Vliv těžkých kovů na imunitní reakci u pacientůs prokázanou neplodností


Effects of HeavyMetals on the Immune Reaction of Infertile Patients

Background.
Heavy metals can negatively influence reproduction because in sensitive persons they are able to alterthe immune reactions including autoantibodies production. The altered immune reaction can then cause infertility.Methods and Results. The in vitro lymphocyte reaction after stimulation with metals, the production of interferon(IFN-gamma) and antisperm antibodies in supernatants after lymphocyte stimulation in patients with infertility andwith the antisperm antibodies present in their serum were investigated. The cause of antisperm antibodies presencewas not determined. The diagnosis of metal intolerance was performed by the proliferation method modified formetals (Melisa®). In supernatants of tissue cultures of lymphocytes without the antigen stimulation and afterstimulation with mercury chloride, the in vitro production of gamma interferon and antisperm antibodies was studiedby Elisa.More than 50 % of patients did not tolerate mercury, iron, aluminium and silver. When the lymphocyte reaction wascompared in patients with and without mercury intolerance we found that lymphocytes of patients with mercuryintolerance produced less gamma interferon and more antisperm antibodies in supernatants after mercury stimulationof lymphocytes.Conclusions. In patients with metal intolerance diagnosed by the Melisa® test, metal ions released from the dentalmaterials can represent a factor, that does not cause infertility but is able to influence it negatively.®

Key words:
metals, immune reaction, infertility, antisperm antibodies, Melisa test.


Autoři: Š. Podzimek;  J. Procházková;  L. Přibylová 1;  J. Bártová;  Z. Ulčová-Gallová 1;  Mrklas L. Stejskal V. D. M. 2
Působiště autorů: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha1Gynekologicko-porodnická klinika FN UK, Plzeň 2Melisa Medica Foundation, Stockholm, Švédsko
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 285-288
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Těžké kovy se mohou negativně podílet na reprodukčních procesech neboť u vnímavých jedincůmohouovlivnit imunitní reakce i případnou tvorbu autoprotilátek. Změněná imunitní reakce pak může vést k neplodnosti.Metody a výsledky. U vybrané skupiny neplodných pacientů s prokázanými protilátkami proti spermiím v séru sesledovala reaktivita lymfocytů stimulovaných solemi kovů in vitro a tvorba interferonu gama a protilátek protispermiím v supernatantu po stimulaci lymfocytů. U těchto pacientů nebyla určena příčina výskytu protilátek protispermiím. Reakce na kovy byla diagnostikována metodou proliferace lymfocytů modifikovanou pro kovy (Melisa®).V supernatantech tkáňových kultur lymfocytů bez stimulace antigenem a po stimulaci chloridem rtuťnatým jsmestudovali in vitro tvorbu interferonu-γ a protilátek proti spermiím metodou ELISA. Více než 50%pacientů reagovalona rtuť, železo, hliník a stříbro. Při porovnání reakce lymfocytů u pacientů reagujících a nereagujících na rtuť bylozjištěno, že lymfocyty pacientů se zvýšenou imunitní reakcí na rtuť tvoří méně interferonu-γ a více protilátek protispermiím v supernatantech po stimulaci rtutí.Závěry. U pacientů reagujících v testu Melisa® na kovové sloučeniny může být uvolňování kovových iontů z dentálníchmateriálů jedním z přitěžujících faktorů, které neplodnost sice nevyvolávají, ale mohou ji negativně ovlivňovat.

Klíčová slova:
kovy, imunitní reakce, neplodnost, protilátky proti spermiím, Melisa® test.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se