Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství – doporučený postup


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2013, 78, č. 2 s. 135-139
Kategorie: Doporučený postup ČGPS ČLS JEP

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Pracovní skupina: M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:
výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 16. 9. 2011, publikovaného v Čes. Gynek. 2011, 76, č. 6, s. 493-494.
Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 25. 1. 2013.


Je-li při pravidelném ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru zjištěno vícečetné těhotenství, je vhodné provést superkonziliární ultrazvukové vyšetření.

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů, chorionicitu a amnionicitu (fotografie je součástí dokumentace),
 • vitalitu,
 • biometrii, při které je měřen parametr CRL (obrazová dokumentace je podmínkou výkonu) - naměřenou hodnotu je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín porodu = DATACE těhotenství.

Těhotné ženě by měl být nabídnut screening nejčastějších morfologických a chromozomálních vrozených vývojových vad plodu a poskytnuta informace o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady. Preferován by měl být kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screeningv I. trimestru těhotenství, zatím však není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

CAVE! Pouze biochemický screening nelze u vícečetného těhotenství použít (je neinformativní).

Invazivní metody prenatální diagnostiky na základě vyhodnocení výsledku screeningu indikuje a provádí pouze gynekolog.

Cílem ultrazvukových vyšetření v průběhu těhotenství je časná diagnostika event. patologie a diferenciální diagnostika mezi jednotlivými typy možných patologií, které se mohou rozvinout v závislosti na typu vícečetného těhotenství – předčasný porod, vrozené vývojové vady plodu, selektivní růstová retardace plodu (sIUGR, selective intrauterine growth restriction), TTTS (Twin-twin transfusion syndrom), TAPS (Twin anemia polycytemia sequence).

Bichoriální gemini

Ultrazvukové vyšetření (20.–22. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře),
 • podrobnou morfologii plodů,
 • cervikometrii.

Ultrazvukové vyšetření (28., 32., 36. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent,
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře).

Při zjištění diskrepance ve sledovaných parametrech je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 22. týdne těhotenství pravidelná vyšetření v těhotenské poradně v intervalu 2 týdnů, včetně objektivního zhodnocení vaginálního nálezu.

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství
Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství

Hospitalizace:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • preventivní hospitalizace není nutná.

Kardiotokografický nonstres test:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 36. týdne 1× týdně.

Časování ukončení těhotenství:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • těhotenství by mělo být ukončeno nejpozději do 38+6 týdne.

Způsob vedení porodu:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • vaginálně,
 • císařským řezem.

Monochoriální biamniální gemini

Ultrazvukové vyšetření (16., 18. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů.

Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následujících parametrů:

 • obvod břicha (AC),
 • náplň močového měchýře,
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření (20.–22. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci bio-metrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře),
 • podrobnou morfologii plodů,
 • cervikometrii.

Ultrazvukové vyšetření (24. a 26. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů.

Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následujících parametrů:

 • obvod břicha (AC),
 • náplň močového měchýře,
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření (28. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci bio-metrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent,
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře).

Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:

 • dopplerometrii, při které jsou měřeny parametry: pulzatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Ultrazvukové vyšetření (30. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů.

Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následujících parametrů:

 • obvod břicha (AC),
 • náplň močového měchýře,
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření (32. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci bio-metrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent,
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře).

Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:

 • dopplerometrii, při které jsou měřeny parametry: pulzatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Ultrazvukové vyšetření (34. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů.

Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následujících parametrů:

 • obvod břicha (AC),
 • náplň močového měchýře,
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření (36. týden)

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací gravidity dle CRL v I. trimestru),
 • lokalizaci placent,
 • množství a symetrii plodové vody (náplně močového měchýře).

Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:

 • dopplerometrii, při které jsou měřeny parametry: pulzatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Při zjištění diskrepance ve sledovaných parametrech je nutné zajistit adekvátní konzultaci pa-cientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 16. týdne těhotenství v perinatologickém centru.

Hospitalizace:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • nejpozději od 36. týdne.

Kardiotokografický nonstres test:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • při hospitalizaci jednou denně.

Časování ukončení těhotenství:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • těhotenství by mělo být ukončeno nejpozději do 36+6 týdne.

Způsob vedení porodu:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • vaginálně („Informovaný souhlas s vaginálním vedením porodu monochoriálních dvojčat“),
 • císařským řezem.

Monochoriální monoamniální gemini

Nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603.

Ultrazvuková vyšetření stejně jako u monochoriálních biamniálních dvojčat

 • CAVE! Nelze posuzovat diskrepanci v množství plodové vody mezi plody.
 • CAVE! Možnost pupečníkové komplikace.

Dispenzární prenatální péče:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 16. týdne těhotenství v Perinatologickém centru.

Hospitalizace:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • nejpozději od 32. týdne.

Kardiotokografický nonstres test:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • při hospitalizaci 1x denně.

Časování ukončení těhotenství:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • těhotenství by mělo být ukončeno nejpozději do 34+6 týdne.

Způsob vedení porodu:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • císařským řezem.

Tři a více plodů

Nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • od 16. týdne těhotenství v Perinatologickém centru.

Hospitalizace:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • nejpozději od 32. týdne.

Kardiotokografický nonstres test:

(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)

 • při hospitalizaci 1x denně.

Časování ukončení těhotenství:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • těhotenství by mělo být ukončeno dle chorionicity nejpozději do 35+6 týdne.

Způsob vedení porodu:

(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)

 • císařským řezem.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se