Šobrův den – XXV. konference o hyperlipoproteinemiích (Praha, 9. června 2010)


Autoři: M. Vráblík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 396-397
Kategorie: Sjezdy

Dne 9. června 2010 se v nové budově Národního muzea v Praze (bývalém sídle Federálního shromáždění) sešli odborníci zabývající se poruchami metabolismu plazmatických lipoproteinů, aby diskutovali novinky v oblasti diagnostiky a léčby dyslipidémií v kontextu prevence kardiovaskulárních onemocnění. Setkání nesoucí jméno zakladatele klinické lipidologie v tehdejším Československu profesora Josefa Šobry se konalo již po dvacátépáté a bylo organizováno Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT) a Českou internistickou společností (ČIS) ve spolupráci s Centrem preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Odborný program zahájil předseda ČSAT a ČIS profesor R. Češka krátkou vzpomínkou na významnou roli profesora Šobry, který tradici konferencí o hyper- a dyslipoproteinémiích založil a z jehož práce nadále lze čerpat inspiraci. Následoval vlastní odborný program rozdělený do čtyř sekcí, v nichž zaznělo celkem 18 sdělení.

První blok zahájila profesorka H. Vaverková ze III. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc sdělením shrnujícím význam stanovení apolipoproteinu B při odhadu rizikovosti dyslipidémie v různých klinických situacích (např. u osob s diabetes mellitus, metabolickým syndromem apod.). V další přednášce profesor J. Škrha ze III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze prezentoval zajímavé výsledky epidemiologické studie u diabetiků 2. typu sledovaných v diabetologických ambulancích, u nichž byl hodnocen profil kardiovaskulárního rizika a jeho změny mezi lety 2002–2006. Profesor A. Žák ze IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze představil výsledky hodnocení vlivu různých klinických stavů (malnutrice, sepse, karcinom pankreatu) na metabolismus mastných kyselin v séru. První sekci uzavřel doktor J. Piťha z pražského IKEMu referátem na téma možnosti využití detekce cirkulujících progenitorových endoteliálních buněk jako nového ukazatele kardiovaskulárního rizika.

Další sekce byla věnována tradičnímu hlavnímu tématu konference – genetickým faktorům ovlivňujícím riziko aterosklerózy a jejích komplikací. Doktor M. Vrablík z pořádajícího pracoviště přednesl přehledný referát na téma novinek v oblasti poznání genetické determinace účinku hypolipidemické léčby, v níž shrnul i vlastní výsledky výzkumu v této oblasti. V další přednášce doktor T. Freiberger z Genetické laboratoře Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně seznámil účastníky s výskytem familiární dysbetalipoproteinémie v celonárodním registru nemocných s hereditárními dyslipidemiémi MedPed. Svým sdělením na dr. Freibergera navázal docent V. Soška (Nemocnice U sv. Anny v Brně), který se zabýval rozborem lipoproteinového fenotypu nemocných s různými formami familiární hypercholesterolémie se zvláštním zaměřením na hodnoty HDL-cholesterolu. MUDr. M. Šnejdrlová ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN přednesla zajímavé výsledky hodnocení funkční zdatnosti dlouhověkých seniorů v závislosti na genotypu apolipoproteinu E.

V následující odpolední sekci se doktor P. Trachta ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN zabýval vlivem antidiabetické léčby založené na inkretinových mimeticích na hladiny plazmatických lipidů u diabetiků 2. typu. Druhý řečník, dr. E. Mistrík z Geronto-metabolické kliniky LF UK v Hradci Králové, popsal výsledky sledování nového ukazatele aterogenního rizika (asymetrický dimethylarginin – ADMA) u hemodializovaných nemocných. Ze stejného pracoviště byla i další práce prezentovaná doktorkou J. Lesnou hodnotící změny metabolismu mastných kyselin po hmotnostní redukci u diabetiků 1. typu. Doktor Z. Kovář vysvětlil princip tzv. pseudohypertriglyceridemie podmíněné deficiencí glycerol kinázy, při níž jsou fakticky hladiny triglyceridů v séru nízké, ale díky vysoké koncentrace glycerolu v séru jsou nemocní nesprávně klasifikováni jako osoby s refrakterní hypertriglyceridemií. MUDr. P. Kraml ze 2. interní kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze představil výsledky sledování změn metabolismu sérových lipidů i parametrů glukoregulace, oxidačního stresu a endotelové dysfunkce u skupiny zdravých dobrovolníků při změně složení tuků v dietě. Třetí blok uzavřela další zástupkyně pořádající III. interní kliniky 1. LF UK doktorka M. Prusíková. Ve své studii demonstrovala význam aktivního vyhledávání nemocných s erektilní dysfunkcí jako časným stadiem cévního postižení a popsala rizikový profil nemocných s tímto onemocněním.

Poslední sekce byla zaměřena na možnosti léčby dyslipidemií a s ní spojeného rizika kardiovaskulárních komplikací. Zatímco doktor M. Vrablík shrnul možnosti hypolipidemické léčby využitelné v blízké budoucnosti (tyreomimetika, nové inhibitory CETP, antisenze mRNA proti apoB atd.), prof. R. Češka revidoval postupy dostupné již v současné době se zaměřením na použití kombinací hypolipidemické farmakoterapie (statiny v kombinaci s fibrátem, niacinem nebo ezetimibem).

Závěrem celé konference, které se zúčastnilo více než 200 účastníků, profesor Češka poděkoval přednášejícím a organizátorům a pozval všechny účastníky na další akce České společnosti pro aterosklerózu včetně účasti na 26. konferenci o hyperlipoproteinémiích – Šobrově dni, který je naplánován na jaro 2011.

Přejme si, aby i příští ročník Šobrova dne přinesl účastníkům to, co se letos podařilo – nejen zajímavé a aktuální odborné informace, ale i dobrý pocit ze setkání s kolegy a přáteli a jistě i možnost navázání či rozšíření odborné spolupráce.

MUDr. Michal Vrablík, PhD.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
e-mail: vrablikm@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se