léčby a principy racionální komunikace s nemocným. Cílem je poskytnout klinicky orientovaným lékárníkům komplexní pohled na přednášenou oblast a poukázat na hlavní aplikace klinické farmacie v lékovém poradenství v rámci probírané tematiky.

Vedoucí: Mgr. L. Kotlářová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

16. 3. 2010

Kurz – Klinická farmacie v paliativní péči

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a všechny zájemce o danou problematiku.

Program: Klinická farmacie v péči o terminálně nemocné pacienty. Kurz se zaměřením na vybrané symptomy v paliativní medicíně s podrobnějším probráním léčiv, která jsou používána pro řešení těchto symptomů. V rámci kurzu budou předvedeny modelové kazuistiky, řešené klinickými farmaceuty ve spolupráci s lékaři zabývajícími se paliativní medicínou. Kurz bude volně navazovat na již proběhlý kurz v dubnu 2009.

Vedoucí: Mgr. J. Gregorová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

4. 5. 2010

Kurz – Kultura bezpečnosti farmakoterapie z pohledu lékaře, sestry a farmaceuta

Určeno pro lékaře, farmaceuty, sestry a pro všechny zdravotnické pracovníky se zájmem o bezpečnost farmakoterapie.

Program: Monotematický kurz věnovaný kultuře bezpečnosti farmakoterapie, základním pravidlům farmakoterapeutického risk managementu, faktorům, které ovlivňují bezpečnost léčby ve zdravotnických zařízeních a multidisciplinární spolupráci v oblasti bezpečnosti farmakoterapie. Kurz je zaměřen na znalost základních rizik farmakoterapie, rizikových procesů v oblasti bezpečnosti léčiv v podmínkách ČR a Evropy a identifikaci cest, kterými lze tato rizika redukovat v rámci multidisciplinární spolupráce klinických farmaceutů s ostatními zdravotnickými pracovníky

Vedoucí: PharmDr. M. Halačová, Ph.D.,

prof. RNDr. J. Vlček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

25. 5. 2010

Kurz – Klinická farmacie: Znalosti z oblasti kardiovaskulárních léčiv potřebné v práci klinického farmaceuta

Určeno pro lékaře, farmaceuty v přípravě ke specializaci v oboru klinická farmacie a všem zájemcům z ostatních farmaceutických i lékařských oborů.

Program: Monotematický kurz věnovaný moderním poznatkům v oblasti kardiovakulárních léčiv. V rámci kurzu bude probírána účinnost a bezpečnost základních skupin kardiovaskulárních léčiv, jejich terapeutická hodnota v odlišných klinických podmínkách a u specifických populací pacientů. Kurz poskytne průřezové znalosti v této oblasti.

Vedoucí: PharmDr. M. Halačová, Ph.D.,

prof. RNDr. L. Kameníková, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

11. 6. 2010


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se