Význam senzitizace inzulinovýchreceptorů pro prevenci ovariálníhohyperstimulačního syndromu


The Impact of of Insulin Receptors Sensitizationof Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome

Cíl studie:
Zjistit vliv preparátů korigujících hyperinzulinémii na průběh kontrolované ovariálnístimulace v rámci programu asistované reprodukce a ozřejmit možnost optimalizace ovariálníodpovědi v důsledku poklesu tvorby intraovariálních androgenů. Stanovit vliv metforminu naprevenci rozvoje ovariálního hyperstimulačního syndromu.Typ studie: Prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie u 172 pacientek z programu asistovanéreprodukce v období květen 2000 až prosinec 2001.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce 01 , Gynekologicko-porodnická klinikaMasarykovy Univerzity a FN Brno.Materiál a metodika: Do studie byly zařazeny pacientky, které podstoupily ovariální stimulacia u nichž bylo zvýšené riziko rozvoje ovariálního hyperstimulačního syndromu v důsledku syndromupolycystických ovarií (PCOS). Ženy s PCOS byly náhodně rozděleny do dvou skupin: (1) ženyužívající během stimulace metformin - senzitizátor inzulinových receptorů, (2) druhá skupina bylastimulována podle klasického stimulačního protokolu. Kontrolní skupina (3) byla tvořena pacientkamis jinou než ovariální příčinou sterility. U všech pacientek byl proveden komplexní hormonálníscreening před zahájením stimulace. Po odběru oocytů byla stanovena hladina androgenůve folikulární tekutině.Výsledky: Vlivem metforminu došlo v průběhu ovariální stimulace gonadotropiny u žen s PCOSk signifikantnímu snížení rizika rozvoje hyperstimulačního syndromu. Byly prokázány signifikantněnižší hladiny intraovariálních androgenů ve srovnání s ženami, které metformin neužívaly i vesrovnání s pacientkami s intaktní ovariální funkcí. U žen s PCOS metformin signifikantně snižovalhladiny estradiolu v době aplikace hCG, aniž by byl signifikantní rozdíl v počtu získaných oocytů.Závěr: Senzitizace inzulinových receptorů snižuje incidenci rozvoje hyperstimulačního syndromuu žen se zvýšeným rizikem.

Key words:
ovariální hyperstimulační syndrom, hyperinzulinémie, syndrom polycystických ovarií,metformin


Autoři: H. Višňová;  P. Ventruba;  I. Crha ;  J. Žáková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (3): 155-162
Kategorie: Články

Souhrn

Objective:
Aim of our study was to analyze the influence of insulin receptor sensitization on thecourse of controlled ovarian stimulation in the program of assisted reproduction and to identify theavailability of ovarian response improvement due to the reduced production of intraovarianandrogens. Further we tried to identify the preventive influence of metformin on development ofovarian hyperstimulation syndrome.Design: Prospective randomized controlled study of 172 patients involved in the assisted reproductionprogram from May 2000 to December 2001.Setting: Centre of Assisted Reproduction, Department of Gynecology and Obstetrics, MedicalFaculty, Masaryk University and University Hospital, Brno.Material and Methods: Patients undergoing the ovarian stimulation with increased risk of developmentof ovarian hyperstimulation syndrome due to the polycystic ovarian syndrome were includedin the study and randomized to two groups. (1) Women in the first group used the insulin receptorsensitizing drug metformin together with gonadotropins, and (2) women in the second groupunderwent the classic stimulation protocol alone. The control group (3) consisted of patients withintact ovarian function anddifferent infertility factor.Complexhormonal statuswas assessed beforethe treatment initiation and the level of androgens in the follicular fluid was investigated in allpatients.Results: Metformin during gonadotropin stimulation has significantly reduced the risk of ovarianhyperstimulation syndrome inwomen with PCOS. Significantly lower intraovarian androgen levelswere documented in comparison to women without metformin and also when compared to patientswith intact ovarian function. Metformin had also significantly reduced estradiol blood levels at theday of hCG application without significant influence on the number of obtained oocytes.Conclusions: The risk of ovarian hyperstimulation syndrome development was significantly decreasedin patients with PCOS in consequence to insulin receptors sensitization.

Klíčová slova:
ovarian hypestimulation syndrome, hyperinsulinemia, polycystic ovary syndrome, metformin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se