The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium, Topic: Orthopaedic Anthropology


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 572-573
Kategorie: Sjezdy

Praha, 2.–4. září 2009

Součástí V. mezinárodního antropologického kongresu dr. Aleše Hrdličky bylo The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium, Topic: Orthopaedic Anthropology, které uspořádaly ve dnech 2.–4. září 2009 Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP, Společnost ortopedicko-protetická ČLS JEP a Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o.

Sympozium se konalo v Lékařském domě v Praze a zahájil jej předseda Společnosti pro pojivové tkáně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a organizátor sympozia doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. a doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., prezident Hrdličkova kongresu. Byli přivítáni čestní hosté: profesor Galal Zaki Said (ortoped, Asiut, Egypt) a profesor Geert Mortier (genetik, Ghent, Belgie). Prezident ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předal oběma čestným hostům diplomy a Čestné medaile Jana Evangelisty Purkyně. Prvního dne se aktivně zúčastnili dva čeští světově známí antropologové – doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc. a prof. MUDr. RNDr. Eugen Strouhal, DrSc., který je světově uznávaným egyptologem. Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc., který se v tomto roce dožil 86 let ve velmi dobré tělesné i duševní kondici, byl oceněn medailí za zásluhy o rozvoj vědy Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP. V řízení sekcí se vystřídali prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., prof. MUDr. Eugen Strouhal, prof. ing. Miroslav Petrtýl, DrSc., doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. a prof. Georg Neff (ortoped, ortopedický protetik, Berlin, Německo), který se podělil s účastníky o své celoživotní zkušenosti v diagnostice a léčení vrozených defektů dolních končetin. Na odborný program prvního dne sympozia navázal slavnostní ceremoniál zahájení V. mezinárodního antropologického kongresu Aleše Hrdličky v Karolinu zakončený uvítací recepcí v historických prostorách.

Obr. 1. Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., prezident organizačního výboru kongresu, jehož součástí bylo The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium – téma Ortopedická antropologie, zahájil Hrdličkův kongres v Lékařském domě v Praze
Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., prezident organizačního výboru kongresu, jehož součástí bylo The 11th Prague-Sydney-Lublin Symposium – téma Ortopedická antropologie, zahájil Hrdličkův kongres v Lékařském domě v Praze

Druhý den sympozia zahájila Sekce dětské ortopedie, které dominovali kolegové z Lublinu – žáci prof. MUDr. Tomasze Karskiho, PhD. Vedením byli pověřeni prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc., odb. as. MUDr. Jacek Karski (ortoped, Lublin, Polsko) a doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. Odpolední program vedený prof. ing. Miroslavem Petrtýlem, DrSc., odb. as. MUDr. Miloslavem Kuklíkem, CSc. a doc. MUDr. Ivo Maříkem, CSc. byl zaměřen na klinickou antropologii a biomechaniku. Byly prezentovány i práce Ph.D. studentů Katedry antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty UK a Katedry anatomie a biomechaniky FTVS UK. Ke všem přednáškám se rozvinula velmi zajímavá a poučná diskuze vzhledem k tématům a účastníkům z různých oborů. Následovala společná večeře účastníků sympozia v nedaleké restauraci.

Obr. 2. Čestní hosté sympozia a kongresu: prof. MUDr. Galal Zaki Said (Egypt) – 1. zleva, prof. MUDr. Geert Mortier (Belgie) – 3. zleva; předsedající prof. MUDr. RNDr. Eugen Strouhal, DrSc. – 2. zleva; prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. – 4. zleva a doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. – 5. zleva
Čestní hosté sympozia a kongresu: prof. MUDr. Galal Zaki Said (Egypt) – 1. zleva, prof. MUDr. Geert Mortier (Belgie) – 3. zleva; předsedající prof. MUDr. RNDr. Eugen Strouhal, DrSc. – 2. zleva; prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. – 4. zleva a doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. – 5. zleva

Dopolední program třetího dne sympozia byl veden prof. MUDr. J. Hyánkem, DrSc., prof. MUDr. T. Karskim, PhD. a doc. MUDr. I. Maříkem, CSc. Živě byly diskutované referáty z oblasti biomechaniky, molekulární genetiky, klinické genetiky a pediatrie. Po zhodnocení a oficiálním zakončení sympozia, při kterém byli účastníci pozváni na další 12. sympozium Praha-Sydney-Lublin, které je plánováno na podzim roku 2010, se kolegové rozjeli do svých domovů. Zahraniční hosté se zúčastnili společného odpoledne všech účastníků Hrdličkova kongresu, které se tradičně konalo v Humpolci, rodišti dr. Aleše Hrdličky.

V rámci sympozia bylo předneseno celkem 23 odborných referátů, prezentovány byly dva postery. Symposia se zúčastnilo 46 účastníků, odborníků v oborech ortopedie, antropologie, pediatrie, osteologie, genetika, biochemie, ortopedická protetika, radiologie, rehabilitace aj.

Pro upřesnění uvádíme anotaci zcela nového tématu, resp. předmětu Ortopedická antropologie:

Téma Ortopedická antropologie se zabývá aplikací poznatků o vývoji skeletu a jeho funkční adaptaci v ortopedické praxi. Věnuje se přesnému ověřování abnormalit lidského těla včetně asymetrie, vrozeným nebo získaným deformitám a jejich vývoji, disproporcionalitě verifikované metodami antropometrickými, denzitometrií, výpočetní tomografií, magnetickou rezonancí, mikroskopicky, histologicky, histochemicky, elektronmikroskopicky, biochemickými a biomechanickými metodami apod. Přesně charakterizuje vrozené skeletální vady nebo získané deformity kostry po úrazech anebo v důsledku ortopedických, metabolických a infekčních chorob na makro-, mezo-, mikro a nanoúrovni. Vhodný je i archeologický skelet. Tematická oblast zahrnuje etiopatogenetické příčiny abnormalit skeletu (mutace genů) a růstových poruch.

Označení Ortopedická antropologie bylo poprvé použito profesorem Philipem Valentinem Tobiasem (anatom a antropolog, Johannesburg, South Africa), když jako prezident „Mezinárodního antropologického kongresu – Antropologie a společnost“ (Praha – Humpolec, 22. až 24. května 2003) hodnotil sekci kongresu „Komplexní přístup k vrozeným a získaným vadám pohybového ústrojí“.

doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP

Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o.

Olšanská 7, 130 00 Praha 3

e-mail: ambul_centrum@volny.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se