Evoluce v indikačním spektru a způsobu provedení hysterektomie v tříletém klinickém materiálu


Evolution in Indication´s Spectrum and Methods of Hysteroctomy in 3-years period

Objective:
The computer analysis of indications, operating approaches and techniques in 1085women undergoing hysterectomy was performed on our clinic. The evolution of indications, diagnosis and following operating approaches from 1997 to 1999 were analysed.Matherials and Methods: Retrospective computer data analysis of operating protocols using software PFANNENSTIEL 1.2. Results were obtained throw filtering archive file™s database.Results: Type of hysterectomy: abdominal 65%, vaginal hysterectomy 15%, radical hysterectomy12%, Laparoscopic assisted vaginal hysterektomy (LAVH) 8%.Type of diagnosis: uterine leiomyomas 46%, metrorrhagia 25%, urogynaecological diagnosis 25%,malignant tumors 19 %, pelvic inflammatory disseases (PID) 9%, pelvalgia 4%, combined diagnosis28%. Metrorrhagia - operating approaches - abdominal hysterectomy 80%, LAVH 17%. Myomatosis- operating approaches - abdominal hysterectomy 83%, LAVH 13%, vaginal hysterectomy 4%. Pelvalgia - operating approaches - abdominal hysterectomy 68%, LAVH 28%, vaginal hysterectomy3%. PID - operating approaches - abdominal hysterectomy 75%, LAVH 23%. Malignant tumors-operating approaches - radical hysterectomy sec. Wertheim or sec. Te-Linde 65%, abdominal hysterectomy 35%. Urogynaecological diagnosis - operating approaches - vaginal hysterectomy 59%,abdominal hysterectomy 37%.Conclusion: The reduction of abdominal approach towards hysterectomy by women with nononcological diagnosis since 1997 to 1999 (1997 - 85.8%, 1998 - 69.9%, 1999 - 53.7%) and increase ofvaginal hysterectomy (1997 - 10.4%, 1998 - 14.6%, 1999 - 17.5%) and LAVH was noted. Steep increaseof LAVH (1997 - 0.7%, 1998 - 5.4%, 1999 - 13.0%) shows the introduction of this method into routinespectrum of operating techniques. Indication spectrum of diagnosis leading to the hysterectomywithin three years did not change. Reduction of metrorrhagia (1997 - 26.9%, 1998 - 28.1%, 1999 -16.9%) and increase of malignant tumors (1997 - 11.2%, 1998 - 16.0%, 1999 - 22.1%) and PID (1997 -3.0%, 1998 - 10.3%, 1999 - 8.6%) was not significant.

Key words:
hysterectomy, indication, operating approaches, operating techniques


Autoři: Hudeček;  Ventruba;  Roztočil
Působiště autorů: 1. gynek-podor klinika LF MU v Brně, přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (1): 52-56
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Rozbor indikací, operačních přístupu a technik 1085 hysterektomií na I. gynekologicko-porodnické klinice v Brně prostřednictvím výpočetní techniky. Práce analyzuje zastoupeníindikačních kritérií a typu diagnóz a sleduje vztahy mezi základní diagnózou a použitou operačnítechnikou a jejich vývoj v letech 1997 - 1999.Typ studie Retrospektivní studieNázev a sídlo pracoviště: I. gynek.-porod. klinika LF MU, Brno.Materiál a metodika: Retrospektivní analýza dat z operačních protokolů evidovaných v počítačovém programu PFANNENSTIEL verze 1.2. Data byla získána filtrací databáze programu v modulu —Archivio.Výsledky: Zastoupení typu hysterektomie - abdominální přístup 65 % operačních výkonu, vaginální hysterektomie 15 %, radikální onkologické operace 12 %, laparoskopicky asistované vaginálníhysterektomie (LAVH) 8 % výkonu.Zastoupení typu diagnóz - myomatóza 46 %, metroragie 25 %, urogynekologické diagnózy 25 %,onkologické příčiny 19 %, zánětlivá etiologie 9 %, pelvalgie 4 %, sdružená indikace 28 %. Metro-rragie - operační přístup - 80 % případu šeřeno abdominální cestou, LAVH byla pro diagnózumetroragie provedena v 17 %. Myomatóza - operační přístup - abdominální poístup 83 %, LAVH13 %, vaginální cestou 4 %. Pelvalgia - operační přístup - abdominální hysterektomie 68 %, laparoskopicky oštřeno 28 %, vaginální přístup 3 %. Zánětlivá etiologie - operační přístup - 75 % výkonuprovedeno abdominální cestou, 23 % technikou LAVH. Onkologické diagnózy - operační přístup -203 hysterektomií pro diangózu zhoubného nádoru, 65 % výkonu tvořily radikální onkologickéoperace podle Wertheima a podle Te Lindeho, u 35 % pacientek provedena klasická abdominálníhysterektomie. Urogynekologické diagnózy - operační přístup - 59 % případu je ošetřeno vaginálníhysterektomií, 37 % je ošetřeno abdominálně.Závěr V letech 1997 - 1999 byl zaznamenán pokles prováděných abdominálních hysterektomiíu pacientek s neonkologickou diagnózou (1997 - 85,8 %, 1998 - 69,9 %, 1999 - 53,7 %) ve prospěchvaginální hysterektomie (1997 - 10,4 %, 1998 - 14,6 %, 1999 - 17,5 %) a LAVH. Dynamický nástuptechniky LAVH (1997 - 0,7 %, 1998 - 5,4 %, 1999 - 13,0 %) je odrazem zavedení metody do rutinního spektra operačních technik pracoviště. Indikační spektrum diagnóz vedoucích k hysterektomiinezaznamenalo ve sledovaném souboru během tří let výrazné změny. Statisticky nevýznamný jepokles zastoupení metroragie (1997 - 26,9 %, 1998 - 28,1 %, 1999 - 16,9 %). Byl zaznamenán nesignifi-kantní vzestup zastoupení onkologických diagnóz (1997 - 11,2 %, 1998 - 16,0 %, 1999 - 22,1 %) a zá-nětlivé etiologie (1997 - 3,0 %, 1998 - 10,3 %, 1999 - 8,6 %).

Klíčová slova:
hysterektomie, indikace, operační přístupy, operační techniky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se