10. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě


Autoři: Michal Hladík
Působiště autorů: Klinika dětského lékařství LF Ostravské univerzity a FN Ostrava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 176-177
Kategorie: Sjezdy

Ostrava, 24. ledna 2012

Klinika dětského lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě (FNO) uspořádala dne 24. ledna 2012 již jubilejní 10. sympozium Aktuality v dětské intenzivní medicíně. Protože se jednalo o jubilejní 10. sympozium, dovolili si organizátoři malý experiment – skloubení náplně lékařského a technického vysokého učení v jedno téma, které mělo nalézt společné jmenovatele a společnou řeč. Organizátoři zvolili úzkou spolupráci s Centrem nanotechnologií a Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Dopoledne bylo zaměřené monotematicky s názvem Medicína 21. století. Odpolední část pak věnována zahraničnímu hostovi a novým postupům, které jsou uplatňované v intenzivní medicíně na pracovištích v České republice. Záštitu nad sympoziem převzali rektoři Ostravské univerzity (OU) a Vysoké školy báňské – TU (VŠB TU) v Ostravě.

Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. při zahájení sympozia
Obr. 1. Doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. při zahájení sympozia

Auditorium 10. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě
Obr. 2. Auditorium 10. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě

Úvodní přednáška Medicína v běhu času doc. MUDr. M. Hladíka, Ph.D. (OU) přiblížila léčebné a diagnostické možnosti od starověku až po nastupující nanotechnologie v lékařství. Ing, I. Vávra, Ph.D. (VŠB TU a SAV Bratislava) uvedl přítomné do principů nanosvěta přednáškou Nanotechnologie ve vědě, technice a  přírodě. Pak již následovaly přednášky zaměřené na nanočástice v medicíně. Ing. K. Dědková (VŠB TU) názorně přiblížila význam nanomateriálů s antibakteriálními vlastnostmi a jejich další aplikace v medicíně. Ing. J. Tokarský (VŠB TU) ukázal možnosti molekulového modelování nových lékových forem. Může se tak nahradit dlouhodobé testování různých lékových forem. O tom, že nanomateriály přináší nejen prospěch, ale jsou pro člověka i rizikem, přednesla sdělení doc. Mgr. J. Kukutschová, Ph.D (VŠB TU). Ukázala na cesty přenosu rizikových nanočástic do centrálního nervového systému a na jejich zdroje, mezi které patří v našich podmínkách automobilový provoz. Originálním výsledkem výzkumu VŠB TU je průkaz tvorby nanočástic z brzdového obložení automobilů. O nových možnostech diagnostiky, které mohou nahradit klasické biochemické stanovování, pohovořila v přednášce o využití Surface Plasmon Resonance pro analýzu vzorků v klinické biochemii Mgr. R. Šigutová. Metodu lze použít ke stanovování širokého spektra prvků a sloučenin v klinice (virové a bakteriální, hormonální a chemické markery, léčiva, drogy), v surveillance životního prostředí (např. detekce pesticidů, polychlorovaných bifenylů), v potravinářství a vojenství.

MUDr. J. Dvořáčková, Ph.D. (OU) dokumentovala na souboru vyšetření přítomnost částic kovů ve vzorcích lidských tkání a tekutin. Ukazuje se, že nanočástice lze najít ve tkáních nejen postnatálně, ale i v plodové vodě a v tonzilách mrtvě narozených dětí. Mohou být zatím blíže neurčenou inicializací budoucích patologických stavů. Prof. MUDr F. Čiampor, DrSc. (SAV Bratislava) prokázal v experimentu, jak pronikají nanočástice do lidských buněk. Ukazuje se že jsou ohroženy všechny buňky nejen v oblasti cytoplazmy, ale i v jaderné struktuře. Ing M. Černý poukázal na novinky v lékařské technice a na jejich perspektivy při zavádění do praxe. Pokud by byly technické možnosti plně využité, byl by lékař zprostředkovatelem diagnostiky a léčby mezi technickými prostředky a pacientem. V navazující přednášce pak přiblížil nový obor – biomedicínský inženýr – a ukázal na jeho rozvoj a směřování. Dopolední blok uzavřel prof. Ing. J. Skařupa, CSc. prezentací zařízení (robot stretcher) pro převoz závažně nemocných pacientů, které má  plnou elektrickou výbavu. Jeho vznik je ukázkou multidisciplinárního propojení v praxi. Vyvinula ho firma Reha ve spolupráci s VŠB TU a Klinikou dětského lékařství FN Ostrava.

Odpolední část sympozia zahájil prof. S. Playfor z University Hospital of Manchester (UK), který v didaktické přednášce Sedation and analgesia in PICU and withdrawal syndrome podal přehled o současných možnostech analgosedace u dětí a o způsobech jejího postupného vysazování. MUDr. M. Hájek (Městská nemocnice Ostrava) a MUDr. J. Duda (OU) ukázali ve svých sděleních na význam hyperbarické oxygenace a na zkušenosti našeho pracoviště s tímto způsobem léčby. Velmi impresivní byl příchod dětí, které prošly hyperbarickou terapií, a mohly tak přímo na místě doložit její příznivý efekt při závažných a kritických stavech, zejména při poškození mozku.

Závěrečný blok zahájila MUDr. P. Pokorná (VFN Praha) sdělením o terapeutickém monitorování léků v sepsi. Na ní navázal doc. MUDr. J. Kobr, Ph.D. (LF Plzeň) uvedením nových možností selektivní monitorace hemodynamiky u kriticky nemocných dětí sonografickou metodou USCOM. Problematiku neuroinfekcí sledovaných po dobu 1 roku na JIRP ve FTN Praha přednesl MUDr. M. Fajt. Sympozium uzavřela MUDr. E. Klásková (FN Olomouc), která přiblížila problematiku PRES syndromu (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome), který může představovat diagnostický problém.

Sympozium splnilo očekávání jak po odborné stránce, tak i po stránce návštěvnosti, zúčastnilo se ho 125 posluchačů. Všichni registrovaní účastníci obdrží elektronickou ISBN registrovanou publikaci se slide wiew všech přednášek.

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

přednosta Kliniky dětského lékařství

LF Ostravské univerzity a FN Ostrava

tř. 17. listopadu 1790, 70852 Ostrava

e-mail: michal.hladik@fno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×