Sérové hladiny s ICAM-1, s VCAM-1 a želatináz A a B jako možné prediktory dopadu revmatoidní artritidy


Serum levels of ICAM-1, VCAM-1 andgelatinase A and B as possible predictive markers of rheumatoid arthritis

Objective.
Rheumatoid arthritis is a potentially severe and disability-related disease and thereforegreat effort is exerted to find reliable predictive markers of the disease. Recently the interaction ofadhesion molecules ICAM-1 or VCAM-1 on the surface of mesenchymal cells with T-cell integrins wasshown to activate expression of gelatinases. The extracellular matrix of affected joints is degradedby gelatinases. Methods. Serum levels of ICAM-1, VCAM-1, gelatinase A and B were measured in 60patients with early rheumatoid arthritis and correlated with CRP values, DAS scores, and withradiographic impairment assessed by Larsen score. The levels of sICAM-1, sVCAM-1, both of thegelatinases and CRP were evaluated every six months and DAS score value and Larsen score everytwelve months over a period of two years of follow up. Results. The sICAM-1 levels correlated withsVCAM-1 (0.3147

Key words:
rheumatoid arthritis, adhesion molecules, gelatinases


Autoři: J. Šťovíčková;  S. Macháček;  J. Gatterová
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 3, p. 138-145.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod.
Revmatoidní artritida je potenciálně těžké a invalidizující onemocnění a proto je vynakládánovelké úsilí najít spolehlivé prediktivní markery. V nedávné době bylo prokázáno, že interakceadhezivních molekul ICAM-1 nebo VCAM-1 na povrchu mezenchymálních buněk s integriny napovrchu T-buněk aktivuje expresi želatináz. Ty jsou schopné degradovat extracelulární matrixpostižených kloubů. Metody. Sledovali jsme sérové hladiny sICAM-1, sVCAM-1, a želatináz A a Bv sérech 60 pacientů s časnou revmatoidní artritidou a porovnávali s hladinami CRP, skóre DAS,a radiografickým skóre podle Larsena. Hladiny sICAM-1, sVCAM-1, obou želatináz a CRP bylyhodnoceny v šestiměsíčních a hodnoty skóre DAS a Larsena v dvanáctiměsíčních intervalech podobu dvou let. Výsledky. Hladiny sICAM-1 korelovaly s hladinami sVCAM-1 (0,3147 < rs < 0,5658, 0,004< p < 0,027), ale ne s jinými parametry. Hladiny želatinázy B korelovaly s hladinami CRP (0,3358 < rs< 0,6184; 0,0099 < p < 0,0297) a na začátku onemocnění také s hodnotami skóre DAS (rs = 0,3965; p =0,0113). Hladiny CRP korelovaly se skóre DAS na začátku RA (rs = 0,4994; p = 0,0002), ale ne v jejímprůběhu. Jediná veličina, jejíž počáteční hodnoty korelovaly s Larsenovýmskóre na konci sledováníbylo Larsenovo skóre samotné (rs = 0,8855; p = 0,0001). Diskuse. Ačkoliv jak hladiny sICAM-1a sVCAM-1, tak hladiny želatinázy B jsou v krevních sérech pacientů s RA zvýšené, nemají prediktivnícharakter. Hladiny želatinázy B však reflektují aktuální stav choroby. Jediná veličina, kterámá prediktivní charakter je radiografické skóre.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, adhezivní proteiny, želatinázy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se