The Impact of of Insulin Receptors Sensitizationof Prevention of Ovarian Hyperstimulation Syndrome


Authors: H. Višňová;  P. Ventruba;  I. Crha;  J. Žáková
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Published in: Čes. Gynek.2003, , č. 3 s. 155-162
Category:

Overview

Cíl studie:
Zjistit vliv preparátů korigujících hyperinzulinémii na průběh kontrolované ovariálnístimulace v rámci programu asistované reprodukce a ozřejmit možnost optimalizace ovariálníodpovědi v důsledku poklesu tvorby intraovariálních androgenů. Stanovit vliv metforminu naprevenci rozvoje ovariálního hyperstimulačního syndromu.Typ studie: Prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie u 172 pacientek z programu asistovanéreprodukce v období květen 2000 až prosinec 2001.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce 01 , Gynekologicko-porodnická klinikaMasarykovy Univerzity a FN Brno.Materiál a metodika: Do studie byly zařazeny pacientky, které podstoupily ovariální stimulacia u nichž bylo zvýšené riziko rozvoje ovariálního hyperstimulačního syndromu v důsledku syndromupolycystických ovarií (PCOS). Ženy s PCOS byly náhodně rozděleny do dvou skupin: (1) ženyužívající během stimulace metformin - senzitizátor inzulinových receptorů, (2) druhá skupina bylastimulována podle klasického stimulačního protokolu. Kontrolní skupina (3) byla tvořena pacientkamis jinou než ovariální příčinou sterility. U všech pacientek byl proveden komplexní hormonálníscreening před zahájením stimulace. Po odběru oocytů byla stanovena hladina androgenůve folikulární tekutině.Výsledky: Vlivem metforminu došlo v průběhu ovariální stimulace gonadotropiny u žen s PCOSk signifikantnímu snížení rizika rozvoje hyperstimulačního syndromu. Byly prokázány signifikantněnižší hladiny intraovariálních androgenů ve srovnání s ženami, které metformin neužívaly i vesrovnání s pacientkami s intaktní ovariální funkcí. U žen s PCOS metformin signifikantně snižovalhladiny estradiolu v době aplikace hCG, aniž by byl signifikantní rozdíl v počtu získaných oocytů.Závěr: Senzitizace inzulinových receptorů snižuje incidenci rozvoje hyperstimulačního syndromuu žen se zvýšeným rizikem.

Key words:
ovariální hyperstimulační syndrom, hyperinzulinémie, syndrom polycystických ovarií,metformin

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×