VLIV HYPOLIPIDEMICKÉ LÉČBY NA SLOŽENÍLIPOPROTEINŮ VLDL A LDL, MASTNÝCH KYSELINA UKAZATELŮ LIPOPEROXIDACE U PACIENTŮS HYPERCHOLESTEROLÉMIÍ


Effect of Hypolipidaemic Treatment on the Composition of VLDL and LDLLipoproteins, Fatty Acids and Indicators of Lipid Peroxidation in Patients with Hypercholesterolaemia

Background.
Oxidative modification of lipoproteins, in particular LDL, is considered a crucial step in thedevelopment of early atherosclerotic lesions. The oxidability of lipoproteins determines their atherogenic potential.A reduced resistance of LDL to oxidation is observed e.g. in patients with hyperlipoproteinaemia, hypertension anddiabetes mellitus. Some work indicates the possibility to influence the oxidability of lipoproteins in a favourableway by hypolipidaemic treatment.Methods and Results. 17 subjects with primary hypercholesterolaemia (phenotype IIA/IIB) was treated for sixweeks with pravastin (20 mg/day). Before onset and after termination of treatment concentrations of plasma lipidsand lipoproteins were assessed and parameters of lipid peroxidation of LDL lipoproteins evaluated by a modifiedmethod of assessment of conjugated LDL dienes according to Esterbauer. Treatment had a favourable effect on thelipid and lipoprotein profile (decline of total cholesterol by 24%, P < 0.01, LDL-C by 33%, P < 0.001, triglyceridesby 18%, P < 0.05, apo in plasma by 16%, P < 0.05 and in LDL by 28%, P < 0.001, and a rise of the cholesterolconcentration in HDL by 17%, P < 0.05). The authors observed also is significant prolongation of the lag time by23% (P < 0.01) and a decline of the basal absorbance by 10% (P < 0.05).Conclusions. Pravastin administered for a period of six weeks, 20 mg/day, caused a marked hypolipidaemic effectas well as significant reduction of oxidation and oxidability of LDL in patients with hypercholesterolaemia.

Key words:
hypercholesterolaemia, lipoprotein, pravastin, lipid peroxidation of LDL, lag phase.


Autoři: M. Zeman;  A. Žák;  E. Tvrzická;  M. Buchtíková;  S. Štípek 1;  L. Poušek 2
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, Praha 2 Centrum biomedicíny ČVUT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 628-631
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Oxidativní modifikace lipoproteinů, zvl. LDL, je považována za klíčový krok v rozvoji časnéaterosklerotické léze. Náchylnost lipoproteinů k oxidaci (oxidabilita) určuje jejich aterogenní potenciál. Sníženáodolnost LDL vůči oxidaci je pozorována např. u pacientů s hyperlipoproteinémií, hypertenzí a diabetes mellitus.Některé práce ukazují na možnost příznivého ovlivnění oxidability lipoproteinů hypolipidemickou léčbou.Metody a výsledky. 17 osob s primární hypercholesterolémií (fenotyp IIA/IIB) bylo po dobu 6 týdnů léčenopreparátem pravastatin (20 mg/den). Před nasazením a po skončení léčby byly stanoveny koncentrace plazmatickýchlipidů a lipoproteinů a zjištěny parametry lipoperoxidace lipoproteinů LDL hodnocené modifikovanou metodoustanovení kinetiky konjugovaných dienů LDL podle Esterbauera. Léčba vedla k příznivému ovlivnění profilu lipidůa lipoproteinů (pokles celkového cholesterolu o 24 %, P < 0,001, LDL-C o 33 %, P < 0,001, triglyceridů o 18 %, P< 0,05, apo B v plazmě o 16 %, P < 0,05 a v LDL o 28 %, P < 0,001, a vzestup koncentrace cholesterolu v HDLo 17 %, P < 0,05). Dále jsme pozorovali signifikantní prodloužení lag fáze o 23 % (P < 0,01) a pokles bazálníabsorbance o 10 % (P < 0,05).Závěry. Pravastatin podávaný po dobu 6 týdnů v denní dávce 20 mg prokázal v této studii vedle výraznéhohypolipidemického účinku také významné snížení úrovně oxidace a oxidovatelnosti LDL u pacientů s hypercholes-terolémií.

Klíčová slova:
hypercholesterolémie, lipoproteiny, pravastatin, lipoperoxidace LDL, lag fáze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se