Systémový lupus erythematodesjako rizikový faktor osteoporózyZhodnocení podílu jednotlivých rizikových faktorů a srovnáníse zdravou populací


Systemic Lupus Erythematosus as a Risk Factor of Osteoporosis

The nature of systemic lupus erythematosus (SLE) and the applied treatment are associated withnumber of risk factors of osteoporosis. Hitherto published work provides some inconsistent resultsas regards the influence of the disease on values of bone mineral density (BMD), as compared withthe healthy population, and the evaluation of the severity of different risk factors. The submittedwork compared the BMD of SLE patients with the BMD of healthy controls and evaluated theinfluence of a priori defined variables on BMD values of patients suffering from SLE. The authorsexamined 61 patients (52 women with regular menstruation, 9 men) who met the criteria of SLEaccording to ACR. SLE proved to be a significant risk factor of reduced BMD, practically at allassessed sites, in men and women. Different risk factors were analyzed in the subgroup of womenwith SLE. The universal risk factor for a decline of BMD was the cumulative dose of corticosteroidswhich exerted the most potent effect on the total-body mineral content. In the lumbar spinemoreover a negative role was played by arthritis, in the cortical bone of the proximal femur theduration of the disease played also a highly significant role. The results of biochemical examinationsas potential predictors of a decline of BMD revealed only partial correlations of limited clinicalimportance. SLE is a serious multisystemic disease which leads to reduced BMD.

Key words:
systemic lupus erythematosus (SLE), bone mineral density (BMD), osteoporosis, riskfactors of osteoporosis


Autoři: J. Rosa;  V. Tesař;  C. Dostál;  J. Zadina;  H. Hulejová;  J. Kafková;  I. Malá;  E. Rogie
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha I. interní klinika VFN, Praha Katedra pravděpodobnosti a statistiky VŠE, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 2, p. 59-68.
Kategorie: Články

Souhrn

Povaha systémového lupus erythematodes (SLE) a užívaná léčba zakládají řadu rizikových faktorůosteoporózy. Dosud publikované práce podávají nekonzistentní výsledky co do vlivu onemocněnína hodnoty denzity kostního minerálu (BMD) ve srovnání se zdravou populací i co do relativníhozhodnocení závažnosti jednotlivých rizikových faktorů. Naše práce srovnávala BMD pacientů seSLE s BMD zdravých kontrol a hodnotila vliv předem definovaných proměnných na hodnoty BMDpacientů se SLE. Vyšetřili jsme 61 pacientů (52 žen s pravidelným menstruačním cyklem, 9 mužů),kteří splnili kritéria SLE podle ACR. SLE se ukázal být významným rizikovým faktorem poklesuBMD prakticky ve všech měřených lokalizacích, u mužů i u žen. Analýza jednotlivých rizikovýchfaktorů byla provedena v podskupině žen se SLE. Univerzálním rizikovým faktorem poklesu BMDse ukázala být kumulativní dávka kortikosteroidů; nejvýznamněji jí byl ovlivněn celotělový obsahminerálu. Na bederní páteři se dále negativně uplatnil vliv artritidy, na kortikální kosti proximálního femuru vysoce významně i délka trvání choroby. Výsledky biochemických vyšetření jakopotenciálních prediktorů poklesu BMD přinesly pouze dílčí korelace s klinicky omezeným významem. SLE je závažné multisystémové onemocnění, které vede i k poklesu BMD.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes (SLE), denzita kostního minerálu (BMD), osteoporóza, rizikové faktory osteoporózy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se