Čistá aplazie červené řady při léčbě erytropoetinemu nemocných se selháním ledvin


Pure Red-Cell Aplasia After the Erythropoietin Treatment in Patients with Renal Failure

Since the nineties of the previous century, incidence of pure red-cell aplasia (PRCA) in patients with chronic renalfailure (CRF) and renal anaemia treated with recombinant human erythropoietin (rHuEPO) has significantlyincreased. Due to the positive effects of rHuEPO on quality of life, lowering of morbidity and mortality of patientswith CRF, such increased incidence has attained a widespread interest, though PRCA remains only a rare complication.The responsibility for the development of PRCA lies with the neutralizing anti-erythropoietin antibodies.The rise of antibodies and development of PRCA is related to the subcutaneous administration of erythropoietin andin the vast majority of patients to the treatment with Eprex®, one of the epoetins alpha. At present, the most probableexplanation is a change of the stabilizer in Eprex® formulation, which is related to the increased immunogenity ofthe product. The subcutaneous administration of rHuEPO, preferred for medical and economical reasons in bothAmerican and European guidelines, is known for its higher immunization power. Properties of the product,emphasized by the route of administration, can cause the rise of these antibodies. To prevent the rise of anti-erythropoietinantibodies and the development of PRCA, regulatory authorities and Eprex® producers decided thatEprex® cannot be administered to CRF patients subcutaneously, but only intravenously. Also the requirements onthe handling of Eprex®have become more stringent. Limitations do not concern either epoetin beta (NeoRecormon®)or other epoetins alpha (of which the latter are not available in this country). Therapy of PRCA in patients treatedwith rHuEPO is based on suspension of rHuEPO and on the immunosuppressive therapy.Many questions concerningPRCA in CRF patients treated with rHuEPO remain unsolved. It is necessary to study further the ethiopathogenesisof this complication and possibly adjust preventive and therapeutic measures.

Key words:
pure red-cell aplasia, renal anaemia, chronic renal failure, recombinant human erythropoietin, antibodies.


Autoři: K. Opatrný jr.
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 741-745
Kategorie: Články

Souhrn

Od konce 90.
let významně narostl počet případů čisté aplazie červené řady (PRCA) u nemocných s chronickýmselhánímledvin (CHSL) léčených pro renální anémii rekombinantnímlidským erytropoetinem(rHuEPO).Vzhledemk zásadnímu významu rHuEPO pro kvalitu života, morbiditu a mortalitu nemocných s CHSL vzbudil tento nárůstmimořádný zájem, přesto, že PRCA zůstává velmi vzácnou komplikací. Bylo zjištěno, že příčinou PRCA jsou v těchtopřípadech neutralizační protilátky proti erytropoetinu. Nárůst výskytu protilátek a PRCA je vázán na podkožníaplikaci erytropoetinu a u velké většiny nemocných na přípravek Eprex®, jeden z epoetinů alfa. Na současné úrovniznalostí se nejpravděpodobnějším vysvětlením zdá být změna stabilizátoru v přípravku Eprex®, která je spojena sezměnami zvyšujícími imunogenitu preparátu. Podkožní aplikace, která je z důvodů medicínských i ekonomickýchpodle amerických a evropských směrnic u většiny nemocných preferovanou cestou podání rHuEPO, je známa svouvětší schopností imunizovat. Vlastnosti preparátu akcentované cestou podání pak způsobují nárůst vzniku protilátek.Pro prevenci vzniku PRCA v důsledku protilátek proti erytropoetinu rozhodli regulační orgány a výrobci, že Eprex®nemůže být nemocným s CHSL podáván podkožně, ale jen nitrožilně a zpřísnili požadavky na zacházení s preparátem.Omezení se netýkají epoetinu beta (NeoRecormon®) ani jiných epoetinů alfa, které však nejsou v naší zemidostupné. Základem léčby PRCA při léčbě rHuEPO u nemocných s CHSL je přerušení aplikace rHuEPO a imunosupresivníterapie. Řada otázek týkajících se PRCA u nemocných s CHSL léčených rHuEPO není jednoznačnězodpovězena. Je třeba dále zkoumat etiopatogenezi této komplikace a případně upravovat preventivní a léčebnáopatření.

Klíčová slova:
čistá aplazie červené řady, renální anémie, chronické selhání ledvin, rekombinantní lidský erytropoetin,protilátky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se