Šobrův den – XXV. konference o hyperlipoproteinemiích (Praha, 9. června 2010)


Autoři: M. Vráblík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 396-397
Kategorie: Sjezdy

Dne 9. června 2010 se v nové budově Národního muzea v Praze (bývalém sídle Federálního shromáždění) sešli odborníci zabývající se poruchami metabolismu plazmatických lipoproteinů, aby diskutovali novinky v oblasti diagnostiky a léčby dyslipidémií v kontextu prevence kardiovaskulárních onemocnění. Setkání nesoucí jméno zakladatele klinické lipidologie v tehdejším Československu profesora Josefa Šobry se konalo již po dvacátépáté a bylo organizováno Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT) a Českou internistickou společností (ČIS) ve spolupráci s Centrem preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Odborný program zahájil předseda ČSAT a ČIS profesor R. Češka krátkou vzpomínkou na významnou roli profesora Šobry, který tradici konferencí o hyper- a dyslipoproteinémiích založil a z jehož práce nadále lze čerpat inspiraci. Následoval vlastní odborný program rozdělený do čtyř sekcí, v nichž zaznělo celkem 18 sdělení.

První blok zahájila profesorka H. Vaverková ze III. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc sdělením shrnujícím význam stanovení apolipoproteinu B při odhadu rizikovosti dyslipidémie v různých klinických situacích (např. u osob s diabetes mellitus, metabolickým syndromem apod.). V další přednášce profesor J. Škrha ze III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze prezentoval zajímavé výsledky epidemiologické studie u diabetiků 2. typu sledovaných v diabetologických ambulancích, u nichž byl hodnocen profil kardiovaskulárního rizika a jeho změny mezi lety 2002–2006. Profesor A. Žák ze IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze představil výsledky hodnocení vlivu různých klinických stavů (malnutrice, sepse, karcinom pankreatu) na metabolismus mastných kyselin v séru. První sekci uzavřel doktor J. Piťha z pražského IKEMu referátem na téma možnosti využití detekce cirkulujících progenitorových endoteliálních buněk jako nového ukazatele kardiovaskulárního rizika.

Další sekce byla věnována tradičnímu hlavnímu tématu konference – genetickým faktorům ovlivňujícím riziko aterosklerózy a jejích komplikací. Doktor M. Vrablík z pořádajícího pracoviště přednesl přehledný referát na téma novinek v oblasti poznání genetické determinace účinku hypolipidemické léčby, v níž shrnul i vlastní výsledky výzkumu v této oblasti. V další přednášce doktor T. Freiberger z Genetické laboratoře Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně seznámil účastníky s výskytem familiární dysbetalipoproteinémie v celonárodním registru nemocných s hereditárními dyslipidemiémi MedPed. Svým sdělením na dr. Freibergera navázal docent V. Soška (Nemocnice U sv. Anny v Brně), který se zabýval rozborem lipoproteinového fenotypu nemocných s různými formami familiární hypercholesterolémie se zvláštním zaměřením na hodnoty HDL-cholesterolu. MUDr. M. Šnejdrlová ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN přednesla zajímavé výsledky hodnocení funkční zdatnosti dlouhověkých seniorů v závislosti na genotypu apolipoproteinu E.

V následující odpolední sekci se doktor P. Trachta ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN zabýval vlivem antidiabetické léčby založené na inkretinových mimeticích na hladiny plazmatických lipidů u diabetiků 2. typu. Druhý řečník, dr. E. Mistrík z Geronto-metabolické kliniky LF UK v Hradci Králové, popsal výsledky sledování nového ukazatele aterogenního rizika (asymetrický dimethylarginin – ADMA) u hemodializovaných nemocných. Ze stejného pracoviště byla i další práce prezentovaná doktorkou J. Lesnou hodnotící změny metabolismu mastných kyselin po hmotnostní redukci u diabetiků 1. typu. Doktor Z. Kovář vysvětlil princip tzv. pseudohypertriglyceridemie podmíněné deficiencí glycerol kinázy, při níž jsou fakticky hladiny triglyceridů v séru nízké, ale díky vysoké koncentrace glycerolu v séru jsou nemocní nesprávně klasifikováni jako osoby s refrakterní hypertriglyceridemií. MUDr. P. Kraml ze 2. interní kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze představil výsledky sledování změn metabolismu sérových lipidů i parametrů glukoregulace, oxidačního stresu a endotelové dysfunkce u skupiny zdravých dobrovolníků při změně složení tuků v dietě. Třetí blok uzavřela další zástupkyně pořádající III. interní kliniky 1. LF UK doktorka M. Prusíková. Ve své studii demonstrovala význam aktivního vyhledávání nemocných s erektilní dysfunkcí jako časným stadiem cévního postižení a popsala rizikový profil nemocných s tímto onemocněním.

Poslední sekce byla zaměřena na možnosti léčby dyslipidemií a s ní spojeného rizika kardiovaskulárních komplikací. Zatímco doktor M. Vrablík shrnul možnosti hypolipidemické léčby využitelné v blízké budoucnosti (tyreomimetika, nové inhibitory CETP, antisenze mRNA proti apoB atd.), prof. R. Češka revidoval postupy dostupné již v současné době se zaměřením na použití kombinací hypolipidemické farmakoterapie (statiny v kombinaci s fibrátem, niacinem nebo ezetimibem).

Závěrem celé konference, které se zúčastnilo více než 200 účastníků, profesor Češka poděkoval přednášejícím a organizátorům a pozval všechny účastníky na další akce České společnosti pro aterosklerózu včetně účasti na 26. konferenci o hyperlipoproteinémiích – Šobrově dni, který je naplánován na jaro 2011.

Přejme si, aby i příští ročník Šobrova dne přinesl účastníkům to, co se letos podařilo – nejen zajímavé a aktuální odborné informace, ale i dobrý pocit ze setkání s kolegy a přáteli a jistě i možnost navázání či rozšíření odborné spolupráce.

MUDr. Michal Vrablík, PhD.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
e-mail: vrablikm@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×