CD4+ LYMFOPENIE A POOPERAČNÍIMUNOSUPRESE V KARDIOCHIRURGII


CD4+ Lymphopenia and Post-Operative Immunosupression in Cardiac Surgery

The diversity and heterogeneity of biologic reactions is a condition sine qua non for the adaptation of live organismsto changes of external environment. Reactions of the immune system enable survival even in extreme conditions.Modern medicine often reaches situations never met by the organism in phylogenesis. Thanks to up-to-datetherapeutical approaches many patients survive with grave symptoms such as multiple organ failure and extensiveforms of injury. New infectious diseases are emerging, e.g. HIV/AIDS. Notwithstanding the broad array of externalinsults, it becomes obvious that organisms mobilize defence reactions according to a general scheme. Likewise,exhaustion of the immune potential occurs according to an archetypal pattern. In the case of cell-mediated immunitythe faultless course of which is of critical importance for organisms in extreme conditions, the loss begins with theabsence of reactivity of T-cells to specific antigens to end with the absence of their reactivity to polyclonal mitogens.The article deals with pathogenic mechanisms underlying the onset of immunodeficiences caused by both infectiousand non-infectious stimuli with special regard being focused on cardiac surgery in extracorporeal circuit.

Key words:
extracorporeal circuit, surgical trauma, cytokines, mitogens, antigens, Th1/Th2 T-cells, CD4+


Autoři: P. Kuneš
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1 Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 361-368
Kategorie: Články

Souhrn

Pestrost a proměnlivost biologických reakcí je podmínkou adaptace živých organizmů na změny zevního prostředí.Reakce imunitního systému umožňují přežití i v extrémních podmínkách. Moderní medicína často vytváří situace,s nimiž se organizmus v průběhu fylogeneze nesetkal. Díky současné technice dnes přežívají nemocní se závažnýmiprojevy orgánového selhávání i nemocní s rozsáhlými formami poranění. Objevují se i nové infekční choroby, jakoje HIV/AIDS. Přes rozsáhlou paletu zevních inzultů je patrné, že organizmus mobilizuje obranné reakce podlespolečného schématu. Stejně tak i vyčerpání obranného potenciálu probíhá podle stejného archetypálního vzorce.V případě imunitní odpovědi zprostředkované buňkami, jejíž bezchybný průběh má pro organizmus v kritickýchsituacích zásadní důležitost, začíná ztráta obranyschopnosti výpadkem reaktivity T-lymfocytů na specifické antigenya končí chyběním jejich odpovídavosti na polyklonální mitogeny. V článku jsou probírány patogenetické mechaniz-my provázející rozvoj imunodeficitních stavů vyvolaných infekčními i neinfekčními podněty se zřetelem nakardiochirurgické operace v mimotělním oběhu.

Klíčová slova:
mimotělní oběh, chirurgické trauma, cytokiny, mitogeny, antigeny Th1/Th2 lymfocyty, CD4+

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×