DETERMINANTY ZÁJMU O SCREENINGOVÉPRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ


Determinants of Interest for the Primary-Preventive Examination

Backgrounds.
Primary prevention care requires active approach not only from the health professionals but alsofrom all individuals of the target population. People themselves have to be interested for their own health, for thepreventive examinations, for their life-style. However, the health supporting activities based on the voluntary interestare most frequently exploited by people who actually do not need it, and people of the high risks stay apart. The aimof the study was to identify major differences among those who are interested in the preventive examinations andwho are not, and answer the question whether those who declare their interest are the needful and primarily aimedpopulation.Methods and Results. Within the preventive project, 4353 parents of school-aged children in Brno were examinedusing a special questionnaire. Beside interest in examination, following criteria were questioned and analysed: age,education level, economical standard, subjective evaluation of health, occurrence of concrete health problems, familyhealth history, adequacy of the body weight (according reported height and weight), dietary habits, alcoholconsummation, smoking habits, recreation-sport activities, and selected subjective perceptions. Differences basedon concern about examination were evaluated by the comparison of studied parameters in groups formed accordingthe „interest“ and also using the logistic regression analysis. We found that the dominating determinant of concernabout the preventive examination was the interest of the family partner (harmony of interests). In the group of personswho declared their „interest“, higher education level, worse subjective evaluation of health, higher occurrence ofconcrete health problems, and higher incidence of selected diseases in the family were more frequently reported.Obversely, the number of smokers was lower in this group. Incidence of overweight persons differed according totheir sex - meanwhile more overweight women were among the „interested group“, more overweight men wereamong the „not interested“. Women in the „interested“ group consumed alcohol less frequently, men in this groupwere often more active in sports. Dietary habits as well as economical standard did not differ among the two groups.Conclusions. Though the differences among groups with different concern about examination were statisticallydifferent, they were not very pronounced. It cannot be confirmed that the preventive examination is exploitedpreferably by people without major risk factors, those socio-demografically or otherwise specific, or generally thoseto whom the proposal of examination was not aimed.

Key words:
primary prevention care, primary-preventive examination, determinants of interest.


Autoři: J. Fiala;  Z. Brázdová
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 299-304
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Primární prevence vyžaduje výrazně aktivní přístup nejen ze strany zdravotníků, ale zejména zestrany samotné cílové populace. Lidé musí sami projevit aktivní zájem o svoje zdraví, o preventivní vyšetření, o svůjživotní styl. V této souvislosti se však objevují pochybnosti, že jakékoliv zdravotně prospěšné aktivity založené nadobrovolném zájmu vyhledávají zejména lidé, kteří to ve skutečnosti příliš nepotřebují, zatímco lidé v nejvyššímriziku zůstávají stranou. Cílem studie bylo posoudit, v čem a jak výrazně se vzájemně liší lidé mající a nemajícízájem o preventivní vyšetření, a zda ti, kteří zájem deklarují, jsou skutečně tou vhodnou a původně zamýšlenoucílovou skupinou.Metody a výsledky. V rámci preventivního projektu bylo pomocí dotazníků vyšetřeno celkem 4353 rodičů dětíškolního věku v Brně. Kromě zájmu o vyšetření byly zjišťovány a posuzovány následující parametry: věk, vzdělání,ekonomická situace rodiny, subjektivní hodnocení zdraví, výskyt konkrétních zdravotních potíží, rodinná anamnéza,přiměřenost tělesné hmotnosti (dle udané výšky a váhy), výživové zvyklosti, konzumace alkoholu, kouření, rekre-ačně-sportovní pohybová aktivita a vybrané subjektivní percepce. Rozdíly dle zájmu o vyšetření byly posuzoványjednak pomocí srovnávání sledovaných parametrů ve skupinách dle zájmu, jednak pomocí logistické regresníanalýzy. Ukázalo se, že nejvýraznější determinantou zájmu o vyšetření je zájem partnera v rodině (shoda zájmu).Ve skupině deklarující zájem bylo dále více zastoupeno vyšší vzdělání, horší hodnocení subjektivního zdraví, vyššívýskyt konkrétně specifikovaných zdravotních potíží a byl častěji udáván výskyt vybraných onemocnění v rodině.Naopak méně zde bylo kuřáků. Výskyt nadváhy byl rozdílný dle pohlaví - zatímco u žen bylo více nadváhy veskupině se zájmem, u mužů tomu bylo naopak. U žen byla ve skupině se zájmem nižší frekvence konzumace alkoholu.U mužů byla ve skupině se zájem vyšší frekvence pohybové aktivity. Při dělení dle zájmu se neprokázaly významnérozdíly ve výživových zvyklostech, rovněž nebyly prokázány rozdíly svědčící pro ekonomickou determinaci zájmu.Závěry. Přestože rozdíly ve skupinách dle zájmu jsou statisticky významné, nejsou nijak dramatické. Nepotvrdilose, že by nabídku preventivního vyšetření vyhledávali pouze lidé bez rizikových faktorů, lidé sociodemograficky čijinak výrazně specifičtí či obecně ti, na něž by nabídka nebyla primárně cílena.

Klíčová slova:
primární prevence, preventivní vyšetření, determinanty zájmu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se